M lijf de namen van gesneuvelde commando’s noemen’ V Onenigheid met NS en ProRail over ‘onuitvoerbare plannen’ 11 c 'W De renovatie van het station van Middelburg laat langer op zich wachten. Volgens de gemeente komen NS en ProRail met onuitvoerbare plannen, maar die ontkennen dat. „Dit is niet het eerste monument dat we verbouwen.” NS wordt wekelijks herinnerd aan de belofte van de renovatie een gesprek gehad met een direc teur van NS over de plannen. „Onze heer herinnert NS wekelijks aan de belofte van de renovatie. Loopt dat op niets uit, dan nodig ik de direc teur opnieuw uit. Of ik reis naar haar toe, dat maakt me niet uit. Er moet inderdaad iets gebeuren.” NS en ProRail zijn volgens Smit terug naar de tekentafel om hun plannen aan te passen. Belangrijk Leerlingen van basisschool ’t Klin ket waren gisteren ook aanwezig bij de plechtigheid. Onder hen Jayden, Madelief en Marit die het heel be langrijk vinden dat nog elk jaar stil gestaan wordt bij de strijd van des tijds. Volgens Jayden was zijn over grootvader ook bij die strijd betrok ken. „Hij heeft hier gelopen en ge vochten.” Wethouder Marcel Steketee legde namens de gemeente Veere een krans bij het monument in de dui nen. Hij stelde dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. De oorlog in Oekraïne bewijst dat. Hij riep dan ook op om er samen voor te zorgen dat ‘onze vrede en vrijheid voor altijd blijft’. rig gelukt, en zo moet het ook met het station.” „Blijf hun namen noemen want dan leven ze voort.” Het gaat om namen als F. Nicholl, K. Patey, C. Ripiner, R. Rackham en K. Teed. Mannen die niet ouder werden dan 21,19, 23, 29 of 20 jaar en begin no vember ’44 sneuvelden bij de strijd tegen de Duitse bezetters. John Daane van de Stichting Bunkerverhalen weet alles van die ‘Verslikt in de tijd’ Het gaat daarbij niet alleen om de regels over wat er met het monu ment wel of niet mag gebeuren, nu anceert hij de kritiek van wethou der Smit. „Het gaat er ook om wie wat belangrijk vindt. De functie van het stationsgebouw gaat so wieso veranderen. We voeren vol gens mij daarover goede gesprek ken maar we hebben ons weder- geldt voor de Christenunie, die daarom in de raadscommissie alge meen bestuur dinsdagavond om opheldering vroeg. Smit zei de zor gen te delen. „ProRail en NS moe- strijd. Hij vertelde dat hij nog heel wat militairen heeft ontmoet die daar in de duinen hebben gestre den. Een van hen, Mark Packer, leeft nog maar hij is met zijn 97 jaar te oud en te ziek om nog aanwezig te zijn bij de herdenking. „Maar een paar jaar geleden was hij hier nog.” Destijds vertelde de veteraan hoe hij gewond raakte door een vijan delijke handgranaat. „Maar hij kon toch nog doorvech ten en mede dankzij hem is toen een van die bunkers hier uitgescha keld.” Het duurt inderdaad allemaal veel langer dan gehoopt, beaamt Arno Leblanc van NS. „We hadden al aan de renovatie willen begin nen, want aan het station moet echt-echt-echt iets gebeuren. Maar omdat het een monument is, vraagt het om grote zorgvuldigheid.” „Ze presteren het steeds om met plannen te komen die strijdig zijn met de monumentale status van het station”, zegt wethouder Edu ard Smit. „En niet alleen met de ge meentelijke regels maar ook met die van het Rijk over wat er met het monument gedaan mag worden.” zijds verslikt in de tijd die dat kost.” Aan onkunde of onwetendheid bij NS en ProRail ligt het zeker niet, vindt Leblanc. „Dit is echt niet het eerste monumentale stationsge bouw dat wij renoveren. We be schikken echt wel over de kennis om dat goed te doen. Maar de ge meente heeft ook een mening over wat er komt en wenselijk is.” Omdat de echte opknapbeurt langer op zich laat wachten, gaan NS en ProRail wel zorgen voor klei nere verbeteringen voor de korte termijn, kondigt Leblanc aan. „Zo gaan we de gevel schilderen om het gebouw een verzorgde uitstraling te geven.” eruit zou gaan zien. Aan de herontwikkeling van het stationsgebouw zelf zou verder ten zelf met een plan komen waar- worden gewerkt. En daar zit nu dus mee we verder kunnen. De restau- het probleem, omdat elk plan tot nu ratie van de overkapping is wel keu- toe strijdig blijkt te zijn met de mo numentale status van het station. Arjan Beekman van de Christen unie wilde van Smit weten wat de lm passé gemeente kan doen om de noodza- De impasse is opmerkelijk omdat kelijke renovatie toch tot stand te NS, ProRail en gemeente het een brengen. „De staat waarin het ge- jaar geleden nog eens leken te zijn bouw verkeert, is al jaren een doorn over de aanpak van het gebouw en in het oog.” het stationsplein. Over de exacte nieuwe invulling van het stations- Terug naar tekentafel gebouw was weliswaar nog geen Smit heeft vlak voor de zomer nog volledige overeenstemming, maar ze gaven wel eensgezind een door kijkje naar hoe het nieuwe station gemeentelijke afdeling erfgoedbe- ‘Tamelijk uniek gebouw’ De plannen zijn ‘zowel voor het ui terlijk als het innerlijk’ van het sta tion strijdig met de monumenten status, stelt Smit. „Denk aan funda menten wegkappen, tussenmuren weghalen. Maar het NS-station van Middelburg is een Rijksmonument dat tamelijk uniek is én gaaf is ge bleven.” Juist daarom baart het uitblijven Renovatie station vertraagd Zie ook pzc.nl/play - Eduard Smit, wethouder DISHOEK - Emile Calon Blijf hun namen noemen, zo zei voorzitter John Prentis van 47 Royal Marine Commando Asso ciation gisteren nadat er kran sen waren gelegd bij het monu ment dat herinnert aan de strijd die commando’s 78 jaar geleden streden in de duinen bij Dishoek. Maurits Sep Middelburg 1 ji j van de renovatie zo veel zorgen. Dat De stationshal zal in de toekomst niet meer in die functie gebruikt worden, bleek eerder al uit toekomstplannen voor het station van Mid delburg. Wat er wel in het gebouw komt, is nog niet bekend. Daardoor laat de renovatie ook op zich wachten, foto lex de meester WA DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 The Last Post klinkt bij monument in Dishoek, foto dirkjan gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 35