TV Handboogsociëteit „Eendracht" begon zaterdag nieuw seizoen Expo Axel van 19-26 augustus Zilver de zuidwester combinatie mossel ❖versteege de scheldebode Scheldebode-kringetje Tekenwedstrijd is modern "Olympisch Logboek44 huis aan huis-blad 22e jaargang no. 33 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem breda woensdag 16 augustus 1972 zoekt U een voortreffelijk muziekinstrument Vlissingen GROOT WALCHEREN Hoofdwapen St. Joris 'V/"""P* zihhiwsi» hlaphanl;/ J. M. GROEN S. M. OVERTOOM kgötwök Koop nu het boek van de maand: slechts 2.75 bü H3RUITER de scheldebode Vlissingse schutterij heeft interesant verleden Stap dan eens binnen bij Mossel Versteege... het gerenommeerde adres met de grootste collectie piano's, vleugels, orgels, etc. En profiteer van de unieke voordelen van onze muziekscholen. Lange Delft 103-105 Filialen te Den Haag, Middelburg, tel.:01180-7684 Heer|en, Groningen en Leidschendam VLISSINGEN De hand boogsociëteit „Eendracht" uit Vlissingen is zaterdag met het nieuwe seizoen begonnen. Op de staande wippen werd toen de eerste schieting gehouden. Bij gelegenheid van de ope ning van het schietseizoen is het bestuur eens nagegaan hoe het met het handboogschieten in Vlissingen gesteld is ge weest. Secretaris Engels heeft hierover een kritisch verhaal samengesteld, waarvan u nu de eerste aflevering aan treft. De huidige schutterssociëtei- ten zijn in wezen een voortbe staan van de oude schutters gilden uit de middeleeuwen. Het gilde of schutterswezen is ontstaan uit de bundeling van talloze grote en kleine dorpen tot vrije gemeenten of steden, wier bewoners onder de naam van poorters hun belangen toevertrouwden aan een eigen bestuur onder leiding van een door de graaf of landsheer be noemde persoon. -*In Zeeland bekend onder de naam van JBaljuw-. De steden kregen stadsrechten, een eigen vlag, eigen wetten en rechten. Daar om werd het dus een plicht om deze stadsrechten te be schutten. De voornaamste bur gers verenigden zich daartoe en noemden zich schutten, schutte broeders of schutters. Het woord schutterij houdt vermaak geschonken, zoals blijkt uit wat Boxhorn schreef en wat ook blijkt uit de Zeeuwse Volksalmanak van 1840, waarin gesproken wordt van schutters-retoriken. In Goes stond boven hun verga derplaats „Minerva moet ook bemind worden". De „gaaischieterij" zoals deze bestaan heeft tot 1924, gelegen in het plantsoen tussen de Koudekerkseweg-West en Koudekerkseweg-Oost. Het hoge gebouw rechts is v.m. Hotel l'Union, met de daarachter gelegen speeltuin, dus nu het complex van garage „De Baljuw". De hoge bomen rechts staan aan de Badhuisstraat. dus geen verband met het schieten op zich, want het woord schutten betekent be schermen, afweren. Deze schutte broeders hadden ech ter ook hun plichten tegenover hun landsheer. Er bestaat een verordening van Karei VIII uit 1448 dat ieder dorp in het rijk hem een boogschutter zou leveren die gekozen moest worden uit de jonge lieden. Dat er druk gebruik van werd gemaakt en om dat te beper ken blijkt uit het groot privi lege van Maria van Bourgon- dië van 14 maart 1477, waarin werd bepaald dat de schut- AXEL De Axelse Expo, die dit jaar van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 augus tus wordt gehouden groeit naar volwassenheid. Het aan tal deelnemende standhouders ning hebt, met de hele wereld binnen je bereik, zonder dat Zondag 20 augustus Zowel de tentoonstellings- je uit je gemakkelijke stoel u"r treedt 's avonds het dans- hoeft te komen. Daarnaast orkest „The Williams" weer worden er grilleerapparaten en diepvriesmessen gedemon- Maandag 21 augustus 's Middags komen de mode van dit