Onder politici Kwaliteit van het werk in de Kamer lijdt onder te snelle wisselingen Wettrajecten duren vaak langer dan een Kamerlid in Den Haag werkt 'Je kunt je tijd maar een keer benutten. Soms kom je boven de honderd uur uit' Tamara van Ark wandelt met een vriendin langs de Hollandse IJssel. tement. Niet alleen voor mij, maar ook voor Mark, Ferd en Tamara. De hoge frequentie ervan. De brief die eraan vooraf gaat, de eindeloze stroom vragen die je moet beant woorden. Het betekent dat we van die zeven dagen in sommige we ken een paar dagen in de Tweede Kamer doorbrengen. En ook de dag ervoor ben je bezig met de voorbereiding. Dat is twee, soms drie dagen in zo'n week.'' ,,Je kunt je tijd maar een keer be nutten op zo'n dag. Soms kom je in een week boven de honderd uur uit. Ik denk dat we heel erg onder schatten hoe intens zo'n crisis is. Dat geldt voor het RIVM, voor de GGD, de departementen, voor flinke delen van ziekenhuizen, voor bijna alle verpleeghuizen: we staan al een jaar in de crisisstand. In de frontlijn van de crisis wordt ongelooflijk hard gewerkt. Niet even, maar permanent.'' „Onderdeel van die uitputting is wel degelijk ook de omgeving waarin je je werk moet doen. Dat geldt zeker voor het departement, het RIVM en ook voor mij en mijn collega's. Ik denk dat het zeker had geholpen, als het minder was ge weest. Begrijp me niet verkeerd, we hebben ons te verantwoorden en de Kamer is ook gewoon de controleur van het kabinet. Overi gens heeft de Kamer zich van die taak ook ferm gekweten. De scherpte was een positieve kant ervan. Maar de intensiteit is veel te hoog geweest. En dat zeg ik niet zozeer voor mezelf, maar voor alle mensen die hier werken. De dagen dat je bezig bent met elkaar kun je niet bezig zijn met crisisbestrij- ding.'' Volgens De Jonge valt er iets te leren van hoe de Tweede Kamer met deze crisis omgaat. ,,Deze vraag is in eerste instantie niet aan mij om te beantwoorden, maar aan de Kamer zelf. Heeft het nou geholpen in de kwaliteit en de ef fectiviteit van de crisisbestrijding dat er zó intensief het debat is ge voerd met het kabinet. Daarvan kwamen als je eerlijk bent best veel thema's en vragen steeds te rug.'' Nu het stof is neergedaald na 36 debatten, is er iets veranderd? ,,Ik zou denken dat met minder in tensiteit er niets verloren was ge gaan van de scherpte van de con trole, maar er zou wel meer ruimte zijn geweest voor de crisisaanpak zelf.'' Politiek verslaggever Hans van Soest schrijft elke week over wat er speelt in Den Haag. Deze week: de Tweede Kamer wordt steeds meer een duiventil. CDA'er Gerard van den Anker wilde als Ka merlid 'de politieke wereld en de echte we reld met elkaar verbin den'. Dan moet hij wel opschieten. De op 12 januari geïnstalleerde volksvertegenwoordiger keert na de verkiezingen terug naar zijn fruitteeltbedrijf. Hij heeft dan twee maanden en zes dagen in de Tweede Kamer gezeten. Van den Anker verving een col lega die tussentijds uitvloog om wethouder te worden. Het is teke nend voor de duiventil die het Binnenhof is geworden. Kamerle den blijven steeds korter aan. De gemiddelde zittingsduur (4,3 jaar in 2018) is net zo lang als de tijd die Kamerleden nodig hebben om het vak in de vingers te krijgen. Wie de kieslijsten van de par tijen naast de jongste peilingen legt, stelt vast dat na 17 maart meer dan een derde van de 150 volksver tegenwoordigers nieuw is. En dat blijft niet zonder gevolgen. Vorige week presenteerde een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer een rapport over de