IA NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BE VELA NP oveRöenkinq van der Peyl-Kruiningen 28STE JAARGANG No. 33 11 JANUARI 1963 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDERODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGKN J. M. C. VAN DER PEYL KRUININGEN V modes Iedere Rodenstockbril Een bril van topklasse Een creatie vol gratie Kwaliteitsbrillen Land- en Tuinbouw Altijd raak met drukwerk PLAATSELIJK NIEUWS YERSEKE REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAAN9E KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,25 per kwartaal Franco per post 2,50 per halfjaar ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mna Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur ,,En Jezus zeide tot hen: volgt Mij na". „En zij terstond hun netten verlatende", Marcus 1 17a. De uitdrukking „navolgen" is niet erg gelukkig vertaald. Zij zou de indruk kunnen wekken, alsof Jezus bedoelde: tracht zoveel mogelijk te doen als Ik. In het Grieks staat heel duidelijk: komt achter mij aan en dus: „volgt mij". Dit bevel komt tot Simon en Andreas, die bezig zijn te vissen. Deze roep is zo onweerstaanbaar, dat de twee geroepenen terstond hun netten verlaten. Dus wordt het bij hen: verlaten en volgen. Dat is de harde kant van het evangelie, dat aan het volgen het ver laten moet voorafgaan. Waarom? Om dat datgene wat aan de roeping vooraf gaat voor God en voor de hemel on bruikbaar is. God kan toch niet de aardse, zondige, zelfzuchtige mens ge bruiken als fundament om er de nieuwe, hemelse mens op te bouwen! En dus: verlaten! Dat is radikaal, dat is middendoor kappen. De ene helft is uit de aarde aards en de andere is uit de hemel hemels. Verlaten, dus: de zware erkenning dat God met het oude leven en met de oude mens niets kan beginnen. God neemt niet de slechtste stukken van ons leven weg om de beste te laten staan. God is nooit barmhartig voor ons werk, God is nooit barmhartig voor de zonde. Dat is Zijn barmhartig heid, dat Hij hier zo onbarmhartig is. Wie Jezus wil volgen, moet verlaten. Ik kan het ook zó zeggen: wie Jezus wil volgen zonder bekering, zal vroeger of later ontdekken, dat hij zich zelf ge volgd is. Eerst verlaten en dan volgen. Ja, maar waarheen? Daar staat niets Van in de tekst. Er staat wel een be-? lof te: „Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden". Alleen dus een belofte, maar niet waarheen. Onnozele zielen, zij volgen en weten niet waar heen! Maar dat is zalige onnozelheid. Weet ge hoe wij die noemen? Dat heet geloven en daartoe worden wij geroepen vandaag. Hij roept, Hij bepaalt de weg, Hij weet waarheen. Dat is genoeg. (Uit een Dagboek) boven andere; rassen, welke nagenoeg geen schieters geven bij vroege uitzaai, een vroege en snelle bladontwikkeling in het voorjaar hebben en voor de ge mengde bedrijven veel en lang-groenblij- vend blad in het najaar leveren, bepalen mede de financiële uitkomst van de teelt. Aan al deze voorwaarden voldoet o.m. het ras Klein Wanzleben Polybeta, dat in 1962 bijna 40 van het areaal be sloeg. Ook mechanisatie van de oogst kan arbeid besparen, mits zeer produktieve en goed-oogstbare rassen gezaaid wor den; het meest verbouwde diploide ras Klein Wanzleben E komt hiervoor o.a. in aanmerking; dit ras heeft verder als bijzondere eigenschap, dat het als be werkt zaad een zeer hoge eenkiemigheid heeft, waardoor het in 1962 op een lan delijke demonstratie een opvallende plaats innam. Samengevat zijn dit hoopgevende fei ten, welke voor een arbeidsbesparende teelt zeer gewenst zijn; de mogelijkheid om ook in dit jaar met geldelijk voor deel suikerbieten te verbouwen blijft hierdoor ook onverkort gehandhaafd. voor de elegante vróuw Grote Markt 12 Bergen op Zoom oCcmtys do. straat KapalU Z.