e NIEUWS- Eh i ADVERTENTIEBLAD VOO R ZUID- BEVELAND oveRöenkinq h&E1*» >5 JLCL^S do. straat Jeugdpuistjes Pracht handen 29STE JAARGANG No. 32 17 JANUARI 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN T"be160'"" Hamea-Gelei Mierlsliorloges De voorbank is zachter dan de weg Land- en Tuinbouw REDACTEUR: Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE: MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur „Indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van al len zijn, en aller dienaar". Marcus 9 35b. Jezus heeft het nog eens nadrukke lijk aan Zijn discipelen gezegd, dat „de Zoon des mensen overgeleverd zal wor den in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden: en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage weder opstaan". Zij hebben er niets van begrepen, de discipelen. Dat blijkt wel duidelijk uit hun reactie. Terwijl Jezus alleen voor hen uitloopt, diep in gedachten, weten de discipelen blijkbaar niets beters te doen dan ruzie te maken over de vraag: wie van hen de meeste is. Jezus gaat Zijn laatste gang naar het kruis; de discipelen.twisten Maar Christus heeft het gehoord of gemerkt en straks in Kapernaüm, roept Hij hen ter verantwoording: „Waarover hadt gij woorden onder elkander op de weg?" Minderwaardig gedoe! Ongeestelijk gedoe! Hoe kunnen Jezus' discipelen twisten? Hoe kunnen Jezus' discipelen over zo'n vraag twisten? Verwondert ge u, lezer? Dan zijt ge nog een vol komen vreemdeling in uw eigen hart. Nooit eens een beetje verontwaardigd geweest, omdat men u, bij een feest maal achteraan gezet had, terwijl men u minstens middenin had behoren te zetten, zo niet vooraan? Enzovoort, en zovoort. Onze hele christelijke wereld is er vol van. En Jezus zegt: de eerste dat is de laatste, de heer van allen dat is de knecht van allen. De grootste dat is de kleinste. Jezus neemt een kindeken en stelt dat in het midden. Hoe mild is deze kastijding, maar ook hoe afdoen de. In Matth. 18 19, waarin dezelf de geschiedenis verteld wordt, is het verband nog duidelijker. Midden tussen de grote, gewichtige mannen staat het kind. De Heiland heeft er beschermend Zijn armen omheengeslagen, anders was het weggelopen, uit angst, uit verlegen heid. Dat kleine moeten zij zelf hebben, zo moeten zij worden. Niet omdat dit kind zo onschuldig is en al dat fraais meer, dat men er van gemaakt heeft, maar omdat dit kind, daar, niets van zichzelf denkt. Een waarachtig chris ten is een ootmoedige. De lege aar staat fier rechtop als de zwaar geladen aar ootmoedig buigt. Wie de eerste plaats begeert heeft nog niet geleerd, dat hij de laatste plaats niet waard is. „Heer, dat mij de laagste plaats, op Uw heil weg zij gegeven. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds mis dreven". (Uit een Dagboek) en nimmer ruw of schraal TELEVISIE IS ECHTER DAN U DENKT De konijnen zaten in hun hokken met opgetrokken neuzen te wachten op een malse maaltijd. Hun trouwhartige oog jes, waarmee zij u tegen Kerstmis zo niet-begrijpend kunnen aankijken, keken verlangend naar de hoek van het huis. Daar moest de baas vandaan komen. Maar de baas kwam niet. De baas was op een ver verwijderd grasveld bezig met de oogst. Met fer me zwaai haalde hij een oud mes langs het gras. Dan tastte hij de konijnen maaltijd in een zak. Het was een lief lijk tafereel. Terwijl de omwonende vo gels het nijver gedoe met hun instem mend gezang begeleidden, zorgde de konijnenliefhebber voor het voedsel van de dieren, die hem waren toevertrouwd. Dit is het ogenblik waarop in sprook jes de boze wolf nadert. Wat nu uit het struikgewas te voorschijn kwam was evenwel in het geheel