h blok treuzel niet langer BOEK KOJiTE GOLFJES Heerlijke wollen dekens Gr. E. Kievit's en zonen Zuivel van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De boterbereiders en om- pakkers die op grond van het „niet goed bekend staan" niet aangesloten kunnen zijn bij een der 8 regionale controle stations, kunnen zich onder toezicht van het Controlestation voor Zuivelproduk- ten te Leiden stellen. In de Landbouwuitvoerwet van 1919 is bepaald dat alleen boter, voorzien van het Rijksmerk, uitgevoerd mocht worden. Dit bleek nog niet voldoende garantie voor kwaliteit: sedert 1938 mag alleen die boter uitgevoerd worden die afkomstig is van de fabrieken die bij de keuringen van het Z.K.B. in de le klasse is ingedeeld en daardoor het stempel „export-qualiteit" mag voeren. Het Z.K.B. (Zuivel-Kwaliteitscontrole- Bureau) te Amsterdam is evenmin als de controlestations een Rijksinstelling; het staat evenals de stations onder Rijkstoezicht. Boterproducenten, die bij een boter- controlestation zijn aangesloten, kunnen zich bij het Z.K.B. aansluiten. Aange zien de fabrieken slechts het gebruiks- zicht door de Rijkszuivelinspectie, res sorterende onder de Directie Veeteelt en recht van de z.g. „exportmerken" (blau we merken met aanduiding export-qua liteit) kunnen krijgen, indien de bereide boter regelmatig door het Z.K.B. wordt gekeurd, zijn praktisch alle producenten aangesloten, zodat van bijna alle gepro duceerde boter monsters voor keuring door het Z.K.B. worden genomen, Bij deze keuringen, waarbij een in deling van de boter in vier klassen plaats kan vinde,n wordt o.a. gelet op de organoleptische eigenschappen (b.v. reuk en smaak, smeerbaarheid en be werking) van de boter, daarnaast op het gehalte aan stoffen, die de houdbaar heid van de boter ongunstig kunnen be- invloeden en eventueel 'op afwijkingen van microbioligsche aard. Ook de ver pakking en het netto-gewicht van de boter worden gecontroleerd. De boter wordt in de regel 12 dagen na de be reiding gekeurd, zowel door meer sub jectieve organoleptische beoordeling (reuk, smaak, smeerbaarheid en bewer king) als met meer objectieve bepa lingsmethoden (stevigheid, los vocht gehalte, koper- en ijzergehalte). Begrijpelijkerwijs laat het Z.K.B. de frequentie van de bemonstering aan de diverse bereidplaatsen afhangen van de geconstateerde kwaliteit van het pro- dukt. Zonder tekort te doen aan de keu ringen van de zuivelcoöperaties en de interne fabriekskeuringen mogen we wel zeggen, dat sedert het begin van de Z. K.B.-keuringen de kwaliteit van de Ne derlandse boter zeker is verbeterd. De laatste jaren verdient ruim 90 van de geproduceerde boter een plaats in de hoogste klasse (I) en mag dus de aan duiding „export-qualiteit" voeren. Dit betekent dat de binnenlandse markt voor verreweg het grootste deel deze eerste kwaliteit ontvangt. Dit geldt zo wel voor verse als voor koelhuisboter. Het heeft enige moeite gekost om tot overeenstemming te komen betreffende de aanduiding „koelhuisboter". Wan neer, na hoeveel weken opslag, moet men spreken van koelhuisboter? Is het inderdaad nodig om een onderscheid te maken tussen verse- en koelhuisboter, die van gelijke kwaliteit kunnen zijn? Wekt men door het woord „koelhuis" niet de indruk met een produkt van mindere kwaliteit te