-B. Tel. 01102-223 SUIKERBIETEN VERBOUWEN MET MINDER ARBEID Het afgelopen jaar heeft aangetoond, dat het mogelijk is suikerbieten te ver bouwen met minder arbeid. Het sterk toegenomen gebruik van gezeefd en bewerkt suikerbietenzaad is een bewijs, dat onder de huidige om standigheden dit als één der mogelijk heden gezien moet worden om de teelt van suikerbieten, als onmisbare hak- vrucht in de vruchtwisseling, op een lo nend peil te houden. Door nauw overleg tussen voorlich tingsinstanties en zaadleveranciers is het mogelijk, dat een zaadtype met een gegarandeerd hoog percentage eenkie- mige zaden voor de suikerbietenteler beschikbaar is, waardoor het welslagen van zijn gewas reeds in het vroege voor jaar mede verzekerd wordt. Dit bewerkte zaad beantwoordt even wel slechts aan het gestelde doel, indien ook van de zijde van de teler de nodige cultuurmaatregelen genomen worden; deze moet zorgen voor een goed ver kruimeld zaaibed met vlakke ligging, een juiste zaaidiepte en een regelmatige zaadafgifte door de zaaimachine, terwijl de onkruidbezetting zo gering mogelijk moet zijn. Bovendien is de rassenkeuze nog steeds van groot belang, omdat er ras sen zijn, welke door hun waardebepalen- de eigenschappen de voorkeur verdienen DE VERDWENEN DAME Het was een sprankelende zondag morgen. Het winterse zonnetje goot zijn zachte, prille straaltjes uit over de stil le straat, en deed de dun berijpte keitjes glanzen als rijen aaneengesloten half edelstenen. De rust en dé stilte tussen de zwijgende huizen waren typisch des zondags en niemand kon bevroeden, dat zich in deze zelfde straat binnen enkele ogenblikken een mysterie zou afspelen. Plotseling ging de deur van een der burgerwoonhuizen open. Er spoedde zich een dame naar buiten, een mandje aan de arm. Voorzichtig op haar hoge hak jes trippelend over de gladde keitjes, haastte zij zich naar de hoek waar zich de kruidenierswinkel bevond. Zij belde en wachtte, inmiddels naar stig om zich heen kijkend, als iemand met een kwaad geweten. De kust was veilig, in de gehele straat was er nie mand te zien. Geen gerucht verstoorde de zondagsrust, geen gordijntje dat be woog. Nogmaals drukte zij op de bel. Eindelijk werd het gordijn voor de deur weggeschoven en verscheen het ge zicht van de winkelier voor de ruit. Ijlings opende hij de deur en liet de da me binnen. Zij begaven zich naar de toonbank, alwaar het mysterie zich vol trok. Die zondagmorgen maakte de politie per rijwiel een rondgang. Deze nijvere dienaar van Hermandad spiedde links en rechts naar mogelijke misdaden, maar alles ging zijn gewone zondagse gangetje. Alles was rustig. Maar juist eer dergelijke uiterlijke rust verbergt soms het grootste kwaad, gelijk men in elke speurdersroman kan lezen. Zo ook hier. Door de straat fietsend, zag de agent plotseling een dame in de grutterszaak staan. Hij knipperde met de ogen om dit verschijnsel nauwkeurig waar te nemen. En toen hij weer keek, was de dame vera wenen. Waar was De Verdwenen Dame? Dit probleem pijnigde het hoofd van de po litieman. Hij fietste langs de besloten inrichting, waar in de uitoefening van het edele ambacht van kleinhandelaren duizend en één delicatessen plachten te worden verkocht, en lette nauwkeurig op. Er was geen dame! Alleen de spe cerijverkoper stond achter de toonbank en de nijvere middenstander knikte vriendelijk tegen de voorbijfietsende agent. Kan het echter in een geordend land worden gedoogd, dat links en rechts da mes spoorloos verdwijnen in kruide