zo oo BAAYENS BLIJVEN UW BOEKEN MOOI! boeklon WEMELDINGE KRUININGEN KAPELLE-BIEZELINGB RILLAND-BATH ÏO goede voedingsvoornemens Een dag op stap met de keurmeester WAARDE Botermerkezit en kwaliteitscontrole VAN DER PEYL ISTRJ06-GOES- De speciaalzaak voor Uw BRIL Gevonden voorwerpen. Gevonden twee maal een want en een handschoen. Inlichtingen ter gemeente secretarie. Rijkspostkantoor. Op het rijkspostkantoor alhier werd in de maand december 1962 aan spaar gelden gestort tot een bedrag van 18.867,73 en terugbetaald tot een be drag van 18.432,01. Er werden in de zelfde periode 5 nieuwe boekjes uitge reikt. Prijs gewonnen. Dhr. J. de Jonge kreeg dezer dagen de prettige mededeling dat hij bij de rijwielhandelaar Gijssel een fiets ter waarde van 200,kon gaan halen. Deze was door hem gewonnen bij een prijsvraag die door de rijwielfabriek was uitgeschreven. Zo'n meevaller kwam pri ma van pas. Opbrengst „Kinderzorg". De opbrengst van de Kinderzorgbus- jes bedroeg alhier 185,62, n.l. Leni Vleugel en Adri Zuiddijk 54,04; Susan van Kleunen en Janneke Speelziek 26,36; Ella Ruissen en Nellie Hui- bregtse 34,36; Kees Burger en C. de Schipper 12,51; Ria de Best en Mieke van Dokkum 33,K. Hamelink en Hanie van Stel 25,35. Aanvaring. Zaterdag ontstond er voor de oost- sluis een aanvaring tussen het Ned. m.s. „Dordrecht 8" en het Duitse m.a. „Rhe- nus 95". Bij de Dordrecht ontstond een gat in de scheepshuid juist boven de waterlijn. Door de kracht van de aan varing kwam de Dordrecht 8 met de andere zijde tegen een dukdalf, waarbij eveneens averij werd opgelopen. De Rhenus kwam zonder kleerscheuren de aanvaring te boven. Tanker was verdwaald. Zondag is de tanker „Aleca II" de weg kwijtgeraakt doordat mist en sneeuw het uitzicht belemmerden. Het loodswezen had voor de ijsgang de gas- boeien opgenomen, zodat de opvarenden van de „Aleca II" zich niet meer kon den oriënteren. Via j-adio Schevenin- gen werd de hulp ingeroepen van de rijkspolitie te water. De RP 18 verliet de haven van Wemeldinge en vond de zwerver onder de wal bij Zierikzee. Met behulp van het politievaartuig werd de haven van Wemeldinge bereikt. gens met een marmotje langs de huizen en verzamelden 60,voor dit doel. OudNieuw. Bij een terugblik op de jaarwisseling valt ons oog wel zeer in het bijzonder op de verkeersomstandigheden, die het verkeer danig last bezorgden. Niet al leen het snelverkeer, ook de voetgan gers hadden van moeilijk, soms zelfs ge heel niet begaanbare straten en wegen te lijden. Een flink pak sneeuw, gepaard gaande met een ijzige koude, heeft ve len belet de jaarwisseling in intiemere kring te vieren, omdat het niet raad zaam was zich op de weg te wagen. Voor enkelen is nieuwjaarsdag geen feestdag geweest, doch een zware werk dag. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar al diegenen die gehol pen hebben het verkeer weer enigszins op gang te brengen door met sneeuw ruimen e.d. de straten en wegen weer begaanbaar te maken. Een woord van lof komt dan in de eerste plaats de reinigingsdienst te Kruiningen toe. Met voorbijzien van een paar vrije dagen hebben deze mensen van hoog tot laag zich ingezet ons dorp, ver boven andere (grotere) gemeenten uit, sneeuwvrij te maken, mede dank zij het prima materi aal wat hiervoor beschikbaar was. Door middel van de sneeuwploeg welke enke le jaren geleden is aangeschaft en vóór de reinigingsauto is gemonteerd, wer den in een minimum aan tijd de groot ste obstakels terzijde geschoven, zodat reeds kort na de sneeuwval de straten begaanbaar bleken. Namens de Krui- ningse bevolking is een woord van (warme) dank aan deze „Dienst" dan ook zeer zeker op z'n plaats. Het was tverkelgk „Kruiningen op z'n best". Schieting „Willem Teil". Door de handboogsociëteit „Willem Teil" te Kapelle werd een schieting op de liggende wip gehouden. Ondanks het ongunstige weer was de belangstelling voor deze wedstrijd niet slecht. De