maken te hebben? De situatie is nu zo, dat de opdruk „koelhuisboter" niet verplicht is op bo ter van handelsvoorraden, maar dat de ze opdruk wèl op de voorraden, afkom stig van het (regerings)In- en Verkoop bureau voor Zuivel wordt aangebracht, voor zover de boter bij uitslag ouder is dan 8 weken. Ook hier geldt dat, alge meen genomen, de in blauwe wikkel ver pakte boter beter is dan de groene. Roomboter, boter, margarine. Tegenwoordig wordt door vele han delaren en huisvrouwen vreemd omge sprongen met de term „boter". Hij wordt zowel voor boter als voor margarine gebruikt, zij het dat boter dan wel ter onderscheiding van margarine (de „ge wone boter") „goeie", „echte" of „zon dagse boter" wordt genoemd, of „room boter" eigenlijk een wat onnodige term, daar boter praktisch uitsluitend door het karnen van room wordt bereid en „roomboter" niet op een romiger, na tuurlijker of beter produkt duidt dan „boter" zonder meer. De wetgever heeft zich veel moeite getroost om onderscheid te maken, tus sen boter waarvan de vetbestanddelen alleen van melk afkomstig zijn en mar garine met welke term uitsluitend mag en moet aangeduid worden de „eetwaar, welke bestaat uit een smeerbare of plastisch deformeerbare emulsie, voor namelijk van het type water in olie, waarvan het vet niet of slechts ten dele melkvet is". Wanneer de margaiine ten dele uit melkvet bestaat, mag de aan duiding „melange" worden gebezigd. Momenteel mag volgens verordeningen van beide genoemde Produktschappen dit produkt voor de binnenlandse markt niet worden gemaakt. Het is de margarinefabrikant en han delaar verboden om margarine aan te duiden met „boter" of met een woord waarvan „boter" deel uitmaakt, zoals plantenboter. Deze term, die een hard nekkig leven leidt, zal men dan ook te vergeefs op de verpakking van marga rine zoeken. Ook zal men op margarine wikkels tevergeefs zoeken naar afbeel dingen ontleend aan het boeren- of zui velbedrijf zoals koeien, weiland, melk emmers. Het is te wensen dat zij die voorlich ting geven en zij die boter en margarine verkopen zich houden aan de officiële benamingen, die boter en margarine rechtens toekomen. Hoe men ook over beide produkten denkt, margarine is nu eenmaal geen boter. Vah 28 december '622 januari '63 YERSEKE. Geboren: Pieter Lijn Jo hannes, zv. Pieter Jozias Dijkwel en Adriana Neeltje van der Have; Dani- ella Jacomina, dv. Adriaan Jan Huissen en Maatje Anthonina Harthoorn; Jo hanna Jannetje, dv. Johannes van Stee en Jannetje Maria de Bel; Koosje, dv. Philippus Koster en Cornelia Wilhelmina Sinke. Overleden: Jacob Jorens, 95 j., we- duwn. van Maria Erasmus. Gehuwd: Pieter Marinus de Bel, 26 j. en Janna Jacoba Snoep, 23 j. te Oud en Nieuw-GastelJohannes Hendrik Meijaard, 26 j. te Wemeldinge en Caro lina Geertruida Everse, 19 j. Van 27 december '622 januari '63 WEMELDINGE. Huwelijksaangifte: Joos Leendertse, 23 j. en Cornelia Neel tje van der Cingel, 25 j. Gehuwd: Abraham Bal, 36 j. en Jo hanna Kooman, 25 j. Van 27 december '622 januari '63 KRUININGEN. Overleden: Jacoba Stroosnijder, 86 j., wed. van Johannes van Nieuwenhuize. Geboren: Eduardus, zv. Eduardus van Campen en Maria Clementina Thielens; Stoffel Jacobus, zv. Jasper Jansen en Jacoba Jannetje Prevo; Marinus, zv. Pieter Marinus Nelisse en Maria