z m C m i ADVERTENTIEBLAD VOO R ZUID- BEVELAND oveRöenkinq oCxrnfys da süi&at gaines rincjew A] vWillegen Gzn A] vWillegen Gzn 29STE JAARGANG No. 37 21 FEBRUARI 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 •f ïjeleti rinqen Land- en Tuinbouw Over en rond het Yersekse Burchtje Fa. D. Pieierse - Wemeldinge uit- geslapen^ 0feen J. Kole - Yerseke - Tel. 372 e tn I 1. REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Ik ben de Wijnstok en gij de ranken: die in mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Joh. 15 5. We kunnen op tweeërlei w\jze met de Here Jezus verbonden zijn. Dat zegt de Heiland hier met het beeld van de tweeërlei ranken. Er zijn vruchtdragen de ranken, die hun sappen optrekken uit het hart van de wijnstok, maar er zijn ook onvruchtbare ranken of water- loten, die niet met het hart van de wijn stok in verbinding staan, doch te voor schijn komen van tussen de derde en de vierde bast, die om de wijnstok liggen. Slechts die sappen kunnen zij optrek ken, die tussen de derde en vierde bast omhoog trekken. De sappen, waaruit de druiven gevormd worden, kunnen zij echter niet in zich opnemen, want die vloeien door het hart van de wijnstok. Zoals het met de wijnstok en zijn ran ken is, zo is het ook met Christus en hen, die in betrekking tot Hem staan. Sommigen zijn in het inwendige met Hem verbonden, met het hart van de Heiland en ontvangen uit en door Hem dit leven, waardoor zij Gode vruchten kunnen dragen. Zij zijn door een weder geboorte en bekering in deze eeuwig- blijvende verbinding met de Zaligmaker gekomen. Zij hebben hun behoud in Hem. Zij worden gereinigd maar niet weg genomen. Maar anderen zijn slechts met Christus verbonden in het uitwen dige: door hun geboorte in een christe lijk gezin, hun opvoeding en het onder wijs, dat ze genoten. Maar verder kwa men zij niet; inniger, persoonlijk werd de verhouding tussen de Heiland en de ze zielen niet. Hun hart bezit Hij niet. Ofschoon ze aan deze uitwendige ver binding veel danken voor dit leven, ont vangen ze niet het eeuwige leven uit Hem. Voor het oog van de beschouwer ver liezen alle ranken zich in de wijnstok. Hoever dit ontgaat hun blik. Dat weet de Here en dat weten zij zelve. Daarom vrage ieder zichzelven af, hoe hij met de Heiland verbonden is. Door een waar persoonlijk geloof? Of slechts door geboorte en opvoeding? De laatste ranken hebben slechts tij delijke verbinding met Christus. Eens wordt die opgeheven. De aard van onze verbinding met Christus kunnen wij af leiden uit de vruchten: vrede, blijdschap, geduld, zachtmoedigheid, heilsverzekerd- heid. Van deze dingen is een begin voor handen in ieder hart, dat, door geloof en liefde, verbonden is met de verbor gen Zaligmaker. (Uit een Dagboek) GOUD ZILVER OPTIEK UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B. gen trachtte te kruipen. Plotseling hoorden zij iets. Een ang stig geschreeuw. De wind droeg flar den van mee. Dan was het vk-u stil. Even later klonk het beklemde gekr\jt opnieuw. Ergens, heel ver weg, was een schemerig lichtje zichtbaar. De mannen bleven geschrokken staan, elkander bij de elleboog vattend. Per slot van zaken was de jachtopziener een man van de wet. Hij was de eerste die moedig het pad verliet om het bos in te gaan. Buurman volgde op enkele passen afstands. Het hysterische gegil klonk nog en kele malen op. Dan werd het stil. Maar enkele honderden meters verder zagen de mannen een witte gedaante tussen de bomen. „Onzin", zei buurman, die nog steeds enkele passen achterbleef, „spoken be staan niet. Dan zijn het mensen die als spook