NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BE VELA ND oveRöenkinq 28STE JAARGANG No. 32 4 JANUARI 1963 J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN JUISTE BRIL •fIfLLCQZN Land- en Tuinbouw cCantys da sthLiat Fa. D. Pieterse - Wemeldinge Alleen 't beste... goed genoeg! "-a Blnnenvering goodwill Schuimrubber J. Kole - Yerseke - Tel. 372 Zo drukten onze voorvaderen F. van der Peyl - Kruiningen PLAATSELIJK NIEUWS YERSEKE REDACTEUR: ROUAANSE HAAI 21 - TE LEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,25 per kwartaal Franco per post 2,50 per halfjaar ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 284M Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En hij was aldaar in de woes tijn veertig dagen, verzocht van de satan, en was bij de wilde gedierten; en de Engelen dien den hem. Marcus 1 13. Marcus heeft blijkbaar haast, de haast van een mens, die veel te zeggen heeft. Terwijl Mattheus ons eerst het ge slachtsregister van Jezus mededeelt, Lucas ons de voorgeschiedenis uitvoerig verhaalt, Johannes ons, als op de vleu gelen van de adelaar, wil meenemen in zijn proloog, valt Marcus als het ware met de deur in huis. Johannes de Doper wordt alleen genoemd, omdat dit nood zakelijk is met het oog op de doop van Jezus. „En terstond" een karakteris tiek woord voor Marcus „na de doop daalt de Geest op Jezus", die nu, door de Geest gedreven, naar de woestijn gaat en daar verzocht wordt. Merkwaardig, symbolisch is het slot van het 13e vers: veertig dagen brengt Jezus door tussen „de wilde gedierten en de engelen". Tussen die twee heeft Hij de keus. Tus sen die twee, hel en hemel, zal Hij moe ten strijden, totdat de beslissing is ge vallen en Hij, met grote stem van het kruis zal roepen: „het is volbracht". Zoals Marcus haast heeft, zo heeft het nieuwe jaar blijkbaar ook haast. Het is zonder nadere aankondiging, zon der proloog bij ons binnengevallen. De machinerie is zonder meer in beweging gezet. Alles draait weer in het oude, snelle tempo: „uren, dagen, -maanden, jaren". Bij alle onzekerheden omtrent de toe komst, waarbij wij ons zo hopeloos klein en misschien bang kunnen voelen wij kunnen immers geen stap vooruit zien is één ding zeker: wij zullen dit jaar, als wij het einde halen of hoe ver wij ook komen, moeten leven tussen de wil de dieren en de engelen. Wie durft dat eerste ontkennen? Wij hebben ze gezien, misschien aan den lijve gevoeld, zoals zij, als het ware losgelaten zijn over de wereld en wij kennen hun kracht in ons eigen leven, voor zover wij daarin geen volslagen vreemdeling zijn. Maar even zeer openbaart zich in ons leven de macht naar boven, nu, op dit zelfde ogenblik, terwijl wij dit lezen. In die strijd tussen de wilde dieren en de en gelen is de mens geen slagveld of toe schouwer, maar wordt hij tot deelname elke dag opnieuw geroepen. Voor som mige lezers zal deze strijd langs de weg van geleidelijkheid gaan, voor anderen in adembenemende spanningen. Maar veiligheid en overwinning zal er voor ons allen zijn in de kracht van Hem, die voor ons de woestijn inging om ons de heerlijkheid der engelen te bereiden. (Uit een Dagboek) Als 't lezen niet zo goed meer wil Koopt U bij ons de Modern, sierlijk en sterk KAPELLE (Z.