M M Raad gaat niet voor bouw villa’s Kruseveer liggen 7 Raad van State: Borsele moet klachten over houtkachel serieus nemen M Deze uitspraak is belangrijk voor iedereen die in deze situatie zit En dan volgt er een schadeclaim. Niet van enkele tientjes maar van miljoenen De klachten van Dieter en Marleen Pientka over de rook uit de houtkachel van de buurman moeten door de gemeente Borsele serieuzer onderzocht worden. Met één keer een ambtenaar langs sturen maakt het gemeentebestuur zich er te gemakkelijk vanaf. 1111111 IIH! .1 i Dieter en Marleen Pientka bij de meetapparatuur in hun tuin. afcheffotomarcelledavic©e - Dieter Pientka, klager KRUININGEN - Michiel Bouwman - Nico van der Hoest, wethouder Bewoners van de wijkKruseveer bij Kruiningen hoopten dat de gemeenteraad dinsdagavond een streep zou zetten door de bouw van negen villa’s, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. kent ook dat er geen heldere regels zijn over wat precies ‘hinderlijk’ is en wanneer er ‘voldoende’ is gecon troleerd. Dat is een kwestie van in- ondernemer maar komen met die claims, dan zullen we zijnoreneens ■wassen” De tweekoppige opposi tiepartij kreeg sreunvan PvdA (ook twee zetels), Leefbaar Reimerswaal (vier) en C DA (één)Al met a 1 net te we ini go m voor el kaar te bo ksen dat het gemeentebestuur de vergun- Geen regels Maar er zijn nauwelijks handvatten Oren wassen Namens Christenunie reageerde Andries Jumeletals door een adder gebeten. „Betrouwbaar moeten we ook naar de bewoners zijn! Laat de Raad van State. Zeker ook omdat het stel zelf fijnstofmetingen ver richte en die aanleverde bij de ge meente. Martijn de Koning Adri Klinkenberg Den Haag wél met hen eens. De Raad van State wijst daarbij op een passage uit het Bouwbesluit; waarin staat kei ijk, want de Raad van State er van een minimale meerderheid in de gemeenteraad mag ondernemer Huïb Knuist zijn gang gaan en de ne gen v ft la’s neer zetten SGP (acht zetels) en WD (twee zetels) stemden samen tegen een initiatief van Christenunie om de aangevraagde vergunning te weige ren en de villa’s uit het bestem mingsplan te schrappen. Want daar staan de negen woningen al sinds 2013 in opgenomen „Ik kan me voorstellen dat je hier wakker van ligt”, richtte SGP-voorman Artwin Otte zich tot een dertigtal aanwe zige bewoners. „Zeker als je er van uit ging dat die villa’s niet meer ge bouwd zouden worden. Maar wat het moeilijk maakt; is het bestem- moetde komende tijd gaan bepalen hoe het inde toekomst om zal gaan met de klachten van het echtpaar. „We hopen dat ze dat in overleg metons gaan doen”, reageert Dieter Pientka op de uitspraak. „Zodat ze komen kijken op het moment dat het er toe doet” De Pientka’s zijn duidel i j k; ze w ft len een roo kverbod in de straat a Is er noordenwind z-it. stichting Houtrook Vrij, die over heden probeert te bewegen stren gere regels in te voeren regen hout kachel s. „Deze uitspraak is belang- r ijk voor iedereen die in de ze situa tie zit”, benadrukt Dieter Pientka. „Er zijn veel meer burgers met klachten Gemeenten móeten voortaan serieus onderzoek doen bij een melding van overlast Bur gers kunnen bij hun gemeentebe stuur verwijzen naar deze zaak.” De Pientka’s strijden al jaren re gen de overlast van houtrook. TXvee jaar geleden gaven ze een interview inde PZCover hun missie. Strüd Het paar voert overigens ook in het algemeen een strijd regen hout rook. Ze 'warenbeiden (en Marleen is nog steeds) betrokken bij de Dat concludeert de Raad van State in een uitspraak in een zaak die door het echtpaar Pientka uit ’s-Gravenpolder was aangespan nen. De buurman van het stel steekt regelmatig de houtkachel aan, De Pientka’s zeggen bij noordenwind last re hebben van de zwartbruine rook. Volgens hen krijgen ze er prikkende ogen en hoestbuien van en i s de vr i j ko mende tij ns to f s lec ht i voor hun gezondheid. Ze vroegen de ge meenre Borsele twee jaar- ge le - L den om re controleren en in re gr ij - pen mingsplan. Dat is het toetsingska der. Het wijzigen is wel heel rigou reus. Bovendien kunnen we als overheid de rec hren van een grond - bezitter niet aantasten, dat moeten we 00 k niet wi 1 len.” Hij kreeg bijval van wethouder Nico van der Hoest. Nee zeggen re gen Knuist zou Reimerswaal tot onbetrouwbare overheid maken, betoogde hij. „En dan volgt er een schadeclaim. Niet van enkele tien tjes maar van miljoenen” Eind augustus werden veel van hen overvallen door het plan om negen villa’s aan de randen van de wijk te bouwen. Zij waren inde veronder stelling dat die huizen, die ooit in de planvorming waren opgeno men, niet meer gebouwd zouden worden, betoogde inspreker en wijkbewoner Marcus Kiijn. Toege zegd door de toenmalige project ontwikkelaar en makelaars. Maar ning zou weigeren; tien tegen ne gen.^ Kiijn deed gisteren ook zijn ver haal in de krant. Hij uitte daarin zijn zorgen over de bouwtechni sche kant van het verhaal. „De grond onder de huizen heeft een beperkte draagkracht, legt hij uit. „Alle woningen inclusiefde appar tementen zijn direct op het zand gebouwd, er is niet geheid. De dijk, waar die villa’s zouden moeten ko men, is zo instabiel als het maar kan. Ik moet er niet aan denken dat ze eerst een damwand moeren slaan om te kunnen bouwen Dat wordt een tweede ‘Groningen’.” dat het verboden is o m ‘voor de o m- geving hinderlijke of schadelijke o m dat te doen, verweerde het ge - roo k, roet; wa lm o f sto fte verspre i- meentebestuur zich. Voor ‘rook- den’. Borsele moet dus eerst goed overlast’zijn immers geenregels of uitzoeken of de rook‘hinder lij kof terpretatie. Het gemeentebestuur normen Borsele stuurde één keer schadelijk’ is, voordat het kan be- een ambtenaar langs toen de kachel weren dat dat niet zo is, vindt de niet brandde en liet het daarbij. Dat kan niet, vonden de Pient- ka’s, die naar de rechtbank stapten. Daar kregen ze ongel ijk, waarna ze een laatste poging deden bij de Raad van StateEn die blij kt het nu I nt6 rpretat ie De uitspraak maakt het overigens voor geen van de partijen al gemak- BE DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 Onderzoek rookoverlast

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 52