NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq RV7IILBCBN iWATERSTANDEN. 30STE JAARGANG No. 8 24 JULI 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUINEN GEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN modes Land- en Tuinbouw h JLjOüUfS de. SÜLCLOt Fa. D. Pieterse - Wemeldinge J. Kole - Yerseke - Tel. 372 PLAATSELIJK NIEUWS YERSEKE REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bg vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Alzo kwam Naomi weder en Ruth de Moabietische Ruth 1 22a Alzo kwamen zy, Naomi en Ruth, in Bethlehem. Gebogen van smart, met niets dan him God. Alles hebben ze moeten achterlaten, tot zelfs het graf harer geliefden. En Naomi die eens uit ellende en, naar zij meende, gedwongen door de nood, naar Moab is getrokken, moet bij haar terugkeer in Bethlehem belijden: Vol toog ik weg, maar ledig heeft mg de Here doen wederkeren: mijn naam is niet meer Naomi de lieflijke maar Mara bitterheid want de Almachtige heeft mg kwaad aangedaan. De Mara-naam spreekt van haar verdrietmaar vertolkt niet de klacht der wanhoop, want in haar leed ziet zij de hand des Heren. Hij deed haar wederkeren, en dat zij met Ruth haar schoondochter in Bethlehem terug keert, is de trouw van haar God. Ze is gebroken, ja, en gans zeer verslagen, maar ze is gebroken door de Here, en Zijn breken was bouwen. Zonder haar God toog ze heen: dat was haar bittere armoede, ondanks de weelde des levens. Met haar God keert ze weer, dat is haar onschatbare rykdom, ondanks de gebro kenheid van haar leven. Vele Naomi's zijn door de Here in Mara's veranderd, maar hoe keren ze weer? Keren ze terug met een gebroken en verslagen hart, dat roept tot God? Of komen zij met jammerklachten die God beschuldigen? Gebroken zijn is niet voldoende; slechts als de geest versla gen is en het hart gebroken... slechts als de hand, die wondde, beleden wordt de hand des Heren te zijn, is er hoop. Want Hij slaat nooit uit lust tot pla gen, maar steeds zoals dat een Vader doet. Hij ontneemt vaak het liefste, om dat het Hem in de weg staat. En als Hij het ontneemt wil Hg veel meer we dergeven. Dan geeft Hij Zichzelf. Dan geeft Hij Zijn Christus. Dan schenkt Hij Zijn Geest. En die Geest troost beter dan een moeder troost. Die troost het hart dat schreiend tot God zucht, en on geveinsd in 't midden der ellenden, zich naar Gods troon, met zyn gebeên blijft wenden. Wie zó mag wederkeren is ryk, on danks zijn armoede; is sterk ondanks zijn zwakheid; kan zingen zelfs onder tranen; kan danken zelfs ondanks het zwaarste leed. Die is gered. God heeft hem welgedaan. (Uit een Dagboek) voor de elegante vrouw Grote Markt 12 Bergen op Zoom VERDUURZAMEN VAN HOUT, HET BEHOUD VAN UW GEBOUWEN OP HET BEDRIJF In het agrarisch bedrijf wordt op rui me schaal van hout gebruik gemaakt. Hout is een zeer doelmatige, maar ook een dure bouwstof. Het is daarom zin vol eens te wijzen op de mogelijkheden van het beschermen van hout door mid del van houtconservering. Hout staat vanaf het moment dat het gerooid is, bloot aan aantasting door zowel dierlijke als plantaardige parasie ten, waardoor het snel in waarde kan dalen en zelfs geheel vernietigd kan worden. De insekten boren meestal als larven lange diepe gangen in het hout en ko men vaak pas bij het verpoppen als vol wassen insekt aan de oppervlakte. Eerst daarna vindt men de hoopjes fijn boor- zaagsel, dat uit de vele gevormde „vlieg- gaatjes" van