NIEUWS: EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq jCavifys de stxaat VI UI EG EN 30STE JAARGANG No. 30 25 DECEMBER 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28426 Beter zien en er beter uitzien Land- en Tuinbouw Fa. D. Pieierse - Wemeldinge uit" geslapen^* 0,een J. Kole Yerseke - Tel. 372 REDACTEUR: ROUAANSE HAAI 21 - TELEF. (01180) 2463 A-bonnementsprtJa bfl vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUTNINGEIN ADMINISTRATIE Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Vreest niet, want ziet, ik ver kondig u grote blijdschap. Lucas 2 10. Het zou schuldige nalatigheid zijn, indien de Kerk, zelfs in de donkerste perioden van de mensheidsgeschiedenis, verzuimde het geboortefeest te vieren van Hem, die groter is dan alle vorsten en uitblinkers op staatkundig, econo misch, kunstzinnig, wetenschappelijk ge bied tezamen. Zij hebben ordening, be schaving, uitwendige vooruitgang en welvaart gebracht. Christus heeft op een vloekbeladen aarde, aan gemartelde, zuchtende, zwervende en dolende men sen blijdschap gebracht. Smalend la chend, wrang en bits en venijnig spot tend vraagt de wereld: „En waar is die blijdschap dan?" In de krotten, de ge vangenissen, de ziekenhuizen, op de kerkhoven, waarmede de aarde als be zaaid is? Blijdschap veronderstelt een stralende lentedag; maar 25 december, een dag, vaak van druilerige regenwol ken en grauwe sneeuwluchten, is een beeld van het mensenleven: hopeloos, troosteloos. Wie zou de droefheid van de tijd, waarin Christus geboren werd, èn die van onze dag, van toen èn nu, ontkennen? Die droefheid is zeer wer kelijk. De tranen, die op aarde geschreid worden, zijn vele en bittere; de won den, die wij in de strijd oplopen zijn diep. Het leven schijnt inderdaad vaak een benauwend en bang treurspel. En alle idealen schijnen soms naar het rijk van fantasie en hersenschimmen verwe zen te moeten worden. Maar hoor het, wereld en mens, die alleen nog aan faillissement en bank roet, vertwijfelend, kunt geloven: er is blijdschap, als Kerstfeest voor ons meer is dan het rode schijnsel van verlichte etalages. Er is blijdschap voor hen, die de droefheid naar Gods wil leerden ken nen. Deze droefheid is wel te onder scheiden van de grauwe wanhoop der wereld. Waar smart gekend wordt over de zonde, waar een mens doodgelopen is in de ongerechtigheid en waar be seft wordt: alleen Het Wonder Gods kan mij redden, daar wordt ook de kerstboodschap als De Goede Tijding blijde begroet. Herodes zou om de engelenboodschap gelachen hebben; de Farizeërs zouden er mede hebben gespot. Daarom gaat de troongezant naar de herders, wier la chen veranderd was in treuren, om him niet burgerlijk bekrompen doch konink lijk milde blijdschap te verkondigen. Verstaat ge het, dat deze blijdschap iets anders is dan de rumoerige, dolle, op geschroefde vreugde der wereld? (Uit een Dagboek) „JANNA HEF NEE 'EZEG..." Het had een griezelige spookgeschie denis voor de voorpagina kunnen wor den, maar het werd een gewoon politie rechterzaakje. En dat allemaal omdat die boerin zo gauw bij haar positieven kwam. Op een schemerige avond in het voor jaar haalde Janna, de dienstbode, het wasgoed binnen. Want je kunt nooit weten wat er 's nachts langs de wegen zwerft. De wind liet de witte kleding stukken spookachtig in het bleke maan licht heen en weer zwaaien. Maar Jan na kwam er hoegenaamd niet van on der de indruk. Ze greep naar een kus sensloop, maar tegelijk trok ze met een vreemd hikje haar hand terug. Geschrok ken keek ze rond. Er was niets te zien. Weer stak ze haar hand uit naar het kussensloop. Maar toen kreeg ze zo'n oplabber dat ze gillend