I a Ir e afdelinaenü Paauwe - Yerseke vaip irnoDies in a kosthuis fll irj •i jeH ffta en zonen STOKVIS FIETSEN fantastische fietsen i. van Putten KORTE GOLFJES Hebt U school- of studieboeken nodig BESTEL ZE NU I I boekhandel fa* van der peyl te beginnen in het gedeelte Blaaspoort en eindigende in de bebouwing langs De Klinker. Burgemeester H. G. van Suij- lekom vond het een vérstrekkend plan dat gezien moet worden in het licht van een prettige leefbaarheid. Hij achtte het wenselijk, om, wanneer de bijdrage zal zijn verkregen, alle betrokkenen voor een nadere toelichting en bespreking uit te nodigen. Door de voorzitter werd medegedeeld, dat ook de ratiobouwplan- nen bij dit saneringsplan zullen worden aangepast. De raad nam ook het besluit tot uitvoering van diverse werken, als trottoiraanleg aan de Goesestraat en Biezelingsestraat, het aanleggen van een parkeerterrein op de begraafplaats te Kapelle, het vergroten en verharden van het Marktplein te Biezelinge en het leggen van een riolering in de Hoofd straat, De Klinker en het Marktplein te Biezelinge. De ramingen voor deze wer ken zijn resp. 7.377,26.467, 35.133,— en 33.411,—. Alle werken zijn in combinatie onderhands aanbe- steeds aan de firma J. A. Leijs te Ka pelle voor 95.600,Een ander belang rijk punt dat de raad kreeg te nemen was het voorstel tot de bouw van een aula op de algemene begraafplaats te Kapelle (dorp). Mede doordat rond de aula ook een parkeerruimte zal worden aangelegd heeft volgens de toelichting ook de overweging een rol gespeeld om in de toekomst te streven naar één cen trale begraafplaats. Over dit punt ont stond een uitvoerige discussie. Wat de bouw van de aula betreft kon de voor zitter mededelen, dat deze onderhands is aanbesteed aan de firma J. van Koe- veringe uit Schore voor 35.990,In voorgaande jaren is reeds een bedrag van 15.000,gereserveerd, terwijl uit de dienst van 1963 alsnog 7500,aan deze reserve kan worden toegevoegd. Hoe en op welke wijze een verhoging van begrafenisrechten doorgevoerd dient te worden, zal nader worden bekeken. Het voorstel werd aangenomen met de aantekening dat dhr. J. Slabbekoorn (S. G.P.) geacht wenste te worden tegen te hebben gestemd. Door de burgemeester werd nog medegedeeld, dat tijdens een te Goes gehouden bespreking over de ratiobouw defintief een bouwroute is vastgesteld. Kapelle zal daarbij na Goes en 's-Gravenpolder aan de beurt zijn voor 40 woningen en in 1967 nog eens voor een dergelijke hoeveelheid. De bur gemeester verwachtte dat het tijdstip van de eerste bouw omstreeks maart 1965 zal zijn. De bouwstroom zal in augustus a.s. beginnen. Wat de loop der bevolking betreft werd door de voorzit ter nog medegedeeld, dat er in het eer ste halfjaar een toename heeft plaats gehad van 52 inwoners. Voor het eerst is er een vestigingsoverschot van 21 personen met daarnaast een geboorte overschot van 31 personen. no Over de maand juni 1964 KRABBENDIJKE. Geboren: Laurens, zv. P. van Pagee-Mesie; Wilhelmina M„ dv. E. Allewijn-Wijn; Izak, zv. W. Zuid- we g-Jobse. Getrouwd: