=5 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq JLcmfyS de. süiaat De gevaarlijke voorruit Al vWillegen Gzn 30STE JAARGANG No. 13 28 AUGUSTUS 1964 I A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN panics rincfeit PLAATSELIJK NIEUWS YERSEKE e REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 A.bonnementsprtjs bfl vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRU1NINGEN ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur ...zo zal ik dat de Here geven, alle de dagen zyns levens, en daar zal geen scheermes op zijn hoofd komen. 1 Sam. 1 11 slot Let nu verder op dit gebed van Han- na. Wat zegt zy niet en wat wel? Had zij alleen moedertrots begeerd, zij had gevraagd om een kind, tot haar geluk (Gen. 30:13). Wel zou dan aan haar smaad een eind komen en zy weer rust krijgen, maar daarbij bleef Hanna niet staan. Mocht de Here haar in gunst ge denken, dan zou haar kind een Nazi- reër, d.i. een Godgewijde zyn. En dat niet als Leviet vanaf zijn vijfentwintig ste jaar, maar vanaf zijn geboorte. Han na wenste met haar kind niet te glori ëren, zoals Peninna. God alleen de eer! Al biddende wordt Hanna's ziel uit getild boven het cirkeltje van haar eigen verdriet. Zij wordt werkzaam met de zaak des Heren. Deze stond er niet zo gunstig voor. Het zedenbederf was tot in de prieserstand doorgedrongen. Als een vlammend protest daartegen traden de Nazireërs op. Zy onthielden zich van bedwelmende dranken en lieten 't hoofd ongeschoren. In soberheid en eenvoud waren zij afgezonderd tot 's Heren dienstknechten, en riepen het volk op tot een rein en heilig leven, in tegen stelling met de ongebondenheid der hei dense volkeren. Werd de afval niet ge stuit, dan mocht Israel gewis voor Gods straffen beven. In dit licht bezien klimt Hanna's ge bed tot het hoogtepunt. Zy vraagt een zoon, niet slechts om haar smaadheid weg te nemen, maar opdat haar volk zich weer voor God zal buigen. Haar bede verdiept zich tot voorbede en vraagt hetzelfde wat het ,,Onze Vader" begeert: Uw Naam worde geheiligd. Hier omvangt deze vrouw, hoewel zij geen moeder is, in moederlyke liefde het gehele volk en doet priesterwerk hoewel zy geen priester is. Dit nu is gemeenschap der heiligen. Gebeden zonder liefde zijn enge gebeden. Maar als de liefde van Christus ons be zielt, gaan wij pleiten voor de Troon met elkander en voor elkander. (Uit een Dagboek) Kunt u het zich voorstellen? Dat er nog steeds vaders en moeders zijn, die hun jonge kinderen zo maar los op de voorbank van de auto laten meerijden, soms zelfs staande, vlak achter de voor ruit, Men moet er niet aan denken, hoe de gezichtjes van die kinderen er uit zullen zien, wanneer pa of ma plotse ling moet remmen of wanneer de auto in botsing komt met een andere wagen of met een boom. Of eigenlijk moest men er wél aan denken, schrijft ons het Ver bond voor Veilig Verkeer, zodat men op andere, betere gedachten kon komen °n de kinderen zou verwijzen naar de meest onveilige plaats in het voertuig de achterbank. Het vreemde is, dat men meestal schijnt te denken, dat men de kinderen een dienst bewijst door hen voorin te laten zitten of staan, want doorgaans ziet men achter het kind een volkomen lege achterbank. Of ook ziet men, dat de volwassenen, die in elk geval beter tegen een stoot geen stootje kun nen dan kinderen, de „dodenplaats" naast de bestuurder aan de kinderen overlaten en zelf achterin kruipen. Na tuurlijk, kinderen vinden het prachtig om vlak naast de bestuurder met al zijn handles en knopjes te mogen zitten, om recht de weg op te kunnen kijken door de voorruit heen, en van kinderen kan men ook niet verwachten, dat ze de ge varen van die voorruit kennen. Maar volwassenen, die in de kranten de ongeluksberichten kunnen lezen, die met hun nuchtere verstand wel kunnen