het huis weer instoof. Even later kwam er een hele proces sie naar buiten: de boer met een riek; de knecht met een schop; de boerin met een pook; en helemaal achteraan de dienstbode, die in de deuropening bleef staan en haar pas gesteven schort ver frommelde. De big three, die naar de waslijn waren opgemarcheerd, keken naar links en naar rechts, voor en ach ter het wasgoed en vervolgens naar de deuropening, waar Janna nog steeds haar schort stond op en af te rollen vanwege de zenuwen. „Ie bunt neet goed", riep de boer. „D'r is hier geen mense. Kom hier, dan zuj 'tzeen!" Schoorvoetend voerde ze het bevel uit. Onder de driedubbele bewaking van schop, riek en pook stak ze aarzelend opnieuw de hand uit naar het wasgoed. „Oei!" riep de knecht, toen ze bijna bij MET EEN BRIL VAN K.p.ll. Z.-B. T»l. 01102-223 Uiisluiiend merkbrillen van topklasse. de wasknijper was. Geschrokken trok ze terug. De boer zei er het een en ander van, dat echter niet voor publikatie ge schikt is. Daarna vermande ze zich, greep naar het kussensloop en rende even later gillend de keuken weer in. De boer begon nog harder te moppe ren en de knecht stak zijn schop in de grond. Hij zou dat wel even opknappen. Maar nauwelijks had hij zijn hand uit gestoken naar het wasgoed, of ook hij begon bleek te worden en vreemd te stamelen. De boerin, die dacht dat de knaap de zaak bedotte, sloeg eerst met de pook naar de knecht en toen naar het wasgoed. Vervolgens viel ze flauw. Tegelijk klonk uit het struikgewas een zacht gegrinnik. Nu liet de baas zijn echtgenote aan haar onbewust lot over. Met de riek voerde hij een charge uit naar het struikgewas. Maar hij raakte de draad van de elektrische wei de-afrastering. De schok die hij toen kreeg, deed het plotseling licht worden in zijn achterhoofd. Het geval werd be keken en inderdaad, de waslijn bleek met een draadje aan het schrikdraad verbonden. Boer en knecht rukten nu in gesprei de formatie op naar het struikgewas. Er was daar even wat geritsel, waarna een duistere gedaante uit de schaduw oprees en tussen de aanvallers door weg flitste. Maar de duistere gedaante had niet gerekend op de boerin. Die lag nog steeds op de grond en toen hij langs wilde glippen, greep ze hem bij een been. Hij struikelde, sloeg haar een oog dicht, en rende verder. Maar met het andere oog had ze hem herkend. Vandaag kwam hij voor de groene ta fel wegens mishandeling. Een opgescho ten boerenjongen met sokken van een vreselijk blauw en te hoog opgetrokken broekspijpen. De gele klompen bleven voor de deur staan. „Hoe kom je toch tot zoiets?" wilde de rechter weten. „Janna hef nee 'ezeg antwoordde hij. En daar bleef het bij, wat de magistra tuur ook deed om hem aan het praten te krjjgen. Alleen na de eis herhaalde hij het motief nog eens: „Janna hef nee 'ezeg". Het werd een tientje boete, omdat het toch eigenlijk een liefdesdrama was; en daar heeft de rechter nog wel gevoel voor. Blijkbaar viel de straf nogal mee. Want na enige aarzeling knoopte de ver dachte uit een rode zakdoek een bank biljet. „Hei'j trugge van viefentwintig?" vroeg hij. WILLY H. HE IT LING (Nadruk verboden) WIE GOED STROOIT ZAL VEEL OOGSTEN Met veel genoegen denkt de boer te rug aan het achter hem liggende sei zoen. De gunstige weersomstandigheden tij dens het groeiseizoen hebben gezorgd voor een uitstekende opbrengst van goe de kwaliteit. Door deze oogst zijn ech ter veel voedingsstoffen aan de grond onttrokken. Deze zullen weer aangevuld moeten worden voor het komende sei zoen. Het is momenteel weer de tijd om het bemestingsplan op te stellen. Hierbij zal terdege rekening moeten worden gehou den met een extra