s? Roosevelt-wortels: mythe of waarheid Tbs verlengd van vrouw die minnaar doodstak Grijpstok koestert de innige band met de beroemde Roosevelts. Maar liggen hun wortels wel echt hier? Nieuw onderzoek doet de twijfels verder toenemen. 2 ROOSEVELTS OORSPRONG H Zeeland Commentaar De wieg van de voorouders van de Amerikaanse presi denten Theodore en Franklin Delano Roosevelt en first lady Eleanor Roosevelt zou wel eens in Zeeland kunnen hebben gestaan. Zou. Want harde bewijzen daarvoor blijken nog altijd te ontbreken, ondanks de vele onderzoeken. Tot nu toe is het idee dat de wortels van wereldleiders er gens in de Vijftienhonderdgemetenpolder op Tholen kunnen worden gezocht, altijd sterker gebleken dan de koele feiten. In gegeven door het Zeeuwse sentiment domineerde de overtui ging dat iets waar is, zolang het tegendeel niet is bewezen. Daarom is het verfrissend dat de onderzoekers van CBG zich beperken tot de wetenschappelijke - en dus zakelijke - be nadering. Zij kunnen weinig anders dan concluderen dat in elk geval de bestaande theorieën over de Thoolse herkomst van de stamvader van de Roosevelts weinig hout snijden. Daarmee slinkt de kans dat de connectie klopt. Toch gaat het te ver om te zeggen dat Zeeland de Roosevelts mogelijk ten onrechte heeft omarmd. Daarvoor is de betekenis van vooral de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt te groot. En ook al zijn de Zeeuwse roots twijfelachtig, de band met Nederland is onmiskenbaar. Tegelijkertijd willen de Zeeuwse Roosevelt-instellingen te recht een nader onderzoek. De CBG-bevindingen bieden ook aanknopingspunten voor een ultieme poging de waarheid boven tafel te krijgen. Het gaat erom het juiste verhaal te ver tellen, ook al is de mythe vaak mooier dan de waarheid. De overtuiging domineerde dat iets waar is, zolang het tegendeel niet is bewezen De rechtbank in Middelburg heeft gisteren de knoop doorgehakt. De zaak zat in een patstelling. Er was twee jaar extra gevorderd. De 35-jarige L. G. kondigde in 2017 haar plan aan door 112 te bellen en te vertellen dat ze de man, met wie ze een seksuele relatie had, ging ver moorden. Toen de begeleiders van Emergis arriveerden, was het te laat. ALMANAK De Hulstenaar herstelt thuis van een operatie aan zijn rug. De or ders van de specialist waren dui delijk: hij mag onder geen be ding bukken. Zijn wederhelft bestelde op zijn aandringen een grijpstok op internet, zodat hij de gevallen afstandsbediening of een boek kan oprapen. De Het probleem rond de verlenging van de tbs met dwangverpleging is dat de IND haar door haar veroorde ling, tot ongewenst vreemdeling heeft verklaard. Daarom moet ze het land worden uitgezet. Daar loopt nog een beroepszaak tegen en de uitslag kan nog geruime tijd op zich laten wachten. Vooruitlopend op die uitzetting moet ze akkoord gaan met die mogelijke uitzetting en een repatriëringsprogramma volgen. Maar de vrouw wil in Nederland blijven en dus kan en mag ze als on gewenst vreemdeling eigenlijk niet beginnen met de resocialisatie die onderdeel uitmaakt van de tbs. Hoe die verlenging er uit gaat zien, is onduidelijk. De rechtbank vindt in ieder geval dat de kliniek waarin zij verblijft hoe dan ook moet werken aan haar resocialisa tie. Hulstenaar was helemaal in zijn nopjes met zijn hebbeding. Zijn wederhelft moest even de deur uit en trof de Hulstenaar bij thuiskomst beteuterd aan. De grijpstok was op de grond geval len. Er is inmiddels een tweede besteld: om de grijpstok mee van de grond te rapen. Humanitas zoekt gastouders ArcelorMittal vergroent met nieuwe hoogoven HULST Herdenkingsdienst coronaslachtoffers Franklin Delano Roosevelt pro beerde al in 1939 de mythe door te prikken. ,,Ik geloof geen woord van die Zeeland-geschiedenis", zei de toenmalige Amerikaanse president in het Algemeen Handelsblad. ,,Ik geloof dat het allemaal een groot opgezet reclamezaakje is, dat een van jullie heeft bedacht om de toe risten van de vaste