Samenwerking weekbladen "De Scheldebode" en "Groot Walcheren moderne monturen 1001 jaar Walcheren in Rijksarchief te Middelburg Q 1 de scheldebode /.o c* ii w.sc* hluulmn Scheldebode-kringetje de zuidwester combinatie Ju bile um demon st ra I ies Vlissingse tennisclub vervolg historie Walcheren GROOT WALCHEREN huis aan huis-blad 22e jaargang no.18 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda donderdag 4 mei 1972 17 hardy optiek noormannen bedijking J. M. GROEN S. M. OVERTOOM DE RUITER de scheldebode Met Ingang van 1 mei 1972 Is door N. V. Uitgeversmaat schappij De Stem als uitgeefster van „De Scheldebode" en N. V. Rotadruk als uitgeefster van „Groot Walcheren" tot samenwerking van genoemde uitgaven besloten. De ge combineerde oplage van beide bladen is met ingang van dit nummer 32.500 ex. In de parktijk betekent dit een huis aan huisbezorging op geheel Walcheren, waarbij „De Scheldebode" verschijnt in alle plaatsen behorende tot de gemeente Vlissingen, Valkenisse, Westkapelle en „Groot Walcheren" in alle plaatsen behorende tot de gemeenten Middelburg, Mariekerke, Arnemuiden, Veere en Domburg. Voor de adverteerders houdt dit in dat zij tegen een zeer aantrekkelijke combinatie-tarief in beide bladen kunnen adverteren en daardoor met hun reclame-boodschap alle huisgezinnen in een gebied met ca. 150.000 inwoners bcreiken.In de afgelopen jaren heeft De Scheldebode zich bij lezers en adverteerders een bijzonder gewaardeer de plaats veroverd. Het blad voorziet in een behoefte die steeds sterker wordt gevoeld. Reakties van de lezers en respons voor de adverteerders bewijzen dat. Van de aanvang af is ons streven geweest, niet alleen een goed blad voor de adverteerders maar ook eeen aantrekkelijk leesblad te zijn, in de overtuiging en met de ervaring dat het een in het belang is van het ander. Dit streven zal met kracht worden voortgezet. Door de samenwerking is een ontwikkeling tot stand gekomen die nog verder zal worden uitgebouwd.De reeds bestaande combinatie-moge mogelijkheden met het „Nieuwsblad voor de TJevelanden" en het „Zeeuwsch-Vlaamse Advertentieblad" vormen hiertoe een goede bassis.Wij zijn vastbesloten er 'n succes van te maken, zowel voor u, adverteerders als voor u, lezers. Directie. N. V. Uitgevers Mij. De Stem. VLISSINGEN In het ka der van de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van de Vlissingse Lawn Tennisclub DOS zijn op zaterdag 29 april een aantal demonstraties gege ven waaraan bekende Neder landse topspeelsters en spelers hebben deelgenomen. Aan*"9e demonstraties werk ten mee de dames A. Bakker en W. Merumen alsmede de heren Evert Sneider en Peter Soetens. De demonstraties wer den gehouden op de DOS. tennispark aan de Zwanen- burgseweg te Voissingen. Om circa 14 uur werd begonnen met tennislessen voor jeugdle den waarbij door de Brabantse districtsbestuurslid de heer Ch. Roels enige uitleg werd gegeven. Hierna vonden wed strijden plaats waaraan o.a. werd meegedaan door boven- staande personen en Marjan Krediet. Jos Hermsen. en Jan Kamermans allen leden van D.O.S. en Joke Thiele van de tennisvereniging „De Schel de". bellamypark 38 vlissinqen Sinds ongeveer 500 vindt men op Walcheren weer spo ren van menselijke bewoning. Buiten de kust van Domburg lag omstreeks die tijd een handelsnederzetting. Deze handelsplaats was één van de centfa van een heidense Noordzee-cultuur, die afbreuk deed aan de Frankische kerk. Het is niet onmogelijk dat deze oude handelsplaats buiten Domburg Walcheren geheten zou hebben, en dat de naam Walcheren later uitgebreid werd over het achterliggende gebied, dat vanuit de kust streek werd bevolkt. Willi- brord zette 700 na Chr. voet aan land om het Christendom te prediken en stichtte de eer ste kerk op Walcheren. Nog voor het jaar 1000 kwam er nog een bij. Omstreeks 1400 waren er op Walcheren 40 pa rochies, in het decanaat Wal cheren zelfs 66. In de vroege middeleeuwen waren er ver schillende grote abdijen op Walcheren, die meerdere grote bezittingen hadden. Het oudste klooster op Walcheren zelf was de abdij te Middelburg