heeft het moeilijk Wat zegt de wetenschap y Weg want de luisteraar haakt af Eureka! Samenwerken is de sleutel Alles wordt gedaan om mensen zo vaak mogelijk terug te laten komen 19 Grote kans dat je vandaag muziek hebt geluisterd via een muziek- platform zoals Spotify of YouTube. Meer dan de helft van alle Neder landers gebruikt zo'n streaming- dienst, wereldwijd is dat zelfs 89 procent. Gemiddeld luisteren we zo'n achttien uur per week. ,,Het streamen van muziek verandert ons luistergedrag én de muziek'', vertelt muziekwetenschapper Sara Lambrecht (Universiteit Utrecht). De dragers van muziek werden in de loop der jaren steeds groter. Van de langspeelplaat (lp), naar het cassettebandje naar de cd. Met die groei van opslag zie je dat ar tiesten ook steeds langere num mers gingen maken. Dat gaf hen ook meer ruimte om te experi menteren, bijvoorbeeld met uitge breide instrumentsolo's of sfeer geluiden. Denk bijvoorbeeld aan het nummer Thriller van Michael Jackson. Dat nummer is in het be gin bijna een hoorspel. Daarnaast werd het album steeds belangrij ker: „Nummers werden gebundeld en maakten deel uit van een groter verhaal. Iets wat zich ontwikkelt van de eerste tot de laatste track'', vertelt Lambrecht. Dat is nu, met het digitaal strea- men van muziek, wel anders. Voor een klein bedrag per maand kun nen luisteraars een gigantische hoeveelheid muziek tot zich ne men. Mensen gaan niet meer rus tig zitten voor een heel album en slaan snel een nummer over als het hen niet bevalt. Het individu ele nummer wordt dus belangrij ker. Platenmaatschappijen en ar- tiesten spelen daarop in. ,,Geen tijd meer voor lange intro's of spetterende gitaarsolo's. Het gaat allemaal om kort, korter, kortst'', legt Lambrecht uit. Het indikken van nummers heeft twee voordelen voor de ma kers. Hoe korter de nummers, hoe meer een luisteraar er in een uur kan draaien. En dus hoe meer geld dat oplevert. „Daarnaast, omdat het nummer zo kort is, laat het je ook een beetje onverzadigd achter. Je hebt nog niet genoeg.'' En als jij daardoor besluit om het nummer nog een keer af te spelen, betekent dat wéér wat inkomsten voor de makers. Omdat artiesten per afge speeld nummer maar een klein bedrag krijgen van Spotify, wordt alles in het werk gesteld om men sen zo vaak mogelijk terug te laten komen. Het bovenstaande hangt nauw samen met de zogenoemde play count van Spotify. De streaming- dienst betaalt een artiest als een luisteraar dertig seconden van een nummer heeft gehoord. De eerste halve minuut wordt dus cruciaal voor makers. Lambrecht: ,,Dit heeft tot gevolg dat de opbouw van liedjes aan het veranderen is. Vroeger begon men met een rustig intro, dan een couplet en dan het refrein, nu zie je dat steeds meer artiesten hun nummers direct be ginnen met een stukje uit het re frein.'' De play count betekent dus het eind van het intro. ,,Door mijn ouders ben ik gepolitiseerd. Mijn vader was havenarbeider, mijn moeder schoonmaker en toen mijn vader ziek werd in de jaren 80 kreeg ons gezin het financieel erg zwaar. Ik kan je een ding verzekeren: daar word je heel politiek bewust van. Het was ook de tijd van grote demonstraties tegen kernbommen en types als Ronald Reagan en Marga ret Thatcher braken de welvaartstaat af. Ik werd geïntrigeerd door politiek en vroeg me af waarom anderen met meer macht dit soort dingen konden beslissen? In Vianen, een dorp op de grens van de Biblebelt, beslisten pastoors en do minees - allemaal van CDA en SGP-huize en mannen op leeftijd na tuurlijk - wat ik als jonkie wel en niet mocht doen. Vooral hun verdediging van het Zuidafrikaanse apartheidsregime was stuitend en motiveerde mij om politicologie te