J. de Koeyer, 27 j. en A. Hoogstrate, 24 j. Overleden: M. van Velzen, 66 j., wed. van K. van Boven; A. Mieras, 70 j., wedn. van M. F. Vos. Van 9—16 juli 1964 YERSEKE. Overleden: Helena Santina Bouterse, 72 j., echtgen. van Jan de Koeijer. Huw.aangifte: Theodorus van Huizen, 36 j. en Jannetje Cornelia Noorthoek, 18 j. te Sint Philipsland; Adriaan Dirk Kole, 24 j. te Kruiningen en Catharina Janna de Koeijer, 23 j.; Hendrik Adri aan Vlug, 22 j. te St. Annaland en Cor nelia Maria Dieleman, 20 j. Huw.afk.: Arie Adrianus Jozias Kop- pe, 24 j. en Hendrika van den Berge, 22 j. te Oost- en West-Souburg; Mari- nus Cornelis Rentmeester, 23 j. en Jo hanna Adriana Schrauwen, 22 j. te Os- sendrecht. Gehuwd: Hendrik Komelis Wagenaar, 24 j. te Krabbendijke en Helena Pie- temella van den Dorpel, 21 j. Van 9—15 juli 1964 KRUININGEN. Geboren: Paulus Mari- nus Johannes, zv. Hubrecht Frangois Houtman en Jacoba Saartje Sonke; Pie- ternella Adriana, dv. Evert Eckhardt en Jannetje de Jonge; Gerda Marina, dv. Adrianus Polderman en Annie Brug- ghe; Sarei Paulus, zv. Paulus Schrier en Jansje Marie Bauer. Huw.aangiften: Marinus Jacob An- thonisse, 21 j. en Johanna Adriapa Bur- gel, 19 j. Gehuwd: Johannes Houtman, 22 j. te Waarde en Mechelina Witte, 19 j. Overleden: Cornelia Kole, 88 j., wed. van Christiaan Maas. PREDIKBEURTEN Y e r s e k e Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. E. P. J. Jebbink, Kapelle. ^30 uur: Ds. H. R. J. Reijenga. Geref. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. Peddemors, Nieuw- Vennep. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Vrijdag 17 juli, n.m. 7.30 uur: Student v. d. Poel, Rotterdam. Woensdag 22 juli, n.m. 7.30 uur: Kan didaat, Mouw, Rijssen. Vrij Evang. Gemeente 10 en 2.30 uur: Ds. D. de Jonge. Geref. Gem. in Nederland Langeville 29 10, 1.45 en 5.45 uur: Leesdienst. R.K. Kerk, Langeville 37 Eucharistieviering zondag 7.30 en 10 u. Lof om 2.30 uur. Leger des Heils Heiligingsdienst 10 uur. Zondagsschool 13.15 uur. Verlossingssamenkomst 18 uur. Leiding: Kapiteine Klark Luitenante Berman Wemeldinge Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. H. R. J. Reijenga, Yerseke. 2.30 uur: Ds. B. Zoodsma. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. A. J. L. Hoogkamer. Vrij Evang. Gem. 10 en 2.30 uur: Ds. Timmerman uit Am sterdam. Geref. Gem. 10 en 4.30 uur: Leesdienst. Kruiningen Ned. Herv. Kerk 9 en 10.30 uur: Ds. J. H. J. Hoffman. Geref. Kerk 10 en 5 uur: Ds. J. Koolstra. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Geref. Gem. (Stationsstraat 2) 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Rilland-Bath Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. G. Blok. 2.30 uur: Ds. A. Sieders, Biezelinge. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. Ph. Stoffels, Laren. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Kand. G. Mouw, Rijs sen. Vrij Evang. Gem. Bath 10 en 2.30 uur: Ds. Postma, Rotterdam. Krabbendjjke Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. J. van Leeuwen. Geref. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Dr. N. J. Hommes, Rotterdam. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Waarde Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. G. E. Huizing. Bed. H. Avondmaal Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Kapelle Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. B. Zoodsma, Wemeldinge. 2.30 uur: Ds. E. P. J. Jebbink. Geref. Kerk 10 en 5 uur: Ds. H. Scholing, Scharend. Biezelinge Ned. Herv. Kerk 10.30 uur: Ds. A. Sieders. 2.30 uur: Ds. G. Blok, Rilland. Chr. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Student Verhage. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. grote seizoen opruiming minui WONINGINRICHTERS SINDS 1890 KAPELLE - BIEZELINGE TWEEDE BLAD 17 JULI 1964 Waarom langer rondgekeken als u eèn complete merkfiets reeds koopt voor 'f 159,75? Wij bieden u een rijke collectie Stokvis fietsen, zowel met origi T. CCll I I WIICV.II& wiwn.u nele Torpedoremnaaf, knijprem als kni|prem-3 ver snellingsnaaf. Keus uit sportfietsen, toerfietsen, fietsen voor de leeftijd van 616 japr, De vakman weet er alles van: Solex Service-Station Yerseke Tel. 545 Noordzandstr. 12-15 15 regels 1,volgende regels 20 cent, 11 voor 1 10,bij vooruitbetaling Inzenden: uiterlijk tot woensdagmiddag 12 uur Korte Golfjes onder No of adres Bureau van dit Blad 0,25 extra Last van muggen Anti mug lotions en stiften, spuitbussen in verschillende merken en prijzen. Drogis terij Kooman, Tel. 221, We meldinge. Zomertruitjes voor de leef tijd van 2 t/m 14 jaar uit voorraad leverbaar. Ook speciaal op bestelling. Fijn gebreid en toch ijzersterk. Brei-inrichting .Marjaenine', Noordzandstraat 7, tel. 676. Koopje! Enkele bungalow tenten welke wij tegen sterk verminderde prijzen oprui men. - Fa. J. Zoetewij, tel. 390, Yerseke. Fant Haircrême mee op vakantie en Enden shampoo niet vergeten. Kapper Meijer, Yerseke. Tuinstoelen, grote sortering van 14,95 tot 54,Gurz veldbedden met 2 jaar ga rantie. Fa. J. Zoeteweij, tel. 390, Yerseke. Nog mooie perk dahliaplan- ten 10 cent. Idem chry santen 20 ct. J. Hanne- wijk, Wemeldinge, Dorps straat 70A. Onmisbaar op vakantie is de Sunbeam Cordles. Kap per Meijer, tel. 601, Yerseke De Rooij's Zelfbediening de zaak met de hoogste kor ting. Tel. 566, Yerseke. Hebt u de nieuwste tran sistor radio's al gezien? Reeds vanaf 39,75, com pleet met batterij en kop telefoon. - Installatiebedrijf Everse, Yerseke. Ook voor een koelkast naar Fa. Eckhardt. Wij leveren u verschillende prima mer ken. Tot 25 juli dubbel Zilverzegels. Klein-offsetwerk in onberis pelijke uitvoering levert: Klein-offsetdrukkerij J. A. Weststrate, Rouaanse Kaai 21, Middelburg, tel. (01180) 2453. Prima trap-naaimachine te koop. Meulemeesterstraat 1, Yerseke. Van Wijk Spoeltjeswol met dubbel Oesterzegels. - De Rooij's Zelfbediening, Tel. 566, Yerseke. Verloren een herenpolshor loge tussen Brouwerijweg en Vërderfpolder. Tegen be loning terug te bezorgen: Brouwerijweg 12, Wemel dinge. Luchtfoto van Kruiningen, dezer dagen ontvangen. 