hoofdvogel werd geschoten door W. de Jonge van „A.D.L.M." uit Kwadendam- me. Deze wist ook de prijs voor de eer ste afgeschoten klep te bemachtigen. De eerse zqvogel werd geveld door J. Priem van „Zeelandia" uit Ovezande. Ook de prijs van de hoofdkal ging naar de heer Priem. De tweede zijvogel werd geschoten door A. v. d. Bulk van „Eens gezindheid" uit 's-Heerenhoek, alsmede ook de tweede hoofdkal. De eerste on- derkal was voor H. Koens van „Spes Nostra" uit Kwadendamme, die het ook niet bij één prijs liet; de derde klep werd eveneens door hem bemachtigd. Tenslot te was het nog dhr. C. Westdijk van „Zeelandia" uit Ovezande die voor alle anderen niet onder wilde doen. Ook hij veroverde twee prijzen, te weten de 2e onderkal en 2e klep. Verkoop woonhuis. Door notaris J. C. Kram werd in ho tel „De Zwaan" ten verzoeke van mevr. J. Bruinooge-Bolle publiek verkocht het woonhuis Wilhelminastraat 11, groot 4 a, 49 ca. De hoogste inschrijver was dhr. N. Eversdijk Jzn. te Kapelle voor 12.015,Koper werd dhr. L. Lavooy te Baarland voor 14;025, Opbrengst Dankdagcollecten. De Ned. Herv. Kerk te Kapelle za melde aan dankdagcollecten 2.047,40 bijeen; de Ned. Herv. Kerk te Biezelin- ge 641,61 en 255,32, resp. vpor de Kerkvoogdij en de Diakonie. De dank dagcollecte bij de Chr. Geref. Kerk te Biezelinge bedroeg 1990,95 en die bij de Geref. Kerk te Kapelle 1611,12. Als u hoort tot degenen, die een nieuw jaar met nieuwe moed en goede voor nemens willen beginnen, komen wij enige suggesties brengen op het gebied van de voeding: Misschien kunt u een of meer van onderstaande regels in uw plannenlijstje een plaats geven of houdt u er zich al aan? 1. Wanneer u na de feestdagen op de weegschaal gaat staan en ziet dat de wijzer wel wat erg ver doorslaat, neem u dan voor om minder vetten en zoetigheid te gaan eten en niet te bezuinigen op (karne)melk, vlees, vis en eieren, groente en fruit. 2. Wanneer u een kleuter thuis hebt, die niet wil eten, geef hem dan kleinere porties en maak u niet be zorgd wanneer hij eens naar uw smaak wat erg weinig eet. Uw ogen zijn vast veel groter dan zijn maag. Als een kind aan de maaltijden geen trek heeft, komt dat in vele geval len doordat hij „tussendoor" te veel heeft gegeten. 3. Zorg er voor, dat geen van de ge zinsleden zonder ontbijt en zo nodig ook zonder gezellig en vol doende lunchpakket of broodtrom meltje de deur uit gaat. 4. Wanneer u aan het ontbijt alleen zoete beleggingen op de boterham geeft en thee of koffie drinkt, stap dan eens over op hartig beleg: kaas, pindakaas, ei of vleeswaren en geef bij voorkeur melk in een of andere vorm (melkdrank, pap of yoghurt). 5. Wanneer u een dochter van 14, 15 jaar hebt, die een goede eetlust heeft en aan de lijn wil doen, laat het haar dan niet zoeken in een be perking van de maaltijden, in min- 10. der eten en drinken van het gewone voedsel dus, maar in meer lichaams beweging. Beschouw vitaminepreparaten niet als een noodzakelijk bestanddeel van het dagelijks menu. Zorg, dat de voeding ook zonder die prepara ten goed is: voldoende gevarieerd en samengesteld uit normale levens middelen kan hij dat zeker zijn. Alleen vitamine D moet u de kin deren apart geven. U weet het: R in de maand, dan levertraan óf een vitamine D-preparaat óf hoogtezon. Niet alle tegelijk. Wanneer uw kinderen nog niet aan snoep verslaafd zijn, neem u dan voor, ze er ook niet aan te wen nen. Willen ze iets tussendoor, geef ze dan bijvoorbeeld wat rauw fruit, rauwe groente, rozijnen of nootjes (als ze zich er niet meer in kunnen verslikken)Als zoetigheid zijn koek en biscuitjes bij een beker thee, melk of vruchtesap te verkiezen boven zuurtjes en dergelijke kleve rige lekkernijen. Zorg, dat de maaltijden niet alleen uit slappe, zachte kost bestaan zo als stamppot en pap en zorg dat er iedere dag iets hards te kauwen is ook voor de volwassenen; werk voor de tanden en kiezen, ook werk voor de