Sport programma 'n klassiek kostuum voor nu Burg. Roemers nam afscheid de scheldebode Opleidingsschip „Prinses Irene" naar Middel- burg /.eeuwse Beplanting heuvel Scheldebode-kringetje de zuidwester combinatie Unieke recreatie project in Middelburg huis aan huis-blad 22e jaargang no. 11 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda donderdag 23 maart 1972 Zeeuwse Boekenweek 133 R UITER descheldebode Meiveld: 'n oase van rust in deze jachtige wereld MIDDELBURG Met de slogan „Meiveld-Mijn veld" wordt in Middelburg een be gin gemaakt met een vry uniek project en wel met het aanlegggen van een recreatief park, het Meiveld.By het ont werp van dit park is in de eerste plaats rekening gehou den met het feit, dat dit park ligt in een centrum van een vrij omvangrijk bevolkingsge- bied en uit het oogpunt van recreatie mogelijkheden moet bieden die elders in de omrin gende woonwijken niet, of on voldoende worden aangetrof fen. Het park Meiveld komt te liggen tussen de Magistraat- wijk en Dauwendaele. Het begin aan de Statenlaan ligt tussen Statenhove 1 en 2, maar dat wil niet zeggen, dat men alleen van die kant in het park kan komen. Ing. H. Min- derhoud, hoofd van de afde ling Waterbouwkunde van Ge meentewerken, gaf in het Middelburgse stadhuis een na dere toelichting over de ont sluiting van het Meiveld. De bewoners van de Magi- straatwijk (Middelburg-Zuid) kunnen het park bereiken via een brug vanuit de J.W. Thi- bautstraat (achter het winkel centrum), verder vanaf de Statenlaan en uiteraard vanaf Statenhove 1 en 2. Komt men echter vanuit de richting Dau- waarop het hoofdhout, de bo- zijn gevallen, Het begin van het Meiveld met op de achtergrond de tot kinderboerderij te verbouwen boerderij. .en daar kan ombouwen tot een kinderboer- wendaele, dan kan men het men geplant of later na dun- ook b. en w. van Middelburg derii en daar een dierenweide Meiveld ook bereiken nino uphflndhjiflfH w- r> *•/■*/-»«* rtnn i<-» tt ^en borg voor staan. Met de Meiveld ook bereiken vanaf ning gehandhaafd de Statenlaan. maar ook vanaf den moét zodanig zijn dat de on- aanleg van deze heuvel houdt de Nieuwe Schroeweg. En derbeplanting die zeer belangrijk men echter wel rekening met bij aanleggen. Het geheel wordt omgeven door water, dat eveneens recreatief ge- vanuit de Regentenlaan en is voor beschutting en sfeer zich de weersgesteldheid. De heu- bruikt kan worden. B. en w. Pnnsehove via de Oude Schroeweg. goed kan ontwikkelen. vel is zo aangelegd, dat de denkt erover hier vis in uk te sneeuw voor het „sleetje rij- zetten en als visvijver te gebruiken, den" zolang mogelijk blijft maar ook de mogelijkheid om te De geleding in het plan wordt gevormd door de be- Het Meiveld bestaat uit ver liggen. Verder worden er z.g. trapveldjes aangelegd met de mogelijkheid om ook wat schillende onderdelen. De heer doeltjes te plaatsen Dan komt plante wegen en groensingels W.M. van Groesen van de af- ®r nog, een ruin^e- omgeven gaan spelevaren wordt niet uitgesloten geacht. 