geen wolf. Het was integendeel de jachtopziener, die enigszins verbaasd het gebeuren volgde. Want de konijnenvriend oogstte ander mans gras en in de termen van de Wet heet dat stroperij van te velde staande gewassen. De jachtopziener kwam vragen wat de man op het grasveldje kwam doen en hoe hij heette. Het waren redelijke vragen. Maar in de drukte van de hooi oogst kon de ander de redelijkheid er niet van zien. „Hij zei zelf niet eens hoe hij heette", riep hij tijdens de zit ting van de politierechter. Kennelijk had hij verwacht dat de jachtopziener zich beleefd zou voorstellen met een min zaam handje en de vriendelijke, hoewel De meest succesvolle Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre, koopt U bij de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B-) TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICE EN GARANTIE volkomen onzinnige vraag: Hoe maakt u het? Nu dit alles niet geschiedde, geraak te de konijnenvriend in een toestand van opwinding, die men van konijnen vrienden niet zou verwachten. Hij nam de jachtopziener terzijde, maakte aan stalten tot het uitvoeren van de dubbe le Nelson, duwde de onbezoldigde hand haver der wet in een heg, en trachtte hem daar vast te spietsen aan de pun ten van het prikkeldraad zoals men dat in Chinese restaurants met de sateh doet. De jachtopziener bleek evenwel niet bereid zich te laten opprikken alsof hij een vlinder was. Hij nam de gummistok ter hand. Hij nam ook het geweer, en kietelde daarmee de opgewonden ko nijnenfokker in de borststreek. Deze machtsmiddelen brachten de man er tenslotte toe toch maar mee te gaan naar 't politiebureau. Onderweg trachtte hij nog weg te komen, maar nu had de wet de overhand. Men zou denken dat dergelijke on geciviliseerde dingen alleen maar in te levisieprogramma's gebeuren. Hier bleek echter hoe dicht sommige televisiepro gramma's staan bij de werkelijkheid van ons bloedeigen platteland. Desgevraagd verklaarde de konijnenvriend zelfs dat hij nimmer naar dergelijke films kijkt. De officier van justitie vond het al lemaal niet zo onschuldig. „De verdachte wil het doen voorko men alsof het allemaal voortvloeit uit een overmatig gevoel voor burgerlijke beleefdheid", zei hij. „Maar in sommi ge streken van ons land noemt men zo iets domweg zuigen". Hij vond dat de man een voorwaar delijke gevangenisstraf moest hebben van twee weken en een boete van tach tig gulden. De rechter was het daar volkomen mee eens. Hij verminderde alleen de boete met een tientje omdat de ko nijnenman een klaaglied aanhief over zijn loonpeil, dat nog niet met 10 was opgetrokken. WILLY H. HEIT LING (Nadruk verboden) Het is plezieriger op de voorbank van de auto te ontwaken, dan op de harde straatstenen of tussen de witte lakens van een ziekenhuisbed. Vermoeidheid in het verkeer leidt tot onoplettendheid en zelfs tot versuftheid, als gevolg waarvan ongelukken kunnen gebeuren. Helaas maar al te vaak blijken be stuurders in een suffende toestand te verkeren. Auto's blijven zonder enige reden midden op de weg rijden, wan neer men ze wil inhalen en schieten na een geluids- of lichtsignaal ineens naar de rechterkant. De gevolgen van vermoeidheid tracht men te onderdrukken door frisse koude lucht in de wagen te laten stromen, of door afwisselend snelheid te vermeer deren en verminderen. De minst gecom pliceerde en bovendien meest zekere op lossing is het aan de kant zetten van de auto om daarna een slaapje te doen. In Engeland bijvoorbeeld, daar door de langere en vaak smalle en bochtige tra jecten het rijden inspannender is, ziet men vrij veel auto's met rustende be stuurders langs de weg