willen doorgaan. En dat kunnen ze wel afleren". De jachtopziener balde de vuist. En op dat ogenblik trad iemand tussen het struikgewas te voorschijn. De mannen vielen meteen op het vermeende spook aan, en zij hielden pas op met timme ren toen hun kunstmatige woede wat was gekoeld. Ondertussen was trouwens een tweede man uit het donker naar voren geschoten en het stond te bezien of de jachtopziener en de buurman het tegen die twee konden volhouden. Het waren sportieve kerels, die hun winter- uitrusting op kampeergebied gingen be proeven. Het angstig geschreeuw kwam uit hun draagbare radio. Het was John ny Halliday. De rechter vond dat de jachtopziener als onbezoldigd rijksveldwachter wijzer had moeten zijn. Hij kreeg vier tientjes wegens mishandeling. De buurman kwam er af met vijfentwintig gulden. WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) DANS DER BOZE GEESTEN „En de boze geesten", zei de spreker, „werden in de twaalf nachten rond Nieuwjaar verdreven met veel lawaai. Hetgeen niet wegnam dat men een heil loze angst koesterde voor allerlei dwaal lichtjes". Dat werd gezegd tijdens de lezing die tot lering en ontwikkeling van de dorps genoten werd gehouden in „De Zwaan". De aanwezigen knikten nadenkend. Want dat hoort tijdens een ontwikkelende le zing. Lang nadat de voorzitter de spreker van hedenavond uit aller naam dank had gebracht en hem een hartelijk tot weerziens had toegeroepen, zaten enke le van de leden nog bij de tapkast na te kaarten over die boze geesten. Naar mate het middernachtelijk uur naderde werden de spookverhalen sensationeler, en een lichte huivering bekroop de man nen, telkens als zij hun borrel achter over sloegen. Want er zijn behalve de Spoetniks toch nog wel een boel dingen tussen hemel en aarde, waar een gewoon mens niets van snapt. Aldus keerden zij huiswaarts in een nerveuze stemming, angstvallig steun zoekend bij elkander, maar zonder de ander iets te laten merken van hetgeen het gemoed verontrustte. Op een eenzaam bospaadje laveerden tenslotte nog twee overgeblevenen, die het verste moesten om thuis te komen. Het waren de jachtopziener en zijn buurman. De jachtopziener had een groot deel van zijn leven in de nachte lijke bossen doorgebracht. Hij betoogde met klem van redenen dat er geen en kele reden tot ongerustheid was. Maar dat deed hij net zoals kleine jongens fluitend in het donker, om net te doen alsof ze niet bang zijn. De buurman gaf weinig antwoord. Spiedend stapten zij voort, terwijl een mengsel van kille re gen en natte sneeuw binnen de jaskra- GOUD-ZILVER-OPTIEK-UURWERKEN TEL.-223 - KflPELLE Z B ONTSMET AL UW ZAAIZAAD Langzamerhand nadert de tijd om aan het zaaiplan en het zaaien te denken. Vroeg gezaaid, betekent in het voor jaar meestal goed gezaaid en dikwijls geven de vroege zaaisels de hoogste op brengst. Vanzelfsprekend moeten bodem en omstandigheden geschikt zijn; wanneer dit het geval is, is voor sommige ge wassen zoals zomertarwe, gerst en ha ver vroeg zaaien geen bezwaar. Dat aan het zaaizaad en de keuze van het ras de grootste zorg besteed moet worden is wel bekend. Daarnaast wordt wel eens uit het oog verloren dat het beste zaad nog niet altijd de zekerheid biedt van een gezond gewas. Dikwijls kan het zaad worden aange tast door ziekten, waarvan de kiem- sporen reeds op het zaad aanwezig ztfn, zonder dat men dit met het blote oog kan bespeuren. De gevolgen blijven niet uit en een slechte opkomst met holle stand is het resultaat. Vooral die partijen zaaizaad welke in het afgelopen jaar door slecht oogst- weer zijn binnengehaald en dus in ster