nierswinkels? Immers neen! De trouwe speurder stapte af en ging de winkel binnen. „Waar is de dame gebleven?" vroeg hij. „Dame?" vroeg de als kruidenier ver momde tovenaar terug met een onschul dig gezicht. En juist dat gezicht heeft de boel verraden. De agent rook lont en liep verder de winkel in. Onder de etalagekast uit stak een damesschoen. Aan die schoen zat een benylond da mesbeen. Aan dat been zat een dame vastgegroeid. Aan die dame hing een tas. In die tas zaten twee koeken. Die had de dame bij de kruidenier gekocht, op zondagmorgen, in strijd met de win kelsluitingswet. „Ik wilde geen nee zeggen, want die dame moest met die koeken naar het ziekenhuis", beweerde de verdachte. „Dan had ze maar op zaterdag moe ten komen", vond de officier van justi tie". „Op zaterdag heeft ze geen tijd", sputterde de kruidenier, die in vol or naat gekleed in kort geel jasje en het gele potlood nog achter het oor, voor de economische rechter was verschenen- Maar de rechter liet zich niet beïnvloe den. De overtreding was geconstateerd en de nijvere middenstander kreeg zijn boete. Met de raad zich enkele auto maten aan te schaffen, want daaronder behoeft men zijn damescliëntèle niet te verbergen. RUDOLF PASSANT (Nadruk verboden) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wy willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zijn en geven zo mogeljjk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Nat worden deken. Op onze lo geerkamer ligt op het bed een deken, die elke morgen doornat is. Wat is hier tegen te doen? M. F. De deken in uw logeerkamer wordt nat door condensering. Helaas is hier aan niets te doen, zolang de kamer erg koud is. Het komt vrijwel bij iedereen voor. Het beste is, dat u de dekens over dag open op het bed laat liggen en niet de sprei er over legt. Het vocht kan dan verdampen en 's avonds zijn de de kens dan wèer droog. Eén of tweemaal in de week kunt u ze dan nog eens goed drogen bij de kachel of in de zon. Legt u ze niet te dicht bij de kachel, anders verschroeien ze. Snelheid trein. Hoe snel rijdt de reizigerstrein tussen Goes en Arnemui- den? M. F. De normale snelheid van de spoorwe gen is op de meeste baanvakken 120 km/u. Daar is nog een 5 km/u extra voor het inhalen van vertragingen bij, zodat de maximum snelheid 125 km/u kan be dragen. Voor verschillende baanvakken zijn lagere snelheden voorgeschreven in verband met plaatselijke werken of hoe danigheid van de baan en ondergrond. Op het traject Middelburg-Amemuiden wordt 110 km/u gereden als regel. Van Goes naar Arnemuiden kan de trein echter met normale snelheid rijden. Potas. In mijn tuinbouwboek wordt vaak over „potas" gesproken. Kunt u mij ook vertellen wat het Nederlandse woord voor deze mestsoort is Dit boek je komt namelijk uit België en daarom denk ik dat „potas" een Belgische uit drukking is. Potas is een Nederlandse naam voor verschillende verbindingen van kalium. Er bestaat kaliumhydroxide, KOH, of bijtende potas, kaliumcarbonaat, K2C03, of koolzure potas. Het is afgeleid van het oude Latijnse woord voor kalium- potassium. De naam potas is voorname lijk in gebruik voor de verbinding ka liumcarbonaat, echter de kalimeststof fen, zoals die over algemeen worden ge bruikt, bestaan voor het grootste ge deelte uit andere verbindingen. Het lijkt ons niet juist om kaliumcarbonaat als zodanig te gebruiken voor de landbouw. Wij adviseren u, om geen verwarring te krijgen met in Nederland gebruikte ter minologie, een Nederlands boekje aan te schaffen waarin u alle meststoffen vindt genoemd zoals dat hier gebruike lijk is. U kunt b.v. aanschaffen het boek je