Blijf je vooral verwonderen! 5 Wm 1 Richtlijn voor 'vaccinresten' 'We zijn hard bezig om het te regelen' Nieuwe groep krijgt coronaprik 'Vaccinatiepas is onacceptabel' Aantal operaties stijgt weer Frank Poorthuis IN QUARANTAINE DAG 354 Er ligt een theedoek op de grond in de keuken. Normaal gespro ken zou ik die even oprapen, maar dat durf ik nou niet. Er liggen namelijk wel honderd voetbalplaatjes op, gezichten naar boven, in een mooie bonte collage en precies in het midden, daar dus weer bovenop, ligt een foto van mijn vier kinderen gezellig samen op de bank. Rechts onder, je ziet 'm eerst niet, maar dan ook ineens weer heel duidelijk, ligt een veelkleurig stoffen mondkapje. Ook dat is daar niet toevallig terecht gekomen, dat zie je. Het is dus niet zomaar een grijze theedoek met wat rotzooi erop. Het is een theedoek met een bedoeling. Maar welke? Dat mijn vrouw in de beeldende kunst is gegaan, sluit ik even uit. Alhoewel het kunstwerk, gefixeerd en op een paneel gespijkerd, ongetwijfeld in een stadse galerie een goede prijs had opgebracht. 'Untitled 465', zou het kunnen heten. Of 'Lock- down 2021' natuurlijk. Maar nee dus. De kleintjes? Ver moedelijk, maar ik kan het ze niet vra gen, want ze zijn even uit spelen. Net daarvoor hadden ze nog een enorm circuit door de kamer gelegd. Ik wist niet dat het dat was; dat zei mijn jong ste: ,,Dat is een circuit, papa!'' Het bestond uit een lange lijn van thee lepeltjes, touwtjes, stok jes, haarelas- tiekjes, kam metjes, lego blokjes et ce tera. Heel mooi hoor. Strak om de stoel- en tafelpoten heen slalom- mend van ach ter in de serre naar de keuken. Ik ver moed naar de theedoek toe, maar dat weet ik niet zeker, want die was me toen nog niet opgevallen. Wel dat het circuit bedoeld was voor twee play- mobilpoppetjes die van theelepel naar touwtje, naar kammetje sprongen on der leiding van de jongste. Zoals op een circuit gebeurt, hè. Voor ik de kleintjes naar hun speel- afspraken zou brengen, schreeuwde ik nog even van boven: ,,Eerst het cir cuit opruimen, anders mag je niet weg.'' Op een paar touwtjes en wat legoblokjes na was dat gebeurd toen ik beneden kwam. Dus fijn. Maar nu zijn mijn vrouw en ik dus in huis aan het werk, halen we onze koffie en boterhammen in de keuken en slalommen netjes om de theedoek met de voetbalplaatjes en de foto van de kinderen en het mondkapje heen. Dat gaat goed hoor. Je went eraan. Moraal van het verhaal? Het leven is mooi. Blijf je vooral verwonderen. Het is dus niet zomaar een grijze theedoek met wat rotzooi erop gebracht. Dus duizenden extra sterfgevallen worden bewust ge accepteerd, als het beleid het zelfde blijft.' Gaan we meer vac cineren, oppert hij, met betere vaccins? Gaan we toch restricties opleggen, bijvoorbeeld aan de traditionele 'carnavalsmotor' voor de influenzaverspreiding? Hoeveel mag het voorkomen van doden ons kosten? ,,Daar zal over nagedacht gaan worden.'' Infectie Rijkers vertelt over een gesprek dat hij had met longartsen. ,,Zij behandelen patiënten die een longtransplantatie hadden on dergaan. Zij zijn kwetsbaar, en de artsen zijn beducht op infectie. Maar die waren er nauwelijks: in fluenza niet, maar ook longont stekingen niet." We zien dus, zegt Rijkers, dat de meest kwetsbaren baat hebben bij de maatre gelen zoals ze nu ge nomen zijn. „Tegelijk weten we ook dat •,:H- f er een soci aal-maat- schappelijk nadeel is. Geen be zoek, geen knuffels, 1,5 meter af stand: de vraag is of dat er te genop weegt.'' Toch zeggen experts dat je in elk geval ^ets