Jan sen; Jacob, zv. Lieven Grootjans en Ma ria Francina van den Berge; Jacomina Jacoba, dv. Adriaan Hendrik Heijboer en Alexandra Johanna van Es; Esmeral da Andrea Jacoba, dv. Adriaan Hage te Goes en Kitty Josephina Melania van Hove. Gehuwd: Cornelis Sinke, 33 j. te Yer- seke en Janna Margaretha Adriana Ver- haagen, 23 j. Over de maand december 1962 RILLAND-BATH. Geboren: Aartje Le na, dv. Jan Eduard de Smit en Maria Cornelia Dijkman; Margaretha, dv. Jan Walraven en Tannetje Klazina van Iwaarden. Gehuwd: Cornelis Petrus Laurus de Jager, 29 j. te Wolphaartsdijk en Wil- lemijna Woutersen, 25 j.; Marius van Koeveringe, 22 j. te Waarde en Adri ana Koster, 21 j.; Gommert Pieter van de Griek, 23 j. te Arnhem en Wilhel mina Christina van den Boomgaard, 22 j. Overleden: Yvonne Maria, 2 j., d.v. Hendrik van Zwienen en Maatje Schenk PREDIKBEURTEN Yerseke Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. H. R. J. Reijenga. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. J. E. Booy. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Vrije Evang. Gemeente 10 en 2.30 uur: Ds. D. de Jonge. Geref. Gem. in Nederland Langeville 29 10, 1.45 en 5.45 uur: Leesdienst. R.K. Kerk, Langeville 37 H.H. Missen op zondag 7.30 en 10 uur. H. Lof om 2.30 uur. Leger des Heils Heiligingssamenkomst 10 uur v.m. Zondagsschool en bijbelklas 1.15 u. n.m. Verlossingssamenkomst 6 uur n.m. Hans weert Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. J. Bronsgeest. Wemeldinge Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. Schellevis. 2.30 uur: Ds. A. de Jonge. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Kand. Baayens. Geref. Gem. 10 en 4.30 uur: Leesdienst. Vrije Evang. Gemeente 10 en 2.30 uur: Ds. J. G. Niewöhner. Kruiningen Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. Buinink, Ossendrecht. 2.30 uur: Ds. J. H. J. Hoffman. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. J. Koolstra. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Geref. Gem. (Stationsstraat 2) 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Rilland-Bath Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. G. Blok. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Kand. Ditlingh, Schoon- rewoerd. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Vrij Evang. Gem. Bath 10 en 2.30 uur: Ds. Karelse, Goes. Krabbendpe Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. J. van Leeuwen. Geref. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. B. Fidder. Geref. Gem. 9.30 en 6 uur: Ds. W. Suyker. 2 uur: Leesdienst. Waarde Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. G. E. Huizing. Geref. Gem. 9.30. 2 en 6 uur: Leesdienst. K a p e 11 e Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. E. P. J. Jebbink. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. C. v. d. Tas, Am sterdam. Biezelinge Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. A. Sieders. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Chr. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. J. van Dijken. V.m. bev. ambtsdragers. N.m. voorber. H. Avondmaal. ADVERTENTIES Heden overleed zacht en kalm, in het Rusthuis „Vredelust", onze ge liefde vader, behuwd-, groot- en overgroot vader Jacob Jorens Wedn. van M. Erasmus in de gezegende ouder dom van ruim 95 jaar Zwijndrecht P. Jorens E. M. Jorens-Erasmus Maasbracht J. Jorens C. Jorens-Dirkx Yerseke: E. C. v. d. Burght-Jorens J. I. v. d. Burght Hillegersberg Jac. Jorens H. G. Jorens-v. d. Beijl Dordrecht W. Jiskoot-Jorens A. W. Jiskoot Klein- en achterkleinkin deren Yerseke, 30 dec. 1962 Damstraat 68 De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 2 jan. Voor de vele hartelijke blijken van medeleven ons betcjond bij het over lijden van onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader Pieter Jasperse betuigen wij onze welge meende dank. Uit aller naam: C. JASPERSE-JANSE Yerseke, januari 1963 Langeville 17 Heden behaagde het de Heere, na een smartelijk doch gedul dig gedragen lijden, tot onze zeer diepe droefheid, van onze zijde weg te nemen, onze lieve zorgzame vrouw en moeder, schoondochter, zuster, behuwdzuster en tante Leuntje Hartoog geb. Nijssen op de leeftijd van ruim 45 jaar De Heere sterke ons in deze zware beproe ving C. G. HARTOOG JAN LIENEKE DICK CHRIS Wed. J. HARTOOG en verdere familie Yerseke, 2 jan. 1963 Hartoogstraat 3 De begrafenis zal plaats vinden D.V. zaterdag 5 januari a.s. om 1 uur Bescherm U tegen de kou met HANDBESCHERMERS MOTORWANTEN RENKAPJES van rijwiel- en motorhandel KRUININGEN Een ziet zxieisje gevraagd voor halve dagen Verwijs-van der Endt Lange Viele 52 - Yerseke Met diepe droefheid geven wij kennis, dat na een smartelijk, doch geduldig gedragen lij den uit onze familie kring is weggenomen, onze zeer geliefde zus ter, behuwdzuster en tante Leuntje Hartoog geb. Nijssen op de leeftijd van ruim 45 jaar De Heere sterke ons in dit zware verlies D. C. Nijssen G. Nijssen-Paauwe C. Nijssen Nijssen-Everse Wed.]. Kosten-Nijssen P. Nijssen M. Nijssen - Biersteker Neven en Nichten Yerseke, 2 jan. 1963 Tot onze grote droef heid overleed, na een smartelijk, doch gedul dig gedragen lijden, onze geliefde nicht Leuntje Hartoog geb. Nijssen op de leeftijd van ruim 45 jaar A. HOEBEKE C. HOEBEKE-VAN TAERE L. A. HOEBEKE P. HOEBEKE-MOENS Yerseke, 2 jan. 1963 Schryf- en tekenbehoeften, kantoorbenodigdheden heb ben wij in een uitgebreide sortering voorradig. Boek handel van der Peyl. JONGENS EN MEISJES DENK AAN DE INSTXJIF op zaterdag 5 januari in „Ons Dorpshuis" te Kruiningen Aanvang half acht, leeftijd 12 t/m 16 jaar 15 regels 1,volgende regels 20 cent, 11 voor 10,b(j vooruitbetaling Inzenden: uiteriyk tot woensdagmiddag 12 uur Korte Golfjes onder No. of adres Bureau van dit Blad 0,25 extra Gemolt. d. directoirs en on derjurken. Heren gemolt. en jaeger pantalons, maten 5, 6 en 7. Jaeger hemden m. k. mw. Dames jaeger cami soles en directoirs. Woll. en crêpe mousse dameskousen. Noorse herensokken. - A. C. Baay, B. Sinkelaan 20, Yer seke. 'tIs koud! Verwarm uw vertrekken met een prima moderne haardkachel. Ver schillende soorten en prij zen. Komt zien! - P. C. van Oosten, Smederij en Con structiebedrijf, Telef. 