Kabinet koerst aan op verlenging avondklok 10 NIEUWS Nieuwe onthullingen opgedoken over werkwijze Belastingdienst 'Geen grond vervolging' Houdt het dan nooit op? Wéér blijkt dat de toeslagenaffaire nog veel dieper steekt dan tot dusver werd aangenomen. Uit opgedoken stukken in handen van RTL Nieuws blijkt dat al in 2006 binnen de Be lastingdienst een 'werkinstructie' bestond die spreekt van 'afwijkend behandelen' van toeslagaanvragers bij vermoedens van fraude. Hun toeslagen werden stopgezet, al was er geen bewijs. Dat mag niet volgens de wet. En dit gebeurde ook nog eens op grote schaal, al zegt de Belastingdienst in een reactie dat er wel altijd een 'handmatige toets' aan voorafging. Ofwel: er zou geen sprake zijn geweest van automati sche stopzetting. De onthulling is saillant, omdat er tot dusver vanuit werd gegaan dat de doorgeschoten aanpak van fraude het gevolg was van de Bulga- renfraude in 2013. Maar de kiem ligt dus jaren eerder, al tijdens het derde kabinet-Balkenende. Tussen de stukken waarop RTL Nieuws de hand wist te leggen zit ook een memo uit 2016, met de titel 'De Rechters'. Hierin wordt ge schetst hoe ambtenaren die zich zelf 'De Rechters' hebben ge noemd, zelf gaan bepalen welke toeslagaanvragers in de categorie 'hoog risico' vallen en strenger wor den gecontroleerd. Juridisch is dit twijfelachtig, willekeur ligt immers op de loer. De Belastingdienst stelt overigens dat de risicoselectie uit eindelijk niet op deze manier is ver lopen, en stelt dat de benaming 'De Rechters' achteraf een 'ongelukkige aanduiding' is. De nieuwe documenten zetten de bevindingen van de parlemen taire ondervragingscommissie kin- deropvangtoeslag in een ander dag- DEN HAAG De regering zal geen opdracht geven om pre mier Rutte en andere poli tieke kopstukken strafrechte lijk te vervolgen voor hun rol in de toeslagenaffaire. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus gisteren ge schreven aan de Tweede Ka mer. Behalve tegen Rutte de den 87 gedupeerde toeslagou- ders begin dit jaar aangifte te gen (oud-)bewindslieden As- scher, Wiebes, Hoekstra, Van Ark en Snel. licht. Voormalig topambtenaren en oud-bewindslieden verwezen tij dens hun verhoor steevast naar de te harde wetgeving, waardoor zo veel mensen hun toeslag kwijtraak ten. Ook de opgeschroefde fraude- jacht na de Bulgarenfraude werd als argument aangevoerd voor de ont sporing. Dat de randen van de wet bewust werden opgezocht - en ook overschreden - daar zeiden de ver antwoordelijken geen weet van te hebben gehad of zich niet te kun nen herinneren. De ondervragingscommissie had toen al grote moeite om dit te gelo ven, maar vond evenmin een smo king gun. En dus luidde de conclusie dat er niet één hoofdschuldige aan te wij zen was, maar dat de overheid op vele fronten - van politiek tot ambtenarij tot de rechtspraak - ste ken had laten vallen. Geen verrassing Toch komt deze nieuwe wending niet als een verrassing. Terwijl in december de schokgolfvan het kei harde toeslagenrapport nog over het Binnenhof spoelde, viel in de wandelgangen meteen al te horen: dit is pas begin. Er zouden nog veel meer documenten opduiken, werd toen al voorspeld. En ook zou van zelf blijken dat het niet alleen met de kinderopvangtoeslag mis is ge gaan, maar ook met andere toesla gen. Het kabinet mag dan inmiddels de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen en zijn ontslag hebben aangeboden, de toeslagen affaire laat zich allerminst als een vuiltje wegpoetsen. De Belasting dienst lijkt schuldiger dan eerder gedacht. En dan moet de échte par lementaire enquête nog komen. ,,Een avondklok drukt minder zwaar dan bepaalde niet-essentiële winkels die dicht zijn", zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) gistermiddag na afloop van de ministerraad. Diverse bronnen verwachten dat de avondklok wordt verlengd. Grapperhaus zegt ook: ,,Ik heb veel liever dat we voor ondernemers wat ruimte hebben, dat we wat kunnen doen voor het hoger onderwijs.'' Een heropening van terrassen per half maart ziet Grapperhaus 'niet gebeuren'. ,,Ik houd niet van mensen blij maken met een dooie mus.'' De avondklok kan epidemiolo gisch wisselgeld zijn voor de andere versoepelingen. Volgens het RIVM drukt het straatverbod in avond en nacht - inclusief de visiterestricties - de verspreiding van het virus met zo'n tien procent. ,,Er is veel draag- vlak voor de avondklok'', zegt Grap perhaus, die geen problemen voor ziet met de steun onder de bevol king nu die weer verlengd wordt. ,,Mensen groeien mee met de maat regel. Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer denken: hé verrek, laten we dit maar even doen.'' Eerder zei premier Rutte dat de maatregel 'zo snel mogelijk' in de prullenbak zou gaan, maar nu kiest het kabinet een andere koers. De huidige lockdown - inclusief avondklok - loopt tot 15 maart, de eerste dag van de verkiezingen, maar ingewijden verwachten dat de avondklok na 17 maart weer in gaat. Roep uit samenleving Gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs en verruiming voor grootwinkelbedrijven liggen op tafel in het Catshuis vandaag. Een bron zegt: ,,Eigenlijk is er am per ruimte om wat te doen, maar de roep uit de samenleving is groot.'' Minister Hugo de Jonge (Volksge zondheid) zei na de ministerraad Er is veel draagvlak voor de avondklok. Mensen groeien mee met de maatregel ook 'dat we er inmiddels een beetje aan gewend zijn'. ,,Ik denk vooral dat als je de avondklok nu zou schrappen, dat je heel veel andere dingen ervoor in de plaats zou moe ten zetten om te voorkomen dat het uit de hand loopt. De ruimte is so wieso niet groot om iets van verrui ming te doen en de avondklok nu uit het pakket halen, dat is denk ik wel erg onvoorzichtig, hoor." Maandag komt het kabinet weer met een persconferentie over de maatregelen vanaf 15 maart. Al zou het nog kunnen dat de verruimin gen pas eind maart ingaan. Het OMT vergaderde vandaag over de mogelijkheden. Veel speelruimte is er niet. ,,Maar er is meer dan alleen de epidemiologie", zegt een OMT- lid. ,,Dat weegt de politiek ook mee." Niet hoopvol Premier Rutte temperde de ver wachtingen eerder deze week nog wel. ,,Als ik kijk naar de ziekenhuis- cijfers, ben ik niet hoopvol." Met de afgelopen week gemiddeld 4500 nieuwe infecties per dag en ruim 1900 coronapatiënten in het zie kenhuis blijft de situatie in alle 25 Veiligheidsregio's 'zeer ernstig', maar de roep om meer ruimte klinkt luid en daar willen betrokke nen op het Binnenhof niet doof voor zijn. Als er ruimte komt, lijkt deze dus te gaan naar het hoger on derwijs, de detailhandel - en vol- gens een enkele bron ook naar de terrassen. Maar Grapperhaus ge looft dus niet dat dat kan. De vorige keer adviseerde het OMT al dat hbo's en universiteiten zich moesten voorbereiden op een (gedeeltelijke) heropening, minis ter Ingrid van Engelshoven (On- derwijs, D66) zei voor de minister raad dat het hoger onderwijs 'zo snel als veilig en verantwoord kan' open moet, ook met inzet van snel- tests. Nederland heeft 26 miljoen sneltests op de plank liggen in af wachting van massale inzet - daar moet regelgeving voor komen. zaterdag 6 maart 2021 De toeslagenaffaire ettert door Belastingkantoor Den Haag. foto laurens van putten/hh Het onrechtmatig stopzetten van toeslagen door de Belas tingdienst blijkt al veel langer gaande dan gedacht. Daarmee komt de toeslagenaffaire op nieuw in een ander daglicht te staan. De beerput blijkt toch weer dieper dan gedacht. Laurens Kok Den Haag De straten zijn stil na 21.00 uur 's avonds. foto anp De avondklok wordt na half maart verlengd, ook om eventu ele andere versoepelingen mo gelijk te maken, verwachten in gewijden. Een gedeeltelijke her opening van het hoger onder wijs en iets meer ruimte voor de tailhandel lijken het hoogst haal bare, voor terrassenopening dreigt weinig ruimte te zijn. Dit weekend hakt het kabinet de knoop door. Niels Klaassen Den Haag - Ferd Grapperhaus, minister

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 10