de tot volwassen tor, wesp of mier geworden larve naar buiten komt. Het nog verse sappige ,vaak nog niet ontschorste hout, staat bloot aan aan tasting door schorskevers. Het verwerkte hout wordt door zijn houtkevers of houtwormen en wespen aangetast. De belangrijkste is de „huis- boktor". Maar ook schimmels ontwikkelen zich op het hout, hierdoor scheurt het en gaat tenslotte tot rotting over. Maar nu de bestrijding. Eis is een middel te gebruiken dat zodanig werk zaam is, dat er geen aantasting meer plaats vindt. Een zeer goede bescherming geven Bosan houtconserveringsmiddelen. Deze De meest succesvolle Merkhorloges Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre, koopt U bi) de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICE;EN GARANTIE zgn reukloos en zgn ongevaarlijk voor mens en dier. Van groot belang is ook, dat de ver werking naar praktische eisen door mid del van kwast of spuit kan geschieden; men kan dus in de minder drukke tyd zelf aan het werk gaan om stallen en hokken, waarin veel hout is verwerkt, tegen aantasting te beschermen. Bosan is verkrijgbaar in 6 verschillen de frisse kleuren en zeer geschikt voor binnen- en buitenwerk. Ongetwijfeld zal men met deze maat regelen vroegtijdig verval voorkomen. In een tijd, waar hout steeds kostbaarder wordt, van groot belang! DE KLAP VAN NIKS Het ruige manspersoon legde de eed af alsof dat dagelijks werk was. Voor de rechter was dat aanleiding tot de opmerking: „Dat hebt u zeker al vaker bij de hand gehad?" „Nee, dat niet", zei de getuige „maar ik heb 'tal wel zo vaak gehoord als ik daar in dat bankje stond". Aan deze draadharige getuige zou men het zo niet zeggen, maar dit was weer een van die liefdesgeschiedenissen die zelfs in het Nederlandse recht een soort van lentesfeer ontketenen. ,,'tWas anders een klap van niks, hoor, 'tmag geen naam hebben", deed de getuige grootmoedig. „Ik zou haast zeggen, hg m*g me d'r hier midden voor de groene tafel nóg zo een ver kopen. Ik zal d'r geen pap op zeggen". Dat werd een vreemde situatie. Na de klap had de getuige weliswaar ook het woord pap niet uitgesproken hg kon dat niet omdat hij buiten kennis bleef liggen maar toen hg weer opgekrab beld was had hij toch zo snel mogelyk de politie uit het bed gebeld om aan gifte te doen. „Dat klopt niet met uw aanvanke lijke verklaring", zei de rechter streng. „U staat hier onder ede. U moet de waarheid zeggen en niets anders. Als die klap niet de moeite waard was, hoe verklaart u het dan dat u bewusteloos raakte?" „Nou ja, edelachtbare, kijk 's an. Op mijn leeftijd heb je wel eens last van die duizelings in je hoofd hè. Dat had ik die avond ook. Ik denk wacht, laat ik 's even naar buiten lopen. Nou ja en toen liep ik tegen dat jongmens op hè, en dat ging wel een beetje hard, nou ja, u weet dat wel, afijn, in 'tlest lag ik dan buiten westen op de grond te zwij melen, maar of dat nou purzee door die klap kwam... 