KLEDINGMAGAZIJN MOROS SCHNITZER MOROS SCHNITZER 1 GRATIS kleding uiizoeken elektrisch gebied Voetbal-pool f# ¥«f Restaurant voor vrouwen personeel om te worden opgeleid in onderstaande funkties Rinus Geluk VICTOR DE FEILLOOS MEEWERKENDE TEL- EN REKENMACHINE WOL HOOGOVENS IJMUIDEN no. 6785 23823 no. 23228 31226 33517 no. 11920 17692 21232 24937 A. C. van der Resi Fa. van Willegen- van Strien Zn. MUTSENDOZEN Van der Peyl Van der Feijl - Yerseke Wij hebben nog schaatsen voor U J. J. van Boven, Kruiningen, Tel. 295 Bekendmaking firmaJ.de Jonge en Zn. Firma A. Hollestelle en Zn. Hegge: Vyfen 2eveniig guleten) Hegge: Vgftij gulden) VOOR ELK BEDRAG DAT U BESTEEDT MAG U DE HELFT VERKOOPZALEN: VENL0 - AMSTERDAM HAARLEM - GOES De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden vraagt in ver band met de vergroting van de produktie van een van haar Staalfabrieken voor spoedige in diensttreding: 4 SMELTERS 4 KRAANDRIJVERS ter aanvulling van de specialisten voor het smelt- proces. Aanstelling vindt plaats, afhankelijk van de vooropleiding in een der daarbij behorende rangen. Goede promotiemogelijkheden. ook zij die geen ervaring hebben kunnen zich zeker melden indien zij voor dit beroep voelen. Bruto weekinkomen na opleiding ca. 138,50. Bovendien 24 man voor werkzaamheden in de giethal o.a. ter opleiding tot le gieter. Bruto weekinkomen van ca. 139,- tot 150,-. Goede promotiekansen aanwezig. In bovenstaande lonen is de huurbijslag ad. 6,25 inbegrepen. In het algemeen kan worden gesteld, dat persoonlijke eigenschappen zoals verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsver mogen van groot belang zijn. De werkzaamheden worden in teamverband verricht. Men dient bereid te zijn in ploegendienst te werken. Min. leeftijd 21 jaar, max. leeftijd ca. 45 jaar. Voor gehuwden, die op een te grote afstand van het bedrijf wonen om dagelijks heen en weer te reizen komt een woning beschikbaar. Gedurende de wachttijd op de woning worden de reiskosten voor het wekelijks gezinsbezoek ver goed. Sollicitaties (schriftelijk) te richten aan: Hoogovens IJmuiden, Personeelszaken, gebouw „Buitenhof" met vermelding van naam, voornaam, geb. datum, volledig adres en de werkzaamheden, die werden verricht. Nog af te halen prijzen winkelweek „Handelsbelangen" Yerseke tot 20-1-1963 BijJ. Kole, Noordzandstr. 32 groene bonnen gele bonnen witte bonnen Prijsnummers gele strooibilletten no. 137 291 313 332 353 599 768 1018 1102 1183 1264 1362 1654 1771 1859 1939 2135 2243 2341 2621 2636 2736 2980 Deze prijzen(waardebonnen a f 3.-) kunnen worden af gehaald Bij: D. Was, Kaaistraat 22 tot 20-1-1963 Alles op Kracht, Licht, Verwarming, Radio, Stofzuigers, Wasmachines, enz. Koopt hfl de man, die ook als 'tstuk is maken kan! Ziet uw zaak er zowel in- als uit wendig keurig uit en is uw ser vice in orde? Zijn uw artikelen van een goede kwaliteit en verkoopt u de laat ste noviteiten? Als u deze vragen alle met ja kunt beantwoorden, dan hebt u een prachtige zaak Maarhoe staat het met uw drukwerk? Vormt het een visite kaartje voor uw zaak? Eigenlijk niet? Maar komt u dan eens met ons praten, want u weet het, naar uw drukwerk vormt uw cliënt zich zijn eerste indruk. Zorg, dat die eerste indruk goed is! Dat kan met drukwerk van Van der Peyl Voor Elastieken spataderkousen Steunkousen zonder elastiek Buikbanden Herniagordels Breukbanden Steunzolen enz. aan juiste maten naar de bekende Geneesmiddelen-Bandagezaak met de grote afdeling