Heb je ook zofn moeite met kiezen? Supers houden zich afzijdig van btw-petitie ECONOMIE 17 Onregelmatigheden bij vooraanstaand advocatenkantoor Kieswijzer Doe de Kieswijzer op pzc.nl/kieswijzer Het Centraal Bureau Levensmidde lenhandel (CBL), de koepelorgani satie van de supermarkten, vraagt zich af of een belastinginstrument ingezet moet worden om het ge drag van mensen te sturen. Onder het motto 'de tijd is rijp' kondigde Dirk de handtekeningen actie voor de btw-verlaging vorige week aan. Volgens de supermarkt is de prijs van gezond eten veel harder gestegen dan de prijs van ongezond eten. Daardoor is kiezen voor ge zond soms helemaal geen keuze, al dus Dirk. »De petitie van supermarktketen Dirk is al 40.000 keer ondertekend De petitie is in een week tijd al 40.000 keer ondertekend. Alge meen directeur Marcel Huizing van Dirk zal na de verkiezingen de pe titie in Den Haag overhandigen. Dirk roept naast consumenten ook andere supermarktketens op de pe titie op de site detijdisrijp.nl te te kenen, maar die houden zich nog afzijdig. ,,Het staat iedere onderneming vrij om kortingen te geven op pro ducten. De inzet van het belasting instrument is aan de politiek. De besluitvorming daarover laten wij dan ook graag daar", zegt een woordvoerder van het CBL. Supermarktketen Albert Heijn zegt de mening van het CBL te de len. Jumbo meldt het initiatief van Dirk met interesse te volgen, maar wil verder niet ingaan op een even tuele steunbetuiging voor de peti tie. Onlinesupermarkt Picnic zegt wel te staan achter de vraag die Dirk stelt. ,,In een land waarin we probe ren mensen gezonder te laten eten, is het vreemd de btw op verse groenten te verhogen.'' De fraude vond de afgelopen tien jaar plaats. Uit onderzoek bleek Frank Oranje, de topnotaris bin nen Pels Rijcken (PR), in drie ge vallen geld van derden te hebben overgemaakt naar stichtingen waarvan hijzelf de enige bestuur der was. In totaal ging het om 10 miljoen euro. Waar het geld is gebleven, is onduidelijk. Vragen daarover kan Oranje niet meer beantwoorden, hij benam zich vorig jaar het leven toen de fraude uitkwam. Inmiddels wordt niet alleen het notariaat onder zocht. De Deken van de Orde van Advocaten onderzoekt nu of de ad vocaten van Pels Rijcken mogelijk betrokken waren bij de onregel matigheden. De fraude is gepleegd met geld dat op 'derdenrekeningen' stond. In één geval ging het om geld uit een claim van polishouders tegen de Zwitserse verzekeraar Con- verium. Polishouders kregen 58 miljoen euro aan schadevergoe ding. Dat geld stond op een der- denrekening, die Oranje beheerde. Uiteindelijk claimden gedupeer den niet al het geld en verdwenen de overgebleven miljoenen naar Oranje. Een andere zaak betrof de schadevergoeding van 110 miljoen euro aan beleggers in World On line, de internetaanbieder die be gin deze eeuw spectaculair crashte na het beursdebuut. Bij beide zaken was de Vereni ging van Effectenbezitters betrok ken als eisende partij namens Pels Rijcken is onder meer het advocatenkantoor van de landsadvocaat. foto robin utrecht gedupeerde beleggers. ,,Wij ver moeden dat het om deze zaken gaat, van PR hebben wij niets ver nomen. We hebben direct ge checkt of alle deelnemers de scha devergoeding hebben gekregen waar ze recht op hadden. Dat is het geval'', zegt Paul Koster, directeur bij de VEB. In het derde geval ging het om geld dat gemeenten en pro vincies kregen van de verkoop van afvalbedrijf Attero. Aangenaam verrast Dat geld overblijft na de uitbeta ling van de schadevergoeding komt vaker voor. Dat geld wordt teruggestort naar degenen die de schadevergoeding hebben betaald. ,,Zij hebben het bedrag al afge schreven en volgen het niet meer. Ze zijn dan aangenaam verrast als er geld terugkomt'', zegt Koster. sentiële taak van notarissen en dat hoort boven alle twijfel verheven te zijn. Aniel Autar, notaris in Rotter dam, denkt niet dat de fraude het aanzien van het beroep notaris aantast. ,,Dit is een heel uitzonder lijk verhaal.'' Wel vraagt hij zich af hoe deze fraude zo lang heeft kun nen plaatsvinden. De zaak kwam pas in 2019 aan het licht na een on derzoek door de Fiod, die een ano nieme tip onderzocht. ,,Ik vraag me wel af hoe het kan dat de toe zichthouder niets gemerkt heeft. Controles van de toezichthouder zijn normaal heel diepgravend.'' Die vraag leeft ook bij Koster. ,,Heeft de accountant nooit wat ge merkt? Zeker dit soort derdenreke- ningen vraagt altijd extra aan dacht.'' De woordvoerder van PR laat weten dat Oranje heel listig te werk is gegaan. ,,We hebben het hier over een topnotaris die precies wist hoe hij de mazen van het toe zicht moest omzeilen.'' Op 17 maart kies je uit maar Liefst 37 partijen. Daarom vind je op ed.nl een makkelijke kieswijzer waarmee je in 30 vragen weet op welke Lijsttrekker jij het meest Lijkt. Handig toch? zaterdag 6 maart 2021 PC DEN HAAG Supermarkten houden zich vooralsnog op de vlakte over het initiatief van supermarktketen Dirk van den Broek om de btw op groente en fruit te verlagen van 9 naar 6 procent. Miljoenenfraude met geld gedupeerden In de financiële wereld is met verbijstering gereageerd op de fraude van een topnotaris. De voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken, het sjieke kan toor van de landsadvocaat, bleek voor 10 miljoen euro aan geld van derden in zijn zak te hebben gestoken. Peet Vogels Den Haag Dat is één verklaring waarom het zo lang duurde voor het bedrog aan het licht kwam. Geld dat nie mand mist, wordt niet opgeëist. Toch hoort het niet mogelijk te zijn dat iemand op deze manier aan geld van derden kan komen. Het beheer van derdengelden is een es t Deken onderzoekt of ook de advocaten van Pels Rijcken betrokken waren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 17