VERKIEZINGSAGENDA GL komt met 10-puntenplan 4 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN RUTTE KAN GEEN HARDE BELOFTE DOEN Dit is deel 6 van een serie interviews waarin lijsttrekkers praten over Zeeuwse zaken. Vandaag: Mark Rutte van de VVD. De lijsttrekker van de VVD zou het ontzettend mooi vinden als hij bij de verkiezingen een plusje zou sco ren en weer de mogelijkheid krijgt als premier een nieuwe coalitie te leiden. ,,Ik vraag respectvol, met de pet in de hand, om steun van de kiezer. We staan nu voor de opgave om heel Nederland mee te nemen naar het eindpunt van de coronacri sis. Daarna ligt er een enorme berg werk om het land weer een vlie gende start te laten maken." ,,Die toeslagenaffaire had zo niet gemogen, verschrikkelijk wat de ouders is overkomen, die afwikke ling van de aardbevingsschade heeft in het begin te veel bureaucra tische rompslomp gehad, en ik snap de onvrede over het niet doorgaan van de kazerne in Zeeland. Tegelij kertijd wijs ik erop wat er wel ge lukt is. Dat mag ik dan ook doen. We zijn natuurlijk een land dat er goed voorstaat. We waren een van de snelst groeiende economieën van de wereld toen corona ons be zocht vorig jaar maart en Zeeland is een van de best presterende delen van Nederland. Als er een provincie is die ons weer voorgaat uit de cri sis, is het Zeeland. Daar zit zoveel potentie. Ik denk ook dat het com pensatiepakket dat Zeeland en het Rijk nu gemaakt hebben, met in vesteringen in infrastructuur, ken nis, een rechtbank, precies de kracht van de provincie verder ver sterkt. Op langere termijn is Zee land eerder een voorbeeld voor de rest van Nederland dan dat het een tunnel moet waarvoor je moet be talen. De Zeeuwse VVD pleit er ook voor om de tunnel tolvrij te maken. Die zeggen: Mark, regel dat nou. En ik luister er ook naar, maar we moe ten het echt even stap voor stap doen. We gaan eerst de effecten in kaart brengen, zodat we dadelijk op basis van gedegen onderzoek een besluit kunnen nemen. Ik ga nu niet de harde belofte doen dat het kan. Ik ga wel de harde belofte doen dat ik me het snot voor ogen ga werken om te kijken of het kan." ,,Als ik mij populair wil maken, moet ik nu in dit interview zeggen: wij maken die tunnel tolvrij. Dan geef ik wel even 450 miljoen uit. Ik snap de grote irritatie als je in Zeeuws-Vlaanderen woont en je kunt dat deel van Nederland niet bereiken zonder dat je door een Als er een provincie is die ons weer voorgaat uit de crisis, is het Zeeland. Daar zit zoveel potentie ,,Ik respecteer dat, maar als politiek hebben wij ook een verantwoorde lijkheid voor de algemene veilig heid. Als de vaccinatiegraad te veel daalt, moet je vanuit de overheid de harde boodschap geven: dan kun nen jullie niet naar de kinderop vang. De allerjongste kinderen kun je nog niet vaccineren, die lopen anders extra risico. Ik wil die aller kleinste hummeltjes beschermen." BBB on tour CU-estafette Wandelworkshop PvdA Van den Berge is opgegroeid op Tholen. Voor de komende verkie zingen is hij de nummer 12 op de kandidatenlijst van GroenLinks. Hij stelt voor verder te borduren op de plannen voor een Delta Kennis centrum. Daaraan wordt nu ge werkt met geld uit het compensa- tiebudget voor het afblazen van de Marinierskazerne. Wat Van den Berge betreft ontstaat er een Delta Academy met een masteroplei- Een forse investering in het openbaar vervoer moet de bereikbaarheid in Zeeland verbeteren ding. Die zou onder meer mensen kunnen afleveren die werken aan de windparken op zee. Met een actieplan voor stages in het mbo en een impuls voor de op leiding verpleegkunde