Parfumerieën Lid „Orthobanda" Ned. Ver. van Vakkundigen Lange Kerkstraat, Goes ook voor hoorapparaten- hoogtezonnen, massage, apparaten en dieetvoedin gen voor vermagering Moderne verlichting Elektrische apparaten Grammofoonplaten U vindt dit alles in ruime sortering bij Kerkplein 67 - Kapelle Philips en Blaupunkt Radio en T.V. uit voorraad leverbaar Kruiningen Denkt feilloos met u mee en bespaart u grote hoeveelheden tel en rekenwerkVerwerkt zijn gegevens onvermoeibaar en met een pijnlijk nauwgezette precisie. Door het bedienen van een klein aantal funktietoetsen vermindert men de kans op vergissingen tot een minimum. Victor schrijvende tel- en rekenmachines Voor serieuze gegadigden stellen wij het Victor Handboek ter beschik king waarin 98 tel- en rekenmachines uitvoerig worden beschreven. Prijzen f 1180,— f 1380,— f1680,- f 1880,- Houten Noren, Stalen Noren Volgende week weer met schoen Kunstschaatsen met laarzen voor dames en heren Friese- en klompjesschaatsen, sleden SPECIALE HOLSLIJPERIJ Hierbij delen wij U mede, dat wij onze textielhandel per 31 december hebben beëindigd. Hartelijk dank voor het vertrouwen in ons gesteld Textielhandel - Kruiningen Hst voatbalprogramma van 29-30 december pool no. 1 9 li verschoven naar zondag 6 januari 1963 Ingeleverde pools blijven gel dig. Pool 20 inleveren woens dag 10 januari tussen 7 en 9 uur Indien alsnog veranderingen komen, wordt dit bekend gemaakt in het .voetbalkastje' bij cafetaria ,Oele' Ontvangen een groote zen ding Scheepjes wol Zeer voordelig in prijs 1.50 en 1.75 per knot 100 gram Telefoon 594 - Yerseke biedt elkeen in Zeeland de gelegenheid om te profiteren van de alles overweldigende Alleen mogelijk door rechtstreekse levering af FABRIEK FABRIEKEN VOOR DAMES- EN HERENKLEDING door B. J. TEN WESEPE 35) „Voor de laatste maal sommeer ik u dit pand te verlaten. Wel eens gehoord van huisvredebreuk?" „Ik ben hier ambtshalve begrijpt u? Denkt u, dat ik dit nog langer neem? Die bende op straat? Het hele verkeer in de war?" Frida schudde haar hoofd. „Daar heb ik totaal niets mee te ma ken. Ik constateer, dat u ondanks het feit, dat ik u driemaal gesommeerd heb dit lokaal te verlaten, niet aan mijn vordering gevolg hebt gegeven. Dit is huisvredebreuk. Morgen zal ik tegen u een aanklacht indienen. En hoepel nu als de gesmeerde jeweetwel op. Geen mannen in dit restaurant. En zeker geen inspecteur van politie". „Praat geen onzin, juffrouw. Ik ben. het, die hier op het ogenblik te be velen heeft, begrijpt u?" En zich toen wendend tot het publiek: „Dames, ik ge last u onmiddellijk dit restaurant te -verlaten. Er mogen geen consumpties meer verstrekt worden. Betaal uw ver teringen en verlaat rustig dit restau rant". Frida liep rood aan. „Dit zal je bezuren, meneer de in specteur. Welke bevoegdheid bezit u om mijn publiek weg te jagen?" „De janboel, die hier de hele avond al in de straat heerst. Is het soms nog niet mooi genoeg geweest?" „Dat komt, omdat jullie met z'n al len nog niet in staat zijn geweest om een stelletje onmondige snotneuzen met een studentenbaret op hun weke hoofd, in toom te houden, stuk geraamte in uniform! Had er maar voor gezorgd, dat die ruit niet kapot gegooid was, in- plaats van met stokken te slaan alsof het vee is". De inspecteur keek haar woedend aan. „Stuk geraamte in uniform? Dat is belediging van een ambtenaar in funk- tie. U zult hierover nog meer horen, verstaat u?" „U hoeft niet zo te schreeuwen, want ik ben niet