de scheldebode Nieuwe dieren winkel in Souburg geopend Als bejaarden eenzaam zijnligt dat vaak aan henzelj ffV mossel ^versteege zcHUiwsi» lilanhan Scheldebode-kringetje de zuidwester combinatie Vervelen Bloempot Overkant Strand stilleven GROOT WALCHEREN "Olympisch Logboek" f»T=l RUITER VOOR DE VROUW MET SMAAK De Pree huis aan huis-blad 22e jaargang no. 32 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda woensdag 9 augustus 1972 KONTANT GELD NODIG A.J. PROVOOST Koop nu het boek van de maand: slechts 2.75 bü HARRY DE BRUIJN PANTALONS en MOHAIR TRUITJES TAXI de scheldebode Mevr. Versprille in Vlissingen is virtuoos in het schelpen versieren VLISSINGEN 67 jaar ge leden werd in Schoondijke een slagersdochter geboren die la ter een vitaliteit ten toon zou spreiden waar iedereen ver steld van stond. Deze vrouw woont nu in Vlissingen en is mevrouw Versprille uit de Leeghwaterstraat die wij niet alleen in het zonetje gaan zet ten omdat ze een mooie hobbtf heeft, een Zeeuwse waardig, maar ook omdat ze erg veel voor de bejaarden doet. „Ja", vertelt ze ons, terwijl ze bezig is met het versieren van een glazen gitaartje met schelpen, „dat is eigenlek niet verwonderlijk want ik ben haast in het bejaardenwerk opgegroeid. Vader was al se cretaris van de toenmalige bond van Staatspensionering en daarvoor moest wel eens een folder weggebracht wor den of ergens een bezoekje gebracht. Zo ben ik er ingeko men". Trouwens, ze heeft zich niet alleen met de bejaarden bezig gehouden maar heeft in haar jonge jaren ook erg veel aan verenigingswerk gedaan. Zo was ze lid van een toneelclub en van een zangvereniging. Zingen is ook nu nog haar lust en leven want ze is maar liefst lid van drie bejaarden koren. Naast deze zangvereni gingen is ze propogandiste van de bejaardenbond wat wil zeg gen dat ze alle personen die de leeftijd van 65 hebben bereikt een bezoekje brengt om hen te vertellen dat de bejaardenbond er ook voor hen is. Zo vertelt ze dat men tegen woordig zoveel schrijft over vereenzaming van de bejaar den. Dit ligt volgens haar meestal ook wel een beetje aan de mensen zelf. Als men lid is van een bejaardenbond dan worden door die bond verschillende dingen georgani seerd, waard oor men regelmatig in contact komt met mensen van de eigen leeftijd waar men niet alleen de problemen mee kan bespreken, maar ook zo maar gezellig kan babbelen. Mevrouw Versprille zelf ziet deze contactmogelijkheden als ideaal. Dan zegt mevrouw Verprille dat ze wel eens bij mensen komt die zich zo vervelen. Dat kent zij zelf niet. Ze timmert en verft, metselt en houdt zich vooral bezig met haar schel pen. Volgens mevrouw Ver sprille hoeft men zich ook niet te vervelen. „Er zijn toch de bazars van diverse verenigin gen en kerken. Hiervoor zou men als bejaarde zoveel kun nen doen. Bijvoorbeeld het maken van handwerken of an dere dingen. En dit kunnen ook best tekeningen of schil derijtjes zijn". En als je knut selt kan het best eens een gezellige rommel worden. Als mevrouw Versprille met haar schelpen bezig is, staan er overal busjes, potjes, emmers en plastic zakken vol met wat de zee hier zo gul geeft. Dat is nog niet het ergste. Het ergste vindt mevrouw Verpsrille zelf dat je er zo'n vreselijke lijm - troep van hebt. Het zal zo'n vier jaar gele den zijn dat mevrouw Ver sprille langs het strand liep om schelpen te zoeken om eens een bloempot te versie ren. Toen ze thuiskwam en alles wat ze had meegebracht had uitgekookt en schoonge maakt, iets wat soms dagen, zelfs wel eens weken in be slag neemt, kwam ze tot de ontdekking dat naast de gewo ne grote schelpen ze ook in het bezit gekomen was van allerlei kleine schelpjes, ja zelfs erg kleine kreukeltjes die men met een pincet en een vergrootglas moet verwerken. De bloempot was nou wel ge realiseerd maar ze kon toch zo maar niet al die