DrsT. J. W esterhout geïnstalleerd als burgemeester van Vlissingen Avondvierdaagse voor de twaalfde keer de scheldebode Sport- programma Seheldebode-kringetje de zuidwester combinatie kontaktlenzen GROOT WALCHEREN hardy optiek huis aan huis-blad 22e jaargang no. 19 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem breda iwoensdag 10 mei 1972 nachttocht internationaal J. M. GROEN S. M. OVERTOOM Voor Moederdag: POSTPAPIER DE RUITER descheldebode Ook dit jaar nachttocht met de vrolijke Tippelaars Burgemeester drs. Westerhout tijdens zijn toespraak bij de installatie. VLISSINGEN Tydens een bijzondere raadsvergade ring afgelopen week in hel Vlissingse stadhuis is de voor den geplaatst in „een regio naal kader", ons daarmee voe gend in de huidige ontwikke ling naar een nieuw stedelijk malige burgemeester van Wa- patroon, dat gericht is op de geningen, drs. T. J. Wester hout geïnstalleerd als burge meester van Vlissingen. Drs. Westerhout, die de afgelopen drie jaar in Wageningen de eerste burger was, toonde zich evenwichtige ontwikkeling van een samenhangend ge bied. Alvorend de nieuwe Vlis singse burgemeester geïnstal leerd werd, hield loco-burge- in zijn rede voor de raad ver- meester Ch. J. Gillissen Ver heugd dat hij met zijn gezin weer naar Zeeland kon terug keren, al vond hij de reden schage de installatierede, waarbij hij dieper inging over de gang van zaken en de ont- waarom de functie in Vlissin- wikkeling in de gemeente gen vacant was minder plezie rig. Vlissingen. Daarbij werden ook in het kader van de ver- g. ook in nei Kaaer van ue ver- Drs. Westerhout was van keersverbindingen de proble- mening dat in Vlissingen nog men ron(j de z.g. hoge brug bij de mogelijkheid bestond om ^e pzEM-centrale naar voren een „optimaal leefmilieu te gehaald. De heer Gillissen scheppen, mits daarbij ook al- Verschage, die ruim 7 maan- le aandacht wordt gegeven aan jen a|s loco-burgemeester is de vraagstukken van ogen- opgetreden, alvorens een be- schijnlijk lokale aard, zoals de noeming bekend werd, liet vestiging van het regionaal duidelijk uitkomen, dat bij de winkelcentrum, verbinding vroegere burgemeester, drs. D. over het Kanaal enz. Over de Roemers, geen twijfel bestond vestiging van het regionaal Qver levensbelang van de- winkelcentrum Lammerenburg ze brug. „ilde drs. Westerhout slechts een korte kanttekerang plaat oudste m Jt sen, omdat zoals hij opmerkte, meentesecretari de hl.„ j. htj er zich binnenkort raten- gesproken hadden sief mee zal bezig houden. In £nPdrukkc het ontwerp-raad,voorstel at ook oudJ) P dus drs. Westerhout wordt zx terecht gesteld, dat ook een e dergelijk vraagstuk moet wor- was" OPLAGE 16.600 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in alle plaatsen behorende tot de gemeenten Vlissingen, Valkenisse en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 32.500 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600-22341 REDAKTIE: Mevr. B. Mulder-Kenter, Oost-Souburg, Platanenstraat 27 Telefoon 01183-1997 b.g.g. 01600-22341 (toestel 229.) ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven, Vlissingen! Spuiplein 94 Telefoon 01184-6830 DRUK: Toezending materialen aan: N.V. Rotadruk. Axel Nassaustraat 3 Telefoon 01155-2320 technische VLISSINGEN Van 15 tot en met 18 mei organiseert de wandelsportvereniging de Vro lijke Tippelaars te Vlissingen voor de twaalfde keer de avondvierdaagse.Verwacht wordt dat er dit jaar evenals vorig jaar minstens 1200 men sen aan deel zullen nemen. Ook evenals vorig jaar zijn er drie afstanden: 5, 10 en 15 km. Deelname hiervoor is vr(j. Men mag alleen wandelen of met een groep, met club, schoolklas of vereniging. Voor