Zilveren" zuster 77 C.v.Hoek in bejaardencentrum Ter Reede Middelburgers weten van Toete en Blaeze" Loop der bevolking in Vlissingen de scheldebode Spaartegoed bij Zeeuwse Nutsspaarbank gestegen Goed spel van de Zeeuwse Komedie de zuidwester combinatie Scheldebode-kringetje Carnavalsprogramma huis aan huis-blad 23e jaargang no:2 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem breda donderdag 13 januari 1972 GEVRAAGD Bezorgers voor dagblad DE TELEGRAAF opruiming H3 RUITER de scheldebode Rapport over winkelpian Waardenburg VLISSINGEN Indien onverhoopt het plan Lam- merenburg van de gemeen te Vlissingen in de genoem de omvang toch zou worden gerealiseerd zijn de gevol gen voor de bestaande win kelvoorzieningen op geheel Walcheren desatreus. Met name zal het winkelappa raat in de binnensteden van Vlissingen en Middelburg hiervan de gevolgen onder vinden. Uit zijn wel de be langrijkste conclusies uit het adviesrapport van de afdeling planologie van het Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf, welke vo rige week door de voorzit ter van de Vlissingse Mid denstandscentrale, de heer G.F. Karstanje, is toege licht. Het rapport wat aan sluit op een eerder rapport van de V.M.C. inzake de binnenstadproblematiek in Vlissingen, is aan de we thouder van financi£n, de heer I. Filius, overhandigd, die toezegde dat het rap port ook in de nota van b. en w., welke binnen enkele maanden wordt verwacht, zal worden betrokken. In deze kritische beschouwin gen omtrent de winkelvoor ziening in Lammerenburg, komt men verder tót de conclusie dat met de aan tasting van het winkelge- beuren in de binnensteden de leefbaarheid in ernstige mate word ondermijnd. Doordat de winkelfunctie van binnensteden van ou dere woonkernen nog steeds een van de belan grijkste plechtankers voor deze woongemeenschappen is, is men bevreesd dat met het verdwijnen van de Kinkels deÊe woongemeen schappen ten dode zijn op geschreven. In het rapport dat in opdracht van de Vlissingse middenstands centrale en de Middelburg se Ondememerscentrale is samengesteld, wordt ver wacht dat in de sector voe- dings- en genotsmiddelen maximaal ca 35% van de Vlissingse bevolking in het kemwinkelapparaat zijn aankopen zal doen, hetgeen betekent dat in deze sector op ca. 20.000 standaardcon sumenten dient te worden gerekend. De bevolking van Middelburg zal-mede gelet op de winkelvoorzie- ningen in de Zeeuwse hoofdstad- in deze sector over het algemeen geen in kopen doen in het hoofd- winkelapparaat van Vlis singen. VLISSINGEN— In het bejaardentehuis Ter Reede te Vlissingen vierde zuster Cathrien van Hoek haar 25-jarig jubileum. Zij deed dit eerst met haar medecollega's en verder personeel in de conversatiezaal en daama was er voor de bejaarden gelegenheid haar met dit heugelijk feit geluk te wensen. Al met al had het bestuur gezorgd voor een heerlijke prima verzorgde dag. Bij de vele cadeau's die zij mocht ontvangen waren o.a. een prachtige schemerlamp en- enveloppes met inhoud. Natuurlijk ontbraken de blóemen niet, die horen bij zo'n kwart eeuw in dienst van de mensheid. Dat dit echt nog in dienst van de mensheid is vertelt ze zelf in een gesprekje. Vroeger ging men in de verpleging uit liefde, het was een roeping. Het werd in die tijd dan ook niet zo goed betaald als tegenwoordig, nu de salarissen van verplegend personeel absoluut niet onder doen voor wat voor werk dan ook. Zuster van Hoek is geboren Rotterdamse en kwam in 1947 werken in Zeeland waar zij geëvacueerd werd naar