Politiebond Oud-leider Van de Kamp tóch schuldig u 8 GERRIT VAN DE KAMP, OUD-VOORZITTER VAN DE ACP, GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG INTERVIEW Jarenlang was Gerrit van de Kamp hét boegbeeld van politiebond ACP, maar nu valt de voormalig voorzitter snoeihard van zijn voetstuk. Van de Kamp zou herhaaldelijk (seksueel) grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en mag daarom van de bond niet terugkeren. Oud-voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP heeft zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan (seksueel) grensover schrijdend gedrag op de werkvloer. Dat concludeert de ACP op basis van een onderzoek dat de bond door een externe partij heeft laten uit voeren. Het is spijtig en onbegrijpelijk dat hij grenzen heeft overschreden Volgens de ACP heeft Van de Kamp gedurende het onderzoek gezegd dat hij zich niet herkent in de aan tijgingen. Hij wilde volgens de bond geen inhoudelijke reactie op het persbericht geven. Over de be schuldigingen kan Van de Kamp niet veel zeggen, omdat de concrete feiten niet met hem gedeeld zijn, zegt hij tegen deze krant. „De uitkomst van dit rapport is volstrekt anders dan de conclu sies van de eerdere twee onder zoeken en het daarna door de ACP gegeven eerherstel. Alsof ie mand opeens een andere sticker op de bestaande meldingen heeft geplakt. En dat is gek, want de ACP meldde eerder dat de mel dingen die over mij zijn gedaan en getoetst door een advocaat niet strafrechtelijk of arbeidsrechtelijk van aard waren. Dat was voor het bestuur - en dat heb ik zwart op wit staan - reden om géén af scheid van mij te nemen en mij publiekelijk excuses te maken.’ Beroepsorganisatie Van de Kamp was sinds de jaren 90 bij de ACP betrokken en werkte achttien jaar als voorzitter. In die functie voerde hij diverse cao-on- derhandelingen. „De ACP heeft zich in zijn tijd ontwikkeld van een vakbond naar een beroepsorganisa tie. Dat hebben we gewaardeerd”, zegt zijn opvolger Wim Groene weg. „Het is echter spijtig en onbe grijpelijk dat hij met zijn gedrag grenzen overschreden heeft. Dat moet ingrijpend geweest zijn voor de slachtoffers. Ik waardeer het dat zij naar voren zijn gestapt en mee gewerkt hebben aan het onderzoek. Ik wil de komende tijd bijdragen aan een werksfeer waar iedereen zich veilig en gehoord voelt.” U vindt dat u op basis van slechts meldingen bent veroordeeld? „Als ik kijk naar de manier waarop er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden: ja. In het eerste onderzoek is dat überhaupt niet gebeurd. In het tweede héél beperkt. En in het derde onder zoek is het op z’n zachtst gezegd qua vormgeving suggestief en in de vraagstelling schemert eigen lijk al door dat ik het gedaan heb. Wij weten niet of het transparant of netjes gedaan is. De ACP zegt dat, maar niemand kan het con troleren.” In het onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche is met dertig (oud-)medewerkers en met ex terne personen in vertrouwelijk heid gesproken. Elf van hen hebben het gedrag van de voormalig voor zitter als grensoverschrijdend erva ren. Drie vrouwen zouden te ma ken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar naast gaven tien personen aan al langer ‘bekend te zijn’ met seksueel grensoverschrijdend gedrag van de voormalig voorzitter. Over de pre cieze inhoud van de meldingen doet de ACP geen mededelingen. NRC sprak afgelopen zomer met een vrouw die stelt in 1992 in haar woning te zijn aangerand door Van de Kamp. De ACP noemt de uitkomsten van Hoffmann ‘onaanvaardbaar’ en wil de arbeidsovereenkomst met Van de Kamp volledig beëindigen: ‘De gebeurtenissen, alle gesprek ken, de onzekerheid en media-aan- dacht het afgelopen jaar waren in grijpend voor iedereen binnen de ACP en in het bijzonder voor de slachtoffers’, valt te lezen in een verklaring. ‘We erkennen dat er dingen zijn misgegaan in het pro ces: na dit onderzoek blijkt name lijk dat wij eerder dit jaar ten on rechte bekendgemaakt hebben dat er geen sprake was van grensover schrijdend en seksueel grensover schrijdend gedrag door de voorma lig voorzitter. Bovendien zijn men sen beschadigd. Dit spijt ons en we bieden dan ook onze excuses aan.’ Onrust De kwestie rond Gerrit van de Kamp, lange tijd een van de meest invloedrijke politievakbondsmen- sen van Nederland, heeft het afge lopen jaar binnen de ACP tot grote onrust geleid. De op een na grootste politievakbond van ons land (24.000 leden) concludeerde nog in maart van dit jaar, op basis van eer dere onderzoeken, dat Van de Kamp zich niet schuldig had ge maakt aan grensoverschrijdend ge drag. De bond maakte excuses en Drie vrouwen vertellen een sek sueel grensoverschrijdende er varing met u te hebben gehad. Andere personen beschuldigen u van machtsmisbruik, intimida tie en grof verbaal geweld. Hoe kijkt u naar die aantijgingen? „Ik ben achttien jaar vakbonds voorzitter van de ACP geweest. Als je dit werk zo lang doet, zul je echt niet alles perfect hebben ge daan. Ik heb ongetwijfeld ook fouten gemaakt. Achteraf gezien hadden dingen vast anders ge moeten en zijn er vast dingen ge beurd die in de tijd van nu niet meer kunnen.” ‘Ik weet niet of je mij nog her kent’, appt Van de Kamp de dag voor het interview, dat op zijn verzoek plaatsvindt bij een advo catenkantoor in Leiden. De ge vierde vakbondsvoorzitter - be kend van talloze televisie-optre- dens - zit al acht maanden ziek thuis vanwege de onrust die rond hem is ontstaan. Hij houdt het vanwege zijn slechte gezondheid bij dit ene interview. „Het gaat echt niet goed met me”, zegt Van de Kamp in het bijzijn van zijn advocaat. „Ik ben het vechten moe! Ik zit al acht a negen maan den in deze situatie. Ik ben ziek en ik merk dat ik aan het einde van mijn latijn zit.” Er zou sprake zijn van een aan randing in het huis van een vrouwelijke collega van de ACP. „Ik heb me tegen dit verhaal nooit kunnen verweren, omdat ik nooit met de precieze inhoud van de meldingen geconfronteerd ben. Die waren vertrouwelijk en ge heim. Later heb ik uit de krant be grepen dat het om deze zaak ging. Van dertig jaar geleden. Nog vóór mijn tijd als voorzitter. Ik ga op deze casus verder niet reageren, want de krant is daar niet het juiste middel voor.” Alles wat in het voorjaar is ge beurd, telt niet meer. Het eerher stel telt niet meer. Alles wordt nu alléén op mij afgeschoven.” „Ik heb in het onderzoek altijd gepleit voor transparantie en eer lijke procesgang. Om te zorgen dat iedere partij aan bod komt zo dat er evenwicht is. Ik word nu echter geconfronteerd met een si tuatie waarin dat niet het geval is. „Ik begrijp je vraag. Bij ons is ech ter onbekend over wie dit gaat. Dit is het gevolg van de onder- zoeksmethodiek van Hoffmann die naar beide partijen belemme rend werkt. Hierdoor mist ook de context om hier een goede reactie op te kunnen geven. In de weder hoor is voor zover dat mogelijk was daar wel op gereageerd.” Van de Kamp ging weer aan de slag als voorzitter. De problemen voor de ACP sta pelden zich vervolgens in hoog tempo op. De directeur van het bu reau dat het eerste onderzoek deed, vertelde dat de bond in haar persbe richt niet de complete waarheid had verteld. Enkele ereleden klaag den bovendien over een doofpot cultuur. Ze vonden dat Van de Kamp door het bestuur in bescher ming werd genomen en eisten zijn definitieve vertrek. Toen er vervol gens weer nieuwe meldingen van mogelijk grensoverschrijdend ge drag binnenkwamen over Van de Kamp en andere leidinggevenden, schakelde ACP Hoffmann Bedrijfs recherche in om een onderzoek uit te voeren - voor de derde keer in vier maanden tijd. s a Het is haast I. -c - Wim Groeneweg, ACP-voorzitter onmogelijk je tegen beschuldiging te verweren’./ Wat bedoelt u daarmee? Sebastiaan Quekel Baarn Sebastiaan Quekel Leiden Wat is er volgens u misgegaan in het onderzoek? Wat kunt u zeggen over de vrouwen die in hun beleving een nare ervaring met u hebben ge had? DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 GO

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 8