Uitzending RadioWalcheren in Bethesda St. Joseph gestart Kunstschilder Piet Bulthuis „Ik zou over vij ftig j aar zo graag nog's even terugkomen" Nog leidsters gevraagd de scheldebode Scheldebode-kringetje de zuidwester combinatie ttCHHIW.SC» lila GROOT WALCHEREN Parijs duinen rust charlatan klappen EHruiter huis aan huis-blad 22e jaargang no.22 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem breda donderdag 1 juni 1972 J. M. GROEN S. M. OVERTOOM Winkler Prins Atlas 87,50 ƒ95,- bij de scheldebode Paauwenburg krijgt tweede peuterzaal in kelder Open Hof VLISSINGEN Op de een dezer dagen gehouden oudera vond van de peuterspeelzaal Paauwenburg kwam naar vo ren dat men binnenkort wil starten met een tweede peu terspeelzaal voor Paauwen burg in de kelder van Open Hof. Deze kelder is reeds toe gewezen. By de gemeente heeft de Stichting Kinder speelzaal Vllssingen een be groting ingediend voor een startsubsidie. Deze subsidie is nodig om het nodige speelgoed aan te kunnen schaffen. Er is wel al het een en ander maar dat is veel te weinig om 20 kinderen mee te laten spelen, en dat is toch wel de bedoe ling. Men wil komen tot een groep peuters in de leeftijd van 2Vj tot 4 jaar.Het maxi mum dat toegelaten kan wor den is 20. Van het startgeld hoeft men gelukkig geen meu bilair meer te kopen; dit heeft de gemeente Vlissingen reeds in bruikleen gegeven. Binnen kort vindt er een vergadering plaats met de beheerscommissie van Open Hof omdat er nog wat aanpassingen nodig zijn. Zo zal er betere verlichting moeten komen zodat de kinde ren goed kunnen zien wat ze doen. En ook een kinderaan- recht is onontbeerlijk. Eerlijk heidshalve moeten we er wel bijvermelden dat het eigenlijk niet de bedoeling was de grote kelder peuterspeelzaal te laten worden zodat ook niet direct de nodige dingen aangebracht zijn. Eerst was een kleinere kelder aangewezen maar deze was direct, nog voor het star- ,ten, te klein. Paauwenburg kent al een peuterspeelzaal aan de Troelstraweg maar hier kunnen ook maar 20 kinderen terecht en op het flatrijke Paauwenburg met zijn toren flats zijn kinderen blij dat ze in een grotere ruimte met an dere kinderen kunnen spe len. Nou kan het bestuur van de Stichting Kinderspeelzaal Vlissingen zich voorstellen dat er verschillende ouders zijn die zeggen: ja maar nu zit mijn kind op de peuterzaal Troelstraweg en ik woon veel dichter bij Open Hof. Wel, hiervoor komt een oplossing. Tezijnertijd krijgt iedere ou der een stencil of drukwerkje in de bus waarop kan worden aangegeven of men het liever zo bij het oude laat of dat men het kind liever in Open Hof ziet. Het is wel zaak dit zo spoedig mogelijk aan de leiding te laten weten. Ook heeft Paauwenburg nog een crèche in het speeltuingebouw van Speeltuinvereniging Lam- merenburg.Deze crèche wordt binnenkort opgeheven en ook deze ouders zullen hierover bericht krijgen en kunnen hun kind dan opgeven bij de speel zalen van de Stichting Kinder speelzaal Vlissingen. Deze crè che was in handen van de Stichting Kultureel Werk. Door al deze veranderingen zal het waarschijnlijk wel au gustus worden eer de speel zaal in Open Hof kan gaan draaien. Dit ligt ook wel een beetje aan de haast waarmee de aangevraagde subsidie ver strekt zal worden. De kinderspeelzalen van de stichting hebben tarieven die berekend werden naar het bruto inkomen. Hiervoor krijgt een y kind niet alleen de kans zich' uit te leven met bijvoorbeeld water en klei, maar door de omgang met an dere kinderen wordt het taal gebruik verbeterd en door spelletjes met de leiding krijgt het kind meestal de beschik king over een beter taalge bruik en een grotere woorden schat. Ouders maken het hun kind vaak te gemakkelijk door aan te wijzen wat ze bedoelen en dat wordt op de speelzaal zo veel mogelijk vermeden. Het kind leert met andere kinderen om te gaan en ook dat het wel eens nodig kan .zijn dat iéts gedeeld moet worden met anderen. Het kind krijgt tijdens de uren dat het er is ook de noodzakelijke li chamelijke zorg zoals het ver