uitrekenen, wat er gebeurt, wanneer men bij een botsing of bij krachtig rem men plotseling met enorme kracht naar voren schiet deze volwassenen die nen te beseffen, aldus het Verbond voor Veilig Verkeer, aan welke verschrikke lijke risico's ze de kinderen blootstellen door hen op de voorbank vlak achter de ruit te laten zitten. Onnodige risico's alsof er aan het rijden in een auto al niet genoeg risico's zijn verbonden in het moderne snel- en stadsverkeer! Dan zyn er ook nog de moeders met baby's en kleuters. Het is begrijpelijk, dat deze moeders graag naast hun man voorin zitten en men kan er gevoeglijk van uitgaan, dat zij op de hoogte zijn van de kracht, waarmee ze bij plotse ling remmen naar voren worden ge drukt. Maar die kracht geldt niet alleen hun eigen lichaam, maar ook dat van hun kind, dat nog dichter bij de voorruit •f— Helen ringen AlvWillegen Gzn GOUDZILVER-OPTIEK-UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B. zit en dat nog veel kwetsbaarder is. Waarom denken al die moeders en al die vaders, die overigens zo goed voor de veiligheid van hun kinderen zorgen, die hun kinderen dagelijks voorzien van het hele alfabet aan vitamines, die let ten op de hygiëne van hun pupillen, die graag willen, dat ze goed uitkyken b(j het spelen op straat, op weg naar school waarom komen ze niet op het idee, dat ze hun kinderen op de voorbank van een auto in enorm gevaar brengen? En wat een wroeging moeten de ouders niet hebben, wanneer hun kind om het leven komt of verminkt raakt in het gezicht doordat het in de wagen van vader of moeder te dicht bjj de voorruit en bij het dashboard mocht zitten! Dit alles wil natuurlijk niet zeggen, dat een plaats op de achterbank vol komen veilig is voor kinderen. Zitten ze niet bevestigd in deugdelijke veilig heidsgordels, of heeft men ze vastgezet in z.g. „zitjes", kunnen ze bij hevige botsingen zelfs over vader of moeder heen naar voren schieten en door de voorruit heen op straat belanden met alle gevolgen vandien. De grootst mogelijke veiligheid voor jeugdige passagiers in een auto wordt dan ook alleen bereikt door hen op de achterbank! gebruik te laten ma ken van veiligheidsgordels. Ook al is de sortering nog niet zo groot, zijn er ook voor kinderen toch al deugdelijke veilig heidsgordels op de markt. Die deugde lijkheid wordt gegarandeerd door het oranjekleurige RAI-TNO goedkeurings- merk. Het Verbond voor Veilig Verkeer doet een beroep op de ouders, de volwassenen om toch vooral te beseffen, dat zij te genover hun kinderen, hun jeugdige me de-passagiers alléén zijn verantwoord door hen in het onveilige verkeer uit te rusten met veiligheidsgordels. Het ,is over de gehele wereld bij ontelbare we tenschappelijke proeven en in de prak tijk meer dan duidelijk bewezen, dat het gebruik niet het los laten hangen! van veiligheidsgordels het risico van dodelijke verwondingen bij botsingen met 6070 vermindert. En zoudt u als vader en als moeder uw kind die levenskans niet gunnen En moeder met uw kind op schoot, vergeet u niet, dat uw kind bij een botsing met de voor ruit beslist meer oploopt dan alleen maar een buil! Zoudt u voortaan maar niet in de veiligheidsgordels achterin gaan zitten? DE PRUIKEDIEF Er zijn collega's in de grote steden, die op de plattelandsverslaggevers neer zien, als bevonden wij ons nog in het stenen tijdperk en als hielden wij ons onledig met het beitelen van het laatste nieuws in zerken, die dan per kruiwagen naar de abonnees worden gebracht. Hoe wreven wij ons daarom de handen, toen een journalist uit een grote stad in het westen voor de balie moest komen. En nog wel wegens diefstal. Dit feit was gepleegd na het duel, dat aan de schaking van de schone jonkvrouw vooraf ging. Trompetgeschal klonk door het maagdelijk woud van ijlings op kruislatjes