deze avondvierdaagse kan men inschrijven vanaf zes jaar en daarboven. Vooral voor de ouderen een gelegenheid om eens extra te trimmen. Voor de kosten hoeft men het niet te laten. Andere jaren startte men altjjd bij hotel café restaurant Delta op de Boulevard maar de politie achtte het vooral voor de kin deren veiliger een andere plaats te zoeken. Nu zal men de startplaats kunnen vinden bij het clubge bouw van Zeeland Sport bij het zwembad. Hier is ook voor de wegbrengers veel meer plaats om te parkeren, hoewel men ongeveer de helft van het grote parkeerterrein nodig zal hebben om de stoet op te stel len. Het beste zou zijn dat men de auto maar thuis liet staan om vooral tegenover de kinderen alvast het goede voorbeeld te geven. Dat het startpunt nu in een ander ge deelte van Vlissingen ligt, heeft natuurlijk ook voorde len. De organisatoren kunnen de deelnemers dit jaar een geheel nieuwe route aanbieden die iedere avond anders is. Vooral de laatste avond heeft een heel ander karakter dan de eerste drie. Dan wordt er namelijk halt gehouden op het stadhuisplein waar alle groe pen zich verzamelen om met de hele stoet natuurlijk met de door familieleden meegebrach te bloemen, te vertrekken naar het clubgebouw van Zee land Sport. Hier worden de medailles uitgereikt, want voor iedere deelnemer wacht er na afloop een herinnering. Deze zal misschien voor de gene die de twaalfde keer meeloppt mooier zijn dan van wie voor de eerste maal mee doet maar dat mag niet hinde ren. Deze avondvierdaagse van de Vrolijke Tippelaars staat onder auspiciën van de K.N.B-.v.L.O. en is vooral be stemd voor inwoners uit Vlis- singen-Souburg en directe om geving. Men kan voor deze vierdaagse tot het laatste mo ment, maandag 15 mei half zeven, inschrijven. Anders ligt het bij de nacht tocht Bergen op Zoom via Hansweert naar Vlissingen. Ook deze wordt georganiseerd door de Wandelsportvereni ging de Vrolijke Tippelaars, die in augustus 14 jaar be staat. Deze nachttocht houden de Vrolijke Tippelaars voor de tweede maal. Voor die tijd werd wel de nachttocht Vlis singen-Bergen op Zoom gelo pen. Deze nachttocht vindt plaats in de nacht van 3 op 4 juni. Start 's nachts om 12 uur bij café Smulders, Antwerpse Straatweg in Bergen op Zoom. Deze tocht bestaat eigenlijk uit twee tochten. De eerste voert van Bergen op Zoom naar Hansweert en de tweede van Hansweert naar Vlissin gen. Men kan dus twee dingen doen. Of de afstand helemaal lopen en dat is dan 75 kilome ter of een gedeelte daarvan Hansweert-Vlissingen nog al tijd 45 kilometer. Men hoopt om ongeveer 6 uur 's morgens in Hansweert aan te komen waar een verplichte rustpauze is ingesteld. Daarna gaat het naar 's Heerenhoek waar het ook weer verplicht rusten is. Van 's Heerenhoek gaat het naar Vlissingen waar men om ongeveer half een 's middags hoopt aan te komen bij Delta alwaar de welverdiende herin neringen worden uitgedeeld bij koffie met koek. Vorig jaar hebben aan deze nachttocht zo'n 100 personen deelgenomen en men wil dit jaar ook ongeveer zo'n aantal, het mogen er iets meer zijn maar beslist niet teveel. Op tijd aanmelden is dus aan te raden. Deze nachttocht is een internationale tocht waaraan verschillende nationaliteiten deelnemen en zowel dames als heren. Men hoeft niet bang te zijn voor blaren en eten want /oor allebei wordt gezorgd. De inwendige mens wordt regel matig verzorgd door de lei ding met wat helpers en de blaren en spierkrampen en wat dies meer zij komen in han den van de EHBO. Vlissingen die met twee wagens meerijdt om te zorgen dat er geen ern stige dingen gebeuren. Vanaf Bergen op Zoom een wagen en omdat men ook veel deelname verwacht voor