Aldi en Action in Biezelinge verhuizen naar boomgaard Klomppop schuift door naar mei 2022 6 Borsele koopt wel pastorie De gemeente Borsele zit namelijk bepaald niet goed in de slappe was. Reden om eens kritisch te kijken naar de uitgaven. Het masterplan Nieuwdorp werd door een onder zoeksbureau genoemd als één van de opties om op te bezuinigen. De raad heeft donderdag besloten om dat plan daadwerkelijk te versobe ren. Pas later wordt duidelijk wat er precies verandert. Hoe halen we zo nog een bezuiniging op het masterplan? Eén van de belangrijkste onder delen zal zeker niet sneuvelen, na melijk de verhuizing van het dorps huis naar de eerder door de ge meente aangekochte Bethelkerk. Sterker nog, de gemeenteraad be sloot ook de naastgelegen pastorie aan te kopen voor bijna vijf ton. Wat erin komt, is nog niet duide lijk, maar aangenomen wordt dat het pand een functie kan krijgen in het geheel van het toekomstige dorpshart. Dat hart bestaat behalve uit het nieuwe dorpshuis in de Be- thelkerk ook uit de naastgelegen school. Die krijgt een nieuw ge bouw. Ook dat deel van het master- plan blijft waarschijnlijk overeind. Enkele oppositiepartijen lieten donderdag overigens weten de aan koop van de pastorie heel raar te vinden, omdat even daarvoor im mers was besloten het masterplan te versoberen. Ze vinden het niet met elkaar stroken. ,,Hoe halen we zo nog een noemenswaardige be zuiniging op het masterplan?", vroeg Jack Burgers (VVD) zich af. Net als de VVD stemden ook D66 en Opa Borsele tegen de aankoop van de pastorie. De dorpsraad van Nieuwdorp is nog niet bezorgd over de mogelijke versobering van het masterplan, zo laat secretaris Griet Aarnoutse weten. De aan koop van de pastorie noemt ze zelfs heel goed nieuws. Ze zegt het vooral belangrijk te vinden dat de plannen voor het dorpshuis en de school doorgaan. ,,Iets als een kli maatstraat (een andere onderdeel van het masterplan, red) was mis schien ook wel heel ambitieus.'' Bibliotheek De gemeenteraad gaf het college donderdag de opdracht om op tal van terreinen te bekijken of bezui nigingen mogelijk zijn. Zo stapt Borsele mogelijk uit de muziek school, moet de bibliotheek het wellicht met minder geld doen en worden in de toekomst waarschijn lijk minder ambtelijke uren in het bevorderen van sport en bewegen gestoken. De gemeenteraad stak voorlopig een stokje voor het ver hogen van de onroerendzaakbelas- ting met meer dan het inflatieper centage. Beide winkels zitten nu nog samen met de Fruitshop in een verouderd pand op de hoek van de Hoofdstraat en het Jufferswegje. De Aldi wil graag groter worden en dat kan op die locatie niet. Ook is de verkeers situatie er verre van ideaal. ,,Vracht- auto's die komen lossen, moeten vanaf de weg achteruit het terrein op draaien om met hun achterkant voor de winkel te komen", zegt de Kapelse wethouder Siwart Mackin tosh. ,,Ze rijden dan over de par keerplaats waar ook klanten lopen." De winkels willen verhuizen naar een boomgaard naast De Fruitschuur aan de even verderop gelegen Abdijstraat. Daar komen twee nieuwe winkelpanden te staan: één voor de supermarkt, de andere voor de Action en de Fruits- hop. De twee panden komen wat verder naar achter te liggen en wor den volgens de wethouder omge ven met groen. Het winkelopper vlak van de Aldi wordt iets groter dan op de huidige locatie, maar vol gens de wethouder gaat het niet om een enorme groei. We vinden het belangrijk dat de winkels behouden blijven De gemeente is bereid medewer king te verlenen aan het plan. ,,We vinden het belangrijk dat de win kels behouden blijven voor de in woners van Biezelinge", verklaart de wethouder. Eén ding was vol gens hem wel heel belangrijk, na melijk dat in het huidige pand van de Aldi en de Action geen winkels meer komen. ,,In het verleden was dat moeilijk om te eisen, want het pand was eigendom van een inves teringsmaatschappij", zegt Mackin tosh. ,,Maar nu is het eigendom van Aldi zelf, dus konden we daar af spraken over maken." De gemeente is met Aldi in gesprek over een in vulling van de locatie. Volgens de wethouder is het een logische ge dachte dat er woningen komen. Seniorenwoningen Op het perceel naast de nieuwe winkelpanden, daar waar nu nog De Fruitschuur zit, verandert ook iets. De