darmen. Neem u voor om 's winters net zo veel verse groente te eten als 's zo mers, van alle beschikbare soorten gebruik te maken en ze met even veel zorg toe te bereiden. En lest best: gebruik de maaltijden niet om klachten en standjes te spuien. Maak ze vooral gezellig! Kanaries keuren is een zaak van concentratie en zuiver gehoor Benoeming. De wijkverpleegster Zr. Zegelaar is met ingang van 1 januari benoemd in gelijke betrekking te Hoek van Holland. Kerknieuws. Beroepen bij de Geref. Gemeente al hier Chr. van Dam te Rotterdam. Schaatskampioen. Tijdens de wedstrijden voor de Zeeuw se schaatskampioenschappen, die zater dag te Middelburg werden gehouden, werd onze dorpsgenoot C. de Kreek op de 500 meter (51 sec.) en op de 1500 m (2.45.4) kampioen van Zeeland. Op de 5000 meter werd bij vierde (10.02.4). Dhr. De Kreek is militair sport-instruc- teur. Kerkelijke verkiezingen. In de Ned. Herv. Kerk is tot kerk voogd herkozen dhr. J. J. Pieper. Tot notabel dhm. A. Klap en M. van Houte. Collectes. Door de leerlingen van de openbare lagere school werd voor een bedrag van 236,aan kinderpostzegels verkocht. Voor de aktie „Open het dorp" werd door de leerlingen 83,15 bijeengebracht en als klap op de vuurpijl gingen 2 jon- .Hoort u dat fraaie hol? Dat is de onderste op één na!" De ballpoint gaat op het papier en er wordt op de keurlijst een zeven ingevuld. „Van de bovenste heb ik nog geen kloekjes gehoord. Daar zullen we nog even op wachten, want volgens mij moet het er in zitten". In de keurkamer heerst doodse stil te, slechts het gezang van de kanaries die worden gekeurd is hoorbaar. De ogen van de keurmeester zijn op de bo venste kanarie gericht en hij wacht, wacht met Jobs geduld totdat hij zal horen wat hij wenst. „Tjoek, tjoek!" De vogel laat zich horen. „Hebt u het gehoord, het zat er in". Weer wordt een cijfer genoteerd. Hoe moet zo'n diertje zingen? We zijn eens een dagje op stap ge gaan met een kanariekeurmeester. Ve len van ons hebben zo'n diertje thuis voor de aardigheid, maar weinigen van ons zullen er enig idee van hebben hoe onze gevleugelde vriend eigenlijk moet zingen, wil het de toets der kritiek van de insiders kunnen doorstaan. Er zijn in ons land honderden vereni gingen, waarvan de leden zich vo,or hun plezier bezighouden met het kweken van kanaries. De jonge in dit jaar gekweek te mannen zijn zo tegen december op zang en dan worden er per vereniging, per gewest, nationaal en internationaal wedstrijden en tentoonstellingen gehou den, waar de inzenders strijden om de eer de beste dieren gefokt te hebben. We zijn eens een dagje op stap ge gaan met de heer F. H. Scheffers uit Eindhoven, kanariekeurmeester en een man die al vele tientallen jaren in de sport zit en dtis het fijne er van weet. Alles volgens systeem. Op alle wedstrijden kunnen de inzen ders vogels insturen in vier klassen. In de eerste klasse worden zogenaamde „stammen" geplaatst, dat zrjn steeds groepjes van vier kanaries van één in zender. De kunst is, hierin goed zingen de vogels te plaatsen, die liefst zo zin gen, dat het geheel harmonisch is en men dus kan spreken van een stam van één geheel. In klasse twee zendt men stellen in. Ook hier gaat het er weer om, dat de dieren wat zang betreft zo goed mogelijk bij elkaar passen. In klas se drie vinden we de eenlingen. In deze drie klassen moeten het vogels zijn, die door de inzenders zelf gekweekt zijn in het lopende jaar. In klasse vier, de zo genaamde open klasse, worden ook één lingen ingezonden, doch hier kijkt men er niet naar of de dieren door de inzen der zelf gekweekt zijn en evenmin hoe oud ze zijn. De dag dat wij de keurmeester ver gezelden, werden er op de wedstrijd sléchts stammen gekeurd. Door een zo genaamde „aandrager" worden de vo gels in de tentoonstellingszaal uit de kasten genomen en in een praktische houten koffer geplaatst. Deze koffer is zo vervaardigd, dat er precies vier kooi