kunt leren en van de huidige maatregelen. ,,Het zal niet nodig en ook niet haalbaar zal zijn om in het griepseizoen net zulke strenge maatregelen te treffen als nu'', aldus de WHO- zegsman. „Maar het is wel van belang om mensen er op te wij zen welk verschil ze kunnen ma ken door vaker hun handen te wassen en op hun ademhalings- hygiëne te letten." In Azië, weet Rijkers, is het heel gewoon om een mondkapje te dragen als je in de buurt van anderen komt. „Dat zie ik bij ons niet gebeuren. Maar mensen zul len zich misschien wel afvragen of ze naar hun werk moeten gaan als ze klachten hebben. Willen ze het risico lopen dat ze anderen, met een kwetsbare conditie, besmet ten met een vi rus?" Osterhaus koes tert de nodige scep sis. „Het thuiswerken zal er misschien wat meer inkomen, en ik denk ook wel dat con gressen vaker digitaal plaatsvinden. Maar i mijn bange ver moeden en erva ring is dat het ge heugen van men sen over het alge meen kort is." De grote aandacht voor het coro navirus kan ook de kennis over influenza verder helpen, zeggen Rijkers en Osterhaus. ,,Er zit nu zoveel druk op. Nu worden heel veel disciplines bij elkaar ge bracht. Dat levert ongetwijfeld nieuwe inzichten op.'' En dat is nodig, benadrukt Os terhaus. ,,Elk jaar gaan er in Ne derland toch enkele duizenden mensen dood aan de griep. Ook de totale ziektelast van de win- tergriep is hoog." Louis Kroes werpt een ethi sche vraag op. 'Als er weer een stevig griepseizoen komt, gaan we daar dan op dezelfde manier mee om als nu, om de zorg- belasting en sterfte te beperken? We we ten inmiddels dat met maatregelen deze sterfte tot ongeveer nul zou kunnen worden terug- zaterdag 6 maart 2021 GO DEN HAAG Het ministerie van Volksgezondheid komt met een richtlijn over hoe 'vaccinatierestjes' verdeeld moeten wor den. Momenteel vacci neren prikkers elkaar met de doses, of deze gaan naar zorgmede- werkers die op de prik- locatie zijn. De doses zijn ongebruikte vac cins die niet bewaard kunnen worden. Vol gens de GGD gaat het dagelijks om een handvol doses per priklocatie. Ingrid van Engelsho ven, minister van On derwijs en Cultuur wil een deel van de 26 mil joen beschikbare snel- tests gebruiken voor culturele instellingen. BILTHOVEN De 75- tot 79-jarige Nederlanders die nog op zichzelf wonen, zijn aan de beurt om een coronavaccin te krij gen. Zij krijgen vanaf vandaag een uitnodi ging van het RIVM, waarmee ze een prik- afspraak kunnen maken. Het gaat om ongeveer 812.000 mensen, die worden ingeënt met het middel Comirnaty van Pfizer en BioNTech. Ze kun nen terecht bij meer dan zestig locaties. <S® ...ia*0 -tSsS ROERMOND Belangenorganisatie Hartpatiënten Neder land is tegen het in voeren van een vacci natiepaspoort en noemt het 'onaccepta bel dat mensen die zich niet laten inenten, niet mogen reizen'. UTRECHT Er wordt weer meer geopereerd. In vergelij king met een situatie zonder corona was deze week 77 procent van de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dit nog 72 procent van de nor male capaciteit, aldus de Nederlandse Zorg autoriteit. 7 procent van de ziekenhuizen zegt weer alle plan bare zorg te leveren en 81 procent meldt deze zorg deels beschik baar te hebben. Frank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Reageren: frankpoorthuis@dpgmedia.nl Links drive- through griep prik in Meppel, een lange rij wachtenden in Berg en Dal. Onder: een vrouw met griepklachten dampt. foto's wiL- BERT BIJZITTER, ANP, SHUTTERSTOCK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 5