-B TELEFOON (01102) 223 EEN NIEUWE VEELBELOVENDE BROUWGERST In de Rassenlijst 1962 is opgenomen het nieuwe brouwgerstras Cambrinus. Deze brouwgerst is in de eerste plaats geschikt voor het Zuid-Westen, waar dit ras in 1962 fantastische opbrengsen heeft gegeven (hoogste opbrengst 7.050 kg per ha). Doch niet alleen dit jaar, ook in alle jaren van beproeving gaf genoemd ras belangrijk hogere opbrengsten dan de bestaande brouwgerstrassen (5 en hoger), terwijl de brouwkwaliteit, zowel in de proefmouterij als op praktijk schaal, goed is. Kenmerken zijn: Zeer hoge opbreng sten, vooral in het zuidwestelijk zee kleigebied. Zeer vlotte voorjaarsontwikkeling met goede grondbedekking. Weinig gevoelig voor slechte struk- tuur. Stro kort en veerkrachtig. Mag niet teveel stikstof hebben. Lange aar en grote, goed gevulde kor rel met zeer weinig tweede soort. Kortom een belangrijke aanwinst voor het brouwgerstsortiment. ZOMERZOTSCHOT Honden zijn bijzonder aardige en pret tige dieren. Er zijn gelukkig veel men sen die er zo over denken. „Een hond is 's mensen trouwste vriend!" placht de man te zeggen. En hij meende het. Het nare van het geval was echter, dat deze man ook een voortuin bezat, die zijn trots was. Hij behoorde tot die mensen die elke vrije minuut in de tuin door brengen en daarin hun recreatie vinden. 's Mans voortuin was dan ook het aan zien zeker waard en de liefde voor zijn tuin bracht hem in gewetensmoeilijkhe den. In de buurt huisden vele „trouwe mensenvrienden", waarvan sommige met ellenlange stambomen en andere die meer aan toevallige ontmoetingen het leven dankten. De fraaie voortuin van de man lag blijkbaar in een omstreden jachtgebied der honden. Zo'n soort nie mandsland, waarop allen aanspraken menen te kunnen maken. Zo werd 's mans tuin veelvuldig door de trouwe mensenvrienden bezocht, die het om strijd tot hun gebied wensten te verklaren. Uiteraard verdroot dit de man en al droeg hij de honden geen kwaad hart toe, de tranen sprongen hem in de ogen wanneer hij zag hoe kaal en bruin zijn flora werd. Hier moest een einde aan komen, meende hij. Maar hoe weert men honden uit zijn tuin? Een hekje of een ligusterhaag blijkt in de praktijk ten enenmale onvoldoende, want de dieren kruipen er slinks onderdoor of nemen de hindernis met behendige sprong. Toen hoorde de man, dat een harde knal wonderen kan verrichten en huis dieren zo doet schrikken, dat zij de plaats gaat mijden. Het probleem bleef, hoe deze knal te veroorzaken, 's Mans broer had een jachtvergunning en een jachtgeweer. Hij kreeg het in leen. Zo begon zijn zomerzotheid. Toen op een slechte dag een groepje honden op de vuist ging over het recht matig bezit van hun grondgebied, sloop de man naar buiten, het jachtgeweer in de vuist geklemd. Er kwam iets over hem, dat onze verre voorvaderen moeten hebben gevoeld, toen zij nog met de knots en de stenen bijl het wild beslo pen. Deze man, die nog nooit een ge weer had vastgehouden en zeker nog nooit had gejaagd, voelde een wild in stinct in zich wakker worden. Hij sloop langs de heg en ging in dekking ach ter een hoge struik. Hij drukte het ge weer aan de schouder en spande de vin ger om de trekker. Zijn hart bonsde in de keel. De dure witte pcedel met ellenlange stamboom van zijn buurman hipte vro lijk om zijn grasveld rond en hief sier lijk een gepluimde poot. De man richtte. Even drong het tot hem door, dat hij zou kunen doden. Dus richtte hij lager, voor de hond op de grond. Het schot ging af ende poedel was op slag dood. Als er een waterstofbom uit het geweer was gekomen had de man niet erger kunnen schrikken. De