ke mate door kiemschimmels zijn aan getast dienen te worden ontsmet. Maar dit geldt tevens voor gezond zaaizaad. Er mag geen enkele korrel de grond in die niet ontsmet is, de kosten zijn der mate gering dat niemand hier risico mag nemen. Het is een groot voorrecht dat de Ne derlandse landbouwer een keus kan ma ken uit zeer betrouwbare ontsmettings middelen. Naast het oude bekende en nog veel gebruikte Germisan, kan men ook gebruik maken van de gecombi neerde (insecticide) toepassing. Deze geven een absolute bescherming tegen schimmels en insekten. Dit jaar moet weer alles in het werk worden gesteld, om te komen tot een zo groot mogelijke oogst. Ontsmetten van het zaaizaad blijft hiervoor van het grootste belang. „Uit de grauwe resten Van vergruisde vesten Klinkt de toon, voorbij" Dit gedeelte uit een dichterlijke ont boezeming van Dr. E. Laurillard is een treffend beeld van de Burcht die in 'tver verleden met zijn torens en tran sen vol statigheid en luister domineerde over de Steeweg en verre omgeving. Als de andere zijner lotgenoten in Zuid- Beveland werd ook deze sterke rots vergruisd en moest de waarheid er varen van wat eeuwen later Dr. Schaep- man schreef: „Daar vaart langs heel de wereld Een ware doodsorkaan, De scheppingen der menschen Verrijzen en vergaan". „Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer" was lange tijd ook hier van toepassing. Gelukkig echter lieten de stichters dezer sterkte, om het Long fellow na te zeggen, een voetstap na in het zand van de tyd. *t Is te danken aan de werkzaamheden der gebroeders De Munck, die op dit historisch plekje een champignonkwekerij yestigden, dat wat meer aan 't daglicht werd gebracht be treffende deze sterkte. In april 1926 werd reeds een gedeelte frontmuur blootgelegd ter lengte van 16 meter en ruim 90 cm dikte. Deze was naar de Damstraat gericht zoals uit de standplaats der ramen aangetoond kon worden. Verder onderzoek kon des tijds niet plaatsvinden omdat het ter rein met vruchtbomen was bezet. Jammer dat ook ditmaal geen vol komen onderzoek kon worden ingesteld mede vooral ook met 'toog op tijdver lies. Sedert bleef de schone slaper sluime ren in afwachting van de aanraking der toverstaf. Dit moment dan is nu ver scheen en is 't gebleken dat we hier te doen hebben met de resten ener geduch te veste. De lengte toch tussen voor- en achtermuur bedraagt niet minder dan dertig meter bij een breedte van twin tig. De grachten vindt men gedempt met allerlei wat voor zulk doel in de regel wordt gebruitk en is gedekt met een flinke laag teelaarde, terwjl tussen het gebouw en deze omsluiting ongeveer 5 a 6 meter ruimte was gelegen, vermoe delijk gazon. De restanten muur die op enkele ge deelten tot twee meter diep werden uit gegraven, bestaan uit Zeeuwse moppen met een afmeting van 29 x 14 x 7 cm en zijn bekleed met kalkzandsteen, de uit de groeven bij Brussel of Waals Bra bant aangevoerde Grobertanger. Opmer kelijk dat hetzelfde ook wordt gevon den bij de Nederl. Herv. kerk. Evenzo is de afmeting der baksteen van het Tolhuis van Yersikeroord, de oorsprong van Yerschedam, welks resten tevoor schijn kwamen tijdens de riolering in mei 1962. Daar ten tjde der stichting dezer, in de middeleeuwen algemeen bekende, gra felijke tol, geen méér sprekender punt aanwezig was, werd de ligging aan geduid als Yersikeroord, het oord, de streek waar de bij handel en scheep vaart bekende Yersek-ee uitmondde in de Schelde. Dit riviertje toch bood de binnenvaart een veiliger en vlugger ver binding met de Westerschelde. Dat bij dit belangrijke plekje spoedig naast