Bejaarde vrouwen kregen nepvaccin Winters weer brak veel botten en benen EUWS 11 Inmiddels sta ik veel sterker in mijn schoenen. Dat hoor je terug INTERVIEW JEANGU MACROOY Birth of a new age is het nummer waarmee Jeangu Macrooy (27) op 22 mei Europa wil veroveren. De Nederlandse songfestivalinzending is eindelijk openbaar en dat is een opluchting. ,,Dit is een nummer waar ik zeer in geloof.'' ,,Aan mijn tweelingbroer, Xillan. En aan mijn vriend. Als een lied klaar is, test ik het bij voorkeur op de mensen die het dichtst bij mij staan. Zij reageerden positief, ze gaven me een soort bevestiging. Ik herinner me ook nog de dag waarop ik het in de studio opnam met Perquisite, mijn producer. Er was die dag een goede vibe, we hebben zelfs twee nummers opge nomen. Ik heb in totaal nu onge veer een nieuw album bij elkaar geschreven, hoewel niet alle lied jes even af zijn.'' ,,Dat gaat in overleg met de selec tiecommissie, wij hebben een paar nummers laten horen. Dit sprong eruit. Voor mij persoonlijk is dit een bijzonder lied, omdat er ver schillende werelden bij elkaar ko men. Mijn roots zitten erin met de Surinaamse tekst, maar we hebben ons muzikaal ook laten inspireren door traditionele Surinaamse per- cussiemuziek.'' ,,Toen ik Grow schreef, zat ik per soonlijk in een best lange dip, dat hoor je daar in terug. Dat ging over groei, over verder komen. Inmid dels sta ik veel sterker in mijn schoenen en ben ik een stuk opti mistischer. Dat hoor je terug.'' ,,Klopt en dat is echt fijn. Het was pittig dat ik Grow niet kon zingen op het Songfestival, ik ben heel blij dat ik het nu opnieuw mag doen met een nummer waar ik ook zeer in geloof.'' De vrouwen lieten in goed vertrouwen de 'GGD-medewer- kers' binnen, die aanbelden met het verhaal dat ze voor een coro navaccinatie kwamen. Ter plekke zijn zij ingeënt. De 83-ja- rige dame werd een paar dagen na de vermeende vaccinatie nog gebeld met de vraag of het goed met haar ging. Familie van de slachtoffers rook onraad en scha kelde de politie in. De slachtof fers zijn enorm geschrokken, maar maken het volgens de poli tie verder goed. De politie neemt de zaak hoog op en doet onderzoek. Er zijn tot nu toe twee incidenten van deze aard bekend. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk zelf het slachtoffer zijn geworden van dergelijke praktijken. In de week van 7 tot en met 14 fe bruari was Nederland in de greep van het winterweer. Door gladheid en door valpartijen op het ijs kwam er een stortvloed aan ongevallen binnen bij de ziekenhuizen. Op 15 februari deed de NVT al melding van veel spoedoperaties en tijdelijke be handelingen met gips. Maar veel pa tiënten hadden ook daarna nog een operatie nodig. Uit de inventarisatie komt naar voren dat in de drie weken na de ijs- week er gemiddeld 88 botbreuken per ziekenhuis geopereerd zijn. Ver taald naar alle ziekenhuizen in Ne derland komt dit neer op ruim zes duizend operaties. Dat is twee tot drie keer meer dan normaal gespro ken in die periode. W Door preventie en goede voorbereiding kan veel letsel voorkomen worden De geopereerde botbreuken betrof fen vooral polsbreuken, heupbreu ken en onderbeenbreuken. ,,Het viel op dat het vaak complexe breuken betrof, waarschijnlijk door de hoge snelheid waarmee schaatsers op het ijs ten val gekomen zijn. Enkele zie- kenhuizen maakten zelfs melding van ernstige buikletsels.'' De NVT zegt dat iedereen op de juiste wijze behandeld kon worden, ondanks beperkingen door de coro nacrisis. ,,Daarbij zijn we enorm ge holpen