Wolphaartsdijk. Daar begon de verzorging van bejaarden. Deze taak behoort niet tot de lichtstel, verpleging, want ook hier bestaat de nachtdienst. Toch heeft zij dit werk altijd met veel plezier gedaan en doet dit overigens nog. Dat zij in ter Reede erg geliefd is blijkt wel uit de vele gelukwensen die ze mocht ontvangen, waarbij vele oudjes hun gevoelens slecht konden verbergen. Zij woont intern in het mooie moderne bejaardentehuis waar een fijne gezellige kamer heeft die helemaal de smaak van gezelligheid van de bewoonster verraad. Op onze vraag of ze voor de meisjes die in de toekomst verpleegster zouden willen worden een goede raad heeft stelt zijzelf dat hier haast geen antwoord op mogelijk is maar dat zij het altijd heeft ervaren als reuze werk" waar je ook in deze tijd nog echt wel voor moet voeley. hotoBACKl VLISSINGEN Het bureau voorlichting deelde ons een dezer dagen mede dat de be volkingsgroei in 1971 als volgt is verlopen. Er werden 403 mannen geboren en er overle den er 214 wat een geboorteo verschot van 189 tot resultaat had. Ook bij de personen van het vrouwelijk geslacht deed zich in deze geest iets voor. Hier werden 339 geboortes gemeld en 137 overledenen wat een overschot betekent van 212. Het totale geboorteo verschot is als volgt: 742 ge boortes min 341 overledenen wil zeggen een overschot van 401. Dit wil niet zeggen dat de gemeente Vlissingen slechts met 401 is uitgebreid. Er ves tigden zich ook mensen en wel als volgt: 1943 mannen en 1164 vrouwen wat wil zeggen. een totaal van 3107. Daarente gen vertrokken er 1685 man nen, 1162 vrouwen, een totaal van 2847 wat wil zeggen dat het vestigingsoverschot 260 is, wat ook weer wil zeggen een totale vermeerdering van 661 personen. Het aantal inwoners wordt als volgt samengevat: op 1 januari 1971 bedroeg het aantal mannen 20.780, het aan tal vrouwen 20.305, een totaal van 41.085. Op 1 januari 1972 was de situatie als volgt: man nen 21.227, vrouwen 20.519, samen 41.746. Het juiste aantal inwoners wordt mede aan de hand van de uitslagen volkstelling in april 1972 definitief vastgesteld door het C.B.S. Op de burgerlijke stand werden 288 huwelijken vol trokken en 40 ingeschreven echtscheidingen. OPLAGE 32.500 EX Verschijnt wekelijks gratis huis aan huls op Walcheren en in Breskens. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij. De Stem. Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600 - 22341 Postgiro 1114111 Bank: Alg. Bank Ned. N.V. Breda Ned. Credietbank N.V. Breda REDAKTIE: Mevr. B. Mulder-Kenter. Platanenstraat 27 Oost-Souburg Tel. 01183 - 1997 Druk: Toezending techti. mat. n.v. Rotadruk Axel. Nassaustraat 3. telefoon 01155 - 2320. ADVERTENTIE-EXPL.: I. van der Hoeven, Vlissingen. Spuiplein 94 Telefoon 01184 - 6830 In de maand december 1971 werd bij de Zeeuwse Nuts spaarbank 15.327,000,- inge legd en 15.230.000,- terugbe taald, waardoor een spaarover schot ontstond van 97.000,-. In de maand december 1970 was sprake van een ontsparing van 1.209.000,-. Over he gehele jaar 1971 werd door kas- en girostortin gen ingelegd 177.107.000,- en terugbetaald 162.120.000,-. Hierdoor ontstond een spaaro verschot uit het kas- en giro- verkeer van 14.987.000,-. De bijgeschreven rente over 1971 bedroeg 3.493.000,-, zodat het totale inleggerstegoed over 1971 vermeerderde met 18.480.000. Waarmede het in leggerstegoed per 31 december 1971 de 150.000.000,- over schreed tot 152.098.595,03. Zowel het inleggersoverschot in 1971 als het bereikte totale inleggerstegoed betekent een record in de geschiedenis van de Zeeuwse Nutsspaarbank. Per 31 december 1961 bedroeg het totale tegoed 43.000.000,-, pel- 31 december 1966 bedroeg het totale tegoed 75.000.000,-, per 31 december 1971 bedroeg het totale tegoed 152.098.000,-. Een verdubbe ling derhalve in 5 jaar. Aan het einde van het jaar 1971 bedroeg het aantal spaar rekeningen inclusief spaargiro- rekeningen 77.757. vorig jaar 73.107,. Het kantorennet van de Zeeuwse Nutsspaarbank be slaat Walcheren. Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuwsch- Vlaanderen; in totaal 13 vaste kantoren, welke dagelijks zijn opengesteld; 8 kantoren met een beperkte openstelling en één rijdend bijkantoor met 7 standplaatsen. De Zeeuwse Nutsspaarbank biedt op al die kantoren alle :spaarvormen van 4%-7% da gelijks direct ingaande rente berekening. Volledig kas- en giroverkeer, alsmede een uit gebreid dienstenpakket. Hypo theken met billijke rente- en aflossingsvoorwaarden. per soonlijke leningen, bemidde ling bij aan- en verkoop van effecten, alsmede bewaring daarvan, assurantie en vreem de valuta. MIDDELBURG Tote en Blaeze, daar weten ze in Mid delburg van. Er staat weer een enorm programma op stapel, dat er niet om liegt: 28 janua ri, Carnavalsavond voor be jaarden, De 65-plussers toeters en blazers. 29 Januari: genera le repetitie voor de jeugd en verkiezing van een jeugd Prinslesf Carnaval. Lach-In, een carnavalesk programma, dat reeds een zekere faam heeft. 12 Februari: intocht Prins Carnaval en 's avonds groot carnavalsbal. Het volle dige programma van de Lach- In zal Korden opgevoerd voor de verpleegden in Vijver vreugd en de ervaring van vo rig jaar heeft geleerd, dat dit voor alle betrokkenen een on vergetelijke gebeurtenis gaat worden. Tussen intocht en Carna valsbal zal Prins Carnaval met enkele leden van zijn gevolg een bezoek brengen aan de zieken in Middelburg-Zuid. Evenals \orig jaar zullen 11 Prinsen Carnaval „de" caran- valshit voor 1972 kiezen en ook Prins Carnaval uit Mid- delburgZuid zal weer zitting hebben in de jury. Hij zal op 5 februari a.s. te zien zijn op de televisie, wijkvereniging Zuid geeft weer, evenals voor gaande jaren, een speciale Camavalsuitgave uit, die huis- aan-huis verspreid zal worden. Hierin staan alle bijzonderhe den vermeld met betrekking tot aanvangstijden en toegang sprijzen etc. Ja, ja ze Koeten daar van „Toete en Blaeze". Er zijn prijzen beschikbaar voor: de best versierde auto, brommer of fiets tijdens de intocht van Prins Carnaval op zaterdag 12 februari a.s. de best verklede groep of paar of persoon tijdens het Carnavals bal op 12 februari, de leukste groep kinderen tijdens de in tocht van Prins Carnaval. Dat hier veel werk aan vooraf gaat zullen veel mensen niet ver moeden. Toch is een groep ac tieve medewerkers van de wijkvereniging al maanden bezig om deze carnavalsvie ring mogelijk te maken. voor wijken in Vlissingen Adres G.v.d.Heijden, Schuitvaartstraat 8, Vlissingen tel. 01184-4809 „De Zeeuwse Komedie", ge vestigd te Vlissingen bestaat uit een groep dames en heren, die het toneelspel intensief be oefenen. Men heeft een grote hoogte bereikt en durft het aan, toneelwerken van grote klasse voor het voetlicht te brengen. Dat hebben zjj inder tijd bewezen door delen uit te voeren van Othello" en „Hamlet" van Shakespeare. Zaterdagavond ging in hun Vestzak-theater Bellamijpark 3 de thriller „Op weg naar Tar" van de auteur Fernando Arra- bel. Deze heeft hiervan een sati re gemaakt, waarin een we reld van kinderlijke