gaan studeren. Op mijn 18de schreef ik me in bij de VU en werd meteen poli tiek actief in de stad. Mijn 'moment van inzicht' was eerder een proces, het langzame besef dat echte eurekamomenten hele maal niet bestaan. Wetenschap is samen werking en inzichten ko men tot stand door te staan on the shoulders of gi ants. Wetenschappers brengen inzichten bij el kaar die door anderen zijn aangedragen en dat leidt soms tot een doorbraak. Dat geldt ook voor mijzelf. Ik ben weliswaar beden ker van het Kieskompas, waarmee we politieke en maatschappelijke opinies in beeld brengen, maar het was simpelweg een combinatie van nieuwe e- technologieën en ouder wetse politieke kennis. Wetenschap is een teamsport, je combineert reeds bestaande kennis, bewerkt dat waardoor je een klein stapje verder komt.'' met felblauw, dat is een zeldzame kleur in de levende natuur. Uiteraard gaat Williams in op de indrukwekkende prestaties van sommige vlinders, met voorop de monarchvlinder met zijn oranje met zwarte vleugels. Al duizenden jaren vergapen mensen zich aan de trek van massa's monarchvlin ders tussen Mexico en Canada. Zij kunnen in één leven duizenden kilometers afleggen. Zij leven van de zijdeplant waarvan het melksap giftig is. Dame Miriam Rothschild, nicht van vlinderverzamelaar Lord Walter Rothschild, noemde de monarchvlin der 'het grootste voor beeld van de manne lijke chauvinist in de natuur'. ,,Andere vlinders verleiden hun vrouwtje met een liefdesstofje, de mannelijke mo narchvlinder slaat zijn vrouwtje meestal gewoon neer en neemt haar dan met geweld ter wijl zij half verdoofd is'', schreef ze in 1978 in een essay. Ook Wendy Wiliams kan er niet omheen dat de vlinders het moei lijk hebben. Er zijn er steeds min der. In soorten en in aantallen. Weelderige velden met inheemse planten vol nectar maken plaats voor monoculturen voor de agro- industrie, aldus de auteur. Bestrij dingsmiddelen eisen hun tol. Soms kunnen bedreigde vlinder soorten met speciale projecten nog worden gered van de onder gang, zoals het grote blauwtje in Groot-Brittannië. Hopelijk ge beurt dat ook met de monarch vlinders die onder meer ernstig te lijden hebben door de zware bos branden in Californië en een da ling van het aantal zijdeplanten, hun enige voedselbron. Hun gi gantische zwermen worden ver ontrustend klein. De ondergang van de monarch vlinders zou een drama zijn. Zij zijn een prachtig voorbeeld van complexe natuur. Monarchvlin ders gebruiken de zon als een 'kompas' tijdens hun vlucht. „Met een brein ter grootte van een speldenknopje kunnen zij iets doen waarvoor wij allerlei complexe berekeningen zou den moeten uitvoeren'', aldus Williams. Vlinders hebben niet alleen een hoge 'aaibaar heidsfactor' en zijn belangrijk voor bestuiving van planten en gewassen, ook als een ongekend vernuftig staaltje natuur verdie nen ze onze bescher- GO ZATERDAG 6 MAART 2021 Universiteit van Nederland natuur Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat intro's van popmuziek 78 procent korter zijn geworden sinds de jaren 80. De luisteraar mag niet te snel wegzappen. SOFIE VAN KOPPEN Kijk op de site bij J /wetenschap Wetenschappers vertellen over hun eurekamoment. Dit keer André Krouwel (56), politicoloog bij de Vrije Universiteit Amsterdam en oprichter van Kieskompas. -Jim Jansen Wetenschap wordt gemaakt in samenwerking met NCWSdGIltiSt en met Universiteit van Nederland oudste vlinderfossiel is 56 miljoen jaar Wendy Williams: De taal van vlinders - Uitge verij HarperCollins Van boven af: azuur vlinder, koolwitje en monarchvlinder. FOTO'S NURPHOTO/GETTY, LIGHTROCKET/GETTY EN HH/AFP ming.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 67