in M 1 Vera Bergkamp schuift besluit over Arib voor zich uit ■m BI 13 KAMERMEERDERHEID VOOR WIJZIGEN STELSEL, MINDERHEID VREEST‘RAMPZALIGE GEVOLGEN’ DEBAT ling om het aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt te halveren. Als stok achter de deur wordt zelfs een ‘pensioenplicht’ niet langer uit gesloten. De toezegging is een gebaar aan PvdA en GroenLinks. Die partijen staan in beginsel positief tegenover het nieuwe pensioenstelsel, maar hadden voor het finale debat van gis teren tegelijkertijd de eis gesteld dat wettelijk wordt vastgelegd dat meer Nederlanders pensioen gaan opbou wen. Nu de werkgevers daar na jaren lang verzet ‘geen bezwaar’ tegen heb ben, is de kans groot dat de linkse partijen kunnen instemmen met de nieuwe pensioenwet. En die steun is onontbeerlijk, omdat de regerings partijen VVD, D66, CDA en Chris- nder druk wordt alles vloeibaar. En dus schaarden werkgevers zich gisteren op de val reep achter de doelstel- Het presidium negeert de wensen en eisen van de commissie tenUnie geen meerderheid in de Eer ste Kamer hebben. Het aan boord houden van de linkse partijen was de werkgevers wel een knieval waard. Want zij wil len net als vakbonden en pensioen fondsen door met het nieuwe stelsel. Dat moet ervoor zorgen dat aanvul lende pensioenen - anders dan de af gelopen jaren - in goede tijden eerder verhoogd kunnen worden. Ook ko men er persoonlijke pensioenpotjes, zodat deelnemers meer zicht krijgen op wat ze hebben opgebouwd. En werkgevers krijgen op hun beurt een stabiele premie. die aanhoudt. En ook de rente, die zo lang laag was maar nu stijgt, is een onvoorspelbare factor. Dat is in het bestaande stelsel ook al zo, maar in het nieuwe stelsel is voorzien dat het totale pensioenvermogen van grof weg 1500 miljard euro over de deel nemers wordt verdeeld. Hoe verstan dig is zo’n mega-operatie nu het eco nomisch tij zo onbestendig is? Dat is de vraag waarover partijen in de Tweede Kamer het niet eens wor den, bleek gisteren opnieuw. Felle tegenstanders als SP en PW vrezen ‘rampzalige’ uitkomsten en spreken van ‘gokken met pensioengeld’. Zij voelen zich gesteund door een veer tigtal experts en oud-politici die de overgang nu ‘onverantwoord’ vin den. Maar aan de andere kant is er een veel grotere Kamermeerderheid die -gesteund door weer andere experts -vindt dat het huidige systeem ook niet meer functioneert: veel deelne mers hebben immers al meer dan tien jaar geen indexatie gekregen, waar veel gepensioneerden boos over zijn. En menig jongere vreest dat er straks niks meer voor hem of haar in de pot zit. Enthousiasme Maar waar het zwaarbevochten pen- sioenakkoord drie jaar geleden nog een grotendeels positieve ontvangst kreeg, is het enthousiasme geluwd. Het is de vraag of dé grote belofte van toen - de pensioenen kunnen weer stijgen - wel waargemaakt kan worden. De ongekend hoge inflatie is een aanslag op de koopkracht van de pen sioenen en niemand weet hoe lang Vertrouwen Regeringspartijen WD en D66 heb ben er vertrouwen in dat er door het nieuwe stelsel ‘meer uitzicht op een koopkrachtig pensioen’ komt. Maar tegenover Kamerlid Pieter Omtzigt moesten zij ook erkennen dat ze geen garantie kunnen geven dat mensen straks echt beter af zijn. Want in goede tijden mag er straks weliswaar eerder geïndexeerd worden, de pensioenen gaan ook sneller omlaag als het tegenzit. Het debat in de Tweede Kamer ging gisteren tot in de late uur- L tjes door. Na de stemming, mo gelijk al volgende week, is de I Eerste Kamer aan zet. Dan wordt duidelijk of de grootste pensi- oenhervorming ooit, na bijna A vijftien jaar A discussie, M de eind- L H streep haalt. 1 de ontstane situatie. „Om dit ver zoek zorgvuldig te kunnen behan delen, komen wij daar op een later moment op terug.” „Tsja”, zegt PW-Kamerlid Gidi Markuszower in de wandelgangen, „Het presidium negeert feitelijk de wensen en eisen van de commissie. Onbehoorlijk, maar ook onverstan dig.” De grote vraag is wat het presi dium nu gaat doen. Door rust en tijd te kopen gaat de hitte er vanaf. Maar onduidelijk is of het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is gaan twijfelen over de zin van het onderzoek. SP-Kamerlid Renske Leijten is een van de Kamerleden die in de heftige vergadering van de commissie Voor de Werkwijze van de Tweede Ka mer dinsdagavond het woord voerde. Normaal bezoeken ander halve man en een paardenkop deze commissie. Maar dinsdagavond stonden Kamerleden te trappelen om een uur voor de vergadering nog even lid te worden. nieme brieven met klachten, die de ambtelijke leiding zei te herken nen. Bergkamp kreeg dinsdag een aangenomen voorstel van zelfstan dig Kamerlid Pieter Omtzigt te ver duren. Hij wilde dat de exacte on derzoeksopdracht van het presi dium aan het onderzoeksbureau Hoffmann publiek zou worden en dat het onderzoek een aantal dagen zou worden stilgelegd. Dat voorstel zou ze de volgende dag bespreken, beloofde Bergkamp, die er fijntjes aan toevoegde dat het presidium dit naast zich kan neer leggen. Anderhalf uur vergaderde het presidium gisterochtend over Het nieuwe pensioenstelsel moest ervoor zorgen dat jong en oud weer vertrouwen krijgt in hun pensioen. Dat is nog niet gelukt, ook al wil een Kamermeerderheid verder met de nieuwe pensioenwet. „Op een moment dat een instituut als de Tweede Kamer een integri- teitsonderzoek doet, moet je dat volgens de regels van het boekje doen”, zegt Leijten. „En als er dan twijfels over zijn, dan moet je dat niet doen. Stop hiermee.” Op tafel lag het omstreden be sluit van het bestuur van de Tweede Kamer, het zogeheten presidium waarin behalve voorzitter Vera Bergkamp ook andere Kamerleden van grotere fracties zitten. Dat be sloot unaniem om onderzoek te doen naar het vermeende machts misbruik van de vorige Kamer voorzitter Arib. Grond hiervoor zijn twee ano- Star 4 DEN HAAG o Het bestuur van de Tweede Kamer koopt tijd en rust in de heikele kwestie van het onder zoek naar oud-voorzitter Kha dija Arib. Onduidelijk is hoe het verdergaat nu Arib weg is. - Gidi Markuszower, PVV- Kamerlid Carola Schouten, minister van Armoe debeleid, Participatie en Pensioenen. Kamerlid Pieter Omtzigt krijgt geen garantie dat iedereen erop vooruitgaat. FOTO'S ANP Laurens Kok Den Haag - Jan Hoedeman Nieuw pensioen dichterbij, ver 1500 miljard b""'-' stap twijfel o GO DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 13