'tken natuurlijk wel wezen, maar 't ken natuurlijk ook wel van niet". „In elk geval heeft hij u geslagen?" „Nou ja, hij heeft me natuurlgk wel geraakt vanzelf, hè". „Nu, vanzelf zal het wel niet gegaan zijn. En 'theeft u pijn gedaan?" „Nou pijn, pijn, ik kon 't wel goed voelen, hoor, zo was 'tnou ook weer niet". „U hebt tegen de politie verklaard, dat hij u opzettelijk en met kracht in het gelaat heeft geslagen en dat u dat pijn veroorzaakte. Klopt dat of klopt dat niet?" „Ja, dat klopt wel zo ongeveer. Maar ja, pijn en pijn, da's natuurlgk ook weer een verschil hè?" Daarmee was het wettig en overtui gend bewijs wel geleverd. De verdachte, een blonde jongen met een hoera-kuif, zei dat hij er spijt van had. ,,'tZat zo meneer de rechter, myn vriend Jan had verkering gehad met zijn dochter. En op die avond, toen wij die biljartwedstrijd van ,,'t Vosje" had den verloren, wilde hij er nog weer eens naar toe. Hij begon aan de deur te rammelen en aan de bel te trekken, maar toen werd er een emmer water naar beneden gegooid. Nou en toen gin gen we allemaal eens kijken wat er aan de hand was en toen kwam meneer de getuige hier naar buiten stormen en toen dacht ik alsdat-ie mgn moest heb ben en toen wou ik 'm vóór wezen en toen gaf ik 'm dat klapje". „Een klapje, waar hij dan toch maar bewusteloos van werd. Je had die man wel dood kunnen slaan. En is alles nu weer in orde tussen jullie?" „Jawel meneer de rechter. Nou heb ik verkering met die dochter", zei de ver dachte tot ieders verbazing. „Dus je hebt haar van je vriend Jan overgenomen?" dacht de officier. „Nee, dat niet, dat was al uit. Nu heeft Jan de andere dochter genomen. Mien". De ruige getuige trad weer naar vo ren. „Ik heb twee dochters", verduidelyk- te hij. „En by ons op 't dorp is anders niet veel vertier", legde de verdachte uit. De rechter kwam er achter. Ook waarom die klap nu niet meer zo veel pijn deed als terstond na de behande ling. Het werd een tientje boete, om dat het nu toch in de familie bleef. „En laat ik jullie niet weer hier zien!" deed de rechter nog dreigend. „Edelachtbare, ik ben al in geen an derhalf jaar meer voor geweest", salu eerde de schoonvader in spé. WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wy willen u met onze adviezen zo goed mogelyk van dienst ztfn en geven zo mogelyk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Willibrord. Wilt u bepaalde ge gevens verstrekken over Willibrord. In 695 wgdde de paus Willibrordus tot aartsbisschop der Friezen. Utrecht maakte toen deel uit van Friesland. Het was ook in Utrecht, waar Willibrordus zich toen vestigde. Willibrordus werd in het begin van 658 in Northumbrië ge boren. De betekenis van zgn naam is: de sterke wil, strijder of beschutter. Echtemach trekt inderdaad nog veel pelgrims. Ook wordt elk jaar ter na gedachtenis aan Willibrordus een pro cessie gehouden. In de eerste plaats zijn er natuurlgk onnoemelijk veel scholen en kerken naar Willibrordus genoemd. Voorts is bijvoorbeeld de Ned. Katho lieke Vakbond voor de Textiel Detail handel naar deze heilige genoemd. Wil librordus is inderdaad van Engelse af komst, daarna werkzaam geweest in Ier land en toen overgestoken naar onze lage landen. Bonanza. Wat betekent de naam „Bonanza" van het televisieprogramma dat door België wordt uitgezonden? Bonanza betekent in Zuid-Amerika: kalm weer op zee en figuurlijk is de vertaling van Bonanza: voorspoed. In ons land vertoont de K.R.O. nu en dan een deel. Vaderschap. Als een ongehuwde vrouw een kind krijgt, staat wel vast wie de moeder is, maar over de vader kan onzekerheid heersen. Is bloed onderzoek de enige methode om dit uit te maken? Door middel van bloedonderzoek kan soms met zekerheid worden vastgesteld, dat een bepaalde man niet de vader van het kind is. Verdere gevolgtrekkin gen zijn niet met zekerheid te maken. Inkomstenbelasting. Kunt u mij de tarieven geven van de inkomsten belasting voor personen boven de 65 jaar, gehuwd