aanvulling. Naast de hoofdvoedingselementen dient er ook aandacht geschonken te worden aan de sporenelementen. Dit is mogelijk door naast de organische be mesting, die kunstmeststoffen te ge bruiken die naast hun hoofd-elementen verschillende waardevolle nevenbestand delen bevatten. We denken hierbij voor al aan Chilisalpeter, Thomasslakken- meel en laagprocentige kalizouten. Bij duidelijke tekorten gebruike men speci ale sporenelementmeststoffen, zoals ko- perslakkenbloem. Ook de kalktoestand van de grond dient in de gaten te worden gehouden. Het grondonderzoek van de laatste ja ren heeft duidelijk aangetoond dat hier aan nog veel te verbeteren valt. Alkalisch werkende meststoffen, zo als slakkenmeel en kalksalpeter zijn hiervoor de aangewezen meststoffen. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met beslui ting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wy willen u met onze adviezen zo goed mogeiyk van dienst z(Jn en geven zo mogeiyk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen Inlichtingen of gegevens RED Aaronskelken. Ik heb 2 Aaronskel- ken. In de zomer staan ze buiten in de volle grond; omstreeks september haal ik ze binnen. Ze zijn half oktober gaan bloeien, maar als de bloem opengaat staat hij te verdrogen, hoewel ik elke dag water geef. Hoe moet ik de plan ten behandelen? aldus abonnee. Het ligt aan de verkeerde behande ling. Een goede behandeling is als volgt: in juli minder water geven en tenslotte geheel niets. Als de bladeren verdroogd zijn, de plant uit de grond of pot ne men en tot half augustus droog laten. Daarna, na de wortels schoongemaakt te hebben en het dorre blad er af, in een niet te kleine pot zetten in zeer voed zame, niet te lichte grond, b.v. 2 delen kleizodengrond of goede tuinaarde, 1 deel bladaarde en 1 deel goed verteer de stalmest. Tot eind september buiten ingraven, veel gieten en in volle groei elke week bijmesten. Bloeit dan in de winter tot het voorjaar. Na mei, juni weer behandelen als is aangegeven. Vooral in die rusttijd in de zomer is deze behandeling zeer belangrijk. Clivia. Ook heb ik een clivia, 6 jaar oud. Hij staat er mooi bij, maar heeft nog niet gebloeid. Wat is hiervan de behandeling? In de zomer licht en niet in de mid dagzon, in de winter licht en zonnig, temperatuur 810 C. In de volle groei- tjjd veel water en wekeljjks mesten. Blad geregeld afsponzen. Om de 23 jaar verpotten. Wanneer bloei uitblijft, wil het nog wel eens helpen als u de plant een andere standplaats geeft, b.v. van koud naar warm of omgekeerd. Zie ver der de aangegeven behandeling. Broeikasje. Ik wil een broeikast je in mijn tuin plaatsen van 3 bij 4 meter. Wat is beter voor de groei van de ge wassen, met glas of plastic met draad erin verwerkt voor stevigheid? Wat is betere bemesting, paarde- of koeiemest of kunstmest? aldus A. L. Voor wat de groei van de gewassen betreft is het gewone heldere glas beter dan plastic met draad. Glas iaat veel meer licht door, dus dit komt de groei in het kastje ten goede. Beter een te veel aan licht en zon dan een tekort. In het eerste geval kunt u altijd schermen, in het tweede geval is er niets aan te doen. 2. Paardemest is stikstofrijk, werkt dus hevig, maar is spoedig uit gewerkt, koemest bevat minder stikstof en werkt langzamer. In beide gevallen liefst in verteerde vorm gebruiken, m. a.w. dus geen verse mest. Stalmest be vat wel stikstof, fosforzuur en kali, maar over het algemeen niet in de goe de verhouding. Gebruikt u stalmest, dan wat kunstmest bijvoegen, b.v. kali en fosforzuur. Alleen kunstmest als de grond zeer humusrijk is of het jaar te voren een zware stalmest bemesting