Breskens moet na de vismijn uithuilen en vooruitkijken Bacilla Fobie gaat met partij en humor coronablues te lijf Tennisclub Animo heeft nog voor de zomer een padelbaan STEM NSCP 6 Analyse A De gemeente Sluis doet het voorkomen of zij is gepie peld door de gemeente Vlissingen, als grootste aandeel houder in de Holding Zeeuwse Visveilingen, waaronder zowel de vismijn in Breskens als die in Vlis singen valt. Maar wat wil je? Als je een minderheid van de aandelen hebt, te weten 35 procent, en de andere aandeelhouder de rest, dan hoef je er niet raar van op te kijken dat je het onderspit delft. Dit besluit zat er ook allang aan te komen. Jaap Hennekeij, voorzit ter van de Raad van Commissaris sen (RvC) van de vismijnholding, vertelde eerder dat de concentratie van activiteiten in Vlissingen al sinds 2018 speelt. Het is dat garna- lenhandel Puul uit Volendam in 2019 als reddende engel voor Bres- kens opstond. Puul zou van Bres- kens het garnalencentrum van zuidwest-Nederland maken, tot het bedrijf door het Engelse Sykes werd overgenomen en vorig jaar de stekker uit het project-Bres- kens trok. Breskens heeft nauwelijks nog een eigen vissersvloot, met slechts één garnalenkotter. Die ontwik keling is niet uniek. In de hele vis serijsector is sprake van schaalver groting. Ook Vlissingen heeft daar last van. Het is daarmee niet meer dan een logische stap de vismijn activiteiten te concentreren. Voor Breskens is het sneu, maar op zich is er nog geen man over boord. Althans, als de gemeente Sluis erin slaagt iets van de visser ijsfeer overeind te houden. In het te vernieuwen, met appartemen ten vol te bouwen havengebied van Breskens is daarvoor de Visse- rij-experience gepland, met het Visserijmuseum en een plek voor de vismijn. Het laatste kan worden geschrapt, maar iets van een toe ristische veiling kan er wel ko men. RvC-voorzitter Hennekeij zegde daarvoor steun toe deze week. Angstvallige zwijgen Of het zo ver komt, is niet duide lijk. Adrie Bondewel, voorzitter van het Visserijmuseum, meldde vrijdag nog van niets te weten. Te gelijkertijd stelde hij nuchter vast: ,,We zijn er ook nog maar acht jaar mee bezig..." Raadsleden in Sluis zeggen wel goed geïnformeerd te zijn, niet in het openbaar, maar in beslotenheid. Nu de vismijn in Breskens toch verloren is, is het hoog tijd voor de gemeente Sluis het angstvallige zwijgen te door breken en iedereen te vertellen: Wat gaan we doen? Het is het minste waarop Breskens recht heeft. 'Gelooft u ook niet meer in het broodje vleermuis-verhaal? Mist u de sociale contacten en spontane knuffels? Wilt u meer of minder sociale contacten? Meer? Dan gaan wij dat regelen.' Met een hoofdtooi die aan virusdeeltjes doet denken, gekke tanden en natuurlijk de naam van partijleider Bacilla Fobie is het meteen duidelijk dat het on- line spotje van de NSCP een heel dikke knipoog is. En een hart on der de riem in coronatijd. Impact corona 'De NSCP geeft om u!', is de lijf spreuk. ,,Om het sociale aspect naar voren te laten komen", vertelt Anouschka Harms. Politieke am bities heeft ze absoluut niet. ,,Maar het is zo'n moeilijke tijd, je moet over zo veel dingen nadenken. We We houden ons netjes aan de regels, maar je wordt er ook niet vrolijk van houden ons netjes aan de regels, maar je wordt er ook niet vrolijk van." Al eerder schreef ze het vrolijke kinderboek Fantasiewolkjes, omdat corona een grote impact op kinde ren heeft. ,,Ze moeten af en toe kunnen wegkruipen in een fanta siewereld." Door de politieke de batten in verkiezingstijd kwam ze op het idee om jongeren en vol wassenen ook aan het lachen te krijgen. ,,Het is soms net een to neelstuk in de politiek, het lijken wel acteurs." Met dat in het achter hoofd riep ze typetje Bacilla Fobie in het leven. Zij gaat 'regelen' dat mensen meer sociale contacten krijgen. ,,Ik wil met humor laten zien dat we allemaal mensen zijn en de so ciale contacten missen. Want met humor, red je het." Harmen van der Werf Terneuzen Animo heeft er de ruimte voor. De club heeft vijf nieuwe 'elk weer- type'-banen en vijf gewone banen. Daarvan zal er één worden gebruikt voor de aanleg van twee padelba- nen. Dat kan. Eén padelbaan beslaat een halve tennisbaan. De algemene ledenvergadering van Animo heeft afgelopen week eensgezind inge stemd met de investering, waarmee per saldo 116.000 euro is gemoeid. De gemeente Terneuzen en Animo leggen elk de helft op tafel. Wethouder Jack Begijn spreekt van 'een aanwinst' voor Terneuzen als sportgemeente. ,,Onder jonge ren én ouderen wint padel in Ne- De spelregels lijken veel op die van tennis derland enorm aan populariteit, omdat het zo'n dynamische sport is. En er is nog veel groeipotentie. In Spanje is padel de op een na popu lairste sport." Animo-voorzitter Michel van Leuven is ook verwach tingsvol. Hij hoopt er nieuwe leden mee te trekken. ,,Want padel is ge makkelijker te leren dan tennis." Voor de zomer moeten de banen gereed zijn. Animo is dan de eerste tennisclub in de gemeente Terneu- zen met padelbanen en de tweede in Zeeuws-Vlaanderen, met ten nisvereniging De Boskreek in Bres- kens. Wethouder Begijn heeft het over 'een pilot', waarvoor Animo is uitverkoren, omdat het met vijf honderd leden verreweg de groot ste tennisclub in de gemeente Ter- neuzen is. Begijn sluit niet uit dat er op termijn meer volgen, allereerst bij tennisvereniging Axel. Van Leu ven zou dat mooi vinden. ,,Kunnen we een competitie beginnen." De spelregels bij padel lijken veel op die bij tennis. Een belangrijk ver schil zit in de service: die moet on derhands. Ook mag er, net als bij squash, gebruikgemaakt worden van de wanden. zaterdag 6 maart 2021 De 'verkiezingsposter' van de NSCP met partijboegbeeld Bacilla Fobie. foto anouschka harms Uithuilen en er het beste nog proberen uit te slepen, om iets van een 'visserijbeleving' in Breskens in stand te hou den. Veel meer zit er niet op, na het onvermijdelijke besluit dat deze week is gevallen om alle vismijnactiviteiten uit Breskens naar Vlissingen over te hevelen. Harmen van der Werf Breskens Terneuzen heeft er een heel bij zondere 'politieke partij' bij: de Nieuwe Sociale Contacten Par tij (NSCP). Partijleider Bacilla Fobie, oftewel Anouschka Harms, wil mensen opvrolijken met een fictief spotje. ,,Een knipoog naar de maatschap pij." Sophie Stockman Terneuzen -Bacilla Fobie (alias Anouschka Harms) Het is de snelst groeiende rac- ketsport in Nederland, padel, een combinatie van tennis en squash. Tennisvereniging Animo in Terneuzen grijpt de kans om mee te liften op die trend en legt twee padelbanen aan. Een padelbaan. foto jan ruland van de brink

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 133