route weg te lok ken." Niettemin vent Zeeland de ver meende band met de Roosevelts royaal uit, met onder meer de pres tigieuze Four Freedoms Awards, het Roosevelt Institute for Ameri can Studies (RIAS) en University College Roosevelt (UCR) in Mid delburg en het culturele themacen trum Huys van Roosevelt en het Roosevelt Informatiecentrum in Oud-Vossemeer, beschouwd als dé bakermat van de dynastie. Voorbehoud Toegegeven, hier en daar wordt in een voetnoot of bijzin wel een voorbehoud gemaakt, door te ver melden dat de familie van zowel Theodore als Franklin Delano Roosevelt en diens eega Eleanor Roosevelt 'waarschijnlijk' of'ver moedelijk' haar oorsprong vindt op Tholen. Maar bij voorkeur wordt op die nuance niet te veel nadruk ge legd, zeker niet sinds Eleanor Roos evelt in 1950 met een uitgebreid be- zoek aan Oud-Vossemeer zelf de warme band onderstreepte. In het verleden is herhaaldelijk onderzoek gedaan naar de Thoolse herkomst van de Roosevelts. Er werden geen bewijzen gevonden, maar dat bleek nog geen aanleiding te zijn om het beeld bij te stellen. Integendeel. „Zolang er geen zeker heid is, blijft de minst onbevredi gende optie dat de Roosevelts ge- Dit nieuwe onderzoek onderstreept nog maar eens de onzekerheid die er is rond deze zaak woon uit Zeeland afkomstig zijn", concludeerde in 1995 Hans Krab bendam, die later directeur werd van het Roosevelt Study Center. Immigrant Maarten van Bourgondiën en Leen- dert Brouwer van het CBGICen- trum voor familiegeschiedenis zijn nu opnieuw in de Zeeuwse wortels van de Roosevelts gedoken. Van Bourgondiën deed online genealo gisch onderzoek. Duidelijk was al dat Theodore en Franklin Delano Roosevelt allebei nakomelingen zijn van de Nederlandse immigrant zaterdag 6 maart 2021 De 35-jarige Middelburgse vrouw die eind oktober 2017 in een complex voor beschermd wonen van Emergis in Middel burg haar medebewoner, Y. el Kourachi met messteken om het leven bracht, krijgt nog een jaar langer tbs met dwangverple ging. Ad Roos Middelburg Tip? redactie@pzc.nl ROTTERDAM Om kinderen uit de regio Rotterdam een zorgeloze vakantieweek in Zeeland te bezorgen is Humanitas Zeeland in de provincie op zoek naar gastgezin nen. De vakantie in het kader van de actie Frisse Lucht is in de week van zaterdag 24 juli tot en met zaterdag 31 juli. Wie wil weten hoe het is om als gastouder een kind een week in het gezin op te nemen kan mailen naar: opgroeien.zee- land@humanitas.nl. Het doorgaan van de vakan tieweek is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. ZELZATE Met een 195 miljoen euro kostende, nieuwe hoog oven gaat ArcelorMittal in Zelzate duurzamer te werk. De staalproducent vervangt in de oven fos siele brandstoffen door groene en circulaire. De nevenstromen uit de staalproductie worden ook weer grondstoffen voor de chemie, petro chemie of zelfs voeding. ArcelorMittal werkt zo al samen met andere bedrij ven binnen North Sea Port. In het project Steel- anol worden koolstofhou- dende gassen van de hoogovens tot bio-etha- nol omgevormd. Restgas- sen worden een grond stof voor Dow Chemical. In de basiliek van Hulst vindt vrijdag 12 maart om 12.00 uur een her denkingsdienst plaats voor alle coronaslacht offers. De klokken wor den geluid en er klinkt Requiemmuziek. Maxi maal dertig mensen mogen aanwezig zijn. Aanmelden kan bij het secretariaat van de pa rochie Heilige Maria Sterre der Zee. Voor ganger is pastoor Wiel Wiertz. De dienst is ook de opening van '24 uur voor de Heer', een initia tief van paus Franciscus waarbij in estafettevorm 24 uur wordt gebeden in kerken van elk bisdom. Eleanor Roosevelt, de we duwe van de Amerikaanse presi dent Franklin D. Roosevelt, bracht in 1950 een bezoek aan Oud-Vossemeer. Ze staat in het midden op het bordes. foto collec tie ZB| BEELDBANK ZEELAND 'Bewijs Rolf Bosboom Oud-Vossemeer - Kees de Koning, Roosevelt Informatiecentrum ArcelorMittal

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 30