25 ets. Boekhandel van der Peyl, Kruiningen. Jaspers© altijd voordeliger! Magere ham 55 ct. Snij- worst 45 ct. Palingworst 49 ct. Comedbeef 52 ct. Ont- bgtspek 47 ct. Rookvlees 63 ct. Echte bot.worst 28 ct. p. 100 g. W kaas 1,60 p. 500 g. Oude k. kaas 40 ct. Oude w. kaas 38 ct. p. 100 g. Edammers 2,95. Lunch- kaasjes 1,60. Knakworst p. pot 89 ct. Wener worst 1,15. Diepvrieskip 3,50 p. kg. Diepvriesvis p. pak 1,39. SeizoenopruimingRestan ten damesblouses en zomer rokken nu voor halve prijs! Prima kwaliteiten. Textiel handel Snoep-van Willigen. Jasperse altijd voordeliger! 2 fles vr. limonade 89 ct. 3 fles gazeuse 98 ct. 4 fles bier 1,02. Vermicelli 29 ct. p. 250 g. 1 zak maca roni 29 ct. 1 pot jam 69 ct. 1 pakje V.N. thee 67 ct. 2 rol beschuit 55 ct. 8 zware repen 99 ct. 1 fles lim.si- roop 95 ct. Oxo groente- en kippesoep van 59 voor 49 ct. Oxo tomatensoep van 69 voor 54 ct. 100 g cacao 39 ct. 1 fles slaolie 1,10. 2 blik ananas 1, Te koop gevraagd: Houten ledikant. - Spruitstraat 13, Yerseke. Seizoenopruiming! Koop nu dekens als u weet dat u er deze winter één of meer no dig hebt. Het is in uw eigen voordeel. Zuiver wollen merkdekens 2-pers. 49,95. 1-pers. 38,95. Ook heel voordelige fitrenke dekens! Textielhandel Snoep-v. Wil ligen. Vergeet op uw reis geen „Nefa", slechts 75 en 95 ct. p. 10 stuks. „Befa" luier- rollen slechts 1,45, inhoud 15 stuks. - A. C. Baay, B. Sinkelaan 20, Yerseke. Opruiming restanten gram- mofoonplaten. Singles 1,25, E.P. 2,50, langspeel 6,50. N.V. Garage- en Installatie bedrijf L. P. J. van Oeveren, Yerseke, tel. 348-410. Te koop gevraagd: Deuren, raampjes en gebruikte goe de houtwaren. P. Duinker- ke, Tel. 650, Yerseke. Uw gulden is meer waard door te kopen in De Rooij's Zelfbediening. Tel- 566. Een aparte haarlak voor de teenagers: Indolac popu lair, tegen de voordelige prijs van 3,50 voor een bus van 16 onz. - Kapper Meijer, Yerseke, De Rooij's Zelfbediening voor al uw zomerdranken. Tel. 566, Yerseke. Kampeerartikelen. Lucht bedden, veldbedden, slaap zakken, rugzakken, stoelen, tafels, borden, pannensets, enz. enz. - Fa. J. Zoeteweij, tel. 390, Yerseke. Te koop gevraagd een meisjesfiets, leeftijd 810 jaar. Tevens te koop of te ruil een jongensfiets 810 jaar. Tel. (01131) 601. kocht nooit zo voordelig als nu. Lakens 180 x 240 6,95. Slopen 2,15. Cou pons zeer voordelig. Kinder jurkjes, japonnen, rokken, sterk verlaagd in prijs. Werkoverhemden en week enders vanaf 5,95. Fa. v. Nimwegen-Heyboer, Wemel dinge, tel. (01192) 336 Voor al uw wijnen naar De Rooij's Zelfbediening, Telef. 566, Yerseke. Deze week zeer voordelige kop en schotels. Sierbloem- potten in geheel nieuwe kleuren, met Zilverzegels contant bij H. Gijssel. Te koop 1 grote Vlaamse reus met 4 jongen, 8 tot 9 weken oud. - A. Holleman, Hoofdstraat 16, Kruiningen Jasperse altijd voordeliger! Lonneker werkkleding. Overalls. Simson broeken, spijkerbroeken. - Werkover- hemden. Pracht nylon over hemden. Grote sortering wol en sokkenwol. Baddoeken, handdoeken en theedoeken. I Dames-, heren- en kinder- j