geplaatste kerst bomen en werd weerkaatst door de drei gende transen van het kartonnen kas teel De ruiterij van de landelyke rij- vereniging voerde charge na charge uit, zodat de kluiten modder bijna op het zwarte pak van de burgemeester terecht kwamen, vooraan op de ere-tribune. Het voetvolk marcheerde weg en de vrese lijke strijd op leven en dood begon. De wapens kletterden en de harnas sen deden hun best te glimmeren in het zonlicht dat moeizaam trachtte bleekjes langs de waterige wolken te glimlachen. Dit was een spannend en groots mo ment. De boze ridder, Winnibald of zo iets heette hij, wist van geen wyken. Maar steeds opnieuw vuurde de edele ridder zonder vrees of blaam zijn ros aan, zodat het beest tenslotte blij was dat het de volgende dag weer voor de ploeg liep. Tenslotte volgde wat wij te genwoordig een kopstoot zouden noe men. De edele ridder dreef om zo te zeggen het verzilverd lemmet van zyn houten lans in het vuige lichaam van zijn tegenstander. Die sneefde, gelijk dat in de tekst stond. En zijn gebroken oog was nog een wijle gevestigd op het kar ton, waarachter zich de schone jonk vrouw verborgen hield. Nu wordt het tyd om onze collega te laten optreden. Hij had dies secuur op geschreven, zoals dat goede verslag gevers betaamt, en hij had er met zyn neus vlak bovenop gestaan, toen de zon dige vuigaard zyn verdiende loon kreeg. Helm en pruik waren de gesneefde ont vallen. De pruik lag in de modder. De verslaggever raapte hem op en stak hem in z(jn zak. Toen de dode ridder tenslotte zyn zon dagse pak weer aantrok, bemerkte hjj het verlies van de pruik, die 35, waard was. Boze en goede ridders, mits gaders burchtvrouwen, lansknechten, pages en ^jachtmeester werden gealar meerd. Aanvankelyk bleef de pruik zoek. Er werd recherchewerk verricht alsof het een geheimzinnige moord betrof, want als wij, hier buiten, iets aanpak ken, dan doen we het goed ook. Het spoor leidde tenslotte naar dat redactie bureau in de grote stad, waar onze col lega argeloos zyn verslagen schreef, on wetend van de bewijzen betreffende diefstal subsidiair verduistering, die zich tegen hem opstapelden. ,,Ik heb aan die hele pruik niet meer gedacht, zei hy. „Maar toen u 's avonds uw broek uit trok, toen hebt u het toch moeten mer ken, dunkt me", vond de officier. „U kunt nooit een vouw in uw broek hou den als u de zakken vol pruiken hebt. Zo kan geen mens zyn broek keurig op een latje hangen". Maar het feit werd bewezen geacht, ondanks de verklaring van een getuige, dat de journalist nogal slordig is. Dat schijnt trouwens een soort van beroeps ziekte te zyn, waarin de sociale wet geving echter niet voorziet. Met deernis aan het adres van de gescalpeerde rid der vorderde de officier vyf gulden boete. De verdachte was daar wel tevreden mee, maar de rechter niet. Die achtte het oogmerk van wederrechtelijke toe- eigening niet bewezen, zodat de ver dachte wérd vrijgesproken. Toen hebben we ons maar weer in de handen gewre ven. Per slot van rekening is het altijd prettig als een collega wordt vrijgespro ken, ook al komt die uit de stad. WILLY H. HEITLTNG (Nadruk verboden) GOUDZILVER-OPTIEK-UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief WU willen u met onze adviezen zo goed mogelyk van dienst z(Jn en geven zo mogelyk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Onderhoudsplicht valder. Iemand ging er vandoor en liet vrouw en twee kinderen achter, zonder verzorging. Van welke instantie kan zij geholpen wor den? aldus J. J. In gevallen als het uwe, waarin het gaat om minderjarige kinderen, kan men zich het beste wenden tot de Raad voor de kinderbescherming. Deze instantie is er op gespecialiseerd om niet alleen van advies te dienen, maar om ook zelf ini tiatief te nemen. Onderhoudsplicht ten aanzien van de kinderen hebben