‘Scalda jaagt werkplaats niet uit schuur u Na bijna zeven jaar is de oude V&D in Goes weer helemaal gevuld Wilhelmina zoekt dringend nieuwe leden 6 Vertrek Ambachtscentrum ar ULilP Frank Plouvier op het dakterras van één van de appartementen, foto johan van derheijden van Ook als Scalda niet naar Omnium komt, vertrekt het Ambachtscentrum waar schijnlijk uit recreatiegebied de Hollandse Hoeve in Goes. Dat heeft met geld te maken. Bijna zeven jaar nadat de V&D in Goes definitief z’n deuren sloot, heeft heel het pand weereen bestemming gekregen. De appartementen op de bovenverdieping zijn klaar. De gemeente is eigenaar van de boerenschuur waarin het Am bachtscentrum zit. Onderzocht wordt of die in de toekomst ge bruikt kan worden door de studen ten van Scalda. Deze onderwijsin stelling denkt er namelijk over z’n groenopleidingen te huisvesten in het nabijgelegen Omnium, in de kas waarin nu nog het tropisch bos zit. Maar volgens de gemeente is het niet zo dat Scalda het Ambachts centrum als het ware wegjaagt. De toekomst van het Ambachtscen trum op z’n huidige locatie stond volgens de gemeente al ter discus- V&D zijn gebouwd, zijn er on dertussen al drie verkocht en twee onder optie. Het hierboven genoemde ap partement bevindt zich samen met nóg drie appartementen in een extra laag die op het gebouw is geplaatst. Wie een verdieping lager komt te wonen, kan echt zeggen dat hij of zij woont op de plek waar vroeger boeken, cd’s en woonaccessoires werden ver kocht en waar ook heel wat men sen tijdens het winkelen even een plasje pleegden. Op de voor malige bovenverdieping van de V&D zitten nu zes appartemen ten. De begane grond van het oude V&D-pand is alweer enkele jaren gevuld met winkels, maar de komst van de appartementen liet wat langer op zich wachten. „Het ontwikkelen van zo’n plan kost gewoon tijd”, zegt Plouvier, me dewerker van makelaardij Faasse Fermont. „En bedenk ook dat het geen gemakkelijk project was voor aannemer Fraanje. Zo moest het dak open worden gemaakt, terwijl de Action al beneden zat. Die wilde natuurlijk niet een tijdje dichtgaan. Dus dat had heel wat voeten in de aarde.” De tien appartementen, in prijs variërend van 295.000 tot 479.000 euro, zijn allemaal verschillend. Drie woningen op de eerste ver dieping hebben bijvoorbeeld een patio én een hoger gelegen dak terras dat via een trap kan worden bereikt. Deze appartementen lig gen aan de achterzijde van het pand. Andere woningen zijn meer op de levendigheid van het winkelgebied gericht. Het Ambachts centrum moet niet weg omdat Scalda komt. Het is eerder andersom „Dit appartement is al verkocht en dat is niet heel vreemd”, zegt makelaar Frank Plouvier als hij de deur opendoet die leidt naar het terras van één van de apparte menten. Het biedt een fraai uit zicht op de veste en de Stenen Brug. Maar goed, wie van dat uit zicht zou willen genieten, is dus te laat. Van de tien appartemen ten die in en boven de voormalige sie vóór de plannen van Scalda en Omnium werden bedacht. „We zijn daarover al enkele jaren in ge sprek”, zegt een woordvoerster. „Het Ambachtscentrum moet niet weg omdat Scalda komt. Het is eer der andersom: we zien mogelijkhe den voor Scalda, omdat het Am- de eigen leden te spelen. Zo laat Wilhelmina zien wat er allemaal mogelijk is. En als zich geen of on voldoende nieuwe leden melden, is de kans groot dat er niets anders overblijft dan de vereniging na bijna 125 jaar op te heffen. Dat zou ook betekenen dat allerlei dorpsac- tiviteiten het in het vervolg zonder de muzikale ondersteuning Wilhelmina moeten doen. kom om opnieuw lid te worden en als iemand vooraf even een instru ment wil lenen om de techniek weer wat op te poetsen kan dat ook. De open repetitieavonden worden gehouden in het verenigingsge bouw, Havelaarstraat 101 D (derde rode deur). De oefenavond begint om 19.30 uur. Het concert komende zondag wordt gehouden in dorpshuis De Brug en begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Techniek oppoetsen Op vrijdag 11 en vrijdag 18 novem ber zijn er vervolgens ook nog open repetitieavonden. Daar kan ieder een binnenlopen en meedoen om te kijken of een lidmaatschap wat is. Ook oud-leden zijn van harte wel- Muziekvereniging Wilhelmina kampt al jaren met een tekort aan bezetting. Vooral de stoelen voor blazers en slagwerkers staan leeg. Eerdere pogingen om nieuwe leden te werven, hebben te weinig opge leverd en daarom wordt nu een ul tieme poging ondernomen. Dat doet muziekvereniging Wil helmina door favoriete stukken van bachtscentrum waarschijnlijk weggaat.” Bij dat laatste spelen vooral de financiën een rol. De gemeente verhuurt de voor malige boerenschuur momenteel aan de Stichting Ambachtscentrum Goes, die de verschillende ruimtes vervolgens weer doorverhuurt aan de ambachtslieden die er werken. Maar de gemeente legt daar be hoorlijk op toe. Ze heeft een jaar lijks exploitatietekort van ruim 25.000 euro op het pand. Dit bedrag, dat dus niet wordt doorberekend in de huurprijs, is volgens de ge meente een verkapte subsidie aan het Ambachtscentrum. De ge meente stelt ook vast dat in dat cen trum nog maar een beperkt aantal echte ambachten worden uitgeoe fend. Alles bij elkaar was dit volgens de gemeente, los van de mogelijke komst van Scalda, reden om de toe komst van het Ambachtscentrum te bezien. Mogelijk kan het cen trum terecht op het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele. Daarover zijn al gesprekken gevoerd. De ge meente heeft ondertussen wel toe gezegd dat het Ambachtscentrum op z’n huidige stek mag blijven tot Scalda de schuur gaat gebruiken. In de tussenliggende periode zal al leen het noodzakelijke onderhoud nog worden uitgevoerd. Overigens is de komst van Scalda naar Omnium (waarvan de ge meente Goes volledig eigenaar is) nog geen voldongen feit. Zo moet de gemeenteraad er nog een besluit over nemen. De kas van het tro pisch bos moet worden verbouwd tot school en dat gaat miljoenen kosten. Mocht het allemaal door gaan, dan verdwijnt mogelijk ook de stadscamping die naast Om nium ligt. Het grasveld is dan wel licht nodig als buitenruimte voor de school. Ij j XI BE DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 COLIJNSPLAAT - Melita Lanting Muziekvereniging Wilhelmina in Colijnsplaat geeft zondagmid dag 4 november een wenscon- cert. Een concert met alle favo riete stukken van de leden om mensen enthousiast te maken voor de vereniging. Ook De Freesia’s treden op. Meer informatie is verkrijgbaar via brassbandwilhelmina@gmail, com. Muzikanten van Wilhemina tijdens een optreden in de dorpskerk. FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN - Woordvoerster gemeente Goes Rob Paardekam Goes Rob Paardekam Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 51