andere hon den namen overijld de benen. Het was de eerste maal in 's mans leven dat hij een geweer hanteerde en het was toe vallig een dodelijk schot. Zoiets pakt een mens aan. Daar kwamen politiezaken van. „Die hond is 125,waard!" zei de eigenaar. En de politie schreef alles netjes op, zodat de buurman voor de balie moest verschijnen, omdat hij we derrechtelijk andermans hond had ge dood. Tot tranen geroerd deed hij daar zijn verhaal en aangezien hij in de buurt bekend stond als een goed mens, die nimmer een vlieg had kwaad gedaan, wilde de rechter alles geloven. Boven dien bleek de schade al vergoed. „Ik kan me indenken dat het een merkwaardige belevenis is, wanneer je voor het eerst schiet en het is meteen raak!" merkte de rechter op. Toch nam dit niet weg dat de rech ter het wel erg lom vond om maar dadelijk met een jachtgeweer aan de slag te gaan. „Een aardig stukje vuurwerk had het zelfde resultaat gehad en leverde min der risico's op", vond hij. Daar was de verdachte het mee eens. Een boete vfin 25,en nooit meer schieten, zo besliste de rechter. Het jachtgeweer was in beslag geno men. Dit gaat naar de broer van de verdachte terug, waarvan hij het had geleend. De man zelf mag er niet meer aankomen. Men kan nooit weten of hij per ongeluk niet nóg eens raak zou schieten. RUDOLF PASSANT (Nadruk verboden) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met btfsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst z(jn en geven zo mogeiyk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Tweedehands motor. Hoe kan men het kentekenbewijs verkrijgen, als men een motor in het buitenland heeft ge kocht en de invoerrechten betaalde? Aangezien u niet schrijft of u een hele nieuwe dan wel een tweedehands motor hebt gekocht, kunnen wij u niet advise ren wat u te doen staat. U kunt het beste naar de A.N.W.B. gaan of schrij ven. U moet dan in ieder geval de vol gende gegevens verstrekken: Het na- tionaliteitsbewijs, dat u hebt. Het merk van de motor. Of deze oud of nieuw is. Waar gekocht, van handelaar of parti culier. De A.N.W.B. kan u dan volledig adviseren en u helpen de papieren te krijgen. Indien u schrijft, moet u het bewijs meesturen. U kunt terecht bij de volgende kantoren: A.N.W.B., Moreelse- park 3, Utrecht. A.N.W.B., Bergstraat 33, Arnhem. Vergeet u vooral niet zo veel mogelijk inlichtingen te verstrek ken. T.V. Er verschijnen dikwijls zwar te stroken op mijn t.v.-toestel. Wat is de oorzaak hiervan? aldus S. I. Als er onder en boven stroken zwart blijven op uw t.v.-toestel, wijst dat er op, dat er iets mis is met de aftasting van de beeldlijnen. De kathodestraal be gint dan te laat het fosfor met licht te bespelen en hij eindigt te vroeg. Wij ge loven niet, dat dit een ernstig gebrek is; zelfs zou het mogelijk kunnen zijn, dat u achter aan het toestel een regel- I knop heeft waarmee het beeldvlak weer Blauwe lamp. Wat betekent de blauwe lamp die de schepen op de ri vieren gebruiken? informeert N. d. T. De blauwe lamp, die u hebt gezien, betekende een waarschuwing voor de scheepvaart, dat het schip aan de ver keerde wal voer. Het voer dus waar schijnlijk links van de rivier. Overdag wordt een blauwe vlag gevoerd. Dit is soms nodig in verband met stromingen of om andere redenen. Cent. K. J. geeft ons enkele ge gevens en vraagt welke munt dit is. Uw munt is een Nederlandse cent van 1828. Met dat jaartal zijn er 8.200.000 