wil Groen Links (GL) het Zeeuwse onderwijs verder versterken. Een forse inves- tering in het openbaar vervoer moet de bereikbaarheid in Zeeland verbeteren. GL wil een buslijn in elke Zeeuwse dorpskern. Zeeland moet ook een cultuurhub krijgen, een plek voor talentontwikkeling en cultuuronderwijs, in samen werking met Zeeuwse gezelschap pen en instellingen. Verder zijn wat punten uit het landelijke verkiezingsprogramma verzeeuwst. De energie moet duurzaam zijn en dus moet de kerncentrale in Borssele dicht. Er moeten meer betaalbare wonin gen komen voor jongeren en ge zinnen. De marktwerking in de zorg moet afgeschaft, de landbouw moet verduurzamen en het Rijk moet de regie nemen om krimp te gen te gaan. GL wil banen en wel vaart eerlijker over Nederland ver delen. zaterdag 6 maart 2021 GO 'Als ik me populair wil maken, zeg ik dat de tunnel tolvrij wordt' De laatste grote publieksbijeen- komst die Mark Rutte mee maakte was gisteren exact een jaar geleden in Vlissingen. In het Arsenaaltheater kwam hij aan honderden boze Zeeuwen uit leggen waarom de verhuizing van de Marinierskazerne niet doorging. ,,Ik hoop zo dat we dat weer eens mogen doen in zo'n zaal met zijn allen, maar dan wel over leukere onderwerpen na tuurlijk." Ernst Jan Rozendaal Den Haag Bent u niet bang dat de kiezer een patroon ziet in wat er met de Marinierskazerne gebeurde? Er is geld vrijgemaakt om Zee land te compenseren, er is geld vrijgemaakt om Groningen te compenseren, er is geld vrijge maakt om de gedupeerden van de toeslagenaffaire te compen seren. Het gaat om het vertrou- Kijk op de site bij /video Rutte Gisteren een jaar geleden, Mark Rutte in het Arsenaaltheater vol boze Zeeuwen. foto lex de meester wen in de politiek en straalt dat niet af op u als premier? probleem is." De tol in de Westerscheldetun- nel is nogal een kwestie in Zee land. De passage daarover in het VVD-programma is wel heel mager. - Mark Rutte Bij vaccinaties denkt iedereen nu aan corona, maar er zijn na tuurlijk nog andere inentingen. De VVD wil de kinderopvang verplichten ongevaccineerde kinderen te weigeren. Vanwege hun religieuze overtuiging heb ben best veel Zeeuwen moeite met vaccinaties. Maandag: Joost Eerdmans van JA21 Dit is er de komende tijd in Zee land te doen met het oog op de verkiezingen. 6 MAART BBB (BoerBurgerBeweging) voert campagne. Het programma begint om 9.00 uur in de Scheldestraat te Zierikzee. In Vlissingen staan kandi daat-politici op het Stadhuisplein van 11.00 tot 12.15 uur. Als laatste staan ze op het Stationsplein in Hulst, van 13.15 tot 15.30 uur. 6 MAART De Christen-Unie houdt een esta fette over duurzaamheid. CU vraagt aandacht voor lokale oplossingen. Om 9.25 uur wordt het stokje over gedragen bij het stadhuis in Veere. 7 MAART Lijst 30 Lijst 30, de partij van Willem Engel van Viruswaarheid is om 10.00 uur op de Grote Markt in Hulst, om 12.00 uur in Aardenburg en om 14.30 uur in Middelburg. De cam pagne eindigt om 17.00 uur in Goes. 7 MAART De PvdA houdt een 'wandelwork shop' in Middelburg met Europarle mentariër Agnes Jongerius, gede puteerde Anita Pijpelink en kandi daat-Kamerlid Barbara Oomen. In schrijven: barbaraoomen@pvda.nl GroenLinks wil meer onderwijs en banen voor jongeren in Zee land. Een Delta Academy, meer stagemogelijkheden in het mbo en meer opleidingsplekken ver pleegkunde, in samenwerking met de HZ en Scalda, zijn promi nente onderwerpen in een 10- puntenplan voor Zeeland, dat gisteren is gepresenteerd door Kamerlid Niels van den Berge. Ernst Jan Rozendaal Tholen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 32