staan. Het Ver bond voor Veilig Verkeer is echter van mening, dat het nóg verstandiger is er voor te zorgen, dat men uitgerust van huis gaat. In geen geval is het verstandig ver moeidheid door middel van z.g. „pep" pillen trachten te verdrijven. Gebruik van deze middelen stimuleert het li chaam inderdaad gedurende korte tijd, maar als groot nadeel staat daar tegen over, dat een belangrijk waarschuwings signaal (het vermoeidheidsgevoel), dat aangeeft dat het lichaam niet meer het nodige kan presteren, wordt uitgescha keld. Wanneer de pillen zijn uitgewerkt volgt een des te grotere instorting, die alleen door rust ongedaan kan worden gemaakt. Maakt vermoeidheid een weggebrui ker ongeschikt om aan het verkeer deel te nemen, haast, geïrriteerdheid en na tuurlijk alcohol doen dat ook. Haast is een gevaarlijke passagier. Men kan be ter wat te laat voor een afspraak ko men, dan dat men zich laat verleiden tot te hard rijden, onverantwoorde in haalmanoeuvres en algehele roekeloos heid. Voor chronisch haastigen is het verstandiger toch maar een paar mi nuten eerder van huis te gaan, een paar minuten, die het leven aanmerkelijk kunnen verlengen. Auto, scooter, fiets en welk vervoermiddel dan ook, moeten in uitstekende staat verkeren. Een goe de lichamelijke en geestelijke conditie is daarbij nodig om het aantal verkeers slachtoffers niet alleen in relatieve, maar ook in absolute zin te doen dalen. KEUZE IN DE BEMESTING De laatste tijd neemt het gebruik van mengmeststoffen toe. Dit is begrijpelijk, want zij geven bij het transport en ook bij de uitstrooi een zekere arbeidsbe sparing. Deze faktor speelt in de heden daagse landbouw een rol van betekenis. Er zijn echter andere belangrijke be- weejgfredenen, waardoor men toch de voorkeur dient te geven aan de enkel voudige meststoffen. Allereerst blijken de enkelvoudige meststoffen per ha veelal goedkoper uit te komen dan de mengmeststoffen. Dit prijsverschil kan aanzienlijk zijn, hetgeen afhangt van het te verbouwen gewas. Verder worden bij gebruik van meng meststoffen belangrijke hoeveelheden kalk uit de grond onttrokken. Een meststof als slakkenmeel kan daarente gen door zijn kalkgehalte flink helpen om de pH van de grond op peil te hou den en ook kalksalpeter kan daartoe bijdragen. Ook is met enkelvoudige meststoffen de voorziening van verschillende plan- tenvoedende stoffen beter gewaarborgd. Zo heeft het natrium uit chili en uit laag-procentige kalizouten voor bieten een belangrijke betekenis. Ook brengen de enkelvoudige meststoffen meer spo renelementen in de grond. Het overstappen op mengmeststoffen kan dus wel mogelijk zijn, waar de grond ten aanzien van kalk, magnesium en sporenelementen in een uitstekende vruchtbaarheidstoestand verkeert. Is dit niet het geval, dan is het beter om zich aan de enkelvoudige meststoffen te hou den. drogen in met Purolpoeder.fi.6Qenfi.- ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zyn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Weck. Kunnen flessen geweckte groenten of vruchten bevriezen en zo ja, hoe kunnen we ze het beste bescher men, vraagt mevr. S. D. Aangezien deze flessen water of sap bevatten, zijn ze uiteraard aan bevrie zing onderhevig. Als de ruimte, waarin u uw weck bewaart, dus niet vorstvrij is, dan kunt u de weck beschermen door de flessen met kranten af te dek ken. Konijnevellen. Hoe kan ik konrjne- vellen prepararen, vraagt H. te O. U maakt een mengsel van 120 gram zout, 125 gram aluin en lost dit op in 2 liter kokend water. Deze hoeveelheid is voldoende voor 2 velletjes. Zodra dit water koud is, voegt u er een klein beetje (halve vingerhoed) zwavelzuur