MevrM. Westerhout-van Sparrentak de scheldebode Ook uw maat is erbij mi ra mod Scheldebode-kringetje SINGEL hoek BOSJESLAAN de zuidwester combinatie Zeeuwse» IdafÏÏnuihj GROOT WALCHEREN J. M. GROEN S. M. OVERTOOM TIP VAN DE RUITER H3 RUITER huis aan huis-blad 22e jaargang no.23 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda donderdag 8 juni 1972 vervolg pag. 9 b.g.g. 01600-22341 toestel 229. Donderdag 15 juni a.s. om 9.00 uur opent de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK haar vijfde vestiging in de gemeente Vlissingen aan de U kunt nu terecht in een ruim, modern ingericht kantoor voor het afhandelen van al Uw geldzaken. Gedurende de openingsaktie van 15 tot 23 juni verstrekken wij op dit kantoor aan: Vanaf woensdag 14 juni a.s. te 16.00 uur is onze tijdelijke vestiging, de „salonwagen" aan de Korenbloemlaan gesloten. Woensdag 14 juni a.s. tussen 17.30 en 19.00 uur stellen wij belangstellenden gaarne in de gelegenheid het nieuwe kantoor te bezichtigen. Iedere nieuwe spaarder een premie van 5 9 bij een eerste inleg van minimaal 10,— Iedere bezoeker een leuk en praktisch geschenk. Wekelijks wisselende betaalbare mode walstraat 76 vlissingen ooo BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLISSINGEN: ROCHUSSENSTRAAT 3 Tel. 01184) 3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 NIEUW Ook deze week hebben we weer een winnares van het kringetje. Het is mevrouw Helmich, van Hogendorpweg 56 te Vlissingen. Wie gaat de ze week om het bewijsmateri aal op ons kantoor op het Spuiplein te Vlissingen Deze nieuwe winnaar)es( heeft nog meer geluk dan de vorige want inmiddels zijn er weer twee nieuwe gevers bij geko men. De Midget golfbaan Del ta aan de Burg. van Woelde- reniaan te Vlissingen stelt een gratis speelronde en twee con sumpties ter beschikking ter wijl het schoomaakbedrijf VU- KO, Bilderdijklaan 10-12 te Vlissingen de ramen van de winaar(res) 1 keer gratis komt schoonmaken. De gulle" gevers zijn: Ban ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28, de bekende kwali teitstaart, Slagerij de Vries, Walstraat 46. een pond bief stuk, Vishandel Frans de Munck, Oude Markt 11. een kilo gebakken vis uit de zater dagreclame. Drogisterij Luit- wieler, Lange Zelke 50, een luxe flacon badschuim. Smith kaas, Marktkraam, een pond kaas naar keuze. Slagerij Oos- terom, Walstraat 10. 300 gram vleeswaren, 't Goudoppertje, Walstraat. waardebon van f 5.- Potterie Jaap, St. Jacobstraat 3,waardebon f 5,-, Brillenspe- cialist Tilroe, Walstraat 81, ka merthermometer, Bloemsier- kunst Dekker, Kanaalstraat 50, Oost-Souburg, bloemen of planten naar keuze ter waarde van f 5,-, Eethuis de Snutyver, Walstraat 20, Vlissingen, 2 broodjes naar keuze of twee koffie met gebak, Nilflsk, Coosje Buskenstraat, spaarpot je in de vorm van een stofzui ger, drankenimport Jan Dul- mel, Hermesweg 23, Vlissin gen fles sherrij t. w. v. f 3,95, Annikes cafetaria, Betje Wolf- plein. twee broodjes Annikes met koffie. Schoonmaakbedrijf VUKO, Bilderdijklaan 10-12, Vlissingen gratis schoonmaak beurt ramen. Bestel je studieboeken liever vandaag dan morgen bij BOEKHANDEL de scheldebode Ik ben het wel gewend om alleen te moeten zitten WAGENINGEN Mevrouw M. Westerhout - van Sparren- tak, echtgenote van Vlissin- gens .nieuwe" burgemeester, woont nu nog in een zeer rus tige en statige buurt in Wage- ningen, waar men deftige, ou de mensen ziet wandelen en waar indrukwekkende bomen staan met rijk bebladerde kro nen. Het huis van de heer en mevrouw Westerhout is al even statig en staat in het midden van een goedverzorgde tuin. De burgemeester zelf komt alleen in het weekeinde kom kijken en vragen bij foto harry verschuren oosterhout middelburg naar deze rustige plek toe, de rest van de tijd draagt hij de ambtsketen in Vlissingen -per 1 mei is hij daar benoemd-en logeert in het strandhotel. Pas op twaalf juli, als de jongste van de twee zonen Westerhout die op het atheneum zit va kantie heeft, verhuist ook me vrouw Westerhout naar Vlis singen; naar de heel wat le vendiger Vlissingse boule vard. „Ik ben het wel gewend om alleen te zitten" zegt ze. „Al die jaren dat mijn man in de Tweede Kamer zat was ik vaak alleen. Het is eigenlijk maar iets van de laatste drie jaar, dat hij vaak thuis is." Mevrouw Westerhout - voor haar huwelijk privé secreta resse - maakt een zakelijke en accurate indruk. Voor een in terview verwacht zij gerichte