3 De Jonge: controle Kamer hielp aanpak corona niet 9 Dat bij Rutte na zoveel jaar de vermoeidheid toeslaat, snap ik wel 5 VRAGEN WW ,,Het is geen geheim dat ik hart grondig voorstander was van meer ruimte voor de scholen, en ook bij winkeliers en horecaondernemers moeten we steeds kijken: wat kan wel? Dat vind ik echt. Ik was bij de kapper vanochtend, als je ziet hoe ze het aanpakken, veel kan wel. Die discussie moet je steeds voe ren. Dat doen we.'' ,,We moeten ook mensen van ou dere leeftijd meer laten werken, dat is een goed idee waarvoor na corona de tijd is gekomen, waar we te weinig werk van hebben ge- maakt. Mensen willen soms ook na de pensioenleeftijd nog een dag werken, dat moet kunnen.'' ,,De kunst is iedereen te laten meedoen. Er is een enorm poten tieel, dat moeten we benutten. Jul lie richten je nu alleen op die WW, dat mag, maar uiteindelijk is de grotere vraag: hoe krijg je zo veel mogelijk mensen die dat kun nen aan een fatsoenlijke baan, met een vast contract, waaraan ze een goede boterham kunnen verdie nen. Dit is onderdeel van dat hele pakket van het hervormen van de arbeidsmarkt.'' „Ondergrens? Ik kijk omhoog. Dat bij Rutte na zoveel jaar de ver moeidheid toeslaat, snap ik wel. Maar ik ben nu twee maanden partijleider, ik ga er met veel en thousiasme tegenaan. En ik reken erop dat het goed komt. En als we niet meedoen in het kabinet, om welke reden dan ook, dan ga ik de Tweede Kamer in. Absoluut.'' ,,Ha, ja! Daar werd dan ook weer een grote strategie achter ver moed.Maar ik waardeer het enorm als andere lijsttrekkers af en toe aandacht besteden aan mijn vrouw, ik snap ook wel dat ze stin kend jaloers zijn.'' Dat is afhankelijk van hoe lang u hebt gewerkt. Wie in loondienst is bij een bedrijf en zijn baan verliest (door ontslag of doordat een tijdelijk contract af loopt), heeft recht op minimaal drie maanden WW. Voorwaarde is dat u niet verwijtbaar werkloos bent en dat u van de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt. De duur van de WW is afhan kelijk van uw arbeidsverleden. Wie jaren heeft gewerkt, krijgt maximaal twee jaar. In sommige bedrijfstakken hebben werkge vers en vakbonden afgesproken daar nog een derde jaar aan vast te plakken. In de praktijk zijn het vooral ouderen die recht hebben op een langere WW-uitkering. De eerste twee maanden is dat 75 procent van uw laatstver diende loon, daarna zakt dat per centage naar 70 procent. Maar wie veel geld verdient, krijgt niet een torenhoge uitkering. Er zit een plafond in de uitkering. U kunt nooit meer krijgen dan een percentage van het maximum maandloon. Dat is nu 4858,95 euro bruto per maand. Veel bedrijven zijn huive rig mensen in vaste dienst te ne men. Veel jongeren gaan van tij delijk contract naar tijdelijk con tract. Opeenvolgende kabinetten zijn er niet in geslaagd de ar- beidsmarkt fors te hervormen en bedrijven te verleiden meer mensen in vaste dienst te nemen. Wel is een commissie ingesteld, de commissie Borstlap, die vorig jaar met een breed advies kwam. Kort samengevat: geef mensen met een vast contract wat minder rechten en geef flexwerkers meer rechten. Een van de voorstellen was: verkort ook de huidige WW en maak die hoger. Idee erachter is dat bedrijven dan minder WW-premie hoeven af te dra gen, waardoor het goedkoper is mensen in dienst te nemen. Het CDA zegt het hele ad vies van de commissie Borstlap te willen overnemen. Voor de WW heeft de partij be dacht dat die dan teruggaat van twee naar een jaar. Wel zou de uitkering dan omhoog moeten: de eerste twee maanden 90 pro cent van het laatstverdiende loon, daarna vier maanden naar 80 procent en daarna zes maan den naar 70 procent. Daarna krijgt iemand een zogeheten ba sisbaan. De kritiek op het CDA- plan komt er op neer dat verkorting van de WW vooral oudere werklozen treft. Pro bleem bij die groep is dat zij zich nu veelal suf solliciteren, maar nooit worden uitgenodigd voor een gesprek. Uit onderzoek blijkt dat als de uitkeringsregels stren ger worden, mensen eerder hun best doen om serieus op zoek te gaan naar ander werk. Alleen helpt dat in dit geval dus niet, volgens critici, omdat bedrijven vaak alleen jonge werknemers willen. Zo stelt vakbond FNV dat mensen hierdoor niet eerder aan het werk komen. Het CDA stelt dat het plan niet los moet worden gezien van andere voorstellen om mensen aan een baan te helpen. DEN HAAG De frequentie van de controle door de Tweede Kamer op het coronabeleid van het kabinet is hoog en veeleisend. Of de strijd tegen de pandemie daarbij is gebaat, dat vraagt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zich af in een interview met deze krant. Maar liefst 36 debatten had De Jonge in de Tweede Ka- mer. De Jonge zou graag zien dat de Kamer zichzelf vragen stelt. ,,Heeft het nou geholpen in de kwaliteit en de effectivi teit van de crisisbestrijding dat er zó intensief het debat is ge voerd met het kabinet. Daar van kwamen, als je eerlijk bent, veel dezelfde thema's en vragen steeds weer terug.'' Bijlage Z zaterdag 6 maart 2021 GO i lingen gemaakt die vrijwillig stop pen mogelijk maken. Je moet het samen met de sector doen.'' Is het kabinet te laat begonnen met het precisiewerk rond lock- downmaatregelen, bijvoorbeeld zoals in het onderwijs en de de tailhandel? Even over de kleine lettertjes uit uw programma, die hebben soms grote gevolgen. Het CDA schroeft de WW terug naar één jaar. Waarom? Wie ongewild werkloos raakt, zal het anders zien. Wat is uw electorale onder grens? Wanneer zegt u: dit is te veel verlies, ik vertrek? Rutte zei: ik ga het onderwijs in als de politiek stopt. Even nog: waarom horen we de laatste week zo weinig over Liselot? Eerder kwam ze elk interview of debat voorbij. Hoe zit het met de duur van de WW? Het CDA ligt onder vuur omdat het de maximale WW-duur van twee naar een jaar wil verkor ten. Maar hoe zit het precies als u werkloos wordt? Hans van Soest Den Haag IHoe lang heb ik nu recht op een WW-uitkering? 2 Hoe hoog is mijn WW-uitkering? Moet de WW wel worden versoberd? 4 Wat wil het CDA? 5 Wat is de kritiek?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 9