beide ouders. De rechter zal bij een eventuele eis om onderhoudsuitkering met alle omstandigheden rekening houden. Voorts heeft iedere man voor zyn vrouw te zorgen. Hij mag in principe dus niet weglopen en zich van zijn vrouw niets aantrekken. Ook voor haar is hij dus een bepaald bedrag aan onderhoud ver schuldigd. De rechter zal evenwel ook nagaan wat de reden is van het weg lopen van de man. Laten wy hopen dat dat niet aan de vrouw heeft gelegen, want dan krijgt zy niets. Gretna Green. Is een huwelijk in Gretna Green in Nederland geldig en zo ja, waar kan dit ongedaan worden gemaakt Kan men als getrouwd iemand naar Gretna Green gaan en daar een huwelijk sluiten en komt door dat hu welijk het Nederlandse huwelijk (waar van de ene party niet wil scheiden) automatisch te vervallen? vraagt Gret na Green. Het verhaal van de smid van Gretna Green levert blijkens de door u gestel de vragen nog veel stof op voor mis verstanden. In zijn eenvoudigste vorm kan gezegd worden dat deze smid eigen lijk recht heeft om ambtenaar van de burgerlijke stand te zijn en wel op grond van een oud recht. Alle huwenden kun nen daar dus terecht, mits ze nog ongetrouwd zyn. Er is immers nog de wet van het land, welke een huwelijk mogelijk maakt mits de huwenden ook in hun eigen land met elkaar zouden kunnen trouwen. En zeker kan daar noch elders een huwelyk ongedaan ge maakt worden! Trouwt men echter in Gretna Green, dan is men wettig ge trouwd, het huwelijk wordt dan ook in Nederland gerespecteerd. Notaris. Is een notaris in dienst van het rijk, omdat hij beëdigd is? En de deurwaarder? Een notaris is een openbaar ambte naar uitsluitend bevoegd om authentie ke akten te verlijden. Hij wordt door de koningin voor het leven aangesteld. Er is voorts een Kamer van Toezicht. Een en ander is geregeld bij de wet op het notarisambt, waarin hun rechten en ver plichtingen mede zijn vastgelegd. Het Deurwaardersreglement is een Konink lijk Besluit dat de taak der deurwaar ders bij de burgerlijke gerechten regelt. Aanstelling geschiedt door de Minister van Justitie. Hij is dus ook ambtenaar, die evenals de notaris een bepaald exa men moet hebben afgelegd. Moord. Verjaart een moord ook, aldus abonnee. Een moord (misdrijf tegen het leven) kan maximaal worden gestraft met (af hankelijk van de omstandigheden) le venslang tot 6 jaren (kinderdoodslag). Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring, variërend van 12 jaren tot 18 jaren (levenslang). Zonder uit voeriger inlichtingen kunnen wy helaas geen nadere bijzonderheden geven, zo dat u hiermede voorlopig dient te vol staan. Tuinbonen. Als ik tuinbonen weck, wordt de bovenste laag altijd donker. Hoe zou dit komen en zijn ze dan nog te gebruiken? Over de kleur van de tuinbonen be hoeft u zich niet ongerust te maken, want er zijn bepaalde groenten, die dit verschijnsel vertonen. Waarschijnlijk is dit te wijten aan een of andere schei kundige stof die in de tuinbonen zit en vooral dan dat gedeelte, wat boven wa ter uitkomt, doet verkleuren. Houdt de weck vooral in het donker, daar het licht er geen goed aan doet. Miljonairs. ons land? Hoeveel miljonairs telt Op het moment valt niet precies te zeggen hoeveel miljonairs er in Neder land wonen. Hun aantal wordt niet zo goed bijgehouden als het aantal ge boorten of sterfgevallen. Tien jaar ge leden zyn ze eens geteld, toen waren er 726. Volgens overigens niet-officiële be richten, die dateren van november 1963 zou hun aantal nu 890 bedragen. De meeste van deze miljonairs wonen in Zuid-Holland, Den Haag is de plaats met de meeste miljonairs in ons land. Dan volgen Rotterdam, Wassenaar, Bloemendaal en Amsterdam. Enschedé komt met 32 miljonairs op een zesde plaats. Het gemiddeld vermogen is het hoogst in Bloemendaal, gevolgd door Zeist. Hoog op de