ECONOMIE 15 zaterdag 6 maart 2021 Volgens ANVR-directeur Frank Oostdam kunnen vakan tiegangers een 'semi-normale zomervakantie' verwachten. en mei. Boekingssite Zoover kon digde deze week aan alle uit staande vouchers aan klanten te hebben terugbetaald. Meer reis organisaties zijn daarmee begon nen, weet de ANVR-baas. In principe hoeven consumen ten niet achter hun geld aan te gaan. Mocht het bedrag toch rond de uitgiftedatum nog niet op hun rekening staan, dan adviseert de ANVR klanten om aan te kloppen bij de reisonderneming. „Krijgen ze daarbij geen gehoor, dan heb ben ze nog twee maanden de tijd om bij de SGR een claim neer te leggen. De SGR gaat dan achter de reisonderneming aan en zorgt dat die het geld alsnog netjes op de re kening van de consument zet", vult Oostdam aan. Om te voorkomen dat die terugbetalingen - de Nederlandse reisorganisaties hebben voor 600 miljoen euro aan coronavou chers uitstaan bij reizigers - als nog tot een hausse aan faillisse menten bij reisondernemingen leiden, komt er een zogeheten voucherfonds. Daarbij kunnen reisorganisaties tot 400 miljoen euro lenen. Volgens Oostdam is het wachten op goedkeuring van Brussel hiervoor, maar hij voorziet geen problemen. ,,Denemarken ging ons al voor met een soort gelijk initiatief." 5 Hoe staan de reis organisaties er financieel voor? De ANVR-voorzitter luidde deze week voor de zoveelste keer de noodklok over de reisbranche. Uit de nieuwste CBS-cijfers blijkt dat corona de reiswereld harder heeft geraakt dan welke andere sector ook. ,,Reisondernemingen liggen al een jaar stil, reisondernemers dreigen kopje onder te gaan en veel van de 15.000 ANVR-reispro- fessionals hebben hun baan verlo ren of dreigen die te verliezen", illustreert Oostdam het financiële leed. Dat er tot dusver zo weinig fail lissementen zijn, mag een wonder heten. Volgens de voorzitter van de reiskoepel is dat vooral te dan ken aan overheidssteun en uitstel van belastingbetaling. De reisbe- drijven zouden volgens hem het meest ermee geholpen zijn als consumenten weer durven te boe ken. Voor de zomer gebeurt dat nu nog slechts mondjesmaat, voor het najaar begint het aantal boekingen op gang te komen. De ANVR-topman hoopt dat het kabinet bij de persconferentie volgende week met een positief verhaal komt en zal zeggen dat rei zen komende zomer weer kan en mag. De afgelopen weken stapte de ene na de andere brancheorga nisatie naar de rechter om reismo gelijkheden af te dwingen. ANVR ziet daarin geen heil. ,,Stel dat we in het gelijk worden gesteld, dan hebben we daar nog niets aan, want de rest van de wereld wil ons niet hebben. We moeten pas gaan als het verantwoord en verstandig is." tiegangers de grote hotelcom plexen gaan mijden? De ANVR- topman denkt dat dat wel zal los lopen. ,,We hebben als reiskoepel allerlei protocollen met hotels en accommodaties opgesteld en we denken dat je prima naar de gro tere resorts kunt, als je de aanwij zingen in de hotels en van de lo kale autoriteiten volgt." Voor wie deze zomer zijn zin nen heeft gezet op een verre be stemming, ergens in Azië of Latijns-Amerika, heeft Oostdam een teleurstellende boodschap. ,,Dat wordt heel lastig, denk ik. Dat hangt af van vaccinaties en testbe- leid, maar ik ga ervan uit dat die landen nog een tijdje op slot zul len zitten. Hopelijk kan dat weer in het vierde kwartaal." 3 Moeten we deze zo mer een vaccinatie- of testbewijs over handigen? Er zijn enkele lucht vaartmaatschappijen en cruise maatschappijen die hebben ge- zegd dat zij een prikbewijs als voorwaarde willen hanteren voor het maken van een reis. De ANVR-topman zou er gek van op kijken als Europese landen opeens met een vaccinatie-eis komen. Zij schieten daarmee vooral zichzelf en hun hoteliers en andere toeris tische ondernemers flink in de voet, denkt hij. Daarmee sluiten landen immers een heel grote groep reizigers uit: degenen die zich niet willen laten vaccineren en degenen die pas veel later aan de beurt zijn voor vacci natie. Oostdam verwacht dat lan den daarom zullen kiezen voor een combinatie van vaccinatie en sneltesten. Mensen die niet gevaccineerd zijn, moeten rekening ermee hou den dat ze regelmatig aan sneltes- ten worden onderworpen, aldus de ANVR-directeur. ,,Het kan bij voorbeeld gebeuren dat je op je va kantieadres vaak een sneltest moet doen, bijvoorbeeld als je een pret park wilt ingaan of op een terras wilt zitten." De voorzitter van de reisbranche organisatie verwacht dat de meeste vakantiegangers die beper kingen op de koop toe zullen ne men: ,,De reishonger is zo groot", voegt hij eraan toe. De reiswereld hoopt overigens in april te kunnen gaan experi- Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je op je vakantieadres vaak een sneltest moet doen - Frank Oostdam menteren met 'coronavrije proef- vakanties' naar de Middellandse Zee. Volgende week horen ze van de overheid of ze daarvoor toe stemming krijgen en wordt beslo ten naar welke bestemming deze vakanties gaan. ,,En als we straks weer kunnen reizen, dan zou het niet moeten uitmaken of het om een land binnen de EU of buiten de EU gaat. Zodra een land als vei lig wordt beschouwd, moeten we ook naar dat land kunnen reizen'', aldus Oostdam. 4 Hoe zit het met vouchers? Wan neer krijgen men sen hun geld terug? Voor de pakketreisorga nisaties was de coronavoucher een reddingsboei, maar consumenten willen hem inmiddels wel inwis selen. Mensen die het geld ervan nog niet op hun rekening hebben staan, moeten volgens de ANVR- topman niet in paniek raken. ,,We zijn ons terdege ervan bewust dat het geld van de klant is, en we zul len er alles aan doen om dit uit te keren, zoals we hebben toege zegd." Aangezien de eerste vouchers vanaf 17 maart zijn uitgegeven, zal het uitkeren de komende maan den gebeuren. Het leeuwendeel komt volgens Oostdam rond april GO FOTO RONALD HISSINK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 15