's Winters kan men het bij flinke vorst gebruiken voor het schaatsplezier. Ook dacht en wel van een zodanige om- deiing sport- en jeugdzaken en door,t bossa8es- Deze ruimte men aan kindertuinen, b.v. in vang dat na het uitgroeien van recreatie vertelde dat de ver- wordt eei? ™we speelplaats. de vorm van schooltuintjes. «"5 UUi "VI uavgivwmwaa 1VV1VOUV VVllVIUV UUl UV «VI A A I de beplanting voldoende be- schillende ruimten waren ver- *aar de. Jeugd naar hartel"st Aangezien de in het plan lig- schutting zal ontstaan. Boven- deeld, gebaseerd op het over- ,e,n bouwen en verder gende oude oxidatiesloot ge- dien zullen in de beplante leg met kinderen uit de wij- denkt ,mfn aan het Plaatse" handhaafd wordt bestaat de i—o a„ jvan enkele oude voertuigen of mogelijkheid om een zandbak stroken langs de Schroeweg ken. Men heeft terdege reke- Vö'' C"KC1C uuuc enkele dijkvSrmige grondwal- ning gehouden met de wensen j meer zij. Uok aan len met een hoofete van 2Vj en verlangens die bij hen le moeders met kleine kinderen meter een geluidsbarière vor- ven. Zo zal een groot gedeelte IS g t' men ten gunste van de bezoe- van het park bestemd zijn als if|jtf|*p kers van zonneweide en kin- verblijfruimte, waar men ook VIIVCl derboerderij. de mogelijkheid biedt van De beplanting zal bestaan dagkamperen en speelweide. 'n bet gehele project is ook uit populier, eik, iep, esch en Op dit terrein kan worden een zonneweide gepland met eschdoorn als hoofdhout en wordt een kunstmatige heuvel een kleuterspeelvijver. In het QQilyfl IfjPfC aangelegd, die 's winters ge- P'an wa* een oppervlakte r J I en een rolschaatsbaan aan te leggen. Op deze baan kunnen dan ook nog zeepkistenraces gehouden worden. Bij Staten hove 1 wil men gekleurde siertuinen en rozeperken aan leggen. meidoorn, els, kornoelje, haze laar, vlier, lijsterbes, beuk en e.„e_, B. P'an. wat een oppervlakte bruikt kan worden voor het heeft van ongeveer 12 ha. Spaanse aak als onderbeplan- vertier met de slede, maar dan *taa* °P dit moment een boer- yoleens ^wethou'der^Baars^de ting. De onderlinge afstand moet er wel eerst sneeuw den'- boerderij wil men „Pfi, ting. VLISSINGEN Hoewel het nog ongeveer acht we ken duurt voor het voetbal seizoen is afgelopen ztyn bij de VC Vlissingen nu ad twee elftallen kampioen. In de Reserve 2e klasse B speelde Vlissingen 2 tegen Internos 2 welke wedstrijd door Vlissingen 2 met 2 0 werd gewonnen. Vlissingen 2 was kampioen. In de re serve 3e klasse D was het een stryd tussen Axel 2 en Vlissingen 3. Axel 2 moest spelen tegen Zeeland Sport 2 en indien ze dit gewon nen hadden had de strijd nog een week voortge duurd. Helaas, Axel verloor met 5-2 terwijl Vlissingen 3 de wedstrijd tegen Meto 2 met 2 1 won. Vlissingen 3 mocht zich ook kampioen noemen. Dit alles speelde zich af zondag 19 maart j.l. Het komende weekend wordt er weer gevoetbald en wel als volgt: 25 maart: Vlissinge Al - Middelburg Al, Vlissingen A3 - Mid delburg A4, Vlissingen B3 - Zeeland Sport B3, Walche ren B2 - Vlissingen B4, Middelburg B7 - Vlissingen B6, GPC Cl - Vlissingen Cl, Vlissingen Dl - Wal cheren Dl, SSV 1 - Vlissin gen 6, Heinkenszand 2 Vlissingen 7. Zondag 26 maart rolt de bal als volgt: Vlissingen 1 - RKVVU 1 Vogelwaarde 2 - Vlissingen 4, Vlissingen 5 - Jong Am- bon 2. Twee jeugdelftallen gaan zondag naar de Belgi sche plaats Melle waar ze vriendschappelijk zullen spelen tegen Cer' cele Melle de plaatselijke club. Er wordt zondag niet alleen gevoetbald. In de Sporthal aan de President Roosevelt- laan te Vlissingen organi seert de Vlissingse turnver eniging VTV de Nederland se Kampioenschappen. Hieraan zullen meedoen in de groep jongens van 17-18 jaar, Jan van de Sande en Henk Schipper. Dit vindt plaats om 10.30 uur. Om 14 uur komen de jongens van 12-16 jaar aan de