langgezochte schelpjes weggooien. Fantasie is mevrouw Verpsrille niet zo erg vreemd en zo kwam de eerste broche tot stand. Van broches ging het verder naar oorbellen, hangers, en naar wat verder maar met schelpen te realiseren is. Om dit alle maal te maken is veel doorzet tingsvermogen en vooral ge duld nodig iets wat ook al niet vreemd is aan deze dynami sche vrouw. Toen ze voor zichzelf eenmaal een complete byouset klaar had, vonden fa milieleden dit zo mooi en ori gineel dat al gauw de vraag kwam dit ook eens voor hen te maken, en toen familie uit Afrika overwas stond ze er voor om 5 sets te maken, iets waar ze dagenlang aan bezig is geweest. Overigens zijn schelpensouvenirs van haar in Australië,Duitsland, België en in het Hollandse Limburg te rechtgekomen. Misschien nog wel verder, maar dit kon ze zich nog herinneren. Om de schelpen te zoeken is ze soms hele dagen aan het strand. Soms bij laag water komende, dan hoog water en als ze weg gaat is het soms al weer ruim laag water. Overal haalt ze de schelpen vandaan. Zierikzee, Domburg, Westka- pelle, Vlissingen en vooral mosselschelpen van den over kant waar ze veel mooier zijn dan op het Vlissingse strand. Kreukeltjes zoekt ze het liefst aan het Noordwalcherse strand. Voor dat we kwamen om haar iets te laten vertellen over deze hobby, had ze een paar dagen in het ziekenhuis gelegen en daarna was ze nog slecht ter been zodat het enige weken heeft geduurd voordat ze zich weer aan haar hobbij kon gaan wijden. Volgens me vrouw Versprille kan je even wel niet vertellen over iets als je er geen bewijzen van hebt en zodoende was ze zelf tot 's avonds laat bezig geweest om nog allerlei te maken en had hier en daar van familieleden weeer iets teruggeleend om toch maar iets te kunnen laten zien. Kroon op dit werk was wel een strandstilleven, bestaande uit een grote krab met daarom heen gesorteerd veel wat de zee aan het strand laat. Naast deze schelpenhobby maakt ze van allerlei lapjes en breiwol Zeeuwse boeren en boerinne - tjes als eierwarmers en sche merlampjes, compleet met lamp, van wasknijpers. Ook dit wordt door familie erg ge waardeerd als cadeautje. Me vrouw Versprille komt nooit met lege handen. Zelf zegt ze: ik geef zo graag iets weg. Ze maakt een ander graag blij en als ze iemand ook maar kan helpen zal ze het niet laten. Zelf zegt ze hoe meer ik bezig ben des te beter voel ik me. Als ze evenwel haar brommer niet zou hebben zouden veel mensen verstoken blijven van haar hulp. Mevrouw Versprille heeft last van astma en bron chitis en kan daarom bij regen of wind niet fietsen., Mijn brommer is mijn rechterhand", zegt ze. Naast deze produktie heeft ze ook nog 'n verzamel woede want er staan in haar huis verschillende dozen met allerlei aapjes en ze heeft ze al eens weg willen doen, maar je weet nooit hoe je het nog eens nodig kan hebben. Bij het weggaan komt er nog een verhaal: „Oja, ik heb ooit ook nog eens deelgenomen aan een oliebollenactie. Dit was bestemd voor het nieuwe orgel van de Lutherse Kerk. Met nog meer leden heb ik toen hier in de keuken 92 kg. bloem beslagen terwijl ande ren bakten en die oliebollen roiu BACK werden dan verkocht in een gecharterde friteskraam. Maar zegt ze met voldoening: het was wel een hele week rom melig maar het heeft toch lek ker ruim ƒ900 in het laatje gebracht. OPLAGE 16.600 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in alle plaatsen behorende tot de gemeenten Vlissingen, Valkenisse en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 32.500 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda, Reigerstraat 16 Telefoon 01600-22341 REDAKTIE: Mevr. B. Mulder-Kenter, Oost-Souburg, Platanenstraat 27 Telefoon 01183-1997 b-g-g. 01600-22341 (toestel 229.) ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven, Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184-6830 DRUK: Toezending technische materialen aan: N.V. Rotadruk, Axel Nassaustraat 3 Telefoon 01155-2320 OOST-SOUBURG Vele Oost-Souburgse dierenbezitters zagen de toekomst al wat grauw tegemoet omdat de eni ge dierenvoedselzaak op Oost- Souburg zijn poorten sluit. Maar van de week herademde men weer want in de Schelde bode trof men een uitnodiging aan om aUemaal de nieuwe dierenspeciaalzaak aan de Bu- teuxstraat 11-13 te komen be zichtigen. Deze nieuwe dierenspeciaal zaak van J. H. Heijnsdijk is gevestigd in de oude pand van de fa. van de Vijver, waar van de Vijver overigens na de opening in de Kanaalstraat nog geruime tijd de technische dienst had gevestigd. In het pand treft men nu allerlei dieren zoals een pagepaai.vissen marmotten, vogels, volledige aquaria en natuurlijk vele soorten voedsels, dierenspeel- goed kooien hokken hekken e.d. voor de betreffende die- Zo kunt u bijvoorbeeld ook kooitjes voor marmotjes aan schaffen, vogelkoien in allerlei soorten, papegaaikooien, hon denmanden, riempjes en hon despeelgoed; bijv. een kunst- kluif. Het geheel is in een gerieflijke ruime lichte win kel ondergebracht waar het fijn kiezen is. Natuurlijk ontbraken ook niet de mooie bloemstukken die een nieuwe winkel altijd sieren en waarmee de collega winkeliers en de diverse fa brikanten, vertegenwoordigers en vrienden en bekenden de eigenaars veel succes toe wen sen. Dat hieraan eigenlijk niet getwijfeld hoeft te worden kan men nu bijna wel al zeg gen, immers Souburg breidt steeds meer uit.er komen: steeds meer )huis( dieren die net als de mens ook behoefte hebben aan diverse dingen. Verder heeft dierenspeciaal zaak Heijnsdijk wat het speci alisatie betreft het monopolie in Souburg. voor aanschaf woning, auto, bromfiets, caravans, plezierboten, tv, meubelen e.d. Bemiddeling bij in-en verkoop van onroerend goed. Assikantoor Voorborch 2, v.h. bij de Breeweg, Middelburg Tel. 011804287 VERZEKERINGEN. FINANCIERINGEN, HYPOTHEKEN, PERS.LENINGEN. MUL KHUMMTHUTM TI1.27J3-VUSWHQCM Winkelcentrum 9-10 ETTEN - LEUR Tel. 01608 -3187 De correspondente van dit blad, mevrouw D. Mulder, Plataanstraat 27, tel. 01183- 1997 te Oost-Souburg, is van 5 augustus tot en met woensdag 30 augustus afwezig. Men ge lieve hiermee rekening te hou den bij inzending van kopij. Inzending gedurende de afwe zige weken, Reigerstraat 16, Breda, tel. 01600-22341 tst. 229. zoekt U een voortreffelijk muziekinstrument Stap dan eens binnen bij Mossel Versteege... het gerenommeerde adres met de grootste collectie piano's, vleugels, orgels, etc. En profiteer van de unieke voordelen van onze muziekscholen. Lange Delft 103-105 Filialen te Den Haag. Middelburq, tel.:01180-7684 Heerlen. Groningen en Leidschendam DE srim DEZE WEEK ALLE KLEUREN EN MATEN GOES Lange Vorststraat 81 VLISSINGEN Aagje Dekenstraat 7 U weet, m'n beste kriti sche lezers, ongetwijfeld dat de stichting Zeeland in opdracht van de gemeente Borsele een structuurschets voor deze gemeente heeft opgesteld die nu weer al enige tijd geleden is gepu bliceerd. Om dit geschrift zo nauwkeurig mogelijk te doen zijn, heeft men maar liefst tweehonderd tweeen twintig verenigingen in Bor sele ondervraagd. Dit wa ren ze nog niet eens alle maal. want bijvoorbeeld de kiesverenigingen en de kerken deden niet mee, an ders zou dit pantal mis schien wel achthonderd zijn geweestToch is het juist wel goed geweest dat men wat dat betreft niet tot het uiterste is gegaan, want dan zouden ook de onvol komenheden groter in aan tal zijn dan thans het geval is. De structuurschets doet namelijk onder meer voor komen, alsof de op het ogenbik op z'n laatste be nen lopende Stichting 's- Gravenpolderse Gemeen schap een regelmatig kon- takt onderhoudt met de Stichting Opbouw West Zuid-Beveland. Ik besprak dit tijdens een gezellig on deronsje met m'n vrienden