‘Schelpdiersector is duurzaam, dus geef ze de ruimte’ M u F ui Introductieduik en open avond bij vereniging Scaldis Als je eenmaal in het water ligt, is het heerlijk rustgevend Sta bepaalde uitbreidingen die gewenst zijn, gewoon toe Nieuwe kweekgronden LNV zou in de Noordzee graag nieuwe kweekgronden zien voor visserij op mossels, oesters, kokkels en mesheften. Maar dat is voor de Maar het duikseizoen begint ei genlijk pas 1 mei weer. Vrolijk duikt dan zelf als het kan weke lijks. „Zelf duik ik nog niet lang ge noeg om het verschil te zien, maar ik hoor om me heen wel dat het op sommige plekken minder wordt qua leven. De grens van de ‘dode bodem’ komt steeds hoger te lig gen. Dat is wel zorgelijk natuurlijk. Daarom is het goed dat ze bezig zijn die doorstroming in de Greve- lingen te realiseren.” Tijdens het duiken is er nog steeds veel moois te zien, vindt Vrolijk. „Je komt al lerlei vissen, paling, inktvissen en soms zeepaardjes tegen. Voor die laatste moet je wel geluk hebben. Ze zijn zo klein en deinen mee met het wier waar ze aan hangen dat je ze gemakkelijk over het hoofd ziet.” Veiligheid is een hoofdthema. En daar is in de duikopleiding dan ook veel aandacht voor. Vrolijk: „Je duikt altijd met zijn twee. Je con troleert eikaars spullen en je hebt allebei een reserveautomaat voor het ademen mee. Vooraf bespreek je met je buddy wat je gaat doen. Wanneer je wel eens van duikon gelukken hoort, hoor je vaak de oorzaak niet. Die is eerder te zoe ken in het feit dat iemand bijvoor beeld een hartstilstand krijgt dan dat er een fout gemaakt wordt. Een goede gezondheid is echt van be lang, die medische keuring vooraf is niet voor niets.” spanning met kwetsbare gebieden. Maar tegelijkertijd zijn schelpdie ren een voedselproduct dat dicht bij huis kan worden gehaald. Hart stikke duurzaam dus.” En als je dat ook nog eens zet naast de ontwik keling van vleesvervangende eiwit ten, dan is het volgens ons een ge miste kans wanneer je de schelp diervisserij niet meer ruimte geeft dan nu in het conceptbeleid is voor zien. Weeg dat nou eerst eens goed af tegen elkaar.” De brief is met een verzoek tot on dersteuning rondgestuurd naar an dere visserijgemeenten in de regio. „We vinden in elk geval dat de sec tor moet kunnen blijven doen wat het nu doet”, zegt wethouder Paula Schot. „Wij zien ook wel een zekere huidige vissersvloot onhaalbaar, al dus het Schouwse college in de brief, omdat de schepen (platbo dems) niet geschikt zijn voor de Noordzee. Onder de huidige om standigheden geen aantrekkelijk perspectief dus. Wil het ministerie toch die kant op, dan moet de Rijksoverheid daarvoor ook randvoorwaarden creëren voor de Nederlandse vloot. Want anders zou die stap wel eens averechts kunnen uitpakken, zo klinkt de waarschuwing uit Zierik zee. Als Zeeuwse en Goereese vis sers straks moeten toekijken hoe concurrenten van elders met de buit aan de haal gaan, zet dat de toe komst van de eigen sector op het kant is. Vernieuwingen in deze sec tor vragen om grote investeringen, die zich in twaalf jaar tijd nauwe lijks laten terugverdienen, stipt het Schouws college bij LNV aan. Kritiek klinkt er vanuit Zierikzee op de uitleg van onderzoeken naar het effect van visserij op de natuur. „Heel vaak is het zo dat er geen di rect verband wordt gevonden”, zegt Schot. „Maar ze kunnen het ook niet uitsluiten. De reflex is dan meestal dat er geacteerd wordt op dat ‘niet kunnen uitsluiten’. Stop daar nu eens mee. Als er geen direct effect wordt aangetoond van be paalde gewenste uitbreidingen, sta die dan ook gewoon toe.” Optimaal „Tussen half oktober en eind april gaan we voor onze training naar het zwembad. De ene week is het met perslucht, de andere week zonder. In het laatste geval ligt de nadruk meer op conditietraining, baantjes trekken, snorkelen, dat soort dingen”, zegt Vrolijk. Het fijne van het zwembad is volgens hem dat je er in een heel gecontro leerde omgeving kunt oefenen. „Het zicht is goed, de temperatuur is lekker. Het is een prima manier om je oefeningen bij te houden.” Zelf is Vrolijk ooit ook begonnen met duiken na een introductie duik. „Ik las een stukje in de krant. spel. Naast fysieke ruimte voor de visserij ontbreekt het volgens Schot ook aan de prikkel om te innoveren. Inzet van het nieuwe beleid is dat visgronden voor experimenten voor maximaal twaalf jaar worden uitgegeven. Schelpdiervissers ge ven aan dat die periode aan de korte uikvereniging Scaldis houdt ieder jaar een M B introductieduik. Dit jaar is die op 11 no- vember. Een week eerder op 4 november is iedereen welkom in het zwembad van Laco tijdens de open avond. Secretaris van de vereniging Benjamin Vro lijk legt uit hoe dat zit. „Bij de in troductieduik ga je met perslucht onder water. Daarvoor moet je ook wat meer over de theorie weten en heb je een medische verklaring nodig dat je gezond bent. Nu den ken we dat dat wellicht een drem pel voor mensen is. Daarom orga niseren we ook een open avond. Hier kun je gewoon eens kijken bij onze training en vragen stellen.” deze week vrijdag bij J duikvereniging Scaldis in Zierikzee komen kijken en volgende week vrijdag zelfs een introductieduik doen. Het was nooit in me opgekomen om zoiets te gaan doen. Duiken was iets uit de film in mijn ogen.” Inmiddels duikt hij negen jaar. „Als je eenmaal in het water ligt, is het heerlijk rustgevend.” Op dit moment is het dus niet meer zo lekker om in het buiten water te gaan duiken, al kan dat wel. „Zeker als je een droogpak hebt, is dat een optie. Daar heb je gewoon kleding onder aan en dan sta je niet in de kou voor en na het duiken om te kleden. Al hebben we natuurlijk een aantal duikplek- ken op het eiland met kleedka mers waar het prima te doen is.” SD DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 ZIERIKZEE - Paula Schot, wethouder De schelpdiervisserij in de zuid westelijke delta moet meer ruimte krijgen. In de nieuwe be leidsplannen van het ministerie van LNV worden de teugels on nodig hard aangetrokken en dat remt ook de drang naar innova tie, signaleren burgemeester en wethouders van Schouwen-Dui- veland in een brief aan het de partement. - Benjamin Vrolijk, secretaris SOV Scaldis Mariskaden Hartog Zierikzee - Marcel Modde Elias Speelman (I) en Benjamin Vrolijk (r) van duikclub SOV Scaldis staan klaar om te duiken, fotomariekemandemaker Een kijkje onder water Wie kennis wil maken X. met de duiksport kan

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 50