de tocht Hans weert-Vlissingen komt er daar eentweede wagen bij. Men kan voor de nachttocht tot 26 mei inschrijven voor f 10,- als men Bergen op Zoom-Vlissin gen en f 7,50 voor Hansweert- Vlissingen. Na 26 mei komt er f 1,- bij. Wandelaars tijdens Warme kieaing waarvan- men 's morgens iets uit kan trekken is aan te bevelen. Bijv. een dun maar warm shirt, daaroverheen een trui en dan een waterdichte jas of jack. Voor schoen geldt: stevi ge wandelschoenen die ingelo pen zijn. Voor inlichtingen over de avondvierdaagse en denacht tocht kan men terecht bij de organisatom van beide tochten de heren A. van Noort, Jacob Marislaan 12 en A. Jobsen, B ree waterstraat 47 allebei te Vlissingen. Ook inschrijvingen kunnen hier plaats vinden. de vorig jaar gehouden tocht. bellamypark 38 vlissingen VLISSINGEN Donderdag 11 mei 1972 heeft de s.v. Wal cheren weer het Pa Van Hijf- te -jeugd toernooi georgani seerd. Aan dit toernooi, dat wordt gehouden op de sport velden aan de Baskenburg, doen 32 teams mee verdeeld over 15 verenigingen. Die ver enigingen zijn: de organisator Walcheren, Vlissingen, Zee land Sport, Wolphaartsdijk, Nieuwland, Yerseke, Temeu- zen. Noormannen, Breskens, Patrijzen, Cortgene, VCK, Krabbendijke, Robur, Nieuw- dorp. De A-junioren spelen wedstrijden van 2 x 15 minu ten, de B-junioren doen het 2 x 12 minuut, de C-pupillen 2 x 10 minuten en de D- pupillen 2 x 10 minuten. Er zijn vier prijzen beschikbaar. Voor de Ajunioren de Wal cheren veteranen-wisselbeker, voor de B-junioren de Walche ren wisselbeker, voor de C- pu pillen de Pa Van Hljfte- wisselbeker en voor de D-ju- nioren is er ook een wisselbe ker aanwezig. Verder krijgen alle verenigingen, die verder niet in de prijzen vallen, een aandenken aan dit toernooi en ook de scheidsrechters worden niet vergeten. De eerste vier geplaatsten van de finales krijgen ook een vaste prijs mee naar huis. Naast dit toer nooi wordt er nog verder ge voetbald en wel door de VC Vlissingen. Woensdag 10 mei om 19.00 uur de wedstrijd VCK A 1 tegen Vlissingen A 2. 12 mei gaan de dames van start in een wedstrijd van Vlissingen 2 tegen Meeuwen. Ook deze wedstrijd is om 19.00 uur. Op 13 mei wordt dan nog gespeeld Vlissingen D 1 - GPC D 1. Ook bij Walche ren wordt er verder nog sport bedreven behalve het toernooi. Gevoetbald wordt er op zater dag 13 mei: Amemuiden C 1 - Walcheren C 1, Walcheren C 2 - Arnemuiden C 2, Walcheren Dl- Walcheren D 2, Zeeland Sport D 2 - Walcheren D 3. Handbal in de sporthal op 13 mei: 20.00 uur Olympus 1 - PSV 1, 21.00 uur Walcheren 1 - Olympus 1, 22.00 uur Wal cheren 1 - PSV 1. Het betreft hier vriendschappelijke dames- .-oefen wedstrijden. Zondag 14 mei: meis. pup. 11.00 uur EMM 2 - Walcheren 3, dam jun. 12.00 uur Walcheren 2 Sluiskil 1, 10.00 uur Walche ren 1 - Olympus 1, heren jun 10.00 uur Walcheren 1 - Olym pus 1. De weinig open houding die geënquenteerde inwoners uit de gemeente Borsele het gemeentebestuur inzake- de industrialisatiepolitiek verwijt,is één van de posi tieve resultaten van een structuuronderzoek in de regio Borsele. Het meest opvallende van deze enque- te is echter wel, dat de inwoners uit de Bevelandse Zak verreweg de meeste waarde hechten aan een zuiver milieu en dienover eenkomstig met grote meerderheid sterk tegen een uitbreiding van de in dustrialisatie zijn in dit ge bied. „We begrijpen deze mensen niet", zal het me rendeel van het gemeente bestuur wel gereageerd hebben, toen ze de uitsla gen vernamen. „We doen ons best om de industrie hierheen te lokken, en de goegemeente is weer tegen! Het is ook nooit goed! Wat moet je nu als bestuurders met zo'n bevolking! Het is omgekeerd echter ook mo