beurt en hier moet Werner Helmich proberen te winnen. kosten aanzienlijk zijn, wordt doorkruist met loop- wandel en fietspaden. Ook komen ten behoeve van ponyrijders (en rijdsters) speciale ponypaden met een lengte van pl.m. 1000 meter. Voor de bromfietsers is er echter een teleurstelling, want deze worden met besliste hand geweerd. Dat is dan ook heel goed te begrijpen, want het plan Meiveld met een oase van rust worden in deze jach tige wereld. Hoe tegenstrijdig het ook klinken mag, maar Juist vandaag de dag is 'n klassiek kostuum 'n bijkans Ideale dracht voor werkzame mannen I Nieuw materiaal op degelijke wijze verwerkt tot 'n kostuum dat er zijn mag. Dit Is een van de vele geruite mogelijkheden die wij u bieden. Voor 'n ouderwets prijsje 1 VLISSINGEN De heer de raad, de hoofden van drs. D. Roemers, aan wie met dienst, de hoofden van de af ingang van 1 maart j.l. door delingen van de gemeentese- Hare Majesteit de Koningin cretaris, de boden, de secreta- ontslag werd verleend als bur- resse van de burgemeester en gemeester van Vlissingen, wethouders en de voorlich- heeft een dezer dagen met tingsambtenaar. Onder het ge- zijn echtgenote op informele not van een kopje koffie en wijze en in een ongedwongen een aperitief onderhielden de sfeer afscheid genomen van heer en mevrouw Roemers hen die bij zyn ambtsuitoefe- zich met de aanwezigen. Na- ning het naast betrokken zijn mens de gemeente is aan de geweest. scheidende burgemeester een stereo-radio-pick-up aangebo- Voor dit afscheid waren in den. De heer en mevrouw de burgerzaal van het stadhuis Roemers hebben zich inmid- bijeengekomen de leden van dels in Rhenen gevestig. OPLAGE 32.500 EX Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis op Walcheren en in Breskens. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij. De Stem. Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600 - 22341 Postgiro 1114111 Bank: Alg. Bank Ned. N.V. Breda Ned. Credietbank N.V. Breda ADVERTENTIE-EXPL.: I. van der Hoeven. Vlissingen. Spuiplein 94 Telefoon 01184 - 6830 REDAKTIE: Mevr. B. Mulder-Kenter. Platanenstraat 27 Oost-Souburg Tel. 01183 - 1997 Druk: Toezending techh. mat. n.v. Rotadruk Axel. Nassaustraat 3. telefoon 01155 - 2320. Het opleidingsvaartuig voor de Rijn- en binnenvaart, het nu. „Prinses Irene" zal op dinsdag 21 maart a.s. Middelburg aandoen en ligplaats nemen aan de Loskade bij de Stationsbrug te Middelburg. Belangstellenden kunnen dit speciaal gebouwde vaartuig, bezichtigen 'siavonds van 7 tot 9 uur.! Leek de weg voor de West-Europese vrouw defi nitief geejfend te zijn om zich in het politieke leven te kunnen storten door het kiesrecht wat deze dames onlangs eindelijk ook in Zwitersland verkregen, wij hier, lieve mensen, doen daar niet aan mee! tenmin ste de afdeling Goes van de Staatkundig Gereformeerde Partij die verleden week in de ganzenstad een politieke bijeenkomst hield, doet daar niet aan mee! Ik wou daar met m'n vrouwtjes oester - een parel van een kind overigens - een be zoek aan brengen om ook eens te horen uit welke hoek daar de wind waait. Mis echter, want m'n pa reltje mocht er niet in! Waarom niet zult u zich net als ik afvragen. Nu, men deelde mij mee, dat deze groepering zich op het standpunt stelt, dat een vrouw zich daar niet mee heeft te bemoeien! Klare taal nietwaar! Maar als ik u nu over het onderwerp wat de spreker behandelde in licht, trouwe