II China zet strategische lijn uit voor komende vijf jaar NIEUWS 13 'Nederlandse baggeraars likken hun vingers af bij dit soort initiatieven' ,,Dat kan. Los van de kosten: tech nisch is er veel mogelijk om een kunstmatig eiland in zee te creë ren. Met zandopspuiting in com binatie met stevige dijken als be scherming tegen de golfslag kom je al een heel eind. Maar voor vruchtbare kleigrond moet je na tuurlijk niet in de Noordzee zijn, dat is een grote zandbak. Dus lang niet alle teelten zijn mogelijk, want de samenstelling van de grond bestaat vooral uit zand. Zandgrond is bijvoorbeeld wel ge schikt voor bollenteelt of asperges. En om de koeien buiten te laten grazen, kan er grasland worden aangelegd. Nederlandse bagge raars likken hun vingers af bij dit soort initiatieven hoor. We heb ben de kennis en kunde al jaren lang in huis.'' ,,De Noordzee kent een gemid delde diepte van 40 meter. Met als grote uitzondering de Doggers- bank; een zandbank ten noord westen van Nederland. De bank is bijna 300 kilometer lang en rijst uit 40 meter diep water op tot 13 meter onder de zeespiegel. Een ideale plek om verder op te hogen voor een eiland. Groot nadeel is dat het ver van de Nederlandse kust ligt, Engeland is zelfs dichter bij. Dus het is niet praktisch om op zo'n plek te gaan boeren. Het is daarentegen wel geschikt als ener gie-eiland. Het zou de meest effi ciënte manier zijn om via een ei land op de Doggersbank grote windparken ver weg op de Noord zee te combineren met stroomver- bindingen naar en tussen de om ringende landen. Netbeheerder TenneT is daar ook mee bezig. Als je kijkt naar de boeren, is een ver breding van ons duingebied realis tischer. Daar zijn eerder al behoor- lijk concrete plannen voor ge maakt: een extra kuststrook met een breedte van 1 a 2 kilometer tussen Hoek van Holland en Sche- veningen. Waterbouwkundig Voor vruchtbare kleigrond moet je niet in de Noordzee zijn, dus niet alle teelt kan goed inpasbaar. Het Markermeer is ooit uitgedacht als gebied om in te polderen voor landbouw. Met de recente aanleg en ontwikkeling van natuurreservaat Marker Wad den zie ik dat er ook niet meer van komen, dus voor extra land komt onze Noordzeekust toch als beste uit de bus.'' ,,Het is belangrijk dat de verschil lende functies goed op elkaar wor den afgestemd. Defensie moet ruimte houden om op zee te blij ven oefenen. Het werkterrein van onze vissers mag er niet te veel on der lijden. Dat geldt ook voor de bescherming van de maritieme flora en fauna. In mijn optiek kun nen verschillende functies best naast elkaar bestaan. Je kunt bij voorbeeld ook tussen de windmo lens vissen of een militaire oefe ning houden. Zo is er ook best nog ruimte voor een kunstmatig ei land. Maar dan is het zaak dat het multifunctioneel wordt gebruikt. Dus niet alleen voor land- en tuin bouw, maar ook als energievoor ziening en voor de aanleg van een luchthaven. Mijn advies is om die plannen flexibel op te stellen. Maak een ontwerp voor een vlieg veld dat redelijk simpel kleiner of groter kan worden gemaakt. Dan maakt zo'n ambitieus project toch meer kans.'' ,,Als je dit echt serieus aanpakt, in clusief uitgebreide haalbaarheids studies, dan heb je ongeveer zeven jaar nodig voordat je kunt begin nen. Die tijd heb je minimaal no- dig om effectrapportages op het milieu en eventueel juridische procedures te doorlopen. Vaak blijft het hangen op de politieke besluitvorming, dat kost de meeste tijd. Maar goed, de claim op de ruimte wordt steeds groter. Energietransitie, woningbouw, natuur en nu ook de boeren die meer ruimte opeisen. Daarmee wordt ook de kans groter dat we uitwijken naar de Noordzee. In Denemarken zijn ze inmiddels zo ver dat de regering een plan voor een energie-eiland voor de west kust van het land heeft goedge keurd. Hier komen vanaf 2026 de kabels samen van honderden windturbines op de Noordzee. Vanuit de 'hub' gaat groene stroom naar de omliggende lan den en er wordt op termijn ook groene brandstof geproduceerd. Geschatte