jaar is het dubbele streerd. Er komt ook een voor- liefhebbers aan de beurt. PZ van 1971 en ze komen uit heel lichtingsstand voor voedingswa- Modecentrum uit Axel ver- Nederland. Het is voor de ren uit Den Haag. Verder zorgt namelijk een aantal mo- vierde keer, dat dit evenement zorgt Cok n. v. uit Kapelle- deflitsen. Van 20.00 tot 24.00 wordt georganiseerd en in die Biezelinge voor de nodige af- uur treedt 's avonds het dary wisseling. tijd is de tentoonsteUing in belang toegenomen. Theoretisch is het bij wijze Axel luidt: van spreken mogelijk, een ge- Zaterdag 19 augustus hele dag over de tentoonstel orkest „The Williams" weer Het programma van de Expo op. Bovendien wordt de sport man of sportvrouw van het De Axelse Expo wordt op jaar bekend gemaakt. Dinsdag 22 augustus Om 20.00 uur optreden van Mouth en McNeal met hun ling rond te zwerven zonder deze dag om 14.00 uur offici- een cent uit te geven, terwijl ee' geopend door burgemeester je dan nog niet automatisch M. K. van Dijke. Van 15.00 tot hoeft te verhongeren, want zo- 1700 volgt er een feest- eigen orkest The Wispers. Dit als gezegd: het aantal plaatsen concert, gegeven door harmo- duo kan worden gerekend tot waar wordt gedemonstreerd, is nie Volharding" uit een van de grootste attracties legio. Zo heeft bijvoorbeeld Zaamslag. In de avonduren <>P amusementsgebied. „De Spar" al zijn toeleverings- treedt van 20.00 tot 24.00 uur Woensdag 23 augustus bedrijven ingeschakeld. Ze ^et dansorkest „The Williams" «.„i™ zullen om beurten demonstra- °P- TÜdens deze avond heeft ^ze c L ties voor hun rekening nemen. °°k de verkiezing plaats van g Ook meer technisch ingestelde -Miss Omloop Zeeuwsch- begint er een groot Zeeuwsch-Vlamingen komen Vlaanderen". Dit gebeurt in ^raa" ^fLkwartet aan hun trekken. Zo kunnen samenwerking met de wieler- ze uitproberen hoe het is als comités uit Temeuzen je_ een t. v. op afstandsbedie- Oostburg. en OPLAGE 16.600 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in alle plaatsen behorende tot de gemeenten Vlissingen, Valkenisse en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 32.500 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda, Reigerstraat 16 Telefoon 01600-22341 REDAKTIE: Mevr. B. Mulder-Kenter, Oost-Souburg, Platanenstraat 27 Telefoon 01183-1997 b g.g. 01600-22341 toestel 229. ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven, Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184-6830 DRUK: Toezending technische materialen aan: N.V. Rotadruk, Axel Nassaustraat 3 Telefoon 01155-2320 Van 20.00 tot 24.00 uur treedt dit Brabantse orkest op voor oudere bezoekers. Donderdag 24 augustus 20.00 uur: Optreden van Sandra en Andress met hun orkest „The Valentino's". Vrijdag 25 augustus Van 20.00 tot 24.00 uur op treden van het dansorkest „The Williams". Zaterdag 26 augustus Van 20.00 uur tot een nog niet nader te voorzien tijdstip wordt een grandioze slotavond gehouden met de tv-show van John Woodhouse, waarin naast John Woodhouse zelf ook Imca Marina, Jack Reijnders, Joe Andij te horen en te zien zijn. Bovendien is er nog een varié téprogramma en of dit alles nog niet genoeg is zorgen „The Williams" na afloop voor wot stemmige dansmuziek. tersgilden niet meer aan bui tenlandse oorlogen of heir- vaarten, maar alleen aan bin nenlandse krijgsbedrijven of uittochten verplicht waren deel te nemen. De laatste zou den zich alleen bepalen binnen de grenzen van Holland, Zee land en Friesland. Ook Philips I van Bourgondië, graaf van Zeeland, heeft schutters uit Zeeland en wel uit Middel burg in dienst gehad. Ook Boxhorn zegt in zijn kronijk van Zeeland in 1353: op