bemestingsleer voor het landbouw onderwijs door J. K. Voogd, N.V. W. J. Thieme Ci., Zutphen. Uitgaven De Kern. Hierin vindt u een opgave van alle gebruikelijke meststoffen. Kachehvysheid. Wij hebben een kolenkachel in de keuken branden, daar wij hier ook eten en vrijwel de hele dag ben ik er bezig. U weet wel het is zo'n grote keuken die ze in oude boerderijen nog bebben. Wij hebben echter zeer veel hinder van wasem en damp en etensgeu- ren door het koken. Weliswaar hebben we een luchtrooster boven in de muur en nog een klein openslaand raam in een groter raam, doch dit is niet vol doende om de wasem etc. te verdrijven. Ik heb nogal veel personeel dat bij ons inwoont en waar ik voor kook. Wij wa ren toen voornemens om een ventilator te plaatsen, doch de installateur zei dat wanneer die venitlator in werking wordt gesteld, deze alle zuurstof uit de keu ken naar buiten jaagt, als gevolg waar van de kachel niet meer trekt en spoe dig uitgaat. Z.i. zijn twee ventilatoren nodig, n.l. één voor het verdrijven van de bedorven lucht en één om frisse lucht in te blazen, doch dit is een tamelijk dure aanschaf. Kunt u mij een ander middel aan de hand doen waardoor ik toch met één ventilator kan volstaan? schrijft N. d. T. Uw installateur heeft gelijk als hij zegt, dat de kachel slecht gaat trekken als u een ventilator gebruikt. Het is toch logisch dat als men zuurstof uit èen kamer verwijdert, de kachel niets meer krijgt. Natuurlijk is het zo, dat er door de kieren van de binnendeur wel weer lucht wordt aangezogen, maar de ze is kwalitatief niet genoeg om uw kachel goed te laten branden. Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden met een kap over het gasstel en een brede buis naar buiten, doch deze installatie kost meer dan een ventilator. Wij adviseren u om in overleg met uw installateur een ventilator aan te brengen en enkele da gen te zien of u het daarmee kunt doen. Brandt de kachel nog, dan laat u het zo, brandt bij slecht, dan schaft u zich een tweede ventilator aan. U ver deelt dan de kosten ook over een lan ger tijdvak. Overigens lijkt het ons toe, dat er ook wel wat kleinere ventilato ren geplaatst kunnen worden die niet zo duur zijn; dit kunnen wij echter niet beoordelen, daar wij uw keuken niet kennen en niet weten hoeveel damp zich daar ontwikkelt. Thans zult u zich dus moeten verlaten op de vakkennis van uw installateur. Stenen stoken. Wat te doen tegen een zaak die tegen goedkope prijs waar deloze antraciet verkoopt? vraagt P. O. Ik kreeg meer stenen dan kolen. Ja, het is inderdaad waar dat er fir ma's zijn die tegen sterk gereduceerde prijzen „antraciet" verkopen die min of meer waardeloos is. Helaas bent u bij de neus genomen en kunt u daar juri disch niets aan doen. Als u weer kolen koopt, kunt u dit beter bij een bona fide handelaar doen en de prijzen ver gelijken met die van een ander om te zien of dit inderdaad de prijs voor die kwaliteit is. Goede antraciet kost nu eenmaal meer geld, doch u hebt daar dan ook plezièr van. Goedkoop is nog steeds duurkoop. Onderverhuur. Wanneer iemand een heel huis huurt, mag hij dan onder verhuren? informeert D. v. h. T. Indien iemand een heel huis huurt, heeft hij het recht van onderverhuur, d.w.z. dat hij kamers mag verhuren, ten zij uitdrukkelijk anders is overeengeko men. De huur, die hij hiervoor krijgt, behoeft hij niet aan u af te dragen. De huur, die hij voor het gehele huis nioet betalen, is vastgesteld en u kunt deze niet verhogen omdat de huurder kamers verhuurt. Alleen indien de kapsalon schade aan uw huis zou kunnen toe brengen, dan kunt u ingrijpen en zelfs dit is moeilijk. Wij