geslagen. De W is dus de beginletter van Koning Willem I. De waarde is moeilijk te schatten. Afgesleten exem plaren zijn niet zeldzaam en hebben nauwelijks verzamelwaarde. Een stem- pelnieuw exemplaar zou wellicht 2,50 waard zijn. Uw exemplaar is inderdaad nog zeer mooi. HAZET FABRIEKEN ZEVENBERGEN de cijfers op uw barometer niet lager dan 70. Met de windsnelheid wordt be doeld de snelheid waarmee de lucht zich' van de ene plaats naar de andere be geeft. Deze luchtversehuiving heet wind. Om het ontstaan hiervan te begrijpen, moet u weten wat luchtdruk is. Iets wat warm is, zet uit en iets dat afkoel, krimpt. Dit is ook met de lucht het geval. Wanneer het op een bepaalde plaats in b.v. Europa warm is, dan zal de lucht aldaar uitzetten en u begrijpt, dat er daar dan niet genoeg plaats is. Dan ontstaat wind (of luchtstroming) omdat die massa warmere lucht van die plaats ontwijkt naar andere plaatsen al waar de lucht niet zo warm is en er dus meer ruimte is. Thermiek: om dit te begrijpen moet u zich kunnen voor stellen, dat er plaatselijk luchtverwar- ming optreedt aan het aardoppervlak. Er ontstaat dan een luchtbel die war mer is dan de omringende lucht en die daar boven. Deze luchtbel zoekt een uit weg als boven en aangezien warme lucht altijd omhoog gaat, zal deze lucht bel stijgen tot er weer evenwicht is. Er ontstaat dus een soort wind, die recht omhoog gaat, dit wordt nu thermiek of stijgwind genoemd. Zweefvliegers ma ken er graag gebruik van. Een millibar is een eenheid, die wordt gebruikt om de luchtdruk aan te geven. Is de lucht druk in een gebied hoger dan in een aangrenzend gebied, dan zal er lucht gaan afvloeien op bovenbeschreven wij ze. Is de luchtdruk laag, dan zal de lucht uit een ander gebied toevloeien. Natuurlijk hebben wij u hier niet alles kunnen vertellen. Dit onderwerp is erg ingewikkeld en om het precies te we ten te komen, zoudt u er een boek over moeten lezen. normaal kan worden gemaakt. Het is nooit aan te bevelen om zelf maar wat te proberen, zodat wij u aanraden uw handelaar even te laten komen mits vakman! Wij zijn er dan zo goed als zeker van, dat het euvel zó verholpen is. Polshorloge. De heer G. N. vraagt naar de levensduur van zijn horloge. Het is volslagen onmogelijk de levens duur van een polshorloge vast te stel len. Het vaststellen van de levensduur van materialen is in beperkte zin mo gelijk als men weet wat er met die ma terialen gebeurt en men de slijtage uit rekent. Van een gecompliceerd samen stel van onderdelen als een horloge zal echter geen fabrikant u durven garan deren, dat het een bepaald aantal jaren goed blijft. De meeste garantietermijnen eindigen dan ook een jaar na aankoop. De slijtage is geheel afhankelijk van het gebruik en het onderhoud. Er zijn horloges, die een mensenleef tijd meegaan en vroeger gingen de oude zakhorloges dikwijls drie generaties van vader op zoon over. Indien u een goed merk hebt, dan is het mogelijk, dat u uw hele leven met uw horloge doet. Bent u echter niet voorzichtig, dan doet u er niet lang mee. Het spreekt van zelf, dat wij in de krant niet kunnen zeggen wat goede en wat slechte merken zijn. Zelfs een slecht horloge gaat lang mee als men er goed voor zorgt. Geregelde controle en schoonmaken door een vak man, zijn uw beste waarborg. Warm en koud. We hebben wel eens nachten gehad dat het warmer was dan overdag, hoe kan dat? vraagt N. I. De temperatuur is afhankelijk