onwe tendheid met sadistische im pulsen. De samenstelling van deze een-akter vertoonde ster ke verwantschap met een zou teloze diskussie. Velen zijn op weg naar Tar, maar praten te veel, waardoor de weg zeer lang wordt, misschien zal een enkeling de moeilijke strijd volbrengen. De sadist in dit spel weet zijn verlamde vrouw het hoofd op hol te brengen door mooie voorspie gelingen en beloften, waarvan uiteindelijk niets uitkomt. Op voorbeeldige wijze heeft het 5-tal dit werk ten tonele ge bracht. Na de pauze een spel van en voor een diktator „Dog" van Ja v. d. Ven, die zijn onderdanen als slaaf be handelt. Maar, als deze slaven in opstand komen, kruipt de diktator in zijn schulp en zoekt hulp bij degene, welke hij voordien onder druk zette. Deze keren hem de rug toe en laten hem eenzaam achter. Nog eenmaal klinkt hij op zijn troon, maar er is niemand die tegen hem opziet. Prachtig spel en tegenspel met een ver antwoorde stijging en daling van het parlando. Als we re gisseur Cor Verdonschot hulde brengen voor zijn goede regie, dan betrekken we in deze hul de alle spelers. Degenenen die van goed toneelspel houden zullen bij „De Zeeuwse Kome die" niet teleur gesteld wor den. Zaterdag 22 januari wor den deze stukken herhaald. Donderdag 13 januari begint de BOEKEN TEKENMATERIAAL PASSERDOZEN POSTPAPIER en nog vele andere artikelen tegen sterk verlaagde prijzen MUI XKUMMTRMJ6S-TELÏT»-VUS»l«QeN WOesterlingen, ofwel Wij Oesterlingen. Beste mensen, woest schijnen wij, Zeeuwen, allemaal ie zijn. De gebeurtenissen van de afgelopen Zeven-Zeeuw-da gen bevestigen weer eens dat wij uit het ruwe hout gesneden zijn, uit de klei getrokken af en toe, uit de kluiten gewassen zelfs, om maar niet het woord „woes telingen" nogmaals ijdel nou ja., als je ijdel bent, klinkt het toch niet leuk te gebruiken. Maar voor ik u dit even uitleg, wil ik toch beginnen met u allen, woest of knoest of verroest of gewoon „Oest" zoals het de rechtgeaarde Zeeuw- tsei betaamtf, een zeer Gelukkig, Voorspoedig, Za lig als u katholiek bent of Oesters niet „zalig" vindt. Prettig of gewoon Goed, Nieuwjaar toe te wensen. Dat heb ik nu al meerma len gedaan dit jaar, maar ik vind dat je het niet ge noeg kan doen. Eigenlijk moest ik u elke week een voorspoedige gelukkige za lige goede enzovoorts ge noemde afloop van de rest van het jaar toewensen. Netzogoed als wij dan hel hele jaar eens zouden moe ten proberen om dat niet alleen de ander toe te wen sen maar het de ander, of dat nou in je eigen straat- )jef is, dorp, provincie of in Oost-Pakistan, ook mo gelijk te maken. Je zou dus eigenlijk ook het hele jaar door de medemens, de „naaste", „Prettige Kerst dagen" toe moeten wensen. We zouden het hele jaar door Kerstmis moeten vie ren, waarom niet Waarom welWel, om elkaar steeds maar weer aan die Kerst gedachte, die boodschap van zo'n slordige 2000 jaar geleden te helpen herinne ren in plaats van eenmaal per jaar in de kerk of bij de boom vroom, van goeden gedachten, van goeden wil le, te zijn of te lijken, en de rest van het nieuwe jaar dan maar weer alleen voor jf eigen straatje, slaatje, egootje en egaatje te ijve ren, desnoods en vaak - ten koste van of ongevoelig voor het lot van onze naas te. En dan nou de uitleg van het mijns inziens toch wel „woeste" begin van 1972. Het begon al toen een pro vincie-genoot, die ec h t niet teveel van het zalige alcoholnat )geef mij maar zuiver zouthartig Ooster se heldewater hoor had „genoten", plots een los stuur in zijn auto in zijn