kosten: 28 miljard euro.'' De jaarlijkse hoogmis in Peking wordt met argusogen gevolgd door de rest van de wereld. De Chinese economie is de motor van de we reldeconomie geworden en als China niet meedoet aan het halen van klimaatdoelen, dan heeft de hele planeet daaronder te lijden. Het Vijfjarenplan werd ooit geïm porteerd van de sovjets. Vanwege de negatieve bijklank (het bleek vaak luchtfietserij) hebben Chinese staatsmedia het inmiddels liever over Vijfjarenrichtlijnen. Innovatie (47 keer genoemd in de plannen) en 'Groene Groei' (19 keer genoemd) zijn belangrijke richtlij nen onder het beleid tot 2026. China wil minder afhankelijk zijn van de handel met Europa en de VS. Het economische succes moet ko men van innovatie en groeiende welvaart van 400 miljoen Chinese consumenten die nu ook een 'mid dengroot' inkomen genieten. ,,Je moet niet te veel nadruk leg gen op die vijf jaar. Er wordt een strategische lijn uitgezet. De dis cussie die wij in Europa hadden over de afhankelijkheid van te lange aanvoerlijnen van medicijnen en mondkapjes in het geval van een pandemie - dus onze afhankelijk heid van de buitenwereld - zie je ook in het Chinese vijfjarenplan'', zegt Frans-Paul van der Putten, China-specilist bij Instituut Clin- gendael en auteur van het boek De wederopstanding van China. ,,De Chinese regering zegt duide- t China wil minder afhankelijk zijn van de handel met Europa en de Verenigde Staten lijk: we gaan proberen zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van de buitenwereld. Terwijl aan de ene kant wordt ingezet op het uitbrei den van internationale invloed om toegang te houden tot markten, grondstoffen en kapitaal, wordt het accent gezet op de binnenlandse economische groei als de basis van de ontwikkeling. China voelt ook dat de relatie met het Westen steeds slechter gaat worden. Dus een focus op het Chinese binnenland en daaromheen een ring van Aziati sche landen, waarmee men inten sieve economische relaties na streeft, dat is de toekomst van het economische model van China.'' Dat China kan aanvoelen dat het niet lekker loopt met het Westen, komt ook naar voren in de jongste Clingendael Buitenland Barometer. Een onderzoek onder 15.000 Ne derlanders geeft aan dat een meer derheid (83 procent) het Chinese regime verwerpelijk vindt vanwege mensenrechtenschendingen tegen de eigen bevolking. Tegelijk is er weinig erkenning voor China's suc cesvolle strijd tegen de armoede, waardoor tientallen miljoenen Chinezen een beter bestaan hebben gekregen. Slechts 11 procent noemt dat een prestatie. 46 procent van de ondervraagden beschouwt China als een bedreiging van de veiligheid in Europa. ,,De realiteit is dat China inmid dels behoort tot de top drie van onze grootste importlanden. Vorig jaar is ook de export gestegen, en China is belangrijk voor de Rotter damse haven. Je kan de baten van een goede relatie niet willen zien maar ze zijn er wel'', reageert Clin- gendael-directeur Monika Sie Dhian Ho. zaterdag 6 maart 2021 Een spectaculair plan van Land en Tuinbouworganisatie LTO Ne derland: leg een eiland aan in de Noordzee zodat er meer ruimte beschikbaar komt om te boeren. Hoe realistisch is dat? We vra gen het Bas Jonkman, hoogle raar waterbouw aan de TU Delft. Sanne Schelfaut Delft Kan dat wel, boerenland in de Noordzee? Wat is de beste locatie voor dit eiland? Boeren in de Noordzee, het is technisch mogelijk zee kan op allerlei manieren worden uitgewerkt. illustratie mark reijntjens Het idee van landbouwgrond op - Bas Jonkman, hoogleraar waterbouw TU Delft Windmolenparken, kunstmatige eilanden. Raakt de Noordzee niet te vol? Hoe lang duurt het voordat een eiland kan worden aangelegd? Groener, minder afhankelijk van het Westen en straks op techno logisch gebied wereldleider. Dat is wat China nastreeft in het gis teren afgetikte, veertiende, Vijf jarenplan van de Chinese Com munistische Partij. Bob van Huët Rotterdam/Peking

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 13