deze tijd hebben zich de poorters van Zeeland zeer beschikt ge houden met de papegaaien te schieten, het welke haar niet alleen tot vermaak diende, maar ook oefende in het han teren van de boog, die ook tegen de vijand gebruikt werd. Deze oefeningen, het gaaischieten, werden door de regerende vorsten begunstigd en gewaardeerd, want Graaf Willem van Beieren gaf in 1355 aan de schutters van Zie- rikzee, die de papegaai afscho ten, een geldprijs. Jacoba van Beieren schoot vaak in Goes en heeft hier meermalen de koningsvogel afgeschoten. Het hoofdwapen der schut ters was de boog, later toen het buskruit bekend werd kwam de haiksen colussen in gebruik, men sprak toen van de handboogschutten, voet boogschutten en de schutten der Caloeniers. Deze schutters verenigden zich in broeder schappen of gilden. Uit alle gegevens blijkt dat de schut tersgilden dus in de midde leeuwen tot bloei kwamen. En dit kon, omdat de gilden in het algemeen er tot hebben bijgedragen dat er orde en wet kwamen in de samenle ving. Men onderscheidde 3 soorten gilden, n.l. de wereld lijke d.w.z. beschermende gil den, de schutters dus met na me als St. Sebastianus en St. Joris, welke een officiële functie vervulden en door de steden begunstigd werden, fi nancieel en met voorrechten, dan de ambachtsgilder., zoals de vissers, visdrogers, kuipers, smeden, scheeps- en timmer lieden enz. en ten derde de kerkelijke gilden met namen van heiligen als Sint Catheri- na. Sint Barbara en Sint Ja cob. Hun taak was als be schermers en verdedigers van de kerx en uv, kerkdienaren op te treden. In de schutters gilden werd naast de srhutoe- feningen ook aandacht aan het In Vlissingen bestond ook een schutterij. Brake vermeldt in zijn boekje Vlissings Eeuw vreugde in 1772 dat hij het de moeite waard vond een af schrift te plaatsen getrokken uit het eerste permanente re gister berustende by de The sauri der stad, geschreven in 1550 voor de orde van de gil den dezer stad en wat zij ge houden zijn te doen in de 3 grote processies, n.l. de Sacra ments Ommegange, Antho- nie en de Onze Vrouwen Om megange. Er waren drie schut teren die elk 3 voor het sa crament liepen, n.l. de Colleu- eniers onder no. 16, de hand boogschutters onder no. 17 en de Cruusboge schutters onder nr. 18. Uit dit reglement blijkt volgens Brake dat deze schut terijen oudtijds mede tot de stedelijke gilden hebben be hoord. Ook Winkelman verhaalt van deze 3 schuttersgilden en voegt hier nog aan toe dat uit deze gilden de regenten van het stadsbestuur gekozen wer den. De oudste van deze 3 gilden was die van de kruis boog, welke in 1378 werd op gericht door Philips Graaf van Zeeland. Deze schutterij hadf haar samenkomsten in een ge- i bouw grenzende aan de Wal- straat en de Korte Zelke, waar ook de ingang was. Want in de notulen der Ned. Herv. ge meente van juli 1585 dat de Wed. Gillis haar huisje in de Korte Zelke, daar waar men het hof van de handbogen in gaat, aan de armen heeft gege ven. Dan bestond nog de schutterij der Colveniers of die van de Bussche. Deze had haar doelen aan wat thans de Colveniersstraat heet en die in 1596 gelijk met de Walstraat werd bestraat. Later, plm. 1600, werd dit gebouw ver kocht en kregen zij een Doelen bij het Dok in de buurt. Deze werd afgebroken in 1718. Deze schutterij heeft veel bijgedra gen tot de bescherming van de stad. Ook met de feesten van 1772 heeft de Colveniersschut- terij de wacht gehouden op diverse plaatsen in Vlissin gen. De laatste schutterij heette St. Joris en zij had haar doe len in het schuttershof van St. Joris a.d. Walstraat. Dit ter rein werd in 1735 aan de Lu therse gemeente verkocht voor de