lezer, dan zult u al ras begrijpen waarom de vrouwen ge weerd daar geweerd wer den. Het onderwerp was na melijk alleen wonen!". Er werden blijkbaar goede tips verstrekt aan hen, die om bepaalde redenen niet gewoon thuis, maar liever alleen willen wonen, van daar En daar kunnen de heren, heel begrijpelijk overigens, hun vrouwen niet bij gebruiken! Dat konden ze in Oude- lande wel, want bij een brandje in dit dorp bleek de brandkraan onvindbaar. Men moest noodgedwongen overgaan om de brand te bestrijden op de ouderwet se manier. Emmertje-door- geven noemde ze dit geloof ik. Langzaam maar doel treffend zoals bleek, want tegen de tijd dat het brand je brand geworden was, hadden de doorgevers waarschijnlijk door het ve le bukken, de brandkraan gevonden. De grotere brand kon toen snel geblust wor den. hetgeen men dan ook deed. Nuttig zou overigens zijn. dat speciaal voor zul ke gelegenheden -ik bedoel onverwachts ontstane brandjes de brandkranen van te voren door de brandweercommandant be kend gemaakt worden. Het voorkomt dat de al wat ou dere lieden onder ons last van hun rug krijgen vanwege het emmertjes-doorgeven. In Walcheren was het trouwens verleden week ook raak. Het begon al vroeg toen men in Vlissin gen, waarschijnlijk vanwe ge het parkeerprobleem, een geleende vrachtauto maar aan de voet van Bou levard Evertsen parkeerde. Gelukkig voor de eigenaar was de schade door deze vreemde manier van parke ren beperkt. Niet beperkt was het aantal biggen wat in Grijpskerke werd ge worpen. Nu is ..werpen" hier het juiste woord niet meer, want bij zulk een geboortegolf hou ik altijd m'n schelp vast. Het was zelfs zo erg, dat de eige naar onder de pasgeborenen een voedingsprogramma moest samenstellen, zodat er nu in ploegen van twee wordt gezeugd. Dit uiter aard en tenslotte, bij ge brek aan meerdere voe- dingspunten bij de zeug. d'OESTER De winnaar of winnares van de vorige week heeft zich nog niet gemeld. Maar we wachten nog even af. Als u zich deze week In het kringetje her kent, komt u dan even langs op ons redaktie-kantoor, Spul- piein in Vlissingen. U ont vangt dan onderstaande prij- De gulle gevers zijn deze week: Banketbakkerij Faber, Badhuisstraat 28, de bekende kwaliteitstaart. Slagerij De Vries, Walstraat 46, een pond biefstuk. Vishandel Frans de Muijnk Oude Markt 11, een kilo gebakken vis uit de zater dag-reclame. Drogisterij Luit- wieler. Lange Zelke 50, een luxe flacon badschuim. De Wijnkelder, Walstraat 104, een fles rode Mistella, Smith Kass Marktkraam pond kaas naar keuze. Fabro n.v. Domburgs Schuitvlot 2, Middelburg, pla- tenbon t.w.v. 5.-. Slagerij D. van Oosterom, Walstraat 10, 300 gram vleeswaren, 't Goud- oppertje. Walstraat. waarde bon van 5. Potterie Jaap. St. Jacobsstraat 33, Vlissingen, waardebon 5.-. Brillenspecia- list Tilroe, Walstraat 81, ka merthermometer. Bloemsier- kunst Dekker. Kanaalstraat 50, Souburg, Bloemen en planten naar keuze 5,-. Eethuis De Snuijver. Walstraat 20, Vlis singen, 2 broodjes nar keuze of 2 koffie met gebak. Nilfisk, Coosje Boukenstraat, spaarpot je in de vorm van stofzui ger. Zaterdag 25 maart 1972 start van de eerste Met speciale aandacht voor boeken over ZEELAND geschenk Bij aankoop van ƒ10,aan boeken ontvangt U een fraaie kaart van Zeeland (1569) Winkelwaarde ƒ10,- KADO BOEKHANDEL MUI IUtUOM*TM«IM-TfL?n3-VUMMCMN t

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1