schonen waar dat noodzakelijk is, het gebruik van papieren luiers, washandjes en hand doeken, verder iedere morgen een biscuit en een beker melk. Op de ouderavond waren heel wat ouders aanwezig om te luisteren naar de spreekster van deze avond, mevr. Boers- ma uit Middelburg, die het nut van de speelzaal uitlegde en probeerde met de ouders in discussie te treden over het feit of hun kind baat had bij de speelzaal, of het vrijer ge worden was en of er mis schien problemen waren die men met elkaar zou kunnen oplossen. Verder liet zij enke le speeldingetjes zien die voor een kind eigenlijk nood zakelijk speelgoed zouden moeten zijn. Zo was er een stukje tuinslang met daarop een trechtertje. Wel eens aan gedacht wat er bij een kind om moet gaan als je water in dat trechtertje gooit en het komt er aan de andere kant heel smal weer uit Ook ver schillende grootte kopjes en doosjes zijn heel belangrijk omdat het kind water over zal gieten en ziet dat niet ieder volume hetzelfde is. Ook heel belangrijk is knikkeren en bal schatten, wat weer heel be- deze dingen besprak mevr. ouders zodat het hiiznnripr gooien. Zo leert men afstand langrijk is in het verkeer. Al Boersma met de aanwezige leerzaam was. J VLISSINGEN - MIDDEL- BURG Dinsdag 30 mei j.I. om 19.45 uur startte de RA- WA, Radio Walcheren Omroep voor zieken en bejaarden, met de eerste uitzending in Vlis singen in het Bethesda zieken huis aan de Koudekerkseweg. Woensdag 31 mei draaide de zelfde uitzending in zieken huis St.Joseph. Tot nog toe verzorgde de RA WA alleen radioprogram ma's in het Gasthuis te Mid delburg en in de verschillende bejaardentehuizen in Middel burg. Misschien komen de be jaardentehuizen in Vlissingen in de toekomst ook wel aan bod. De uitzendingen zijn be stemd voor de verpleegden en alle bezoekers kunnen voor hun bekenden of familieleden in het ziekenhuis een verzoek- plaatje aanvragen. De eerste uitzending had een feestelijk tintje want er was een quiz aan verbonden. Ook zullen er reportages gemaakt worden die uitgezonden worden. Het ligt in de bedoeling deze uit zendingen te Vlissingen een keer per week de ether in te sturen. Men heeft al een paar uitzendingen proef gedraaid. De eerste weken zal het Vlis- singse uitzendingsteam gecoa- ched worden door medewer kers die reeds ervaring heb ben opgedaan in Middelburg. De verzoekplaten kunnen overigens gratis aangevraagd worden. OPLAGE 16.600 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in alle plaatsen behorende tot de gemeenten Vlissingen, Valkenisse en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 32.500 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda, Reigerstraat 16 Telefoon 01600-22341 REDAKTIE: Mevr. B. Mulder-Kenter, Oost-Souburg, Platanenstraat 27 Telefoon 01183-1997 b.g.g. 01600-22341 (toestel 229.) ADVERTENTIE-EXPL.j J. van der Hoeven, Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184-6830 DRUK: Toezending technische materialen aan: N.V. Rotadruk. Axel Nassaustraat 3 Telefoon 01155-2320 MIDDELBURG „Ik ben een van de ouwen hoor, ik ben van de vorige eeuw", lacht kunstschilder Piet Bult huis als we voor een gesprek je bij hem komen in zyn huis aan de Seissingel in Middel burg. Dat huis overigens staat daar mooi, met het uitzicht op de glooiiende beboste opho gingen aan de overkant van het water. Maar het echtpaar Bulthuis, dat er al 17 jaar woont heeft de laatste tyd steeds minder plezier in de woning. „Het is hier zo'n ontzettend lawaai, zegt mevrouw Bul thuis. ,,'s Morgens schieten we allebei al om zes uur wakker want dan komt het eerste ver keer langs. Alleen als jij werkt heb je er geen last van, hé,want jouw atelier is aan de achterkant". „Zeker beaamt de heer Bulthuis „gewoon even een rustkuur. Maar hier, het raast maar langs en het hele huis gaat verzakken door dat getril. Ik heb al diverse brieven aan de gemeente ge schreven, en gisteren ben ik zelfs door de burgemeester ontvangen, en die was reuze vriendelijk voor me: als hij drie handen had gehad had hij ze me alle