die in 1123 gesticht werd als een convent van reguliere ka- nuniken. maar spoedig daarna omgezet werd in een Norber- tijner abdij. Tot de bezittingen van de abdij behoorden o. a. 2000 gemeten, ambacht, het buiten Westhove en vele ande re huizen en landerijen. Be halve de abdij te Middelburg waren er nog minstens 15 an dere kloosters en kapittels op Walcheren. Het koningsgoed Walcheren is in de 9e eeuw eer. graaf schap. In 837 is sprake van een graaf Eggihard. die tot taak heeft Walcheren te be schermen tegen de invallen der Noormannen. Hij sneuvelt echter in de strijd en in 841 wordt Walcheren beleend aan de Noorman Harald. Dan komt de dag dat Walcheren in een oorkonde genoemd wordt, want 14 april 972 komt het aan prinses Theophano en in 1012 beleent de Duitse keizer de graaf van Vlaanderen met Walcheren, d. w. z. Zeeland bewesten de Schelde. De oud ste stad op het eiland was Walcheren de handelsplaats buiten Domburg. Deze stad verging nog voor de stads rechtverlening in de middel eeuwen. gebruikelijk werd. Rond 890 richtte men rond ver schillende plaatsen burgten op ter bescherming van de bevol king. Ook in Vlaanderen en bij Burgh op Schouwen wer den zulke vestigingen opge trokken. In die tijd verrezen ook Souburg fburg ten zuiden van Domburgf Vermoedelijk reeds voor 1200 kreeg Middel burg stadsrechten. De oudste overgeleverde stadsrechten van Middelburg dateren uit 1217. Enige jaren later werden stadsrechten gegeven aan Domburg en Westkapelle. Het duurde tot 1315 dat Vlissingen stad werd en Arnemuiden moest wachten tot 1574. Door zijn ligging aan zee heeft Walcheren steeds gsote wijzigingen ondergaan. De Scheldearmen werden steeds breder en het heeft tot 1247 geduurd voordatmien in de ge schiedenis iets tegenkomt van bedijkingsactiviteiten. Waar schijnlijk is dat in 1318 de eerste dijkgraaf is benoemd, ook wel de wateringgraaf ge noemd. omdat de dijken vroe ger ook wel wateringen heetten. Op Walcheren had men o.a. de watering van de vijf ambach ten en de Oost. Zuid en West watering, zodat de vijf am bachtenwatering ook wel noordwatering genoemd werd. De graaf benoemde de dijkgraaf wat nog niet zo eenvoudie was want de ambachtsheren waren het daar niet mee eens en poogden, met succes, zelf dijk graaf te worden. Als in 1353 het bestaan van dijkgraven niet voldoende blijkt wordt eerst aan de stad Middelburg opgedragen een gedeelte van de dijk voor zijn rekening te nemen maar in 1396 is er sprake van dat het dijkbeheer geconcentreerd moest worden, in handen van de abt van Middelburg, de heer van Veere en de rentmeester van Walcheren. In 1466 komt de magistraat van Walcheren daarbij en dit groepje macht hebbers vormde later het col lege van de staten van Wal cheren. Deze vier staten hadden al tijd verschil van mening zodat heel wat processen nodig wa ren om alles in goede banen te leiden, vooral Middelburg was nogal moeilijk. Door al de eeuwen heen is Walcheren nogal wat veranderd. Dijken kwamen, het kanaal werd ge graven, de Sloedam werd aan gelegd maar hopelijk maakt de tentoonstelling duidelijk dat Walcheren toch Walcheren is gebleven. U kunt zelf op twee grote kaarten zien hoe veel er veranderd is. De ten toonstelling wordt gehouden van 15 april tot en met 26 augustus 1972 in het Rijksar chief te Middelburg, St. Pie terstraat 38. Kwekerij Dekker voortaan bloemen- en tuincentrum MIDDELBURG Reeds vanaf 1927 is er een kwekerij Dekker in Middelburg. De va der van de huidige heer Dek ker begon op de Breeweg, waar nu de huishoudschool is, een kwekerij. In 1941 ging de heer Dekker sr. zich vestigen op de plaats waar nu het be- dijf nog staat; aan de Lange Vielesingel. Óp die plaats heeft men ook heel de oorlog en de watersnood meegemaakt waarbij er geen ruit heel bleef. In 194647 werd even wel weer met de opbouw be gonnen en in 1961 begon men de klant meer in het werk te betrekken door etalageruimte aan te schaffen. (Men wist dat de klant zich meer bij het werk betrokken wilde voelen. In 1966 opende men een verkoopruimte waar de klanten bloemen aan kon den schaffen. Dit gaf zoveel uitbreiding dat het direct ei genlijk al weer te klein was. Door de „1001" soorten plan- OPLAGE 16.600 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in alle plaatsen behorende tot de gemeenten Vlissingen, Valkenisse en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 32.500 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600-22341 REDAKT1E: Mevr. B. Mulder-Kenter. Oost-Sou burg. Platanenstraat 27 Telefoon 01183-1997 b.g.g. 01600-22341 instel 229. ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven. Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184-6830 DRUK: Toezending technische materialen aan: N.V. Rotadruk. Axel Nassaustraat 3 Telefoon 01155-2320 ten die het tuincentrum ver koopt moest nu weer iets ge beuren en men heeft nu een kas bij de verkoopruimte ge trokken zodat deze nog groter en overzichtelijker geworden is. Men hoopt de klanten op allerlei gebied van dienst te kunnen zijn. Verkoopdwang is dan ook iets dat men bij het bloemen en tuincentrum niet kent. Het is Vrij Entree en men kan overal een kijkje ne men. Vooral de kinderen vinden het erg fijn om bij het bloem en tuincentrum rond te lopen want overal staan leuke die ren.Zo is er in de hal 'n mooie vijver met goudvissen en staan er verderop een paar flamingo's. En natuurlijk de papegaai. Als men zo de zaak doorloopt en begint bij de ver koopruimte dan ziet men me teen de open bloemverwer- king. waar men dus met het oog er bovenop kan zien hoe de diverse stukjes verwerkt' worden. Dan de vijver met de diverse potplanten en daarach ter een heel gedeelte met ver se snijbloemen. Hier kunnen de boeketten samengesteld worden zoals men dat zelf graag wil. Ook de afdeling potterie is in de verkoophal gevestigd. Van teer glas tot ruw aardewerk. Als men ver der loopt langs de flamingo's de trap af komt men in een soort serre waar verschillende planten staan uigestald maar waar ook een mooie serie tuinmeubelen al van ver de aandacht trekt, en niet en be halve dat ook bijv. barbeques en verder eigenlijk alles wat een tuin maar aantrekkelijk nkan maken. Hier vindt men Naast het feit dat wij Zeeuwen hekend staan ais slechte zwemmers. brave lieden, hebben we kunnen vernemen van het Centraal Bureau voor de Statistiek dal er een behoorlijk aantal mensen onder ons zijn die niet in het bezit zijn van een bad of douche gelegen heid. Ik voor mij til daar niet zo zwaar aan. want ik lig al sinds m'n totstandko ming - een oester wordt niet geboren, maar komt tot stand in een levensgroot bad en dat zal voorlopig wel zo blijven. Twintig procent van onze Zeeuwse naasten echter, dat zijn er zo'n slordige negentien dui zend. kunnen zich niet overgieten met het reini gende nat, ook wel water genoemd. We zouden hier samen best wat aan kunnen doen. want als alle Zeeu wen de beschikking hadden over een douche - gemaks halve beperk ik me even lot het eenvoudigste reini gingsapparaat - dan heb je kans (lat we een vendelen de naam die we buiten de provincie - nog - hebben, wellicht kwijt raken. Daar. over onze Zeeuwse gren zen. gaat namelijk het praatje, dat het bij ons op het platteland en buiten een straal van tien kilome ter van het Sloegebied. zo- lekker ruikt. Die mogelijk heid bestaat, zo zeggen de ze opjuters. omdat de men sen in Zeeland 's nachts als ze liggen te ronken, het raam potdicht houden. Eventuele luchtjes die door het gebrek aan een goed funktionerende douche. zouden kunnen worden voorkomen. blijven aim binnenshuis, zodat het bui ten fris blijft. Hoe het bin nen is interesseert de toe- listen niet. dus zal ook nie mand erlast van hebben. Zij. de toeristen, hebben namelijk zelf in hun va kantiehuisje. die veelal door Zeeuwen zijn ge bouwd wel een douche, dus wat zouden ze zich druk maken En naar het toilet kunnen deze mensen ook op een normale manier en gewoon in hun woning. Een groot deel van de Zeeuwen echter moet om een bezoek aan hun privé privaat te brengen, zich nog buitenshuis begeven. iets wat vooral in de wintermaan den niet meevalt. Maar wat geeft hei. dan zijn de toe risten er toch niet meer en gedurende het seizoen hou den we het gewoon in. Vandaar de blozende -in houd -uitdrukking op onze gezichten. Maar ia.