tjes van de te keuren stam in kunnen staan. Deze koffer wordt naar de keur kamer gebracht, waarna de kooitjes uit de koffer worden gehaald en boven op elkaar op een tafeltje worden geplaatst. Aan een bureau er voor zit de keur meester en vanaf het moment dat de dieren zijn „uitgezet" let hij goed op en luistert nauwkeurig. Wat moet het diertje doen? Voor hem liggen zijn keurlijsten, waar op de „toeren" die de vogels dienen te maken, staan vermeld, met er achter de mogelijkheid voor de keurmeester er een cijfer achter te plaatsen, de waar de die hij aan de betreffende toer door deze kanarie gemaakt toekent. Uiteraard hadden wij evenals zo ve len weinig verstand van het kanarielied. Maar hier, op deze dag, zijn we veel wijzer geworden. Zo moet de kanarie bijvoorbeeld de „knor" maken, dat is het dof laten rol len van de letter R, zonder dat er een klinker aan te pas komt. Komt er een klinker bij, zoals bijvoorbeeld de OE of O of UU, dan wordt het een „holrol". Dan zijn er nog de „kloeken", die on geveer klinken als „tjoek, tjoek", de fluiten als „doe, doe", enzovoort. Na enige stammen gehoord te hebben en met steun van de keurmeester, die geen moeite te veel was ons alles duidelijk uit te leggen, begonnen we al aardig de toeren van elkaar te onderscheiden. Maar het bepalen van de kwaliteit van zo'n toer, dat is iets waar men spciale oren voor moet hebben en zeer veel er varing. De gehele dag zit de keurmees ter te luisteren en elke stam krijgt een half uur de gelegenheid om te tonen wat zij waard is. Daarna volgt een andere, die eveneens weermin een koffer wordt aangevoerd. Liefde voor de vogels. Zoals anderen veel houden van hon den en katten, zo houden de kanarie kwekers van hun vogels. Met de groot ste zorg wordt er met de dieren om gesprongen en heus niet uit materiële overwegingen omdat ze zo kostbaar zijn. Neen, het gaat om de beesten zelf. De kweker heeft vanaf het ei met de vogel opgetrokken. Hij heeft de vader, de moeder, het gehele gezin met zijn zor gen omringd. Hij heeft zijn vogeltjes al zijn vrije tijd gegeven en gadegeslagen^ hoe ze opgroeiden. Hij heeft hun eerste zangpogingen gehoord en hij heeft later gemerkt hoe ze stuk voor stuk beter gingen zingen en hoe er verschil ont stond tussen de diverse vogels. Nu op de wedstrijd, als de dieren voor de keur meester gaan komen, is elke kweker tot het uiterste gespannen. Zij hebben hun beste vogels ingezonden, maar hoe zul len ze het er afbrengen Dat is en blijft de vraag, want ze reageren nu eenmaal niet op commando's. Enige weken voor de. wedstrijd heb ben de kwekers de dieren in kleine kooitjes apart gezet in een zogenaamde „zangkast", waar een gordijn voor zit. In het donker gehouden zijn de dieren rustig en in de afgelopen dagen heeft de eigenaar ze er elke dag een keer uit gehaald. In het licht gekomen gaan de dieren dadelijk zingen en dat is de be doeling, want ook hier in de tentoon stellingszaal zitten, ze tot de keuring in kasten achter het gordijn. Komen ze nu in de keurkamer uit de koffer in het licht van de lampen, dan gaan ze zin gen en zo is de kans op weigering tot een minimum beperkt. Wedstrijdpech. Toch maakten we een geval mee van een inzender die echt pech had. Op de tafel van onze gastheer kwam een stam vogels te staan en dadelijk gingen er twee vlot zingen. De keurmeester knik te tevreden. „Mooie vogels!" merkte hij op. „Alle toeren schitterend. Moet u dat hol eens horen, dat is de onderste op één na!" Twee vogels gaven echter geen kik. Ze waren te druk bezig met eten, om geluid te willen geven. „Kijk, dat is nu jammer", zei de heer Scheffers, „het is duidelijk dat in die stam alle vogels goed zijn, want die kweker kweekt goede vogels, dat kun je horen. Het is voor hem te hopen, dat die andere twee ook nog wat laten ho ren voordat de tijd om is, want anders ziet het er niet zo best voor deze stam uit". Als het even stil was maakte de keur