vragen en voor een uurtje ge zellig babbelen is ze niet te vinden. Als het gesprek teveel dreigt af te dwalen naar semi politieke terreinen -r„hoe vindt u het eigenlijk dat er in aller lei steden steeds meer actie groepen ontstaan die zich be moeien met het stedebouw- kundige beleid - grijpt ze dan ook onmiddellijk in en stelt uitdrukkelijk: „Dat soort za ken moet u maar met mijn man bepraten als u erin gein- teresserd bent. U kwam. hier toch voor mij." Iets heel alge meens wil ze wel zeggen: „Ik ben wel voor inspraak. Je moet de mensen wakker ma ken. Daar is mijn man ook heel erg voor. Vooral de jon gere mensen zijn actief bij allerlei vormen van inspraak, ze zijn ook kritisch. De oude ren veel minder. Wij zijn an ders opgevoed - dat kun je ons ook niet kwalijk nemen" Macht even(. De heer en mevrouw Wes terhout, beide afkomstig uit Utrecht, hebben 20 jaar in Middelburg gewoond, toen de m «PM Mevr. Westerhout, links op de foto, verkoopt kin derpostzegels in het Wage- ningse postkantoor. heer Westerhout daar adjunct directeur van de planologische Een moderne aap is ook al niet meer zoals vroeger, beste mensen. Kon je dit aardige dier in het verle den een pleziertje doen met een pinda of een banaan, waar ze je dan echt dank baar voor waren. tegen woordig ligt dat anders. Tenminste in Vlissingen. waar een aap woont die noch pinda's, noch bananen lust. maar wel verzot is op plukken haar van vierjari ge jongetjes. Ook het bijten in appels wil er bij dit dier nog wel in. maar een wer kelijke delicatesse blijft toch het haar. terwijl een heet in een politiehand- schoen de maaltijd als toet je afsluit. Een wat twijfe lachtige eer voor de hand van de wet, maar het zij zo. Trouwens, dat krijg je als er gezagsdragers zijn die zich in het openbaar twijfelachtig gedragen. Zo gebeurde het onlangs op de rijksweg van Nieuw en St.-Joosland naar Mid delburg, waar. zoals u weet de maximum snelheid tach tig kilometer per uur be-, draagt, dat ik op een be scheiden file stootte. De snelheid van deze kleine auto-stroom bedroeg vijfen zestig kilometer per uur en werd aangevoerd door een mooie politiewagen. De twee inzittende agenten re den pronkend met ons dure geldje over 's-Heren wegen en hadden allerminst haast. Dat ze met deze snelheid in ruime mate het verkeer on veilig maakten, kwam blijkbaar niet in hen op. ook niet toen ze achter zich kijkend zagen, dat er enke le ..inhalers" waren die over minder tijd beschik ten. Zij hadden immers tijd te over en demonstreerden dat nog eens overduidelijk door in Middelburg aange komen in de Stationsstraat te midden van een druk verkeer te stoppen voor een praatje. Ze waren door al die rust waarschijnlijk vergeten waar het hoofdbu reau van politie precies lag! Een heel ander en min der ..rustgevend" bericht kwam uit 's-Heerenhoek, waar de vestiging van de door onze Zeeuwse promi nenten zo aangeprezen in dustrie geen vruchten maar stof af begint te werpen. En ook hier komt van het één het ander. Uiteraard meer bij de ander, want de kinderen en het vee van boer Goense uit 's-Heeren hoek vormden hét onder werp van gesprek vanwege de knobbels die door indus tries! of zouden zijn veroor zaakt. De Zeeuwse boer protesteerde en haalde de deskundigen er bij om het raadsel op te lossen. Het stof zou namelijk afkomstig zijn van de treinwagons die regelmatig vlak langs het huis van de heer Goense lijden. Zoals het veelal in dergelijke gevallen gaat. is de oorzaak niet te vinden en trekt elkeen zich terug. Behalve de Nederlandse Spoorwegen, want die blij ven gewoon heen en weer rijden, zoals de juridische dienst van dit lichaam mee deelde. ..Het interesseert ons eigenlijk officieel niets wat wij ven'oeren", aldus deze instantie. ..als wij on ze vrachtprijs maar krij gen!" DOESTER OPLAGE 16.600 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in alle plaatsen behorende tot de gemeenten Vlissingen, Valkenlsse en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 32.500 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600-22341 REDAKTIE: Mevr. B. Mulder-Kenter, Oost-Souburg, Platanenstraat 27 Telefoon 01183-1997 ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven, Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184-6830 DRUK: Toezending technische materialen aan: N.V. Rotadruk, Axel Nassaustraat 3 Telefoon 01155-2320 OO ZEEUWSE NUTSSPAARBANK

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1