som van 400 Vlaamse pon den om aldaar een kerk te stichten. Dat er veel en druk geoefend werd met het hand boogschieten blijkt uit de ar chiefstukken van de doelen in Middelburg. De heer Stoppe laar )St. Sebastiaanf vermeldt diverse malen Vlissingen. Zo schrijft hij in zijn geschiede nis van St. Sebastiaan: In 1541 reed ons gilde met 6 wagens naar Vlissingen om aldaar te schieten om de wijn. Opmer kelijk is het dat reeds toen destijds de Abeele voor die rit een rustpunt was, althans de gildebroeders deden zich al daar aan room en bier te goed. Ook vermeldt Stoppelaar dat in 1657 te Middelburg schiet spelen werden gehouden. Om deelneming van elders te be vorderen .werd een prijs be schikbaar gesteld voor de verstkomende deelnemers, welke werd gewonnen door Hulst. De prijs bestond uit drie zilveren lepels. Onder de deelnamen trof men altyd ingezetenen alt Vlissingen aan om te schieten op de gaai. Dit geeft das aan dat het hand boogschieten in Vlissingen druk werd beoefend. De pryzen waren meestal zilveren en tinnen voor werpen. De voornaamste pryzen werden beschikbaar gesteld door de andere gilden en door de kooplieden, wat thans de mid denstand is. (wordt vervolgd) Ook in onze Zeeuwseste den, waarde toe-lezers, kennen we nieuwe wijken die voor een belangrijk deel bewoond worden door jongere gezinnen. Bovendien komt een belang rijk percentage van hen van buiten Zeeland, zodat de Zeeuwse hervorming gestadig voort gaat. U leest het goed, ik zei voort gaat. En met dit voort gaan bedoel ik, dat we er alleen maar op vooruit gaan als we ook eens kennis nemen van de mening van een bui tenlander". Tenslotte, wees eerlijk: inteelt is op den duur ook niet alles. Jonge gezinnen dus van buiten de provincie met frisse ideeën en zoals het een modern mens betaamt, erg milieu-bewust! Bepaald ver baasd keek ik enige tijd gele den dan ook op, toen ik te midden van deze milieu-be- wustelingen een kersverse vuilnisbelt ontwaarde. Ik zal u nog zeggen waar ook. In de Cort van der Lindenstraat in Goes! De hoop troep lag aan het eind van een parkeer- pleintje en rondom het vuil stonden mooie nieuwe wonin gen deels wel en deels niet opgeleverd. Als enig excuus konden de bewoners aanvoe ren dat er eerst een container had gestaan waar ze hun afval in deponeerden. Toen deze op een gegeven ogenblik werd weggehaald ,-het bleek name lijk een bak te zijn om bouw afval van de aannemer mee te verwijderen-gooide de hui- dige generatie haar troep maar gewoon op het pleintje. Veel oudere mensen zouden er waarschijnlijk hoofdschuddend naar kijken, maar n troost voor hen is: zoals de ouden piepten, piepen de jongen. We zijn nog geen graad verbeterd! Misschien zijn we er zelfs eer der op achteruit gegaan. Want tegelijkertijd werd in de dui nen bij Vrouwenpolder een mijn haren ten berge rijzende vondst gedaan, die mij toeval ligerwijs ter ore kwam. Tij dens een wandeltocht in dit mooie gebied vonden twee eerbiedwaardige en al wat ou dere heren namelijk maar liefst vijfendertig mapjes met elk als inhoud zeven in kleu rendruk uitgevoerde prent briefkaarten. Nu zult u misschien zeggen: o, die heeft de PTT daar waarschijnlijk even neergelegd om ergens anders iets vlug af te kunnen geven. Als dat zo zou zijn brave lieden, dan diende er in elk geval een naam en adres op te staan. Ze waren echter nog spiksplinternieuw en klaarblijkelijk nooit verkocht! Wel stond er nog op ten be hoeve van wie het was, als u een mapje zou kopen. De op brengst was voor de stichting ,,De Opbouw". Dit is een alge mene instelling voor kinderbe scherming en zorg voor moe der en kind en ruim duizend andere kinderen. De verkoper van