zowel als ongehuwd? Gel den deze tarieven ook voor rijksambte naren De overname van de tarieven inkom stenbelasting voor 1963 en 1962 die u ons vraagt, zijn te uitgebreid voor de ze rubriek. Voor weinig geld zijn bij de boekhandel belastinggidsen te verkry- gen, waar zij in vermeld staan, terwijl u ze ook bij de belastingdienst (loket inlichtingen) ter inzage kunt krijgen. De tarieven gelden ook voor de rijks ambtenaren. Getuigschrift. Kan men ook een getuigschrift ontvangen, als men de mi litaire dienstplicht heeft vervuld? De compagniescommandanten kunnen inderdaad op aanvrage een getuigschrift verstrekken, wanneer u die militaire dienst verlaat. Huwelijk. Een familielid van mij heeft ondertrouwkaarten rondgezonden en meent nu dat hij verder geen uitno diging voor zijn bruiloft behoefte te stu ren. Naar mijn mening kan ik niet naar zijn huwelijk gaan als ik hiervoor niet apart wordt uitgenodigd. Wat is uw me ning hierover? We moeten even vooropstellen, dat de naaste familieleden altijd de bruiloft van een gezins- of familielid behoren bij te wonen, zelfs al zou de formele uitnodiging door onwetendheid niet he lemaal volgens de etiquette zijn gesteld. De huwelijksvoltrekking is wel zo be langrijk, dat niemand zich aan deze plechtigheid mag onttrekken. De onder- trouwkaart is, als deze goed is op gesteld, zowel kennisgeving als uitnodi ging. Er wordt immers mee bericht, dat het huwelijk zal plaatsvinden, maar ook wordt vermeld op welke dag en op welk tijdstip en waar dit gebeurt, zo dat de geadresseerde er bij kan zgn. Voorts worden in de regel plaats en tijd aangegeven van de receptie, dus waar en wanneer er gelegenheid is tot feliciteren van het jonge paar. Wordt er een lunch of diner resp. partytje ge geven voor b.v. de naaste familieleden en enkele speciale vrienden, dan mag niet het paar, doch zullen de ouders van de bruid deze personen afzonderlijk, het zij mondeling of schriftelijk, dienen uit te nodigen voor dit afzonderlijke festijn, omdat dit natuurlijk niet voor iedereen geldt en niet op de ondertrouwkaart kan worden vermeld. Het bericht van ondertrouw moet aan alle familieleden en vrienden, kennissen en relaties wor den verstuurd op de dag van onder trouw met de datum van het aanteke- nenen. De uitnodiging voor etentje of partijtje kan later worden gedaan, doch ten minste 10 k 14 dagen voor de hu welijksdatum. Maakt u er overigens geen drama of familieruzie over. Het zou een domper zetten op de vreugde en het huwelijksgeluk van het jonge paar. Er zijn er zovelen, die de etiquette niet precies kennen, dat u met wegblij ven nog geen verbetering kunt bewerk stelligen. En maakt u zelf nooit eens een foutje tegen de regels? Textiel. Welke opleiding moet ik volgen om leraar te kunnen worden aan een textielschool? Iemand die in het bezit is van het T.V.S.- en T.A.S.-diploma zal om leraar te kunnen worden in de vakken Calcu latie en Compositie nog aan de volgen de eisen moeten voldoen: 3-jarige ka dercursus (avondcursus Hogere Textiel school); bewijs van algemene ontwikke ling voor het N.O.; pedagogisch getuig schrift; 4 jaar praktijk in een bedrijf, na het 17de levensjaar; bevoegdheids verklaring van het bevoegde gezag (schoolbestuur) Noodweer boven Yerseke. Ook Yerseke kreeg zaterdagavond zgn deel van het noodweer. Zware regens zetten de straten blank en zowel in het Bekhof als in de Oesterstraat liep het water de huizen binnen. Ook de Bree- weg stond over een hele lengte blank. Verder werden een groot aantal t.v.