doof. Overigens, fatsoenlijke mensen schreeuwen niet, alleen knoerten zoals u. Schrijf het er maar bij op. En ga nu alsjeblieft uit m'n ogen en uit m'n restaurant. Als u het nodig acht, dat de politie hier binnen komt, stuur dan voortaan een vrouwelijke agent, want zowaar als ik hier sta, dit is de eerste, maar ook de laatste keer, dat u, of iemand anders van uw soort, hier bin nen komt. Begrepen?" „Ik blijf hier, tot het publiek de lo kaliteit verlaten heeft", besliste de in specteur. „Goed, meneer de dictator, je doet maar. We zullen morgen wel eens zien, wie er dan nog aan het langste eind trekt. En blijf met je zweetvingers van mijn buffet af. Of kun je niet eens meer op je eigen stelten staan?" Tien minuten later was de zaal leeg en deed Frida de deur op slot. De meis jes schoven de grote overgordijnen dicht. Daarna liep Frida naar de telefoon en belde de timmerman, die de werkzaam heden had uitgevoerd in verband met de verbouwing. Ze vertelde van de ge sneuvelde ruit en de man verklaarde on middellijk bereid te zijn nog voor de nacht een aantal planken voor het raam gat te spijkeren. „Met een klein half uurtje ben ik er, juf, reken daar maar op". „Hartelijk dank, meneer Zwaan". Ze legde de telefoon op de haak en zakte op een stoel. De anderen waren eveneens gaan zitten, verspreid in het restaurant. Ze keken elkaar aan en in eens begon Frida te lachen. Ze schater de het uit. „Grommels, zeg, dit is de mooiste mop, die ik ooit van m'n leven heb mee gemaakt. We hebben met onze tent zo ongeveer de hele stad op z'n kop gezet, veronderstel ik. Ik lach me een hoedje!" Ans keek bedenkelijk. „Ja, lach jij maar. En die kapotte ruit?" „Nou, die kost ons toch zeker niets? We zijn ertegen verzekerd". „Jawel, maar morgen is het zaterdag. Het zal de vraag zijn, of ze er nog een nieuwe in willen zetten". „Natuurlijk. Dat fiks ik wel. Maak je maar geen zorg. Wat denken jullie, zou den we vanavond een paar centen ver diend hebben?" Josien geeuwde, zette drie stoelen naast elkaar en ging er languit op lig gen. „Ja, zus, we hebben het verdiend van avond. Maar vraag niet: hoe. Ik wed, dat ik niet eens meer in staat hen om boven te komen". „Dan draag ik je wel", lachte Fri da. „Grommels, zeg, wat een tramme lant de hele avond". Greet meende: „Dat zal ons restau rant geen goed doen". Frida lachte haar in het gezicht uit. „Wat? Kind, dat is de beste reclame, die je maar bedenken kunt. Let eens op: morgenochtend om tien uur staan ze alweer voor de deur. Zet je maar schrap. Wat hebben we nu eigenlijk ge werkt?" Ze keek op haar horloge. „Het is nu kwart over elf. Van zeven uur tot kwart over elf: vier uur en een kwar tier. Morgen hebben we veertien uur voor de boeg, als dat stuk uniform ten minste niet weer roet in het eten gaat gooien". „Nou, zeg dat wel. Wat verbeeldt hij zich eigenlijk?" vroeg Ans. „Ik krijg hem wel", beloofde Frida grimmig. „Hij heeft geen gevolg gegeven aan mijn vordering, drie keer gedaan, om dit restaurant te verlaten. Dat is huisvredebreuk. Daarvoor gaat-ie voor de bijl, reken maar van jetje". „En er zijn mensen weggegaan zonder te betalen". Frida haalde haar schouders op. „Dat zal wel eens vaker gebeuren. Maar kinders, kom eens op met de ping ping. Wat hebben we gebeurd van avond?" Ze doofden de lichten op één na de timmerman moest nog komen met de planken voor het raam en gingen by het buffet de inkomsten tellen. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1963 | | pagina 4