drie gegeven, maar ja, hij kan er natuurlijk ook niet een twee drie iets aan doen, hé". Piet Bulthuis is een bekende Nederlandse schilder, die eens zijn opleiding aan de Konin klijke academie in Den Haag kreeeg, waar hij zowel twee MO opleidingen volgde die hem naar het leraarschap voerden, als de vrije richting voor beeldende kunstenaars. Aan reizen naar Rome en Florance, zoals in die tijd en daarvoor vaak gemaakt wer den door jonge kunstenaars, deed hij nooit mee, maar wel heeft hij langdurige bezoeken gebracht aan Parijs, toenertijd het swingende centrum en een Mekka van een soort hippies die toen bohémiens heetten. En daar hebben ze dan we ieens gezeten, met zijn tweet jes op Montmartre hij schil derend en zij met een hand werkje. Toen kon je daar nog rustig zitten schilderen. „Te genwoordig al die lui die daar op dat marktje staan, dat hoeft voor mij niet meer hoor." Maar ondanks al die op zwarte koffie levende bohé miens op die krappe zolderka mertjes, bleven de heer en mevrouw Bulthuis zichzelf: degelijke Hollanders. Ze trouwden en woonden in Kijk duin, in een huisje in de dui nen, waar hun eerste en enige kind geboren werd, een zoon die nu een reclame-bureau runt. Ongeveer 18 jaar woonde het gezin daar en toen de Duitsers kwamen vluchtte het naar Zierikzee waar het in 1953 bijna letterlijk wegspoel- de.Een grote collectie hout snijwerk van dhr. Bulthuis en een heleboel boeken, gin gen hierbij verloren. Daarna woonde het gezin nog enige tijd in Laag Soeren, toen in een gedeelte van de muziek school in Zierikzee, tot het zich voorgoed in Middelburg vestigde. Piet Bulthuis geeft de din gen landschappen, portretten, stillevens, zeegezichten, stads gezichten! concreet weer op zijn doeken, maar brengt er wel een speciale eigep sfeer in. Alles is rustig. „Ik hou van rust op een schilderij, welda dige rust om dat rare woord maar eens te gebruiken. Als er bijvoorbeeld een vent met een banier staat te zwaaien, word ik daar dood moe van, dan denk ik ga toch 's verder met dir hand. Of als hij doet 't even voor- iemand zo omhoog zit met zijn hand, terwijl hij een roos vasthoudt of zoiets-dat irriteert me enorm.Nee, rust, rust, moet ervan uitgaan. Pieter Breüghel dat is wat anders, die schildert al leen maar mensen, daar ging het om de mensen. Bij Jan Steen ook. Maar bijvoorbeeld, de Nachtwacht, hoe mooi ook, geef mij toch maar zo'n prach tig stil portret van Saskia. Dali: „Wonderlijk knappe dingen heeft ie gemaakt maar toch is ie voor mij een charlatan. Hij doet maar raak, die man springt van de hak op de tak. Neem nou die Venus met al die laatjes ik zou over 50 jaar weieens willen weten wat er allemaal van over is. „Weet je wat trouwens toch mijn liefste wens is, om over 25 of 50 jaar nog eens terug te komen hier op aarde en te kijken.Ze zeggen er gaat zo veel veranderen, de kunst gaat verdwijnen en daar ben ik zo nieuwsgierig naar. Kijk deze man vind ik ge weldig. De heer Bulthuis haalt een boek met reproducties van schilderijen van Chardin uit de kast." stillevens, „er zijn ge lukkig een heleboel schilders waar ik van hou, ik zou een dag bezig zijn om ze allemaal op te noemen, maar dit is gewoon een voorbeeldje. Ik zie liever het vroiyke, het fijne van het leven. Als je tegenwoordig een tentoon stelling binnenkomt krijg je klap op klap. Allemaal narig heid en ellende. Er zijn na tuurlijk onder de moderne kunstwerken enorm veel goe de dingen, maar ik voor mij schilder liever de vrolijke kant van het leven. Tot 31 juli a.s. exposeert Piet Bulthuis in de Oude Werf te Veere. Een gedeelte van de in woners uit Kapelle, Bieze- linge en Kloetinge schijnen in de weekends niet ziek te mogen worden. Tenminste, heste mensen, zo lijkt het als we afgaan op de ru briek „Het weten waard", die de bevolking van Noord- en Zuid-Beveland wekelijks in het Nieuws blad voor de Bevelanden krijgen voorgeschoteld. De ze rubriek die alleen wordt geplaatst om de lezers in geval van nood van dienst te kunnen zijn en niet be doeld is als bladvulling, mist