ondergoed. Lakens en slo pen. Alles met 10 kor ting! Te koop: Kanariehok met ren. - Margrietstraat 28, Yerseke. Een snoerloos scheerappa- raat, ideaal voor uw vakan tie. Philips, 39,95. - Fa. Hovestadt De Jonge. Seizoenopruiming! Nu kunt u koopjes halen! Het is te veel om op te noemen en er is elke dag iets anders. En u weet het: bij ons geen speciale opruimingsrommel, maar kwalit.eitsgoederen aan sterk verminderde prijzen! Textielhandel Snoep-v. Wil ligen, Seizoenopruiming! Nu wer kelijk spotkoopjes in jon gens- en meisjes regenjas sen, blazers, jacks enz. enz. Komt u gerust even binnen vragen en kijken, wij kun nen slechts een enkel voor beeld uit onze grote collec tie etaleren! - Textielhan del Snoep-van Willigen. Jongensboeken. Twee nieu we van Swiebertje, Vakan tie met Kameleon, Arends oog no. 28 en vele andere vindt u in Bockhandel van der Pegl. 10 korting op alle nylon kousen, babydolls, nacht hemden, kinder- en dames-* pyama's, charmeuse onder jurken, dames camisoles en slips. - A. C. Baay, B. Sin kelaan 20, Yerseke. Seizoenopruiming! Ook nu weer vele koopjes in res tanten breiwol. Er is ook voor u zeker iets bij. Ver schillende kwaliteiten in vele kleuren, maar alle van de bekende Van Wijk Spoel tjeswol, dus beter is er niet. Textielhandel Snoep-v. Wil ligen. Te koop een kinderwagen met bedje, in prima staat. Piermanstraat 2, Krabben dijke. Wij ruimen op! Schoenen aan ongekend lage prijzen! Geen overjarige schoenen, maar de nieuwste soorten. Wij smijten ze voor een krats de deur uit. Zie eta lages! I. Hage, Yerseke. Jasperse altijd voordeliger! Echte choc. 49 ct. IJscups 45 ct. Sinasstaafjes 38 ct. Aga.r 25 ct. Rumbonen 38 ct. Nogatblokjes 37 ct. Mok kaboontjes 49 ct. Witte flik ken 35 ct. p. 100 g. Bon bons 89 ct. Zachte caramels 52 ct. p. 200 g. Heerlijke PK koekjes 79 ct. Zeeuwse rondjes 64 ct. Pindakoekjes 64 ct. Wit speculaas 64 ct. p. 250 g. Groot pak specu laas 85 ct. Te koop: D.KAV. 250 cc 1.g.st.z. b.j. 1957. Grintweg 2, Kruiningen. Koelkasten nu in vele mo dellen voorradig. Komt dat zien. Fa. Hovestadt De Jonge. Seizoenopruiming! Op alle goederen die buiten de op ruiming vallen krijgt u 10 korting. Dat is alvast eerst verdiend! - Textiel handel Snoep-van Willigen. Het is een genot om met een werkelijk goede vulpen houder te schrijven. Kom bij ons uw keus maken uit Mont-Blanc, Pelikan, Wa terman vulpenhouders! Boekhandel F. v. d. Peyl. Opruiming restanten gram- mofoonplaten. Singles 1,25, E.P. 2,50, langspeel 6,50. N.V. Garage- en Installatie bedrijf L. P. J. van Oeveren, Yerseke, tel. 348-410. 10 korting op alle baby- truitjes, jurkjes, over- gooiers, vestjes en pakjes. „Befa" luierrol gratis bij in levering v. geboortekaartje. A. C. Baay, B. Sinkelaan 20, Yerseke. Volautomatisch wassen Komt dat eens zien en brengt uw was mee voor demonstratie. Verschillende merken hebben wij bedrijfs klaar aangesloten. Fa. Ho vestadt De Jonge. Seizoenopruiming! Koop nu meisjesjurkjes of jongens- zomerpakjes. Prachtige mo delletjes in de beste kwa liteiten, nu met 1030 korting. Grote