aan toe. Leg de vellen hier 24 uur in. Dan spant u de huidjes op een raam, schaaft vlees- en vetdelen goed af en laat de huid drogen in de lucht. Daarna bestrooit u de onderkant met talkpoe der en trekt de huidjes over de ronde kant van een tafel heen en weer, zodat ze soepel worden. Hypotheek. -G. M. R. heeft hypo theek gegeven op een woning. Als hij deze hypotheek overdoet, kan dit dan onderhands geschieden of is tussen komst van een notaris nodig? Hiervoor hebt u inderdaad de hulp van een notaris nodig, aangezien hypo theek slechts mag worden verleend bij notariële akte. Automobielfabrieken. S. vraagt de adressen van enkele automobielfabrie ken. Hieronder volgen de gevraagde adres sen: Ferrari, S.E.F.A.C.-Automobili Fer- rari-Viale Trente e Trieste 79, Modena, Italia. Lotus, Lotus Cars Ltd., Delama- re Road, Cheshunt, Herts, England. Porsche, Dr. Ing. h.c. F. Porsche K.G., Stuttgart-Zuffenhausen, Deutschland. Muizen. L. heeft veel last van mui zen in het veevoeder. Hoe kan h\j deze verdelgen Aangezien het juist veevoeder is, waarin en waartussen de muizen zich bevinden, is het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen ten zeerste af te raden, aangezien ook het vee hiervan schade zou kunnen ondervinden. Gebou wen en voorraden zouden gezuiverd kunnen worden door behandeling met giftige gassen als blauwzuurgas of me thylbromide. Daar het gebruik van de ze gassen wettelijk alleen is toegestaan aan personen of firma's, die hiervoor een speciale vergunning hebben, moet men zich voor het laten uitvoeren tot een dergelijke firma wenden. Meldt over last van ratten of muizen aan het ge meentebestuur, of aan de daartoe aan gewezen instantie. Deze instantie kan u behulpzaam zijn bij de bestrijding'van dit ongedierte en bij het tegengaan van nieuwe besmettingen. Torren. De laatste tijd heb ik veel last van grote, zwarte torren in huis. Wat te doen? Jammer, dat u ons geen paar exem plaren in een buisje of blikken doosje toezond, dan was het veel eenvoudiger geweest ze te determineren en dan het bestrijdingsmiddel op te geven, nu is het maar raden. Daar u spreekt van grote zwarte torren kunnen het zeer waar schijnlijk meeltorem zijn (tenebrio mo- litor). De made hiervan is de bekende meelworm (voedsel voor terrariumdie- ren en vogels). Uit de naam kimt u wel opmaken waar deze van leven en schade aanrichten. Dat ze zo nu en dan opduiken, ligt aan de levenscyclus, n.l. eieren leggen, maden, verpoppen en dan weer kevers. Bestrijding: dieren vangen en doden in kokend water of dergelij ke. Ook kunt u proberen ze te doden met D.D.T.-houdende middelen. Pirox stuiven of Basudine (spuitbus). Verder alle meelwaren, beschuit e.d. in blikken of plastic bussen afsluiten en geen voedselresten achterlaten. U kunt ook proberen als er veel op de vloeren voor komen, ze met de stuifzuiger op te zui gen en daarna in kokend water te do den. Wilt u meer zekerheid, zend ons dan enige exemplaren toe. Bijbel. Abonnee vraagt inlichtingen over een in bezit zijnde bijbel. De Statenbijbel 'js op last van de Staten-Generaal en volgens het in de jaren 1618 en 1619 genomen besluit van de Synode van Dordrecht in het Neder lands vertaald. Een college van zeer deskundige vertalers, bijgestaan door re- viseurs, voltooide deze arbeid in 1635, daartoe financieel in staat gesteld door de Staten-Generaal. In 1637 verscheen de eerste druk van de Statenbijbel; bij Paulus van Artsz van Ravensteyn te Leiden, welke tekst weldra niet alleen bij de Gereformeerden, maar ook bij Re monstranten en de meeste Doopsgezin den gezag verwierf. Tot de fraaie uit gaven der Statenvertaling behoren die van