de kreeft en de aal hoewel de eerste zeer goed op de hoogte is met de gang van zaken bij de Stichting Op bouw en de tweede drom mels goed weet waarover hij praat als het over de 's- Gravenpolderse Gemeen schap gaat, wisten geen van beiden van dit kontakt af.Wél bleek dat de „Op bouwers" al drie maal een schrijven gericht hadden tot de Gemeentebelangers maar hier nog nimmer een antwoord op mochten ont vangen. Duidelijk geraaskal dus in de structuurschets, die (K)k weer duidelijk van de met veel bombarie opge lichte dorpsbelangen aj schijnt te komen, daar door de opbouwers nimmer zul ke inlichtingen werden ver strekt. Een hveer al( dui delijk bewijs dat de behan gers, ik bedoel belangers niet zonder reden in hun laatste stichtigsgdagen ver toeven, want het zich wer kelijk voor de gemeenschap inspannen is geheel iets an ders dan deze notabelen doen. Overigens zou het be sluit tot liquideren de eer ste positieve daad zijn die de stichting stelt, en u weet, vuile-lucht-inade- mertjes": zelfkennis siert de mens. Laten we hen daarom prijzen in hun laatste stichtingsdagen ver lucht, ik bedoel daden.Om je zot te lachen Een automobilist uit Kruiningen lachte enkele weken geleden bepaald niet, toen hij er met zijn auto vandoor wilde erfer weer zo'n verleidende Belg in de weg stond. Het is zelfs op de bodem van de Oosterschelde bekend, dat Belgen echte weg-stumpers zijn. die nimmer te voor spellen handelingen uitha len. Om de Belg van zijn pad te verwijderen ver lichtte de Kruiningenaar echter ook een handeling, die slechts weinigen had den kunnen voorzien. Hij sloeg namelijk de voorruit van de zuiderbuur aan dig gelen. waarmee hij scheen te willen zeggen: ga je weg of ik sla je weg. Aangezien de auto geen krimp gaf, sloeg hij hem weg. Ten minste dat probeerde hij. d'Oester. Vlak voordat de redactie Platanenstraat 27 met vakantie ging kwam nog binnen dat mevrouw Poppe-de Nooijer, Nijverheidsstraat 10 te Vlis singen het kringetje van vori ge week sierde. Wie zal het deze keer z(jn?U weet het, eerst even een gangetje naar ons kantoor op het Spuiplein om het bewijsje en dan maar gauw alles binnen halen. Voor degene die het deze keer weer niet zijn: een troost, misschien wel de volgende keer. Het kan iedere week helaas maar een persoon zijn. De gulle gevers zijn: Ban ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28, de bekende kwali teitstaart. Slagerij De Vries, Walstraat 46, een pond bief stuk. Vishandel Frans de Munck, Oude Markt 11, een kilo gebakken vis uit de zater dagreclame. Drogisterij Luit- wieler, Lange Zelke 50, ,een luxe flacon badschuim. Smith kaas, marktkraam, een pond kaas naar keuze. Slagerij Oos- terom, Walstraaat 10, 300 gram vleeswaren. 't Goudoppertje, Walstraat, waardebon van f 5. Potterie Jaap, St.-Jacobstraat 3, waardebon f 5. Brillenspeci- alist Tilroe, Walstraat 81, ka merthermometer. Bloemsier- kunst Dekker, Kanaalstraat 50, Oost-Souburg, bloemen of planten naar keuze ter waarde van f 5. Eethuis De Snuiver, Walstraat 20, Vlissingen 2 broodjes naar keuze of twee koffie met gebak. Nilflsk, Coosje Buskenstraat, spaarpot je in de vorm van een stofzui ger. Drankenimport Jan Dui- mei, Hermesweg 23, Vlissin gen, fles sherry t.w.v. f 3,95. Annikes Cafetaria, Betje Wolf- plein, twee broodjes Annikes met koffie. Schoonmaakbedrijf VUKO, Bilderdijklaan 10-12, Vlissingen, gratis schoonmaak beurt ramen. Fa. Van de Vij ver, radio en t.v.. Kanaalstraat 12. Oost-Souburg, 1 pak stof- zuigerzakken. Filiaal Koopcen trum Groenendijk, 1 maal gra tis batterijen voor transistorra dio. Midgetgolfbaan Delta, Burg. Van Woelderenlaan, Vlissingen, gratis speelronde en 2 consumpties. Bloemen- huis Mies, Scheldestraat 52, Vlissingen, I bos bloemen t.w.v. f5. I IN SOUBURG Oranjeplein 18 Tel. 01183-1248

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1