van vele faktoren zoals wind, regen, zonne schijn etc. De reden, dat het 's nachts warmer was ligt waarschijnlijk in het feit van veel bewolking, hetgeen voor kwam dat de zonnewarmte kon ont snappen, terwijl tevens 's avonds de wind dikwijls gaat liggen. De koude overdag werd veelal veroorzaakt door regen en wind, waarvan wij dit jaar veel hebben mogen genieten. Dat de nacht tempera tuur nu in dit najaar veel lager was, komt omdat wij overdag veel mooi helder weer hebben gehad, waar door de warme lucht 's nachts niet door een wolkendek kon worden vastgehou den. Dit veroorzaakt een uitstraling en een groot warmteverlies voor de aarde. Wat is een barometer? J. v. L. vraagt wat een barometer is en hoe de ze werkt. Een barometer is een apparaat, dat de luchtvochtigheidsgraad aanwijst. Om u dit duidelijk te maken moet u weten, dat de lucht om ons heen niet alleen bestaat uit zuurstof, die wij nodig heb ben om te ademen, doch ook uit kool zuurgas, dat wij uitademen, en water damp. Nu is het zo, dat het gehalte aan waterdamp wisselt met de gesteldheid van het weer. Als het mooi weer is, d. w.z. met veel zon, dan zal het gehalte aan waterdamp laag zijn, regent het of is het bewolkt, dan is er een groter vochtgehalte in de lucht. Als het vriest zoals in de winter, is het dikwijls ook zonig en dan is het vochtgehalte ook la ger, ook doordat veel vocht niet ver dampen kan door de koude. De baro meter nu registreert het gehalte aan vocht in de lucht en op gelijke afstan den op de schaal zijn cijfers gezet waar de wijzer staat als er een bepaalde hoe veelheid vocht in de lucht is. Wanneer de wijzer nu een hoog vochtgehalte aan wijst, is het meer bewolkt of regenach tig dan wanneer de wijzer een lager ge halte aangeeft. U kunt dus aan de ba rometer zien of het mooi of slecht weer is of worden zal. Hij is namelijk zeer gevoelig en zal een verhoogde vochtig heidsgraad aanwijzen ook al verwachten wij nog geen regen. De cijfers duiden het percentage vocht aan dat in de lucht zit, en aangezien in Nederland met zoveel water in de buurt de voch tigheidsgraad altijd vrij hoog is, gaan Als U echter ziet hoe we thans drukwerk fabriceren, zult U be seffen, waarom Van der Peyl's drukwerk beter drukwerk is MARKT 17 - TELEFOON (01130) 381 Neptunusnieuws. Wedstrijden van vorige week zater dag. Dames: Volharding (Goes)Nep- tunus, 14, ruststand 03, met doel punten van L. Minnaard 2 x, J. Min- naard en A. van Oeveren. De dames van Neptunus zijn nog steeds ongeslagen en staan bovenaan de ranglijst samen met S.I.O.S. uit Bergen op Zoom, die ook nog ongeslagen is. Heren senioren: Nep tunusTonido III (Goes) 115, rust stand 44. Hier werden de doelpunten gemaakt door E. Minnaard 3 x, D. Min naard 2 x, Jac. van Sprundel 2 x, P. Dronkers 2 x en P. Stomp. Op één wed strijd na de halve competitie achter de rug hebbende, staan de heren op de 2e plaats aether S.I.O.S. III. Voor a.s. zaterdag staan de volgende wedstrijden op het programma: Dames Fortuna (Bergen op Zoom)Neptunus en heren senioren Fortuna IINeptu nus. WEMELDINGE Van 612 januari 1963 Donderdag 10 januari: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 12.14 5.39 6.19 Maandag 0.52 1.26 6.48 7.23 Dinsdag 1.54 2.20 7.46 8.15 Woensdag 2.47 3.11 8.37 9.04 Donderdag 3.37 3.59 9.25 9.49 Vrijdag 4.24 4.47 10.13 10.33 Zaterdag 5.09 5.31 10.54 11.16 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1963 | | pagina 1