F o ill iu Adema zet kwaad bloed met ‘gratis praatjes’ j 11 iii w |j| f[t' 5 'Fr 1 I 4 Het is echt om gek van te Binnenkort weer adopties mogelijk Netanyahu op weg naar premierschap Rusland doet weer mee in graandeal Wie zich voorbereidde, isspekkoper Het is niet zo dat de Raad van State-uit- spraak van gisterochtend als een donder slag bij heldere hemel komt. Veel bou wers en lokale overheden zagen de bui al hangen, en bereidden zich voor. Bouwbe drijf Heijmans bijvoorbeeld. Dat maakte voor bijna alle projecten die het bedrijf in eigen beheer uitvoert al stikstofbereke- ningen voor de bouwfase. Die liggen nu klaar, waardoor procedures als het goed is snel afgerond kunnen worden en Heijmans minder last heeft van het tekort aan stikstofexperts, waar de komende maanden extreem veel vraag naar zal zijn. „En we doen nog iets”, zegt Robert Kooien, directeur duurzame ontwikke ling. „We investeren dit en volgend jaar 34 miljoen euro in verduurzamingsmate- rieel. Met een elektrische heftruck of mi- ni-shovel heb je geen CO2-, maar ook geen stikstofuitstoot. Daarmee loop je minder gevaar dat je tijdens het bouwen de stikstofnormen overschrijdt.” Ook al zo’n relatieve geluksvogel: de gemeente Katwijk. Die gaat samen met het Rijksvastgoedbedrijf meer dan vijf duizend woningen bouwen op Marine Vliegkamp Valkenburg, waar al sinds 2010 de musical Soldaat van Oranje wordt opgevoerd. In Katwijk schrokken ze niet van de Raad van State-uitspraak. „We hadden dit al voorzien”, zegt een woord voerder van de gemeente. „Daarom heb ben we bij het maken van onze plannen geen gebruikgemaakt van de bouwvrij stelling.” worden. Je weet nauwelijks nog waar je aan toe bent in dit land.” Ook lopende projecten kunnen de klos zijn Aannemer Gerbrand Nieuwenhuis hing gisterochtend, net na de uitspraak van de Raad van State, aan de lijn met de ge meente Apeldoorn. „Ik ben bezig met de vergunning voor een dakrenovatie, er moet ergens asbest worden verwijderd”, verklaart de eigenaar van Bouwbedrijf NHM-IJzerman in Heerde. „Maar wat ik hoorde, daar werd ik niet blij van. We moesten sowieso al rekenen op acht we ken wachttijd, maar dat wordt nu zestien weken, vertelden ze me.” Dat is vrij lastig, want Nieuwenhuis is al volop bezig bent met het project. „De bouw is al begonnen”, zegt hij. Hij zucht. „Het is vandaag de dag onmogelijk om nog een planning te maken voor een bouwproject. Ga eens dakpannen bestel len: je moet maanden wachten. En dan al die prijsverhogingen: laat je klanten een offerte tekenen, dan moet je daarna weer naar ze terug omdat het materiaal veel duurder is geworden.” Het is duidelijk: hoewel de bouwers over de vraag naar hun diensten niet te klagen hebben, zijn het lastige tijden. Nieuwenhuis: „We blijven lachen, hoor, maar het is inderdaad echt om gek van te moeten vragen worden beantwoord als: welke activiteiten vinden er in de bouw fase plaats, met welk materieel, hoeveel stikstof komt daar ongeveer bij vrij, en daalt die neer op kwetsbare natuur in de buurt? „Die check moet je voortaan altijd weer gaan doen”, zegt Beunen. „Het kan zijn dat de conclusie luidt: die stikstofneerslag is niet noemenswaardig, dan kun je ver der. Maar de conclusie kan ook zijn dat er wel sprake is van aantoonbare stikstof- schade voor de natuur. Dan moet je op zoek naar vrije stikstofruimte die dat compenseert.” Duurzaamheidsprojecten komen ook op losse schroeven Een merkwaardig gevolg van het sneuve len van de bouwvrijstelling: projecten die bijdragen aan de strijd tegen klimaatver andering, kunnen nu ook vertraging op lopen. Stel: je wilt een windmolenpark bouwen in de buurt van een natuurge bied, dan is dat misschien niet mogelijk omdat bij de bouw ervan kortdurend stikstof terechtkomt in die natuur. Dat zien ze ook bij energieproducent Vattenfall, dat nog niet precies weet wat de gevolgen van de Raad van State-uit spraak zijn voor zijn eigen projecten. „Er kan geen sprake zijn van een keuze tus sen een adequate aanpak van de stikstof- problematiek én de klimaatcrisis”, stelt een woordvoerder. Volgens Vattenfall is het belangrijk dat duurzaamheidsprojec ten ‘snel doorgang kunnen vinden’. „Want we lopen in Nederland al achter. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) verwacht niet dat de bouw van windmolen- en zonneparken zelf vertraging oploopt door het einde van de bouwvrijstelling, maar bijvoor beeld wel de aansluiting van windparken op zee, of de aanleg van laadinfrastruc- tuur voor elektrische voertuigen. Mogelijk is er nog een ontsnappings route mogelijk. De Raad van State stelde dat voor projecten van ‘groot openbaar belang’ toestemming mag worden gege ven als er geen alternatieven voor zijn en de natuurschade ergens anders wordt ge compenseerd. „Mogelijk vallen projecten van ons onder die categorie, maar dat we ten we nu nog niet”, zegt de Vatten- fall-woordvoerder. >g waar je aan toe bent in it land L JL. j f 11' F- GO DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 DEN HAAG TEL AVIV ANKARA De bouw van een nieuwbouwwijk kan door de uitspraak vertraging oplopen. FOTO ROB ENGELAAR Op korte termijn wordt het weer mogelijk kinderen te adopteren, uit zes landen. Het gaat om de Filipijnen, Honga rije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescher ming) heeft dat besloten. Alle adopties uit het buitenland werden twee jaar geleden stopgezet, omdat er veel mis standen waren rond adoptie- praktijken. Met de genoemde zes landen zal de samenwer king intensiever worden, meldt de minister. Naar ver wachting wordt begin vol gend jaar besloten of adop ties ook weer mogelijk wor den uit Bulgarije en Portugal. Niets lijkt een terugkeer van de Israëlische ex-premier Ne tanyahu aan de macht meer in de weg te staan. Zijn partij en verwante conservatieve partijen behaalden bij de par lementsverkiezingen dinsdag een duidelijke meerderheid in het parlement, zo blijkt na tel ling van de meeste stemmen. De definitieve uitslag wordt vandaag verwacht. Het rechtse religieuze kamp van Netanyahu won volgens Isra ëlische media 65 van de 120 zetels in het parlement. Neta nyahu’s Likoed-partij wordt de sterkste kracht, met 31 of 32 afgevaardigden. Rusland werkt weer mee aan de uitvoering van het graan akkoord met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. Het land trok zich zaterdag terug na aanvallen op de Russische Zwarte Zee- vloot bij de door Rusland be zette Krim. De Turkse presi dent Erdogan meldde dat de Russische medewerking gis termiddag werd hervat. Rus land en Oekraïne sloten afge lopen zomer een deal over de export van Oekraïens graan over zee, nadat die als gevolg van de oorlog was gestopt. Het akkoord kwam tot stand na bemiddeling door Turkije en de Verenigde Naties. Want de minis- .A ter van Land- bouw bleek, tij dens een bijeenkomst met boeren, opnieuw de stikstof dead line van 2030 te hebben genu anceerd. En die deadline voor de halvering van de stik stofuitstoot ligt politiek nou juist hypergevoelig. Eerder zei CDA-leider Wopke Hoekstra nog dat 2030 voor hem ‘niet heilig’ was, wat zo’n beetje een kabi netscrisis veroorzaakte. Toch stelde Johan Remkes later in zijn rapport dat er vastge- houden moet worden aan dat jaartal, al stelde Remkes tegelijk voor met ‘ijkmomenten’ te werken in 2025 en 2028. Ofwel: tussen door kijken of het doel nog haalbaar is. Juist op de dag dat de rechter het kabinet andermaal berispte over het stikstof be leid, haalde minister Piet Adema (Christen unie) zich de woede van coa litiepartijen op de hals. Het kabinet nam dit ad vies over, maar Adema zei dinsdagavond ‘niet dogmatisch’ te willen vasthouden ‘aan 2030’. Volgens hem zou in ge bieden waar de na tuur al goed her- steld is, de deadline ook best een paar jaar later kun nen liggen. En dat zet kwaad bloed bij een deel van de oppositie in de Tweede Kamer én coa litiepartners VVD en D66. D66 sprak daarom van ‘gratis praatjes’, waarbij boeren ‘naar de mond’ wordt gepraat’, aldus Tjeerd de Groot (D66). VVD-Kamerlid Thom van Campen spreekt van ‘gratis bier’. De partijen eisten dat Adema zijn woorden te rugnam, maar die vond dat niet nodig. Volgens hem zijn z’n woorden nog steeds ‘in lijn’ met het doel van 2030. Wel wijst hij op de ijk momenten in 2025 en 2028, waartoe ook be middelaar Remkes ad viseerde. - Tobias den Hartog - Gerbrand Nieuwenhuis, aannemer Z J ■F Y

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 5