keuze! Tex tielhandel Snoep-van Willi- gen. Te koop z.g.a.n. kinderwa gen, rood geruit, geheel op vouwbaar. - Schuttershof 2, Yerseke. Cellofaan aan vellen, rol- len en zakken. Diepvries- cellofaan. Plasticzakken v. gewone en diepvriesverpak king. - Papierhandel J. A. Weststrate, Middelburg, tel. 2453, Rouaanse Kaai 21. Opruiming restanten gram- mofoonplaten. Singles 1,25, E.P. 2,50, langspeel 6,50. N.V. Garage- en Installatie bedrijf L. P. J. van Oeveren, Yerseke, tel. 348-410. 10 korting op alle heren- sokken kort en lang model. Restant overhemden, maat 5, nu 6,95. Singlets mt. 4, 5, 6 nu 1,78. Herenslips, en herenpantalons en -hemden m. en z. mw. - A. C. Baay, B. Sinkelaan 20, Yerseke. Op verlichtingsgebied heb ben wij steeds het nieuw ste. Keuze uit ruim 200 ver schillende modellen hang- verlichting. - Fa. Hovestadt De Jonge. Opruiming restanten gram mofoonplaten. Singles 1,25, E.P. 2,50, langspeel 6,50. N.V. Garage- en Installatie bedrijf L. P. J. van Oeveren, Yerseke, tel. 348-410. Hebt u nog enkele of meer dere oude munten liggen, ik wil ze graag van u kopen. Een briefje onder no. 6-1 aan Bureau „De Scheldebo- de", Kruiningen en ik kom bij u aan. Te koop: Balken, planken, binnendeuren, board, etemit platen, golfplaten, plastic golfplaten, dakramen, wand- tegels, w.c.-potten, zeep bakjes, douches, raampjes met kozijnen, gasstel, trap pen, kruispannen, schuur tjes en garages. P. Duin- kerke, Margrietstraat 28, Yerseke, tel. 650. J. Kole ruimt op! Alle sei- zoengoederen tegen scherp verlaagde prijzen. Alles eer ste keus van dit seizoen. Kom kijken naar de coupons japon- en rokstoffen (b.v. 3.50 m van 26,25 nu voor 15,Novana nylon tri cot damesblouses, vele kleu ren, van 14,95 voor 9,95. Setterlaine helenca dames broeken van 29,95 voor 19,95. Mr. Poodle en Set terlaine damestruien en vesten, vele modellen voor halve prijs. Flanellen nacht ponnen m. 46 tot 50 nu 6,50. Ontbijtlakens 3,99. Assepoester lakens en slo pen, beperkte vooraad, la kens 2-pers. 8,95, 1-pers. 7,90, slopen 2,45. Ge kleurde directoirs m. 0 tot 4 voor 80 tot 120 ct., in de kleuren rood en blauw. He renoverhemden alleen maat 5 nu 6,Woningtextiel: Katoenen vitrages halve prijs. Elias spreien: 1-pers. 14,80, 2-pers. 18,80. Slaapkamerkleedjes 6,40. Kapok 2,45 p. pond. Kin derstoel 35,Meubelen: Diverse bankstellen, eet- hoeken, keukenstoelen, ta fels en bergmeubels tegen sterk verlaagde prijzen. (Tijdens de opruiming zijn zichtzendingen helaas niet mogelijk.) J. Kole, Noord zandstraat 30, Yerseke, tel. 372. Vakantie! Vergeet niet eau de cologne mee te nemen. 4711 eau de cologne, Tosca geparfumeerd, 4711 zeep, Tosca zeep, 4711 mat en gold cream, Soft cream m. flesje Tosca gratis. - Dro gisterij Kooman, telef. 221, Wemeldinge. WENST U een speciale plaats voor uw advertenties? Geef deze dan vroegtijdig aan ons op! Kruiningen zoekt maandagmorgen t/m vrijdagmiddag Auuiauuui YERSEKE I n. L/Uciuiou, vjutij Telefoon (01100) 5259 als 't stuk is maken kan!

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 5