347, Yerseke. Blanke stokvis bij De Spar, Lepelstraat, Yerseke. Warme pyama's voor oud en jong hebben wij in héél voordelige prijzen in flanel en tricot. Ook voor baby's lekker warme trappelzak ken en bedjasjes. Leuke tri cot en badstof pyama's. Gratis spaarzegels! - Tex tielhandel Snoep-van Willi gen. Cellofaan aan vellen, rol len en zakken. Diepvries- cellofaan. Plasticzakken v. gewone en diepvriesverpak king. - Papierhandel J. A. Weststrate, Middelburg, tel. 2453, Rouaanse Kaai 21. Nu is het tijd om iets warms te breien! Deze week restanten breiwol aan zéér voordelige prijzen. Ook voor u is er zeker iets bij. Zie etalage! Maar haast u, voor dat een ander het mooiste er uit pikt! - Textielhandel Snoep-van Willigen. Dames-, meisjes-, heren- en jongenspyama's. Geplatt. zijden damesonderjurken; dezelfde ook in kinderma ten. Beperkte voorraad, worden niet meer nage maakt. - A. C. Baay, B. Sinkelaan 20, Yerseke. Kampeertenten modellen '62 wegens gebrek aan maga zijnruimte „nu" met 20 korting. Uitsluitend merk- tenten. Sporthuis „Antoine" Roosendaal. Telef. (01650) 4318, 3516, 5842. Drink nu Haecht bier! Voor 0,30 per fles. Bij afname van 24 flessen 1 glas -f opener gratis. - Fa. N. P. Oele, Kerkplein 6, Yerseke. Voor de barre koude hebben wij warme wollen sokken, bivakmutsen, bontmutsen, kleutermutsen met aange breide shawl enz. enz. En voor het hele gezin heerlijk warm 'ondergoed. Gratis spaarzegels! - Textielhandel Snoep-van Willigen. Chocolade en snoep voor belachelijke prijzen. Moet weg! zie onze etalage! Holleman. Alle soorten diepvriesgroen ten voorradig. Sperciebonen, snijbonen, soepgroenten, spinazie, spruiten, boere- kool enz. bij „De Spar", Le pelstraat 11, Tel. 689, Yer seke. Warme donkerblauwe trai ningsbroeken v.a. 2,73. War me wollen jaeger kinder sokjes v.a. 1,35. Noorse wol len damessokken 3,20. Nout Sinke, Yerseke. Pracht pastel kleuren, royaal, warm en veder licht Koopt er nu een bi). U ontvangt thans 10% korting op alle voorradige dekens Profiteer van deze speciale aanbieding llllllll WONINGINRICHTERS SINDS 1890 KAPELLE - BIEZELINGE Bij H. Gijssel zijn nog ver schillende maten Friese en Noorse schaatsen. Kunst schaatsen met witte laar zen. Ook slijpen wij uw schaatsen hol of vlak. Voor de barre wintertijd! Zuiver wollen dekens in ve le prijzen en kwaliteiten. Behaaglijk warme flanellen lakens in 1- 'en 2-persoons. Pracht kwaliteit en héél voordelig in prys. Zie eta lage! In wit en alle moder ne kleuren. Ook hebben wij steeds de complete fabrieks- collectie rheumanella lakens voorradig. Gratis spaarze gels. - Textielhandel Snoep- van Willigen. Prullebakken in diverse uit voeringen, carton, metaal, plastic en fiber. - Boek handel van der Peyl. Restanten prima wol voor slechts 1,24. p. 100 gram. „Jorzo" theedoeken slechts 98 ct. A. C. Baay, B. Sin kelaan 20, Yerseke. Warme gemolt. herenonder broeken 5,50. Sterke keper flan. herenpyama's 7,50. Al le maten. Warme flan. he renhemden 5,50, met voor sluiting. - Nout Sinke. Kinderwagen te koop. Lan geville 44, Yerseke, Telef. 358. Gebruik nu vooral voor ba by wegwerpluiers. Het be spaart u in deze barre tijd een heleboel natte was. Wij hebben ze per stuk kant en klaar of op rollen, zodat u ze zelf kunt knippen. Gratis spaarzegels! - Textielhandel Snoep-van Willigen. Klein-offsetwerk in onberis pelijke uitvoering levert: Klpin-offsetdrukkery J. A. Weststrate, Rouaanse Kaal 21, Middelburg, tel. (01180) 2453. Rubber naamstempels, num mer- en prijsstempels, emaille- en plastic naam- en deurplaten levert U Boekhandel van der Peyl, KOOP EEN GOED DOEK

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1963 | | pagina 3