Jacob en Hendrik Keur te Dord recht. Goudfazanten. Kunt u mij het een en ander vertellen over goudfazanten? Goudfazanten worden gemiddeld 4 tot 6 jaar oud. U hebt per dier een ruimte van 2% d. 3 m2 nodig. Wat de voeding betreft, tegenwoordig is er ook kunst- voer, waarin b.v. miereneieren zjjn ver werkt, verder oliezaden, hardvoer. Voor al ook groenvoer in de vorm van brand netels en muur. Miereneieren. De paar tijd valt in aprilmei. De broedtijd is juni. Er worden 1015 eieren gelegd. Het nestmateriaal bestaat uit gras, hooi, stro, houtjes enz. Het is beter de goudfazanten in de winter een nachthok te geven. In de vrije natuur schuilen ze onder struiken, graspollen, enz. In de zomer hebben ze wat beschutting nodig tegen felle zon. Snelheid. Als er politiecontrole is op de snelheid van auto's, is het dan mogelijk twee achter elkaar rijdende voertuigen gelijktijdig te controleren met de z.g. gatsometer? Het is inderdaad in het door u ge noemde geval bij politiecontrole moge lijk ook de snelheidsovertreding van de andere wagen te constateren. Wanneer de tweede wagen even snel reed als de eerste of mogelijk (zelfs sneller, wat aan de onderlinge afstand van de wagen te constateren is en niet op schatting berust, is de chauffeur van de tweede wagen eveneens in overtreding. Prijsverhoging. Waar kan ik de juiste inlichtingen krijgen omtrent de vastgestelde prijs van bepaalde artike len? Als een leverancier meer opslaat dan volgens de krant is toegestaan, waar kan ik mij dan vervoegen? U zult zich moeten wenden tot het Directoraat-Generaal voor Handel en Nijverheid, Hoofdafdeling Prijzen en Agrarische Ordenjingszaken, Bezuiden- houtseweg 89 te 's-Gravenhage. Maatschappelijk werk. Kimt u mij vertellen wie de nieuwe ministervan Maatschappelijk Werk is en hoe het adres luidt? Minister van Maatschappelijk Werk is mevrouw Drs. J. F. Schouwenaar- Franssen (V.V.D.), persoonlijk te berei ken Binnenhof 7 te 's-Gravenhage, te lefoon (070) 182193. Bokbier. Hoe komt het toch dat ik bokbier maar een paar weken per jaar kan kopen? Volgens onze informatie was het vroe ger zo, dat Bokbier of Bockbier alleen in het voorjaar werd gebrouwen. Dit gebeurde van de verse hop, die het vo rig jaar geoogst was. Het kon alleen van de nieuwe oogst gebrouwen wor den, zodat er alleen tijdelijk bokbier verkrijgbaar was. Nu echter wordt het het gehele jaar door gebrouwen, al zal dit niet gebeuren in grote hoeveelheden als het gewone bier. Dit is misschien de reden dat u het niet hebt kunnen krijgen. Mollen. Hoe kan men mollen in de tuin bestrijden? Mollen zijn nuttige dieren, net als re genwormen. Een enkele mol moet u dus niet doden. Worden ze echter te lastig, dan kunt u stukjes carbid in de gangen leggen, of vergiftigde stukjes regen worm. Ook een hond kan bg het van gen van mollen goede diensten bewijzen. Luis. Wat te doen tegen luis op de planten, als het gewone huismiddel tje niet helpt? Er zijn vele middelen om luis te be strijden, waarvan wij u noemen Piroz, Phosdrin mengolie' of een D.D.T.-bevat- tend middel. Deze middelen volgens ge bruiksaanwijzing toepassen en zonodig herhalen. U kunt luisaantasting voor komen door de planten te vrijwaren voor tocht en ongelijke temperaturen. Ook droge kachelwarmte werkt de luisaan tasting in de hand. WEMELDENGE Van 1925 januari 1964 Woensdag 22 januari: Eerste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 6.28 6.49 12.08 Maandag 7.08 7.29 0.19 12.41 Dinsdag 7.47 8.12 1.02 1.23 Woensdag 8.33 9.06 1.54 2.24 Donderdag 9.24 10.07 3.01 3.38 Vrijdag 10.33 11.29 4.14 4.51 Zaterdag 12.04 5.28 6.05 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1