ZEELAND 11 Veroorzaker ongeluk krijgt 240 uur taakstraf föptosi'*i6 KL/fiwzrPfoBceo^ Monnikenwerk MIDDELBURG Voor het veroor zaken van een verkeersongeval, rijden onder invloed en doorrij den na een aanrijding, heeft de rechtbank in Middelburg giste ren de 65-jarige J. L. uit Borssele een taakstraf van 240 uur opge legd. Ook heeft hij een voorwaar delijke celstraf van zes maanden gekregen en een rijontzegging van drie jaar. Dat alles met een proeftijd van drie jaar. Eind juli 2019 had L. in een café in 's-Heerenhoek flink gedron ken. Hij stapte vervolgens in zijn auto richting Borssele. Op die vrijwel kaarsrechte weg had hij niet in de gaten dat een motorrij der hem tegemoetreed. Toen hij met een klap zijn linker buiten spiegel zag verdwijnen, merkte hij pas dat er iets mis was. Hij was op de linker weghelft terechtge komen en in aanraking gekomen met de uitwijkende motorrijder. Die had, om erger te voorkomen, zijn motor de berm ingereden en liep meerdere botbreuken in zijn voet op. L. reed door, kwam terug en vertrok opnieuw zonder zich be kend te hebben gemaakt. Hij kon later die dag worden aange houden. Een blaastest wees uit dat hij vier keer te veel had ge dronken. Arie van der Maas, classis- predikant in de Delta, heeft onlangs de temperatuur opgenomen van gemeenten bin nen de Protestantse Kerk (PKN). Via de site gelovenindedelta.nl no digde hij - wie maar wilde - uit voor een gesprek over de winst- en verliespunten van kerk-zijn tij dens de coronacrisis. Hoe gezond is protestants kerkelijk Zeeland tij dens deze tweede lockdown? In drie onlinesessies sprak Van der Maas achttien mensen uit heel verschillende PKN-gemeenten in Zeeland en van de Zuid-Hollandse eilanden. Van der Maas: ,,Het Hoe orthodoxer gemeenten zijn, des te meer voelden gemeenteleden de noodzaak te kijken naar mogelijkheden om bijeen te komen beeld dat zij hebben geschetst is eerder realistisch dan pessimis tisch te noemen." En dat viel hem niks tegen. ,,Hoe orthodoxer ge meenten zijn, des te meer hebben gemeenteleden de noodzaak ge voeld om toch te kijken naar mo- gelijkheden om bijeen te komen. Zij beleven 'vrijheid van gods dienst' als mogelijkheid om onder het Woord te komen, de lofzang gaande te houden en een ge meente te zijn. Mensen uit PKN- kerken - met een minder orthodox karakter - vinden het belangrijk om solidair te zijn met de samen leving. 'Wanneer niks mag, moe ten wij het ook niet willen', is een uitspraak uit onze kring." Het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep publiceer den op 25 februari een landelijk onderzoek onder 1092 kerkgangers die voor de coronacrisis ten minste eenmaal per maand een kerk dienst bezochten. Daaruit blijkt dat tijdens de eerste golf 34 pro cent van de PKN-gemeenten uit sluitend onlinekerkdiensten aan bood en 47 procent kerkdiensten organiseerde met een gelimiteerd aantal bezoekers. In de tweede golf is het aantal PKN-gemeenten dat alleen onlinediensten organiseert gegroeid tot 59 procent, terwijl 28 procent het aantal bezoekers per kerkdienst beperkt. Kortom, nale ving van coronaregels is tijdens de tweede golf strikter dan tijdens de eerste golf. Arie van der Maas: ,,Wat mensen vooral hebben gemist of als verlies ervaren, zijn de face to face ont moetingen - één op één maar ook in groepen. Tijdens de eerste coro- nagolf leken kerken, zeker waar het ging om het leggen van con tacten met de samenleving, crea tiever te zijn dan in de tweede golf. Maar er zijn ook winstpunten. Kerkbreed zijn mogelijkheden ontdekt van onlinediensten en - ontmoetingen en is het gebruik van apps voor het houden van on derling contact en/of collectes toe genomen. In de gesprekken gaf een deel van de mensen aan juist sterker gemotiveerd te zijn om zich in te zetten voor hun kerk. Juist door de beperkingen, zo ge ven mensen ook wel aan, komen zij dichter bij de kern van hun ge loof en ervaren zij verdieping. Uit gewoonte naar de kerk gaan is nu niet vanzelfsprekend meer. De kerkdienst is geen doel op zich. Dat vertaalt zich ook in bewustere keuzen en actievere inzet van mensen voor hun plaatselijke ge meente." Ook dit gegeven wordt door het landelijke onderzoek on dersteund. Visie op de toekomst van ge loofsgemeenschappen ontwikke len gebeurt juist nu. Remmelt Meijer en Peter Wierenga publi ceerden in januari het boekje Her- kerken. De kerkdienst is niet alles. Ze bepleiten actief eigenaarschap van gemeenten waar mensen meer aandacht besteden aan el kaar. Ik ben benieuwd hoe kerke lijk Zeeland die kansen gaat be nutten. Wij zijn op zoek naar een >jectleider openbare ruimte zaterdag 6 maart 2021 De kerkdienst is geen doel op zich José Baars - Arie van der Maas José Baars schrijft wekelijks over religie en kerken in Zeeland. Kijk voor haar blog op pzc.nl/monnikenwerk Is de Kruiningen Reimerswaal 36 uur Max.€4.831,00 Vóór22 maart 2021 buitenruimte jou een zorg? Solliciteer dan als Projectleider openbare ruimte bij de gemeente Reimerswaal. Meer informatie op: www.werkenbijreimerswaal.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 39