de woningen van de tolgaarder, die van neringdoenden verschenen, is begrijpelijk. Toen de Yersek-ee werd afgedamd, verviel voor deze buurtschap de oude naam en werd het Yersekedamme, ter wijl de tol zijn naam behield, ook toen deze naar elders werd verplaatst. Het perceel waarop 't Burchtje ver rees 'is honderd dertig roeden groot en is het enige stukje Vroon (ambachts vroon) in de twee honderd gemeten, honderd zes en negentig roeden grote Veldhoek, „de Kaeckeldans" en maakt een gedeelte uit van de Van Oosteehoek, Verder aangeduid als Hoogewerve, la ter het hoge stuk geheten. Dat met zorg gelet is op de geschiktheid van de bo dem blijkt wel daar hier geen derrie- laag aanwezig is, maar uit zandige kreekgrond bestaat zoals de bodemkun- dige detailkaart in Dr. Ir. Bakkers proefschrift aantoont. Verder liep van uit de Moer een vrij vermogende kreek, de Oost-ee, die haar water loosde in de hoofdkreek, die vanaf de Zanddijk tot Yersekedam, de gemeente doorsneed en op welks rug het oudste gedeelte van ons dorp is gebouwd. Deze kreken waren niet te veronacht zamen grootheden, zoals bij de riole ringswerken van vorig jaar duidelijk kon worden waargenomen. In natte perioden werd van deze geu len gebruik gemaakt om zich een vlotje, of platboomd vaartuigje, een Ever (men denke hier aan de Everseweg, het laag ste gedeelte van de Moer) te verplaat sen. Inzonderheid bewezen deze eenvou dige huikjes hun diensten bij de vis vangst en jacht op 't waterwild, de bfl- na enige vertegenwoordigers der fauna in het Eldorado, zoals destijds dit uit gestrekte moeras voor hen geheten mocht worden. (Wordt vervolgd) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zyn en geven zo mogelyk advies op elke vraag. W\j kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Kweekkast. Wat is de beste dak bedekking voor een kweekkast (serre) van 5 meter lang en 2% meter breed? Langs de wanden glas tot een hoogte van 1.80 meter. Mocht het plastic zijn, dan van welke dikte en waar is dat te koop? Voor liefhebberskasjes wordt tegen woordig veel plastic gebruikt, liefst blank en niet te dun. De dikte is af hankelijk van de oppervlakte, daar een kasje zoals dat van u een groot draag vlak heeft. In deze rubriek mogen wij geen namen noemen, maar kassenbou- wers of een zaak in tuinbouwartikelen kunnen u dit wel leveren en zullen u wel de juiste maten en dikten opgeven. In het maandbald „Floralia", uitgeverij „Florida", postbus 2050, Utrecht, tele foon (030) 15453, komt in het januari nummer een grote advertentie over dit probleem voor. Vraagt u dit blad eens aan of zet er een adverentie in, u zult daar wel antwoord op ontvangen. Vliegtuigmonteur. Waar kan ik een opleiding volgen tot vliegtuigmon teur Voor de opleiding tot vliegtuigmon teur dient u zich te wenden tot de school voor luchtvaarttechniek „Anthony Fok- kerschool", Binckhorstlaan 251, 's-Gra- venhage, telefoon (070) 857750. Gino Bartali. Graag had ik enige gegevens over Gino Bartali. Gino Bartali is geboren op 18 juli 1914 te Ponte Emma (in de omgeving van Florence). Bijnaam: „II vecchio" (de oude). Debuut: in 1931; laatste sei zoen 1955. Gino heeft inderdaad een broer gehad, Julio geheten. Deze is in de zomer van 1934 in een (gewone) Italiaanse wegwedstrijd gevallen, welke val de dood tengevolge had. Deze broer heeft nooit meegedaan aan de Tour de France, noch aan de Giro d' Italia. Gino Bartalia had twee oudere zusters, te weten Anita en Natalina. Zijn enige broer Julio was drie jaar ouder dan hij zelf. Dr. Trimbos. - Welke godsdienst heeft Dr. Trimbos? De psychiater Dr. C. J. B. J. Trimbos