gelijk. Laten we de situatie daarom eens omdraaien en door de bril van het meren deel van de Borselse inwo ners kijken, die waar schijnlijk zeggen: We be grijpen onze raad niet. We hebben ons best gedaan om ze via onze stem achter de tafel te krijgen en nu lok ken ze de industrie die wij, hun kiezers, niet willen hebben, hierheen. Ze leren het ook nooit! Wat moet je nu als bevolking met zulke bestuurders" Trouwens gemeentebesturen, of zo u wilt: volksvertegenwoordi gers, worden ook door onze Koninklijke Marine met een zekere reserve behan deld. Tenminste zo leek het.toen één dezer dagen de gemeenteraad van Vlis singen een bezoek bracht aan het in deze plaats ge vestigde marine etablisse ment. De grote bonzen von den het niet nodig om de gasten in hun eigen,.Long- room" te ontvangen, maar deden dit liever in het - met alle respect - korpo- raalsverblijf. Dit kwam waarschijnlijk volgens de bonzen meer met de verge lijkende rang van de raads leden overeen. Want u weet, beste lezers, ook in dit land geldt nog steeds: ieder op zijn plaats. Dat laatste vond ook een oud- en thans gepensioneer de topfunctionaris van het NW tijdens een vergade ring van het district Zuid- West-Nederland van deze organisatie, die vorige week in Goes werd gehou den. Hij vond niet alleen de bejaarden door het woord zelf al gediscrimi neerd worden, maar ook dat de bepaalde voorzienin gen voor deze bevolkings groep uit niets meer of minder dan discrimineren de liefdadigheid bestaat. Hij riep dan ook alle dolle oma's én de voor zover mogelijk natuurlijk nog dolle opa's op, om hun lot in eigen handen te namen. Dat dit wel eens heel wat zwaarder zou kunnen gaan wegen dan het (staats/lot, wat heel veel bejaardenKsorrij)- nu nog mee torsen, daar heeft deze bejaarde. heer waarschijnlijk niet aan ge dacht! d'Oester. BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLISSINGEN: ROCHUSSENSTRAAT 3 Tel. 01184)3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 kom kijken en vragen bij foto harry verschuren oosterhout; middelburg Vorige week zag de heer J. Boogaard zichzelf plotseling in ons kringetje staan. Ja daar zeg je wat^ta je heel gewoon een paar aardige dames van brandstof voor de brommertjes te voorzien en wordt je zelf bedolven onder de prijzen. Wie gaat deze week met de prijzen strijken ?Men moet zich even melden op ons kan toor aan het Spuiplein te Vlis singen. De heer Boogaard woont in de Ruijterstraat 75 te Middelburg. De gulle gevers zijn deze week: Banketbakkerij Faber, Badhuisstraat 28, de bekende kwaliteitstaart. Slagerij De Vries, Walstraat 46, een pond biefstuk. Vishandel Frans de Muijnk, Oude Markt 11, een kilo gebakken vis uit de zater dagreclame.Drogisterij Luit- wieler. Lange Zelke 50. een luxe flacon badschuim. De Wijnkelder, Walstraat 104, een fles rode Mistella. Smith Kaas, marktkraam een pond kaas naar keuze. Fabro nv, Dom- burgs Schuitvlot 2, Middel- Walstraat 10, 300 gram vlees waren. 't Goudoppertje, Wal straat,waardebon van/"5,-Pot- terie Jaap. St. Jacobsstraat 3, K-.0 BACKl Vlissingen, waardebon f 5,- Brillenspecialist Tilroe, Wal straat 81, kamerthermomete;. Bloemsierkunst Dekker, Ka naalstraat 50 Souburg, bloe men en planten naar keuze f 5,- Eethuis de Snuijver, Wal straat 20, Vlissingen, 2 brood jes naar keuze of 2 koffie met gebak. Nilfisk, Coosje Bouken- straat. spaarpotje in de vorm van stofzuiger. Drankenimport Jan Driemei Koopcentrum Groenendijk.Hermesweg 23, Vlissingen, fles sherri) t.w.v. f 3,95. Grote kollektie o.a. Elco. het exclusieve Zwitserse postpapier. Boek- en kantoorboekhandel BOEKHANDEL NUA MUOfMTWUUt TfLiro VUWWQtN r

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1