Klomppop schuift door naar mei 2022 6 Afval elders gedumpt en wie kliko niet vaak aan de straat zet, is verdacht Michiel Bouwman Zierikzee Vuilnismannen, boa's, en onder houdsmedewerkers van de ge meente zien het meer en meer ge beuren dat huishoudelijk afval niet in de grijze containers belandt, maar op andere, ongewenste plek ken. Bijvoorbeeld naast onder grondse containers, in papier- of glascontainers, bij het gft-afval, of in de natuur. Wat ook opvalt: dat sommige huishoudens hun grijze rolcontainer nooit of zelden langs de straat zetten. Dat tón erop wij zen dat ze op een andere manier van hun afval af komen. Al met al geen situatie waar de gemeente blij mee is. Het heeft na melijk nogal wat negatieve gevol gen. Zo komt er minder geld aan af- Het valt op dat sommige huishoudens hun grijze rolemmer nooit of zelden aan de straat zetten valstoffenheffing binnen. Inwoners van de gemeente betalen, sinds een paar jaar, immers per keer dat de grijze container geleegd wordt. Daarnaast kost het opruimen van zwerfvuil juist extra geld. Net als af gekeurde partijen recyclebaar afval, bijvoorbeeld als restafval tussen het plastic of papier belandt. Heterdaadjes Handhaven is lastig, erkent de ge meente. Afval dumpen is snel ge beurd, en 'heterdaadjes' zijn zeld zaam. In dat geval is er echt sprake van een toevalstreffer, want voor gerichte surveillances is geen capa citeit. Dat geldt ook voor het chec ken van kliko's op inhoud. Boven dien is dat laatste juridisch moeilijk te onderbouwen. Een strikte om schrijving van afvalsoorten ont breekt en gebruikers kunnen in de praktijk ook lastig strikt scheiden. Daarnaast kan het ook gebeuren dat iemand bewust afval in een contai ner stopt die tot een ander adres be hoort. Overigens was er een jaar of tien geleden wél 'kliko-politie' actief. De afdeling reiniging van de ge meente maakte toen met enige re gelmaat een sorteeranalyse. Dat hield in dat gekeken werd wat de Schouwen-Duivelanders zoal in de grijze rolemmer mikten. Belandde daar verkeerd afval in, dan kon de eigenaar van de container een waarschuwing of zelfs boete voor krijgen. Schouwen-Duiveland werkt sinds 2018 met het zogeheten dif- Het door de gemeente checken van kliko's is juridisch lastig te verdedigen tar-systeem, waarbij bewoners per keer dat de rolcontainer geleegd wordt, betalen. Plastic wordt inge zameld in aparte containers. Dat leidde tot een verlaging van de hoe veelheid ingezameld afval, maar nu steekt een ander probleem de kop op. Burgemeester en wethouders gaan daarom kijken of het systeem nog wel goed werkt of dat het an ders moet. Luc Oggel Ovezande Sinds september heeft organisatie De Klomp Festivals alle scenario's opengehouden en zelfs plannen ge maakt voor een groot terrasfestival. Maar met een avondklok in wer king tot zo'n tien weken voordat de opbouw van het evenement zou beginnen, is er echt te weinig per spectief, zegt organisator Dennis Sommeijer. ,,Dit zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Op een ge geven moment moet je gewoon de knoop doorhakken. Er is nog te veel onduidelijkheid, daar kun je niet op organiseren." Hoewel er wordt ge sproken over vaccinatiebewijzen en/of sneltesten, ziet Sommeijer dat voor Klomppop nog niet zitten. ,,Ik denk niet dat we daar als vrij willigersorganisatie in voorop moe ten willen lopen." Helemaal uitsluiten dat er eind mei een band speelt, wil de organi satie overigens nog niet. ,,Als begin april blijkt dat een vergunning voor losse concerten op een buitenpo dium haalbaar is, dan zijn de vrij willigers bereid zoiets alsnog in gang te zetten." Maar een volwaar dig festival dat de naam Klomppop mag dragen zal, zoals het er nu naar Er is nog te veel onduidelijkheid, daar kun je niet op organiseren uitziet, dus pas weer op 27, 28 en 29 mei 2022 plaatsvinden. Het is tegen die tijd drie jaar na de laatste editie. Of dat gevolgen heeft voor de moraal van de vrijwilligers? ,,Ik denk dat veel mensen wel be reid zijn om weer in te stappen als het weer kan", zegt Sommeijer. ,,Maar het speelt wel natuurlijk, dat hoor ik ook van andere organisato ren. De gang gaat er een beetje uit, de lol er een beetje vanaf." Zelf houdt Sommeijer zich, nu hij geen festival kan organiseren, bezig met het online verkopen van tweede hands cd's en vinyl via zijn recent opgezette digitale indie-platenwin- kel Beduidend.com. De verwachting is dat veel na men van het huidige programma en de straattheatermiddag ook in 2022 weer op het affiche zullen staan. De line-up van de veertigste editie van Klomppop bestond on der meer uit Thomas Azier, Nava- rone, Joost, The Dirty Daddies en Roxeanne Hazes. Ook andere Zeeuwse festivals hebben al besloten door te schuiven naar volgend jaar, te verplaatsen of voor een andere opzet te kiezen. Mogelijk wel losse concerten, als in april blijkt dat een vergunning haalbaar is Het gaat dan onder meer om Hrieps, Bluesfestival Kwaden- damme en het Bevrijdingsfestival. Door Vestrock en Concert at Sea (beide in juni) is vooralsnog niets besloten over het afblazen of ver plaatsen van de komende edities. zaterdag 6 maart 2021 Moet diftar maar bij de vuilnis? In de Schouwse papiercontainers wordt ook restafval gedumpt. foto marieke mandemaker Volle vuilniszakken met huishou delijk restafval belanden op Schouwen regelmatig ergens anders dan in de grijze contai ner. Op plaatsen waar je die niet wilt hebben, zoals in de natuur of in papiercontainers. Het festival Klomppop in Ove- zande gaat opnieuw niet door. Dat meldt de organisatie. De al eerder uitgestelde jubileumedi tie van het evenement, gepland in het laatste weekend van mei, schuift door naar 2022. Mensen die al een kaartje hadden, kre gen inmiddels al een bericht dat zij hun geld teruggestort krijgen. -Dennis Sommeijer, organisator

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 129