meester zachte lokgeluidjes om de vo gels en wel speciaal de twee die nog geen snavel hadden opengedaan aan de gang te krijgen. Eindelgk begon er één te zingen en die haalde vlot weer een paar fraaie punten. Maar die laatste deed het niet. Het dier ging zelfs ba den en dan is de kans op zingen vrij klein. Even liet hij een fraaie holrol horen, die prompt zeven punten opleverde, een aardig cijfer wanneer men weet dat ne gen het hoogst is en zelden wordt ge geven. Maar verder deed de vogel niets en tenslotte moest de stam worden in gepakt en kwam het geheel niet zo best te voorschijn door het falen van die ene vogel. „Dat is nu wedstrijdpech!" merkte de heer Scheffer hoofdschuddend op. „Voor mij persoonlijk zou dit misschien wel de beste stam zijn van de hele wedstrijd. Maar ja, daar heeft de inzender natuur lijk weinig aan". Op deze keurdag hebben we eens een kijkje kunnen nemen achter de scher men van de kanariesport en gezien dat vooral aan een keurmeester bijzondere eisen worden gesteld. (Nadruk verboden) Boter is een van de weinige artikelen waarvan het toezicht op de bereiding en verkoop niet ligt op het terrein van de Keuringsdienst voor Waren. Dit komt doordat de controle op boter geregeld werd, lang voordat de Warenwet in werking trad. Deze wet dateert immers van 1919, de eerste Boterwet van 1889. Vele bepalingen van de Boterwet, die in 1900 ingrijpend werd herzien, zijn in de loop der jaren verouderd, zodat de Bo terwet 2 jaar geleden buiten werking werd gesteld. De bepalingen, die betrek king hebben op de aanduiding en sa menstelling van margarine en op de samenstelling van boter, zijn voor zover nog van belang overgenomen en aan gevuld in verordeningen van de Pro- duktschappen voor Zuivel en voor Mar garine, Vetten en Oliën en in het Mar garinebesluit, uitgevaardigd krachtens de Warenwet. Het ligt in de bedoeling ook een Bo- terbesluit uit te vaardigen, waarin aan de aanduiding, de samenstelling en de microbiologische gesteldheid van boter eisen worden gesteld. Boter wordt bereid uit melkvet, in ons land vrijwel uitsluitend van de koe af komstig, in andere landen ook van gei ten, schapen, paarden en zelfs kamelen. In de Nederlandse fabrieken wordt de room gepasteuriseerd; de boerenboter (die in ons land als handelsprodukt van zeer geringe betekenis is) wordt als re gel uit niet-gepasteuriseerde room be reid. De binnenlandse consument geeft meestal de voorkeur aan boter van ge zuurde room; buiten West-Europa wordt ook veel boter van zoete room genut tigd. Door het verschil in zuurtegraad van het vocht (pH. van het serum), is de mogelijkheid tot bacteri-ontwikkeling in de boter uit gezuurde en niet-gezuur- de room verschillend. Het achterwege blijven van het zuringsproces in de room (door een speciaal toegevoegde cultuur van melkzuurbacteriën) heeft niet al leen een verschil in aroma maar ook in de houdbaarheid van de boter tot ge volg. Ook het al of niet toevoegen van zout is hierbij van belang. Zout heeft doorgaans een remmende werking bij het ontstaan van bacteriologisch bederf, maar bevordert anderzijds het enzyma tisch bederf. Bij de bewaring van boter spelen beide processen een 'rol en het hangt vooral van de temperatuur af welke van deze de boventoon voert. Voor epslag in koelhuizen (bewarings- temperatuur ten minste 10 C en dus geen bacteriologisch bederf) leent on gezouten boter uit gezuurde room zich beter dan gezouten boter. Mede in ver band met deze houdbaarheid is de hoe veelheid gezouten boter, die in ons land wordt bereid, slechts een fraktie van de totale produktie. De ingrediënten, die in boter verwerkt mogen zijn, zijn op de vingers van één hand te tellen: zuursel, kleursel (keuze uit slechts 2 kleurstoffen: caroteen en anatto, welke bovendien in de praktijk weinig toepassing meer vinden), water en zout. Boter mag geen melkvreemde vetten, geen conserveermiddelen, stabi lisatoren, emulgatoren