handen had. Op de Lange Delft in Middelburg schoot hij zigzaggend door het ge lukkig vrijwel afwezige verkeer en maakte tenslotte van de etalage van V en D een autoshowroom. Hij ge noot echt niet zo toen hij het twijfelachtige voorrecht genoot, te horen dat de schade ruim f 7000 be draagt. Daar kun je al een hele mooie nieutfe auto i 'oor kopen in het alge meen. Tenzij de verzeke ring betalen wil, zal onze prok\incie-genieter voorlo pig van het fraaie Zeeuwse landschap moeten genieten vanaf het zadel van een fiets of zoiets. En wat dacht u van de Woeste ling" die bij zijn werkge ver, gedreven door gebrek aan edeler metalen /waar uit ons geld doorgaans be staat! een flinke portie lood stal Het bleek tens lotte voor hem allemaal lood om oud ijzer dezer dagen was hij flink uit het lood geslagen toen de rech ter in Middelburg hem ver oordeelde tot een voorwaar- delijke gevangenisstraf en een fikse geldboetekan hij die wel betalenDe rechter had, toen verdachte net het lood in de schoenen aan het zinken was, nog met de hand over het gou den hart gestreken. De offi cier van justitie had een veel hogere straf gebist, maar de rechter vond de man niet z°9n woesteling „of woorden van gelijke strekking"Reden voor de diefstal: hoewel hij nooit last van een los stuurtje /hooguit van een los hand je! had gehad, kon hij toch zijn auto niet betalen.. Wie er wel warmpjes bijzaten, maar wie de grond tenslot te te heet onder de voeten werd en die op hete kolen en uiteindelijk toch weer op zwart zaad kwamente zitten: drie Zierikzeenaars en een Rotterdamse heler, die voor tienduizenden gul dens aan, in dit seizoen niet te versmaden, warme kleren hadden ontvreemd uit een Zierikzeese textiel handel. Het schijnt inder daad een seizoensverschijn sel te zijn, want vorige week meldden we een identiek geval in St. Maar tensdijk. Ont vreemd hoor!! Groeten van uw naakte d'OESTER mtsm. Zio mevrouw Sinke, Mozart - laan 1 te Vlissingen, dat was een bijzonder goed begin van het nieuwe jaar nietwaar. Ja als je zo eens even in de binnenstad gaat kijken heb je tenminste kans dat je in het kringetje verschijnt. Maar bet is toch altfjd bijzonder goed winkelen in het centrum, zo denken de dames er ook over die deze week het kringetje sieren. De gulle gevers zijn deze week: Banketbakkerij Faber, Badhuisstraat 28, de bekende kwaliteitstaart; Slagerij De Vries. Walstraat 46, een pond biefstuk; Vishandel Frand de Muijnck, Oude Markt 11, een kilo gebakken vis uit de da greclame; Drogisterij Luitwie- fer. Lange Zelke 50, luxe fla con badschuim. Foto De Gra ve, Walstraat 74, waardebon van f 2,50 voor foto-artikelen; kledingbokser, Lange Zelke Foto BACKl 200, stropdas; Boutique La Perruqou, Walstraat 80, een pruikenborstel; De Wijnkel der, Walstraat 104, een fles rode Mistella; Smith Kaas, Marktkraam, pond kaas naar keuze; Fabro n.v. Domburgs Schuitvlot 2, Middelburg, pla- tenbon t.w.v. f 5,-; De Drie Tonnetjes, St.-Jacobsstraat 4, koffie met gebak voor 2 per- sonenSlagerij D. van Oostrom, Walstraat 100, 300 gram vlees waren; t Gouddoppertje, Wal straat, waardebon van f 5,-; Potterie Jaap. St.-Jacobsstraat 33, Vlissingen, waardebon 75; Groenteshop Hercules, Hercu les Segherslaan 80a, een fruit schaal; Brillenspecialist Mil- roe, Walstraat 81, kamerther mometer. Kwekerij Dekker, Langeviesingel 38, Middel burg. bloemen of planten t.w.v. f 5,-. Bloemsierkunst Dekker, Kanaalstraat 59. Sou burg, bloemen of planten naar keuze f 5,-.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1