SS •OW Y a T B WO SsK 10 WWW T’ZC 4 1'A G.,. T JOURNALIST GIDEON RACHMAN NEEMT OPKOMST MACHO-LEIDERS ONDER DE LOEP V. STERKE MANNEN Met Vladimir Poetin begon het tijdperk van de hedendaagse ‘sterke man', zegt de Engelse schrijver en journalist Gideon Rachman. Hij ontmoette alle autoritaire leiders van onze tijd en schreef er een pakkend boek over. Vanaf het begin van het nieuwe mil lennium, toen Vladimir Poetin de macht overnam in Rusland, zijn spierballenpolitici langzamerhand de wereldpolitiek gaan domineren, constateert Gideon Rachman (59). Hij schrijft al decennia over buiten landse zaken voor gezaghebbende Britse bladen als The Economist en nu The Financial Times. Zelfverklaarde sterke mannen wer den de baas in onder meer Moskou, Peking, Manilla, Brasilia, Delhi, Boe dapest, Ankara en Washington. Op merkelijk: ze blijken vaak populair der op het platteland dan in de grote steden van hun land. Dat kun je op van alles terugvoeren (welvaartsni veau, onderwijs en politieke cultuur, om maar wat te noemen) maar mis schien heeft het er ook mee te maken dat plattelanders wereldwijd in het dagelijks leven minder in contact ko men met andersdenkenden, zegt Rachman. In de grote stad kun je de halve wereld tegen het lijf lopen en dus ook kennisnemen van andere opvattingen. Die kans is kleiner in een dorp in Pennsylvania. En als het dan economisch tegenzit en er komt iemand die zegt ‘we moeten terug naar hoe het vroeger was’, dan is dat herkenbaar voor de meesten in het dorp en zeggen mensen al snel ‘hij heeft gelijk’. Zo ‘iemand’ was bijvoorbeeld Do nald Trump, een miljardair die pre cies wist wat ‘gewone mensen’ aan sprak. Trump legde de vinger op zere plekken, excelleerde in toffe commu nicatie en mobiliseerde hele volks stammen in de Verenigde Staten met wat Rachman ‘nostalgisch nationa lisme’ noemt. Niet voor niets loopt de ex-president en mogelijk toekom stige presidentskandidaat rond met baseballpetjes met de tekst Make America great again. Het zijn de tools van de sterke man. Restauratie grootsheid Rachman: „Ook Vladimir Poetin harkt terug naar het grote verleden van Rusland en Xi Jinping benadrukt het nieuwe elan van het Chinese volk. Narendra Modi in India en Re cep Tayyip Erdogan in Turkije zitten op dezelfde lijn: ze beloven de restau ratie van nationale grootsheid en dat slaat aan als tegelijkertijd het gevoel Gedeukt imago Het tijdperk van de sterke man zal met een afgang van Poetin niet me teen eindigen, maar het imago van zijn wapenbroeders zal worden ge deukt, verwacht Rachman. „Hele maal als duidelijk wordt dat Poetin zich verschrikkelijk heeft vergist in Oekraïne en bovendien een wrede moordenaar is gebleken. Pijnlijk ook voor zijn imago als macho als hij het onderspit delft tegen tegen Joe Biden, om wie grapjes worden gemaakt om dat hij suf en oud zou zijn en ook te gen Ursula von der Leyen, nota bene een vrouw die in Brussel de scepter zwaait.” Bijzonder is dat Rachman alle sterke mannen die hij beschrijft ooit zelfheeft ontmoet. In zijn lange jour nalistieke carrière kwam hij ze regel matig tegen op persconferenties. Zijn overpeinzingen over de harde jon gens in de wereldpolitiek zijn nu dus ook in het Nederlands vertaald. wordt aangewakkerd dat er een nati onale crisis heerst.” Sterke mannen vinden zichzelf ex treem belangrijk, schrijft Rachman. Ze dichten zichzelf ook graag unieke kwaliteiten toe om een land te lei den, waarbij ze bestaande instituties en democratische gedragsregels kun nen ondermijnen. In algemene zin proberen sterke mannen mensen bang te maken voor van alles en nog wat, vooral voor de toekomst, zo lijkt het wel. Xi, Erdogan en Orban staan nog wel even sterk, maar Trump en Boris Johnson (die door Rachman ook op de lijst is gezet) zat het tegen en Bolsonaro wankelt. Zelfs Vladimir Poetin, die het sterkemannentijdperk inluidde, is niet meer onaantastbaar. Rachman: „Populisten in het Westen prijzen hem regelmatig om zijn sterke leiderschap. Ze vinden hem hard, macho, hij moet niets hebben van dat gedoe over homorechten. Tucker Carlson, de populairste pre sentator van Fox News, zei het zo: ‘Wat je ook van Poetin vindt, hij is niet degene die zegt dat je racist bent of datje een sekseveranderingsopera- tie nodig hebt’. Mocht Poetin de oor log in Oekraïne verliezen, dan zal dat in kringen van bewonderaars hard aankomen.” Onderbuikgevoelens Sterke mannen claimen ook graag een rechtstreekse band met het volk. „Ze hebben het niet over de partij waarvoor ze zijn gekozen, maar spre ken in termen van ‘ik en de mensen’, ‘wij’ zetten ons af tegen de elite. De sociale media hebben ze tot hun wa pen gemaakt. Rodrigo Duterte van de Filipijnen was de eerste die dat deed. Via Facebook bespeelde hij de onder buikgevoelens van zijn achterban. Sociale media kunnen beroerd zijn om de waarheid boven water te krij gen, maar heerlijk om emoties mee op te stoken. Daarom werd Twitter zo’n wapen voor Trump en ook voor Modi. Ze konden daarmee niet alleen hun achterban opstoken, maar ook politieke tegenstanders bedreigen.” Angst zaaien is ook een bekende truc van sterke mannen. Bolsonaro en Duterte maakten de angst voor misdaad tot een dankbaar thema. „In zijn campagne gaf Duterte feitelijk groen licht aan burgerwachten om drugsdealers te vermoorden”, zegt Rachman. „In Brazilië zijn de mis daadcijfers ook heel hoog, dus speelt Bolsonaro daarop in. In het Westen zijn veel mensen bang voor migratie. Hier wordt het verhaal dan dat we worden overspeeld door vreemdelin gen die ons van onze identiteit bero ven. Trump wilde daarom die muur bouwen langs de Mexicaanse grens. Orban maakte zichzelf belangrijk door zo’n muur te bouwen. De laatste bangmaker is dat we onze seksuele identiteit dreigen te verliezen door transgenders en zo.” ‘1 IS® SWISS pi Vladimir Poetin was de eerste in een reeks spierballenpolitici V’- "lien must-read.* Peter I r-,uik<»p;tii Gideon Rachman: Het tijdperk van de sterke man. Hoe de cultus van de leider de democratie bedreigt. Gideon Rachman. FOTO ALAMY STOCK r- t Bob van Huët Rotterdam Vladimir Poetin toonde zich in 2010 als macho aan zijn volk, met blote torso en jachtgeweer, fotoap Xi Jinping benadrukt graag de grootsheid van China, foto getty Victor Orban zaaide angst met de bouw van een muur, fotogetty Hoede cultus van de leider de democrat ie bedreigt '■«.M Jair Bolsonaro tijdens een mo torrit met aanhangers, fotoanp/epa DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 GO T’.'i *4 ri .5

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 10