adviseren u deze zaak te gaan bespreken met de gemeentelijke instantie in uw woonplaats en/of de huuradviescommissie. Daar u al moei lijkheden hebt met het innen van de huur, adviseren wij u eerst maar eens orde op zaken te stellen en dit goed te regelen. Een huurcontract is dan een eerste vereiste, ook dit kunt u eerst ten gemeentehuize bespreken om precies te weten wat u te doen staat. Als het mo gelijk is een contract te laten tekenen, dan kunt u daarin een clausule opne men, dat onderverhuur niet is toege staan, als u dat liever niet heeft. Aan de andere kant betekent dit een in- komste voor de huurder, waarmee u meer kans maakt op geregelde huur betalingen. U kunt niet de huur van de kapsalon opzeggen, aangezien niet u maar de huurder van het hele huis dé verhuurder is. U kunt echter wel met toestemming van de huurder een van zijn kamers verhuren aan een kapsalon. Hij zal hier echter niets voor voelen, daar het hem te doen is om die huur en niet om een kamer kwyt te zijn. Naam. Ik zocht een passende naam voor mijn huis. Kunt u mij enkele na men opgeven? schrijft E. d. N. Het be treft een zomerverblijf je aan zee bij een kruising. Helaas kunnen wij u niet aan een naam voor uw huis helpen, deze moet u zelf verzinnen. Een bureau waar men dit voor u doet bestaat ook niet. Er zijn vele mogelijkheden denkbaar. U kunt uw eigen naam gebruiken of een com binatie van letters van voornamen uit het gezin. Verder kunt u werken met namen als Zeezicht, Duinzicht, enz., die weliswaar niet erg origineel zijn, maar misschien kunt u er iets nieuws bij be denken. Hier laten wij enkele suggesties volgen. Westerlicht, Zandhoek, Strand- lust, Bloemenhof, Welgelegen, de Vier sprong, Rustoord, het Hoekje; verder kunt u misschien de begrippen rust en vakantie suggereren. Het zou misschien gewaardeerd worden als u het naar uw vrouw of kinderen noemde. van MARKT 17 - TELEFOON (01130) 381 N eptunusnieuws. Vorige week zaterdagavond speelden de dames tegen Fortuna uit Bergen op Zoom, uitslag 66. Reeds 5 minuten na het beginsignaal had Neptunus de lei ding met 40. Met de gedachte gemak kelijk te winnen werd het spel wel zeer verwaarloosd, waar Fortuna dankbaar gebruik van maakte. Ruststand 64. De dames van Neptunus, die bovenaan de ranglijst staan, hebben in deze wed strijd een zeer slechte beurt gemaakt door een punt af te staan aan de lan taarndrager Fortuna. Van de 6 doelpun ten nam R. Mol er 5 en L. Minnaard er 1 voor haar rekening. Ook de heren speelden een verloren partij tegen Fortuna II, 119. Terecht verdiend door Fortuna door hun goede verdediging en enkele zeer snelle breek- outs. Hier werden de doelpunten ge scoord door C. Minnaard 3 x, E. Min naard 2 x, P. Dronkers 2 x, F. v. d. Plasse en D. Minnaard elk 1 x. A.s. zaterdag spelen alleen de dames tegen S.I.O.S., hun grote rivale. Indien de Neptunus dames zich van hun goede kant laten zien, moeten zij kunnen win nen. De heren zijn vrij tot 2 februari. Rijkspostspaarbank. Gedurende de maand december 1962 werd aan het postkantoor Yerseke en ressort ingelegd 54.583,88 en terugbe taald 33.217,50. Geslaagd. Voor het examen scheidsrechter, af genomen door het Nederlands Handbal Verbond, slaagden mej. I. Lacor en de heren C. Minnaard en P. Dronkers. WEMELDINGE Van 1319 januari 1963 Donderdag 17 januari: Laatste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 5.52 6.13 11.34 11.55 Maandag 6.31 6.53 12.14 Dinsdag 7.05 7.27 0.32 12.52 Woensdag 7.45 8.09 1.10 1.28 Donderdag 8.27 8.53 1.53 2.13 Vrijdag 9.14 9.44 2.35 3.02 Zaterdag 10.07 10.43 3.31 4.05 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1963 | | pagina 1