heeft gehad. Op zandgrond of lichte klei is het beter elk jaar stalmest kunst mest. Caroline Kaart. Kunt u mij enige gegevens verstrekken over Caroline Kaart Caroline Raitt, van geboorte een Schotse, huwde in 1957 met de Neder landse acteur en operazanger J. F. Jan sen (zich als toneelacteur noemende Hans Kaart), die vorig jaar plotseling overleed. Voor haar huwelijk was Caro line actrice; zij was o.a. verbonden aan het gezelschap van de befaamde Schotse toneelleider Wilson Barret. Bovendien bezat zij een mooie stem, zodat zij ook als zangeres optrad. Na de dood van haar echtgenoot trad zij in ons land re gelmatig op voor de televisie als zan geres. Reeds zijn er verschillende gram mofoonplaten van haar in de handel. O.a. is er een langspeelplaat van haar uitgekomen, waarop zij een selectie lief desliedjes uit vele landen ten gehore brengt, begeleid door Cor Lemaire. Een bijzonderheid is dat de zangeres de num mers van deze plaats (Parlophone PM DH 1201) met een praatje verbindt. „Louw"vissen. Ik heb ih mijn tuin een vjjver van behoorlijke afmeting waarin een 40-tal goudvissen zwemmen. Kan ik bij de goudvissen ook „Louw- vissen" zetten? Wat moet ik deze vis sen dan voeren? De louw (een plaatselijke benaming) is de zeelt. Tinea tinea of T. vulgaris geheten, naast louw ook schoenmaker, slei of muithond geheten. Hoort tot de karperachtigen en kunnen gerust bij de goudvissen in de vijver geplaatst wor den. Is de vijver goed en doelmatig be plant, dan zal er weinig gevoerd be hoeven te worden. De goudvis behoort ook tot de karperachtigen, dus zeer waarschijnlijk behoeft u die zeelten geen apart voer te geven. Ze leven in stil staand water in een liefst slijkerige bo dem. Als de vijver beplant is, krijgt u die op de duur vanzelf. Vraag eens in een winkel van aquariumbenodigdheden daarnaar. Weest echter voorzichtig met teveel voedsel geven, daar het overschot gaat schimmelen en het water bederft. Bronzen beeldje. Ik ben in het be zit van een bronzen beeldje (gietwerk), waarvan het voetje is gebroken. Op wel ke wijze zou dit weer bevestigd kunnen worden Met behulp van Velpon metaallijm kunt u het gebroken voetje van uw bronzen beeldje weer hechten. Advertenties. Kunt u mij enkele adressen aan de hand doen waar ik ad vertenties in het Nederlands gesteld op kan geven bestemd voor een buitenlands dagblad Dit kunt u het beste doen via een er kend advertentiebureau. U begrijpt wel dat wij deze hier onmogelijk alle op kunnen noemen. Slaat u de beroepen gids er eens op na. Rijwielfabriek. Kunt u mij 't adres verstrekken van de Union-rijwielfa- briek? Het gevraagde adres luidt: Union rij wielfabriek, Firma Hulst, Dedemsvaart. Eikenblad. In mijn tuin valt zeer veel eikenblad. Is het nadelig dit onder te spitten? Of is het beter dit te ver wijderen Eikenblad is nogal hard en verteert niet zo gemakkelijk, verder bevat het nogal wat looizuur, wat schadelijk is voor de planten. Veel blad onderspitten maakt de grond vaak te los en daardoor te droog. Wij raden u aan ze te ver zamelen en te composteren en daarbij ook afval van de tuin toe te voegen, eventueel met kippen-, konijnen- en dui- venmest. U moet deze hoop een paar maal omzetten en zonodig water, gier of beer toevoegen om droog worden te voorkomen. U krijgt dan een zeer mooie composthoop die uitermate geschikt is om als stalmest in de tuin te gebrui ken. Verder kunt u dan volstaan met kunstmest. Kinderbijslag en huurcompensatie. Mijn vrouw is ambtenares en kostwin- ster voor het gezin. Ik studeer en ver dien gedurende de weekends iets bij. Nu is mijn vraag of ik voor kinderbijslag en huurcompensatie in aanmerking kom. Dat