is rooms-katholiek en directeur van de Katholieke Stichting voor geestelijke volksgezondheid voor Amsterdam en omgeving, directeur van het daartoe behorende Medisch Opvoedkundig Bu reau en als psychiater verbonden aan de eveneens daartoe behorende bureaus: Bureau voor Huwelijksaangelegenheden en het Pastoraal Bureau. Hitier. Is Hitier ooit in België ge weest in de laatste oorlog? Dat Adolf Hitler in de tweede we reldoorlog in België zou zijn geweest, is ons niet bekend. Ook in de naslag werken, die wij hierover hebben geraad pleegd, staat hiervan niets vermeld. Waarschijnlijk bedoelt u de eerste we reldoorlog. Toen is Adolf Hitler als kor poraal in het Duitse keizerlijke leger in België geweest en o.a. door gas gewond geraakt. Bargoens. Bestaat er ook een woordenboekje van het Bargoens? Bargoens, in Nederland ook boeven taal, in het Duits Rotwelsch of Kauder- welsch (koeterwaals) genaamd, is een geheime taal, die voornamelijk door boe ven, landlopers en reizende kooplieden wordt gebruikt. Een woordenboekje van het Bargoens vindt men in J. G. M. Moormann's „Bronnenboek voor de ge heimtalen", van blz. 293354. Conny Francis. Graag had ik wat bijzonderheden over Conny Francis. Het welbekende zangeresje Connie Francis, wier ware naam is Constance Franconero, wonende te Newark in de Amerikaanse staat New-Yersey, werd aldaar geboren op 12 december 1938. Reeds zeer jong gaf zij blijk van uit gesproken muzikale talenten en ging op driejarige leeftijd tweemaal per week naar een muziekschool. Zij leerde o.a. de accordeon bespelen. Van haar twaalfde tot haar zestiende jaar verscheen zij wekelijks in de programma's voor jon geren op het televisiescherm. De gram mofoonplatenmaatschappij M.G.M. sloot een contract met haar. Het was het be gin van haar platencarrière, vooral het liedje „Who's sorry now" bezorgde haar een groot succes, van deze opname wer den meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Connie Francis was beroemd geworden en de wereld lag voor haar open. Zij maakte tournees door de V.S., Hawaii en Europa. In de televisie-shows Fabrieken Zevenbergen trad zij op met sterren als Dean Mar tin, Perry Como, Jerry Lewis en Eddie Fisher. Haar eerste film was „Where the boys are" (Metro Goldwyn Mayer). Televisie. Moet ik mijn televisie toestel afzetten als ik op een ander ka naal wil overschakelen? Als u wilt overschakelen op een an der kanaal moogt u uw ontvanger niet uitschakelen. In de eerste plaats al niet, omdat u dan niet kunt zien of u van het andere kanaal een goed signaal ontvangt en hoe de beste afstemming moet zijn, in de tweede plaats niet we gens het tijdverlies en in de derde plaats omdat het niet goed is een televisie ontvanger na het uitschakelen als een gedeelte nog warm en een ander deel afgekoeld is weer aan te zetten. Met een grammofoon enz. is het an ders. Verscheidene bandopnemers en platenspelers kunt u beter afzetten, voor u overschakelt op een ander toe rental, alhoewel het ook niet bij alle merken noodzakelijk is. Leo's Oord. Kunt u mij vertellen wat voor een inrichting of gebouw Leo's Oord" in de Kerkstraat te Hoog land is? Het door u bedoelde gebouw Leo's Oord in deKerklaan te Hoogland is een tehuis voor ouden van dagen. WEMELDINGE Van 2329 februari 1964 Donderdag 27 februari: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 11.40 5.03 5.47 Maandag 0.36 1.16 6.33 7.13 Dinsdag 1.52 2.24 7.41 8.09 Woensdag 2.53 3.18 8.34 8.53 Donderdag 3.43 4.06 9.23 9.36 Vrijdag 4.27 4.49 10.07 10.13 Zaterdag 5.04 5.26 10.48 10.49 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1