Week u Grote onvrede bij medewerkers Etos LEES ONZE TIPS EN BANDENTESTS opautoweek.nl/banden W lIBr fik» 17 h Als er weinig leden overblijven, gaan werkgevers met alternatieve bonden in zee laatste tijd een plusje noteert, kan de vakbond niet zeggen. Paul de Beer, hoogleraar ar beidsverhoudingen aan de Univer- siteit van Amsterdam, vindt het wel ‘begrijpelijk’ dat de vakbon den in de lift zitten. De zichtbaar heid is volgens hem een belang rijke verklaring. „Mensen zien dat de vakbond er staat.” Volgens De Beer is het wel de vraag of dit een keerpunt is, of een tijdelijke opleving. Het aandeel werknemers dat vakbondslid is, is meer dan gehalveerd in veertig jaar tijd. Waar vroeger één op de drie lid was van een vakbond, is dat nu nog maar één op de zes. Vo rig jaar meldde het CBS dat 1,5 mil joen mensen zijn aangesloten bij een bond, het laagste aantal sinds 1966. De vakbonden verloren in coronatijd 98.000 leden. De FNV, veruit de grootste bond, telt min der dan 1 miljoen leden. Voor vakbonden is het cruciaal dat ze blijven groeien, benadrukt De Beer. „Als de dalende lijn door zet, dan hebben we over veertig jaar geen vakbonden meer. Hoe minder leden, hoe zwakker zij staan in onderhandelingen. En als er weinig leden overblijven, dan gaan werkgevers met alternatieve vakbonden in zee. Vakbonden kunnen dan niet gemakkelijk meer een staking uitroepen. Vak bonden zijn juist nodig om een vuist te maken naar werkgevers”, voegt hij eraan toe. Binnen 24 uur zette meer dan de helft van de medewerkers van de drogisterijketen hun handteke ning onder de petitie van FNV voor een eerlijke cao bij Etos. In een brief, die deze krant in handen heeft, is te lezen hoe groot de onzekerheid is. Vier jaar gele den al wilde de directie een nieuw winkelbesturingsmodel invoe ren. Er zijn sindsdien proeven ge daan met een nieuwe manier van aansturen. Maar een echt besluit is niet genomen. „De uitkomst van de proef kent niemand. Voor hoger loon SCAN UIER medewerkers merken dat hun ge zinssituatie er onder lijdt. Als voorbeeld wordt genoemd dat winkelmanagers een tweede tele foon nemen, omdat kinderen vin den dat hun vader of moeder al tijd aan het werk is. Tot voor kort openden filialen nog weleens de deuren met te weinig personeel. Als er dan geen (assistent)-drogist aanwezig was en een klant vragen had over een bepaald medicijn, werd er naar een ander filiaal ge beld. De klant kreeg - via de spea ker - advies van een drogist van een ander filiaal. Terwijl er meermaals J om is gevraagd”, --4x4 vertelt een ano nieme mede werker. In de J brief staat te lezen dat door öj de onrust per- J soneel zelf vertrekt: ‘Etos wekt de indruk dat hen dat goed uitkomt.’ De brief is opge steld door een winkelma- nager. De klokkenluider had niet gedacht dat ‘de onvrede zo erg zou leven'. Ahold-dochter Etos telt meer dan vijfhonderd filialen met 2700 medewerkers. Mensen zijn bang voor hun baan en spreken zich niet uit, al dus de brief Dat komt mede door dat de loyaliteit richting het be drijf groot is. „Juist daardoor gaan mensen over hun grenzen heen”, aldus een andere anonieme me dewerker. Mensen met ervaring keren de drogisterijketen de rug toe. Daardoor blijft minder goed gekwalificeerd personeel over. De medewerkers vertellen dat het werk na sluitingstijd vaak doorgaat, omdat het soms een puzzel is om de bezetting in de winkels rond te krijgen. Sommige Sis HOU DIE Vaker dicht De winkelmanagers hebben nu afgesproken om na sluitingstijd niet meer bereikbaar te zijn. Ook stoppen ze met het ad hoe uitle nen van medewerkers aan andere filialen. Dit betekent dat winkels nog vaker dicht blijven als er niet voldaan kan worden aan de ver- K plichting van T tweemedewer~ Ï3 kers per filiaal. ‘De maat is vol. Werk en privé moet duidelijk ge- scheiden wor- den’, is te lezen in de klaagbrief. Een ander punt van onvrede zijn de lage lonen. Etos heeft op dit moment geen cao. Die is vorig jaar verlopen. Cindy Onvlee van vakbond FNV wil namens de me dewerkers snel met de directie in gesprek over een nieuwe cao. In een reactie zegt de directie van Etos de afgelopen weken met veel medewerkers te hebben ge sproken. „Op dit moment ervaren zij helaas onzekerheid. Onze col lega’s zijn betrokken en willen duidelijkheid. Dat begrijpen we goed. Sinds enige tijd zijn we be zig met een andere vormgeving van onze winkelorganisatie met meer doorgroei- en loopbaanmo gelijkheden en helderheid over functies en verantwoordelijkhe den die daarbij horen. Hiermee lossen we de huidige onduidelijk heden op.” - Hoogleraar Paul de Beer Fhtsbezorger Odin Drumm, fotomarcookhuizen Er heerst grote onvrede onder medewerkers van Etos. Er is sprake van een angstcultuur, goed gekwalificeerd personeel loopt weg en steeds vaker blij ven winkeldeuren gesloten. Odin Drumm (24) komt uit Ierland en woont sinds begin dit jaar in Amsterdam. Hij heeft een baan gevonden bij flitsbezorger Flink. Op zich heeft hij het goed naar zijn zin bij zijn werkgever - hij kan zijn eigen tijd indelen en het is geen probleem dat hij geen Nederlands spreekt - maar toch heeft hij zich vorige maand ingeschreven bij de FNV. Sinds kort hebben hij en collega’s (ook van andere flitsbezorgers) recht op het loon en toeslagen die gelden voor werknemers in gewone supermarkten. „Ik zou beter betaald moeten worden dan nu. Ik denk dat de vakbond ons kan helpen om dat snel voor elkaar te krijgen. En ze helpen ons om ons beter te organiseren.” Nicole Roelands Zaandam ALLE BANDEN OP EEN RIJ MEER LOON GO DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 17