- we va ren er wel bij dus wat let liet. Een positief punt daarente gen. om nog maar even bij dezelfde uitslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek te blijven, is de lionkvastigheid van de Zeeuwen. Dat verheugt me zeer. want zoals het klokje thuis tikt. tikt het nergens. Ais we nu samen eens pro beren om de eerder aange haalde misstanden uit de wereld te helpen, dan tikt het klokje straks niet meer. maar zal het luiden, ner gens zo best als thuis..in Zeeland. dOESTER BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLISSINGEN: ROCHUSSENSTRAAT 3 Tel. 01184) 3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 ook de bemestingsprodukten en de tuingereedschappen en verder kleine planten om in de tuin te zetten. Alles ligt zo klaar dat het meeste meegeno men kan worden en aan e kassa betaald. Natuurlijk kunt men als men dat wenst ook deskundige voorlichting krij gen van een van de 31 perso neelsleden die bij het bloem en tuincentrum in dienst zijn. U hoeft overigens, als u dat niet wilt. niet naar Middel burg te komen, want Dekker komt meestal wel erg dicht naar u toe. wapt de meest markten in Zeeland komen Men bezoekt op zaterdag de markt in Vlissingen én Middelburg, de laatste natuur lijk ook donderdags. Donder dags ook Zierikzee. Oostburg en Terneuzen op woensdag en dinsdags en s'maandags respec tievelijk Goes en Breskens. Verder heeft men filialen in Oost-Souburg en Goes en zijn in veel Ve'Ge' A. en O. en IFA winkels de produkten van Dekker aanwezig. Dit is overi gens een zeer klein deel van het bestand. Vroeger stond de kwekerij op de eerste plaats maar nu is hef eerst de klant en dan de plant. Waarom nu plotseling die naamsverandering bij de ope- ning op 10 mei a.s. ditffc ver richt zal worden door burge meester dr. Wolters. Men kwam bij het centrum tot de ontdekking dat veel mensen in de waan verkeerden dat kwe kerij Dekker alleen maar goedkope spullen leverde. Voor erg exclusieve bloem stukken kan men er echter ook terecht Men verkoopt er vaste kamerplanten van f 1,25 lot ongeveer f 35.- per stuk. En veel mensen denken bij kwekerij aan planten die al leen in de zaak zelf gekweekt worden, en men denkt bij kwekerij alleen aan tulpen en narcissen. maar mensen die reeds bij Dekker waren weten wel beter. Ook hier zijn orchi- 'deén in de bloemstukjes ver werkt. En de omzetting van Kwekerij M.H. Dekker in bloemen en tuincentrum Dek- 'ker is ook wel 'n naam aange past aan de moderne tijd. Mevj-ouw Tissink uit de Badhuisstraat 17 te Vlissingen was vorige week de gelukkige winnares van het foto-kringe tje. We zijn benieuwd wie dit keer de prijzen in de wacht sleept Komt u even langs op ons kantoor Spuistraat Vlissin gen. De gulle gevers zijn deze week: Banketbakkerij Faber. Badhuisstraat 28. de bekende kwaliteitstaart. Slagerij De Vries. Walstraat 46. een pond biefstuk. Vishandel Frans de Muijnk, Oude Markt 11. een kilo gebakken vis uit de zater dagreclame „drogisterij Luit- wieler. Lange Zelke c-0. een luxe flacon badschuim. De Wijnkelder. Walstraat 104. een lies rode Mistella. Smith Kaas. marktkraam een pond kaas naar keuze. Fabro nv Dom- burgs Schuitvlot 2. Middel burg. platcnbon t. w. v. f 5.-. Sa1 gerij D. van Öbsterom. Walstraat 10. 300 gram vlees waren. 't Goudoppertje Wal straat. waardebon van f 5.-. P .iicrij Jaap. St. Jacobstraat 3. Vlissingen waardebon f 5.-. Brillenspeeialist Tilroe. Wal straat 81. kamerthermometer. Bloemsierkunst Dekker. Ka naalstraat 50. Souburg, bloe men en planten naar keuze f cv. Eethuis D E Snuijver. Walstraat 20. Vlissingen 2 broodjes naar keuze of 2 kof fie met gebak. Nilflsk. Coosje Boukenstraai. spaarpotje in de vorm van stofzuiger. Dranke- nimport Jan Duimel Koopcen trum Groenendijk. Hermesweg 23. Vlissingen: fles sherrij t. w. v. f 3.95. Winkelman DE GESCHIED KUNDIGE PLAATS BESCHRIJVING VLISSINGEN nu nog leverbaar voor45,- BOEKHANDEL MUL KituGCitsniurM-nLam'VinamafN

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1