- antenne's vernield, schoorstenen afge rukt en van een aantal gebouwen dak platen ingewaaid. Zowel op de Zanddijk als de Postweg werden uit een aantal bomen de kruinen losgerukt en kwamen op het wegdek terecht. Zowel politie als brandweer kwamen spoedig in aktie en hebben de ravage in korte tijd opge ruimd. De Zanddijk en Postweg werden vrijgemaakt, terwyl de brandweer ook de modder van de straten heeft gespo ten. Later op de avond voeren nog eni ge mosselkotters uit op zoek naar een paar Belgische vissers, welke nog steeds niet in de haven waren teruggekeerd. Velen vreesden reeds dat de vissers wa ren verdronken, doch gelukkig trof de YE 15 van schipper Van Oost beiden in hun bootje aan onder Krabbendgke. Ook op de camping „Zon en Zee" was het een ravage onder de tenten, het welk echter bleef beperkt tot enige ma teriële schade en veel ongemak voor kampeerders en de familie Wisse. Be houdens veel materiële schade heeft het noodweer voor onze gemeente gelukkig geen slachtoffers geëist. Jeugdvaardigheidsproeven V.Z.O.S. Zaterdagmorgen j.l. werden door een zeer groot aantal jeugdleden van onze plaatselijke gymnastiekvereniging V.Z. O.S. de proeven afgelegd voor het jeugd- vaardigheidsinsigne in de A-, B- of C- klasse. Het bleek dat er flink was ge oefend, want 69 jeugdleden wisten het zo fel begeerde insigne te behalen, ter wijl slechts 2 moesten worden afgewe zen. De geslaagden zijn: A-insigne meisjes: H. L. Vermast, W. C. Snoep, A. P. Hage, E. Koeman, W. J. Duinkerke, C. Timmerman, J. L. Hout, W. P. de Roog, C. Back, J. L. Phi- lipse. J. W. van Stee, C. M. van de Vrede, S. Paauwe, I. M. van Stee, C. A. Nolet, N. L. Padmos. A-insigne jongens: F. Stobbelaar, H. D. Koster, I. J. Lindenberg, W. J. Meeuwse, J. L. Paauwe, F. D. Sinke, M. Verschuure. B-insigne meisjes: A. Koeman, P. Boone, A. C. M. Slabbekoom, C. M. Hollemans, J. F. van Oeveren, P. M. Sinke, C. de Regt, J. M. Stobbelaar, J. J. Maas, K. J. Catshoek, J. C. D. Saa- man, R. Duinkerke, A. Tramper, A. de Kunder, J. M. Duinkerke, J. N. de Vis ser, M. de Visser, A. M. R. Barbé, L. Ph. J. Verhaart, J. M. Adriaanse, J. van Egdom, H. J. de Visser, S. J. Slabbe koom, H. de Schipper, J. S. Timmer man. B-insigne jongens: J. F. de Roog, Ph. A. van Damme, A. M. R. Cornelis- se, J. P. J. van Schaick, J. Minnaard, Li. M. van Ast, Th. G. M. Becker, T. Moerland, P. van der Have. Afgewe zen 2. C-insigne meisjes: F. J. de Koeyer, J. Zoeteweij, J. R. Koole, P. Meyaard, P. C. Leendertse, C. Lindenberg, J. J. van Velzen, M. J. Kole. C-insigne jongens: A. W. L. de Vis ser, M. Dijkwel, W. van de Plasse, A. J. Nieuwenhuize. Het examen had plaats in de gemeen telijke turnzaal en had ondanks de warmte een zeer vlot verloop. De lei ding berustte bij de direkteur dhr. Van Boven, geassisteerd door Janny Paau we, Trudy van Kruiningen, Coby Paau we en Aad Kok, terwijl als jurylid fun geerden dhm. Comelissen en Ossewaar- de, de laatstgenoemde tevens als kring gedelegeerde van de Zeeuws-Brabantse Turnkring. WEMELDINGE Van 26 juli1 augustus 1964 Zaterdag 1 augustus: Laatste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 4.50 5.08 10.18 10.45 Maandag 5.25 5.42 10.49 11.18 Dinsdag 5.59 6.15 11.17 11.48 Woensdag 6.35 6.50 11.54 Donderdag 7.11 7.27 0.21 12.37 Vrijdag 7.53 8.09 0.57 1.21 Zaterdag 8.36 8.53 1.46 2.18 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1