en/of syntheti sche aromastoffen bevatten. Gezien het geringe aantal toevoegingen duidt'.men boter nog wel eens aan als een natuur- produkt. Boter moet voldoen aan de eisen, dat het vetgehalte niet lager is dan 80 en het watergehalte niet hoger dan 16 het gehalte aan vetvrije melk-drogestof mag niet meer dan 2.0 bedragen, het NaCl gehalte niet hoger zijn dan 2 behoudens ontheffing in zeer speciale gevallen bij export. Botermerken. Op de verpakking van boter, die in de winkel te koop wordt aangetroffen, komt het Rijksbotermerk voor. Dit is meestal in blauw uitgevoerd, en dan vergezeld van de aanduiding „export- qualiteit" en voorzien van de naam van degene die de boter in de handel brengt. Is de opdruk Y|in het Rijksbotermerk op de verpakking groen, dan hoeft de naam van de producent of ompakker niet vermeld te worden, maar moet ook elke kwaliteitsaanduiding achterwege blijven. Het Rijksbotermerk (Rijkswa- pen met de woorden Nederlandse boter- controle onder Rijkstoezicht) garan deert, dat de boter van in Nederland gewonnen melk is bereid, geen melk vreemde vetten bevat en ook verder de vereiste samenstelling heeft. Het Rijks- merk mag gevoerd worden door aan geslotenen bij een botercontrolestation, voor zover de door hun bereide of. om- gepakte boter aan de gestelde eisen vol doet. Boter met het blauwe merk is af komstig van fabrieken, die blijkens de door het Zuivel-Kwaliteitscontrole-Bu- reau (Z.K.B.) gehouden periodieke pro- duktiekeuringen, boter van goede tot zeer goede kwaliteit bereiden. Verwacht mag worden, dat dergelijke boter, mits doelmatig bewaard (koel en niet te lang), ook bij de consument van goede kwaliteit zal zijn. Door de verplichte naamsvermelding van bereider of lever ancier wordt de afnemer op het terrein van de kwaliteit nog een extra waar borg gegeven. Boter met het groene merk moet wel aan dezelfde eisen wat betreft echtheid, zuiverheid en samenstelling voldoen, maar op het gebied van de kwaliteit in engere zin (reuk en smaak) wordt niets gewaarborgd, noch door het Rijksboter merk, waar elke kwaliteitsaanduiding ontbreekt, noch door het achterwege mogen blijven van de naam van de be reider of leverancier. Meestal betreft het boter van fabrie ken waarvan op grond van de keurings resultaten van het Z.K.B. de boter min der goed beoordeeld wordt waardoor zij het blauwe merk met de kwaliteits aanduiding niet mogen aanbrengen op de bereide boter. Boter, welke niet aan de samenstel- lingseisen voldoet, een te hoog water gehalte heeft en/of verontreiniging be vat, mag niet van een Rijksbotermerk worden voorzien. De laatste jaren wordt dergelijke bo ter (meestal bereid uit retour-consump- tiemelk en -melkprodukten), zo nodig na doeltreffende zuivering, afgezet aan de industrie. Zodanige boter zal de con sument dus niet in de winkel aantref fen. De botercontrolestations en het Z.K.B. De botercontrolestations werden kort na de totstandkoming van de Boterwet (v.a. 1901) door de producenten zelf opgericht, met als oogmerk de bescher ming van de boterexport. Aansluiting bij een controlestation is vrijwillig, de aan geslotenen onderwerpen zich uiteraard aan diverse verplichtingen en regels. Zo moeten zij „goed bekend staan", zij mo gen niet betrokken zijn bij de bereiding van margarine en moeten controle op hun boekhouding en produktie toelaten. Deze controle wordt niet door rijks ambtenaren uitgeoefend; de controle stations zelf zijn onderworpen aan toe- Studieboeken, naslagwerken en andere veel gebruikte boeken bescherm» U nu voorgoed me» BOEKLON, de door» zichlige, zelfklevende plastic. GemakklelijjL aan Ie brengen, scheurvas! en afwasbaar. Verkrijgbaar bij de kantoorboekhandel in rolletjes van 100 x24 cm. f 1,45 en 100 x 32 cm. f 1.95. Ook leverbaar in andere lengten en breedten. zelfklevende plastic beschermt blijvend BOEKHANDEL

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1963 | | pagina 2