komt u niet, aangezien het dus uw vrouw is die voor het leeuwendeel in het onderhoud der kinderen voorziet. Daarom ontvangt zij de kinderbijslag en waar zij de kostwinster is, ook de huur compensatie. Uit uw brief blijkt echter niet, of u geen andere bronnen van in komsten hebt. Hebt u bijvoorbeeld ka pitaal (waar ook een studiebeurs toe wordt gerekend) dan draagt u dus wel bij in het onderhoud van de kinderen en zou u eventueel in aanmerking komen Fabrieken Zevenbergen voor kinderbijslag. Hetgeen zou beteke nen, dat uw vrouw dan geen aanspraak meer zou kunnen maken op kinderbij slag. Daarover rept u in uw brief ech ter niet, zodat wij aannemen, dat uw vrouw kostwinster is en u slechts een aantal uren iets bijverdient. Dan blijft uw vrouw de kinderbijslag, alsook de huurcompensatie onvangen. Kleuterschoolgeld. Ik heb gelezen dat het kleuterschoolgeld thans 3, per maand bedraagt, doch ik betaald nu al 2,50 voor mijn oudste kind en 1,50 voor mijn jongste kind. Hoe kan dat? Dat is inderdaad mogelijk. In art. 49 van de kleuteronderwijswet wordt van gemeentewege schoolgeld geheven vol gens een bij algemene maatregel van be stuur te bepalen tarief. In art. 66 van dezelfde wet dat handelt over het ge subsidieerd bijzonder kleuteronderwijs staat vermeld (punt 9)„Het school bestuur heft schoolgeld volgens het ta rief te bepalen bij de algemene maat regel van bestuur, bedoeld in art. 49". Het wettelijk toegestane te heffen schoolgeld bedroeg tot dusverre 1, per maand. Het bijzonder onderwijs is gemachtigd naast dit schoolgeld bijvoor beeld een ouderbijdrage te vragen: daar in is dit onderwijs vrij (sedert 1920). Het door u vermelde bedrag van 2,50 zal dus waarschijnlijk zijn samengesteld uit: schoolgeld 1,en daarnaast een vrijwillige ouderbijdrage van 1,50. Voor eventuele nadere informatie verwijzen wij u naar het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, afdeling kleuteronderwijs, Den Haag. Tel. (070) 614331. Fred Kaps. Kunt u mij aan de le vensbeschrijving helpen van de gooche laar Fred Kaps? De wereldberoemde Nederlandse goo chelaar Fred Kaps, die kans zag tot driemaal in successie wereldkampioen goochelaar te worden, werd op 8 juni 1926 te Rotterdam geboren als A. P. A. Bongers, voor vrienden en familie „Bram". Als kleine jongen werd hij ge knipt bij een kapper op de Leidseweg te Utrecht, die enige naam had als ama teur-goochelaar en die de kinderen die zich zoet lieten kappen, verraste met wat goocheltrucs. Kleine Bram had hier voor een meer dan normale belangstel ling en werd al heel spoedig zeer goe de vriendjes met de kapper. Deze had plezier in de enthousiaste knaap en leerde hem al zijn trucs, die de jongen al spoedig volleerd beheerste. De doch ter van de kapper was zijn klasgenoot je op school en dat versterkte boven dien nog de band. Met de figaro als mentor studeerde de jongeman verder in de goochelkunst. Na veel en hard werken bereikte hij reeds op jeugdige leeftijd een grote hoogte in deze kunst, die tenslotte bekroond werd met drie maal een wereldkampioenschap in suc cessie, een enorme prestatie die hem te vens grote wereldfaam bezorgde. De goochelaar is gehuwd met zijn vroege-^ re schoolvriendinnetje, de kappersdoch ter, en heeft 2 dochtertjes. Adres: Pelt- laan 79 te Utrecht. WEMELDINGE Van 27 december 19642 januari 1965 Zaterdag 2 januari: Nieuwe Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 10.12 10.57 3.42 4.17 Maandag 11.23 4.58 5.25 Dinsdag 0.05 12.28 6.04 6.28 Woensdag 1.08 1.28 7.00 7.21 Donderdag 2.02 2.16 7.45 8.04 Vrijdag 2.51 3.08 8.29 8.42 Zaterdag 3.30 3.48 9.05 9.17 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1