problemen bij uitvoeringsorgani saties als UWV, CBR en de Belas tingdienst. Naar schatting loopt een op de vijf mensen die zich meldt bij de overheid tegen een muur aan. De commissie legde de schuld deels bij de Kamer. Bij de moties en amendementen die worden ingediend, wordt te wei nig nagedacht of de uitvoeringsor ganisaties ze ook aankunnen. Hoewel de schuld van een fa lende overheid niet alleen bij de Kamer ligt, constateert commis sievoorzitter en VVD-Kamerlid André Bosman (foto boven) wel dat de hoge omloopsnelheid van Kamerleden een oorzaak is. Wet- trajecten duren vaak langer dan een Kamerlid in Den Haag werkt. ,,Kamerleden die willen terugke ren op de kieslijst, moeten zich profileren'', legt hij uit. „Partijen willen dat je zichtbaar bent in de media. Dan krijg je dus vooral Ka merleden die bij alles roepen: Dit kan zo toch niet! Dat moet an ders!'' Hij noemt het toeslagensys teem dat razend ingewikkeld werd gemaakt door allerlei aanmerkin gen en wensen van de Kamer. Veelzeggend: van de zes leden van de commissie keren er vier niet te rug na 17 maart. En één staat op een vrijwel onverkiesbare plek. Dat er straks weer een lange stoet nieuwe gezichten aantreedt, komt doordat kiezers massaal kunnen afrekenen met partijen, wat elke verkiezing weer zorgt voor grote verschuivingen. Maar óók doordat partijen zelf nieuwe gezichten willen. Koploper is de VVD: ruim de helft van de Kamer leden keert niet terug. Opeenvolgende Kamervoorzit ters waarschuwden partijen voor doorgeslagen vernieuwingsdrift. Oud-Kamervoorzitter Gerdi Ver beet zei destijds: ,,Zoals je pas goed kunt autorijden als je het al een paar jaar doet, zo raken de meeste Kamerleden pas op stoom als ze hier al een paar jaar zitten.'' Bosmans commissie constateert dat het Kamerleden soms 'aan kennis en interesse ontbreekt' om hun taken goed te vervullen. Bosman zucht: ,,De essentie van ons werk zou toch moeten zijn dat we voorkomen dat er ge- doe ontstaat.'' Maar daarmee haal je het nieuws niet. Ingewikkelde dossiers met 'geringe politieke scoringsmogelijkheden' hebben veelal geen prioriteit. Ook gunt de Kamer zich soms te weinig tijd om zich ergens in te verdiepen. Beleid schiet daardoor soms alle kanten op. Vorige week nog stemde de Kamer voor een motie om de Bijstandswet te versoepe len. Aanleiding was een bericht over een vrouw die 7000 euro boete moest betalen omdat ze boodschappen van haar moeder kreeg terwijl ze bijstand ontving. De Kamer riep schande. Alleen had de Kamer een paar jaar eerder ingestemd met een strenge wet die gemeenten verplichtte zulke schenkingen terug te vorderen. Zo lijken partijen vaker vergeten dat ze eerst iets anders vonden. Het toeslagenschandaal lijkt partijen wel de ogen te hebben ge opend. Tijdens het toeslagendebat legde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ook een link met de om loopsnelheid: misschien moeten we Kamerleden wat minder be oordelen op hoe vaak ze de actua liteit halen en wat meer op het doen van 'saaie dingen die echt belangrijk zijn', zei hij. Het inzicht van de vertrekkend VVD-voorman komt laat. Mede op verzoek van de WD deed deze kabinets periode een staatscommis sie onderzoek naar het functioneren van ons par lementair stelsel. Eén van de constateringen? De hoge omloopsnelheid van Kamerleden draagt niet bij aan de kwaliteit van het Kamer werk. Maar dat rapport was al weer vergeten toen de liberalen hun kandidaten lijst opstelden. GO ZATERDAG 6 MAART 2021 FOTO PIM RAS FOTO ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 65