door de inzet en flexibiliteit van orthopedisch chirurgen, gips- verbandmeesters, spoedeisende- hulp-artsen en -verpleegkundigen en ziekenhuismedewerkers.'' De vereniging zegt te bekijken of ziekenhuizen in de toekomst beter kunnen inspelen op winters weer. ,,Voor schaatsers geldt dat door goede voorbereiding en preventie in komende gladde winters veel letsel voorkomen kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan schaatstraining op een ijsbaan en schaatsen met polsbeschermers of een helm.'' ,,Ik lees lang niet alles, kijk vooral op mijn Instagrampagina. Ik krijg heel veel steun voor het lied. Er zijn ook mensen die het helemaal niets vinden, maar ik focus me vooral op de support.'' ,,Ik werd vlak na het zingen don derdagavond verrast met een live verbinding met mijn familie in Suriname. Zij hadden het lied nog niet gehoord, ze wisten ook niet van de Surinaamse invloeden. Ik wilde ze verrassen. Mijn moeder reageerde heel blij en trots, ik zag mijn zusjes, mijn vader, oma en tantes. Dan denk ik toch weer even: mijn ouders hebben mijn eerste gitaar gekocht. Bij grote mo menten in mijn leven heb ik mijn familie liefst dichtbij en dan is die afstand best confronterend. Ik hoop nu vooral dat ze in mei naar Rotterdam kunnen reizen.'' ,,Klopt, ik kan daar best een beetje om lachen. Ik had het ook ver wacht. Tijdens de repetities hoorde ik hoe het klonk, ik voelde zoiets aankomen. Het is een logi sche reactie als je luistert naar een taal die je niet kent. De broccoli- grapjes kan ik best waarderen, maar tot op zekere hoogte. De tekst Yu no man broko mi betekent Je kunt mij niet breken. Dat komt bij mij van heel diep, het betekent veel voor me. Ik hoop wel dat die lading bij mensen overkomt.'' Jeangu Macrooy: ,,Mijn telefoon grijpen. Ik was pas na twaalven thuis, het was mijn bedoeling om tot 7 uur te slapen. Maar om 6 uur was ik klaarwakker. Heel veel adrenaline hè? Mijn nummer was uit, ik moest naar radiostudio's voor interviews en wilde graag ook de reacties online zien. Op mijn eigen telefoon staan ook al lerlei reacties die ik nog moet be antwoorden.'' zaterdag 6 maart 2021 GO Waarom werd precies dit num mer uitgekozen? - Jeangu Macrooy, zanger Aan wie liet je het nummer voor het eerst horen toen het klaar was? Alexander van Eenennaam Amsterdam Birth of a new age is een opge wekt nummer, heel anders dan het kwetsbare Growwaarmee je vorig jaar zou meedoen. Het is nog onzeker in welke vorm het Songfestival doorgaat, maar je hoeft zeker niet nog eens een jaar te wachten. HEERJANSDAM Twee hoog bejaarde vrouwen uit Heer- jansdam zijn onlangs het slachtoffer geworden van op lichters, die zich voordeden als medewerkers van de GGD en de dames hebben 'gevacci neerd' tegen corona. De oplichters hebben de slacht offers niet hebben bestolen, maar wel geprikt. De politie be nadrukt dat de GGD nooit aan huis komt voor de vaccinatie. LEERSUM Het winterse weer en het schaatsplezier in februari heb ben geleid tot ruim 6000 opera ties voor botbreuken. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Neder landse Vereniging voor Trauma- chirurgie (NVT) bij 23 'representa tieve ziekenhuizen'. Wat vond je van de reacties? Is er één reactie die jou in het bijzonder heeft geraakt? Het kan je niet ontgaan zijn dat mensen in de Surinaamse tekst een zogeheten Mama Appelsap horen: You don't want broccoli. Wat deed je gisterochtend het eerst toen je opstond? k lach om de broccoli-grap, tot op zekere hoogte'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 11