gemeente heeft van een particuliere initiatiefnemer het verzoek ontvangen om daar tien seniorenwoningen te mogen bou wen. De initiatiefnemers van dat plan gaan zelf in de boerderijwo ning naast de schuur wonen. De Fruitschuur zal tegen die tijd wor den opgeheven als verkooppunt. Ook aan dit plan werkt de ge meente mee. De omwonenden van beide plannen zijn op de hoogte ge bracht. De nieuwbouw zal niet voor morgen zijn, want eerst moet het bestemmingsplan nog worden veranderd. De wethouder schat in dat het concept-bestemmingsplan in het derde kwartaal gereed zal zijn, waarna nog een procedure volgt. Luc Oggel Ovezande Sinds september heeft organisatie De Klomp Festivals alle scenario's opengehouden en zelfs plannen ge maakt voor een groot terrasfestival. Maar met een avondklok in wer king tot zo'n tien weken voordat de opbouw van het evenement zou beginnen, is er echt te weinig per spectief, zegt organisator Dennis Sommeijer. ,,Dit zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Op een ge geven moment moet je gewoon de knoop doorhakken. Er is nog te veel onduidelijkheid, daar kun je niet op organiseren." Hoewel er wordt ge sproken over vaccinatiebewijzen en/of sneltesten, ziet Sommeijer dat nog niet zitten. ,,Ik denk niet dat we daar als vrijwilligersorganisatie in voorop moeten willen lopen." Helemaal uitsluiten dat er eind mei een band speelt, wil de organi satie overigens nog niet. ,,Als begin april blijkt dat een vergunning voor losse concerten op een buitenpo dium haalbaar is, dan zijn de vrij willigers bereid zoiets alsnog in gang te zetten." Maar een volwaar- dig festival zal, zoals het er nu naar uitziet, dus pas weer op 27, 28 en 29 mei 2022 plaatsvinden. Het is tegen die tijd drie jaar na de laatste editie. Of dat gevolgen heeft Er is nog te veel onduidelijkheid, daar kun je niet op organiseren voor de moraal van de vrijwilligers? ,,Ik denk dat veel mensen wel be reid zijn om weer in te stappen als het weer kan", zegt Sommeijer. ,,Maar het speelt wel natuurlijk, dat hoor ik ook van andere organisato ren. De gang gaat er een beetje uit, de lol er een beetje vanaf." Zelf houdt Sommeijer zich, nu hij geen festival kan organiseren, bezig met het online verkopen van tweede hands cd's en vinyl via zijn recent opgezette digitale indie-platenwin- kel Beduidend.com. De verwachting is dat veel na men van het huidige programma en de straattheatermiddag ook in 2022 weer op het affiche zullen staan. De line-up van de veertigste editie van Klomppop bestond on der meer uit Thomas Azier, Nava- rone, Joost, The Dirty Daddies en Roxeanne Hazes. Ook andere Zeeuwse festivals hebben al besloten door te schuiven naar volgend jaar, te verplaatsen of voor een andere opzet te kiezen. Het gaat dan onder meer om Hrieps, Bluesfestival Kwaden- damme en het Bevrijdingsfestival. Door Vestrock en Concert at Sea (beide in juni) is vooralsnog niets besloten over het afblazen of ver plaatsen van de komende edities. Aannemersbedrijf D.A. van Gilst v.o.f. De kracht van kwaliteit! Tel.: 0113-21 66 77 zaterdag 6 maart 2021 Masterplan Nieuwdorp versoberd Goed en slecht nieuws voor Nieuwdorp. En dat in één raads vergadering. De gemeenteraad besloot donderdag de pastorie naast de Bethelkerk aan te kopen, zodat hij onderdeel kan worden van het toekomstige dorpshart. Maar er wordt waar schijnlijk ook bezuinigd op het masterplan voor het dorp. Rob Paardekam Nieuwdorp - Jack Burgers, raadslid VVD De Aldi en de Action in Bieze- linge verhuizen op termijn naar een nieuwe locatie in het dorp. Op de plek waar nu nog een boomgaard ligt, aan de Abdij straat, komen twee nieuwe win kelpanden. Op het perceel er naast komen tien seniorenwo ningen. Rob Paardekam Biezelinge - Siwart Mackintosh, wethouder Het festival Klomppop in Ove- zande gaat opnieuw niet door. Dat meldt de organisatie. De al eerder uitgestelde jubileumedi tie van het evenement, gepland in het laatste weekend van mei, schuift door naar 2022. Mensen die al een kaartje hadden, heb ben inmiddels bericht gehad dat zij hun geld teruggestort krijgen. -Dennis Sommeijer, organisator De Aldi zit nu nog op de hoek van de Hoofdstraat en het Jufferswegje. foto johan van der heijden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 131