deze kaarten heeft zich om al deze toestanden klaar blijkelijk minder druk ge maakt. Zo ziet u, brave mensjes, mentaal zijn we nu ook niet bepaald om over naar huis te schrijven! d'Oester. BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLISSINGEN. ROCHUSSENSTRAAT 3 Tel. (01184) 3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 Kijk maar eens naar dit zilveren geschenk-idee edele creatie van moderne zilversmeedkunst. Enzilveren sieraden zijn betaalbaar. Kijkt u maar eens (vrij-blijvend) in de uitgebreide kollektie bij: Juwelier-Horloger Scheldestraat 15 Vlissingen vTel. 01184 - 2204 De stichting „Jeugd en Ge zin" te Middelburg gaat in september a. s. haar nieuwe gebouw aan de Londensekaai nr 39 feestelijk openen. Als onderdeel van deze openings- gebeurtenis organiseert de stichting een tekenwedstrijd voor jongens en meisjes van 12 jaar en wonend in de pro vincie Zeeland, het werkge bied van de stichting. Als onderwerp heeft men gekozen het thema „thuis", waarbij gedacht kan worden aan: alléén thuissamen thuis..., feest of vakantie thuis..., of over wat er alle maal nog meer rond „thuis" valt te bedenken. Alle soorten „technieken" zijn toegestaan: zwart-wit, kleur, viltstift, wa- sco, vingerverven enz. Afme tingen van het tekenpapier bij voorkeur ongeveer 24 x 36 centimeter. Naam, adres en ge boortedatum moeten achterop de tekening vermeld worden. Er worden drie prijzen be schikbaar gesteld. Ie prijs: waardebon van f 50,-, 2e prijs: waardebon van f 40,-, 3e prijs: waardebon van f 30,-. Deze bedragen zullen in overleg met de prijswinnaars worden besteed. De prijsuit reiking vindt plaats op woensdag 13 september. Een deskundige junj zal worden gevraagd de tekeningen te be oordelen. Zoveel mogelijk te keningen zullen tijdens de openingsdagen worden ten toongesteld. De inzendingen moeten op 31 augustus binnen zijn bij: Stichting voor Jeugd en Gezin, Postbus 62, Middelburg. Mevrouw Hazewold, Bad huisstraat 93 in Vlissingen stond vorige week in ons foto kringetje. Bij verschillende winkeliers mocht zij een ge schenk gaan halen. We zijn benieuwd wie dit keer de ge lukkige is. De gulle gevers zijn: Ban ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28. de bekende kwali- eitstaart. Slagerij De Vries, Walstraat 46, een pond bief stuk. Vishandel Frans de Munck, Oude Markt 11, een kilo gebakken vis uit de zater dagreclame. Drogisterij Lult- wieler, Lange Zelke 50, een luxe flacon badschuim. Smith Kaas, marktkraam, een pond kaas naar keuze. Slagerij Oos- terom, Walstraat 10. 300 gram vleeswaren. 't Goudoppertje, Walstraat, waardebon van f 5,- Potterie Jaap, St.-Jacobs- straat 3, waardebon f 5,-. Bril- lenspecialist Tilroe, Walstraat 81, kamerthermometer. Bloem- sierkunst Dekker Kanaalstraat 50, Oost-Souburg, bloemen of planten naar keuze ter waarde van 5,-. Eethuis De Snuyver, Walstraat 20, Vlissingen, 2 broodjes naar keuze of twee koffie met gebak. Nilfisk, Coosje Buskenstraat, spaarpot je in de vorm van een stofzui ger. Drankenimport Jan Dui- Iv* Ai mei, Hermesweg 23, Vlissin gen. fles sherry t.w.v. f 3,95. Annikes Cafetaria, Bet je Wolf- plein, twee broodjes Annikes met koffie. Schoonmaakbe drijf VUKO, Bilderdijklaan 10-12, Vlissingen, gratis schoonmaakbeurt ramen. Fa. Van de Vyver, radio en t.v., Kanaalstraat 12, Oost-Souburg, pak stofzuigerzakken. Filiaal Koopcentrum Groenendyk, 1 maal gratis batterijen voor transistorradio. Midgetgollbaan Delta, Burg. Van Woelderen- laan, Vlissingen, gratis speel ronde en 2 consumpties. Bloe- menhuis Mies, Scheldestraat 52, Vlissingen, 1 bos bloemen t.w.v. f 5,-.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1