namelijk iedere keer de naam van de arts die in genoemde kernen dienst heeft en voor spoedgevallen beschikbaar moet zijn. Een redactionele nalatig heid, zult u op het eerste gezicht misschien denken. Mis. Toen de redactie na melijk het betreffende con tactadres opbelde om een juiste dienstregeling te ver- krijgen, werd op vriendelij ke wijze meegedeeld, dat men hierop geen prijs stel de. Het zou te verwarrend werken als men in ver schillende bladen de naam van dezelfde arts zag afge drukt. Vreemd, want ik zou denken hoe meer een be paalde naam gelezen wordt, hoe beter men het in zich opneemt om zodoende in dien nodig snel en doeltref fend de juiste arts te kun nen waarschuwen. Nu kan ik over dat waarschuwen eigenlijk slecht oordelen. omdat ik tot die groep oes ters behoor, die vanwege het reine Oosterschelde wa ter tot op heden in de wee kends gelukkig nog geen arts hebben nodig gehad. Of zou dat laatste juist de bedoeling zijn Wat in elk geval wel de bedoeling was. maar ook niet is gebeurd, was een bezoek van de invalide en bejaarde bewoners van het Goese verpleegtehuis Maria Terweel aan de onlangs ge houden koopavond voor de ze mensen in de ganzestad. Veel van hun lotgenoten hadden door goed organisa torisch werk van de federa tie van gezamenlijke vrou wenorganisaties in Goes een onvergetelijke avond. Dat was voor de verpleeg den van Maria Terweel niet weggelegd. Wel voor het verplegend personeel, want zij hadden ook een onver getelijke .feestavond", zo dat zij dit keer minder tijd hadden voor de patiënten. Gelijk hebben ze. Ze moe ten er tenslotte een heel jaar voor zorgen en dan wil je ook wel eens wat anders. Bovendien hadden ze per slot van rekening de koopa vond ook op een andere avond kunnen plannen. Daar is minder tijd mee gemoeid dan de datum van een feestavond te verzetten. Of niet? Nou ja. ik oester er maar het mijne van en het is tenslotte maar net hoe je het bekijkt d'oester Door een abuis werd vorige week niet vermeld wie de winnaar was van het kringetje van de week 17 mei. Dit was mevrouw Roosse, Baarsjes straat 21 te Middelburg. Ook voor de foto van 25 mei had den we een gegadigde die alle prijzen intussen weer in de wacht heeft gesleept. Wist u overigens dat alle prijzen bij eikaar ongeveer een waarde van f 75,- vertegenwoordigen Lang niet gek he als je foto in ons kringetje staat en je even langs het kantoor op het Spui plein langs kan gaan om het bewijsje in ontvangst te ne men. Deze week hebben we weer een nieuwe gever aan ons kringetje toe te voegen. Het is cafetaria Annikes die twee broodjes Annikes met koffie ter beschikking stelt. Verder nog te halen ;Ban- ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28, de bekende kwali teitstaart, Slagerij de Vries Walstraat 46, een pond bief stuk; Vishandel Frans de Munck, Oude Markt 11. een kilo gebakken vis uit de za terdagreclame; Drogisterij Luitwieler, Lange Zelke 50, een luxe flacon badschuim; Smith kaas, Marktkraam.een pond kaas naar keuze; Slagerij Oosterom. Walstraat 10, 300 gram vleeswaren; 't Goudop- pertje, Walstraat waardebon van f 5.-: Potterie Jaap, St. Jacobstraat 3,waardebon 5.-; Brillenspecialist Tilroe, Walstraat 81. kamerthermome ter; Bloemsierkunst Dekker, Kanaalstraat 50, Oost-Souburg, bloemen of planten naar keuze ter waarde van f 5,-. Eethuis de Snuyver, Walstraat 20, Vlissingen, 2 broodjes naar keuze of twee koffie met ge bak. Nilfisk, Coosje Busken- straat, spaarpotje in deyvorm ■van een stofzuiger ;dranken import Jan Duimel, Hermes- weg 23, Vlissingen, fles sherry t.w.v. f 3,95; Annikes cafetari- a, Betje Wolfplein, twee broodjes Annikes met kof fie. BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLISSINGEN: ROCHUSSENSTRAAT 3 Tel. 01184) 3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 Binnenkort verschijnt: De grote Teken nu in voor Prijs na verschijnen bij BOEKHANDEL mui. kruoohtrmt es ■m.ïnj-«umnn kom kijken en vragen foto harry verschuren oosterKouC middelburg i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1