ranglijst staat ook het Groningse Usquert, een feit, waar aan de ryke boeren wel niet vreemd zullen zijn. Pereboom. Hoe zou het komen dat mijn pereboom, die vroeger flink vruch ten gaf, de laatste drie jaar geen peer meer oplevert? Dit niet dragen van deze peer in de laatste drie jaar wijst op het ontbreken van z.g. kruisbestuiving, d.w.z. dat er nu geen peren meer in de buurt staan die gelyktydig bloeien en goed stuifmeel leveren. Zyn er misschien peren in de omgeving gerooid? Wanneer u de juiste naam had opgegeven, hadden wy u mis schien de goede bestuiver kunnen noe men. Zorg verder voor een goede snoei, bemesting, ziektebestrijding en goede afwatering. Die Franse naam duidt op zuidelijke afkomst en misschien zyn de zomers te koud geweest voor dit soort. Cent van 1960. Hoe kan het dat ik een cent ontving van 1960 met de beel tenis van koningin Wilhelmina? U stuurde ons een cent, die aanmer kelijk groter is dan die wy kennen. Op die cent staat de beeltenis van konin gin Wilhelmina en het jaartal 1960. Dit kan inderdaad, want in Suriname zyn deze centen nog vrij algemeen in om loop. En aangezien veel Surinamers in Nederland vertoeven, komt zo af en toe hier ook wel eens een dergelijke cent in de roulatie. Uitdrukking. Waar komt de uit drukking „Het grondsop is voor de god- delozen" vandaan? Deze uitdrukking, een schertsend ge zegde als iemand het laatste uit de fles krijgt, komt men in iets andere vorm in de Bijbel tegen, n.l. Psalm 75 9. Daar leest men: in des Heren hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hy schenkt daaruit: doch alle goddelozen der aarde zullen zyn droesem uitzuigende drinken. Weerkaarten. Geeft De Bilt ook weerkaarten uit? Wanneer u naar het K.N.M.I. in De Bilt schrijft, verstrekt dit instituut u de gegevens die u nodig hebt. Inder daad geeft dit instituut enkele en dub bele weerkaarten uit. Kosten enkele weerkaarten 20,per jaar of 6, per 3 maanden. Kosten dubbele weer kaart: 30,per jaar of 8,per 3 maanden. Jaaroverzichten geeft het K. N.M.I. niet uit, wel maandoverzichten. Hierop kunt u zich abonneren voor vyf gulden per jaar. Willy Fleur. Wij bezitten een schilderstuk van Willy Fleur. Naar men ons vertelde is deze schilder hofschilder van H.M. koningin Emma geweest. Kunt u nadere byzonderheden over deze schil der vertellen? Willy Fleur was schilder en etser van bloemen, vogels en landschappen. Hy is geboren in Markelo, in 1888, volgde les sen aan de Haagse academie bij Fr. Jansen, Van Horssen en Rondhout en later te Rotterdam bij Huib Luns en Heilberg. Hij was werkzaam te 's-Gra- venhage. Hy is géén hofschilder van ko ningin Emma geweest. Wel heeft hy in opdracht van deze vorstin ooit eens een schilderij vervaardigd, maar vast aan het hof verbonden was hy beslist niet. Wij kunnen moeilijk beoordelen welke waarde het schilderij van Fleur heeft, dat in uw bezit is. Daarover zoudt u zich kunnen wenden tot het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Korte Vijverberg 7, Den Haag. Publieke verkoping. Donderdagmiddag werd door notaris J. C. Kram in zaal Nolet te Yerseke het woonhuis Julianastraat 24 van wed. J. Bom-Mieras openbaar verkocht. De hoogste inschrijvers en tevens kopers waren dhm. A. Hollestelle en N. P. Oele voor de som van 13.555, Hoofdprijs gewonnen. Onze dorpsgenote mevr. Laban-van Boven werd voor het oplossen van een rebus deze week verblijd met de hoofd prijs, een veertiendaagse vakantietrip naar Majorca voor twee personen. WEMELDINGE Van 30 augustus5 september 1964 Zondag 30 augustus: Laatste Kwartier Zondag 8.13 8.24 1.24 1.46 Maandag 9.02 9.26 2.18 2.49 Dinsdag 10.14 10.56 3.23 4.09 Woensdag 11.47 4.57 5.44 Donderdag 0.29 1.13 6.29 7.05 Vrijdag 1.48 2.18 7.34 8.04 Zaterdag 2.46 3.10 8.23 8.56 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1