'Een huur van 30 euro per uur? Dan is de subsidie heel snel op' iL. Restaurant Havendorp sluit tijdelijk Nehalennia waarschuwt voor drugs op school Vlissingen blijft bij afwijzing nieuw zonnepark bij Ritthem 7 DE BALIE EN WIJKRAAD MIDDENSTAD DAKLOOS Wijkraad Middenstad voor het Middengebied van Vlissingen en de vrijwilligers van hulpdienst De Balie zijn dakloos. Ze werden al eerder verjaagd uit het nu gesloopte schoolgebouw Het Vlot, maar nu zijn ze ook niet meer welkom bij Dunya Taalonderwijs. Een nieuwe stek lijkt niet voorhanden. ,,Er is niks meer." De wijkraadleden en de vrijwilligers van De Balie hebben geen idee waar ze nu naar toe moeten. Het Vlot, het gebouw aan de Ridderspoor laan, de oude Paulusmavo en straks Het Palet, alle plaatsen waar de inwoners van het Middenge bied bijeen konden komen, zijn veranderd in plukjes groen of stu dentenkamers. Het In- en Uit loophuis is te klein naar corona maatstaven en De Combinatie, het multifunctionele gebouw waar de gemeente behalve drie scholen liefst alle maatschappelijke orga nisaties en verenigingen in zou la ten huizen, is te duur. ,,Dertig euro per uur. Dan sou peer je alle subsidie van de ge- S meente heel snel op en die subsi die hebben we dit jaar niet gehad want er moest een accountants rapport over komen en dat kost ook zowat evenveel als we aan subsidie krijgen", vat wijkraad voorzitter Rob Wiessenhaan de patstelling samen. Bovendien, hoe organiseer je een inloopplek voor mensen die met problemen zitten met huurbazen, studiefinancie ring, uitkeringen of schulden op een plaats die je moet delen met veel andere gebruikers? Door de lockdown sinds half maart viel het niet zo op dat De Balie niet meer achter de balie in het gebouw Brouwenaarstraat 4 mocht. Dunya Taalonderwijs, de nieuwe vorm die de stichting Du- nya heeft aangenomen en het taal onderwijs van Scalda hadden meer ruimte nodig. Iris Thuiszorg en Het Vlot Budgetbeheer zitten De wijkraad hoort in de eigen wijk het Middengebied er nog, maar de laatste wil graag weer met De Balie en de wijkraad onder dak. Zij kennen de mensen die de dienst nodig hebben. Maar geen onderdak van 30 euro per uur. ,,De onderhuur aan de Brou wenaarstraat is 65 euro per maand", schetst Hannie de Pooter van de wijkraad. Het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk gebouwen uit ge meentelijk eigendom kwijt te ra ken en de gebruikers ervan naar de multifunctionele centra te verwij- zen, zorgt er voor dat veel vereni gingen niet meer weten waar ze naar toe moeten, zegt Wiessen- haan. ,,De wijkraad hoort in de ei gen wijk het Middengebied." ,,Het ideaal van De Balie blijft", zegt Sandra de Ridder. ,,Aan de Brouwenaarstraat kwamen er ook maar twee of drie mensen, maar nu, met corona, blijven problemen helemaal vaak achter de voor deur." ,,Ik ken mensen die zelfs niet meer naar de dokter durven", zegt Wiessenhaan. De Wijkraad Middenstad heeft De Balie nu onder de hoede geno men. Mensen die zich melden via de facebookpagina worden vanuit huis geholpen of bij hen thuis. Ook al wonen ze zelf klein en wil len ze niet zomaar iedereen over de vloer. Sandra de Ridder: ,,Je moet, anders komen die mensen niet verder." MIDDELBURG Scholenge meenschap Nehalennia in Mid delburg heeft de ouders van leerlingen in een brief gemeld dat een leerling is geschorst na een onderzoek naar drugs op school. Monique Wagensveld-Hee- ren, directeur van de locatie Breeweg, schreef de ouders en verzorgers van leerlingen met de mededeling dat op de school al langer het vermoeden heerste dat er diverse soorten drugs wor den gebruikt. Ook was er het vermoeden dat er in of bij de school in verdovende middelen werd gehandeld. De school overlegde met poli tie en justitie, waarna dinsdag enkele leerlingen uit de klas werden gehaald en door agenten werden verhoord. Op basis van de verhoren en ander bewijs, schrijft Wagensveld, is één leer ling per direct geschorst. ,,Er was sprake van een ver denking dat een leerling zou handelen en klanten zou hebben in en buiten de school", zegt be stuurslid Guus Hagt van de Mondia Scholengroep, waartoe Nehalennia behoort. ,,We weten dat sommige dingen mogen vanaf een bepaalde leeftijd, maar zoals we dat bij alcohol zeggen, doen we dat ook bij verdovende middelen: we willen het niet op school hebben. Diverse leerlin gen zijn uit de klas gehaald en bij diverse leerlingen zijn ook mid delen aangetroffen, maar alleen in toegestane hoeveelheden. Daarmee houdt het justitieel op, maar voor ons niet. Wij zijn het gesprek aangegaan met ouders, om duidelijk te maken dat wij dit tijdens schooltijd niet willen hebben." Andere school Van één leerling werd duidelijk dat die ook drugs leverde aan an deren. ,,Die wordt begeleid naar een andere school, om hem uit zijn omgeving te halen en de kans op herhaling te verklei nen." RITTHEM Ook na een plei dooi van havenschap North Sea Ports blijft Vlissingen te gen aanleg van Zonnepark Rammekens. Er zijn momen teel genoeg zonneparken in de omgeving en de gemeente zet vooral in op zonnepanelen op daken in plaats van in het landschap, stellen B en W van Vlissingen. Eind vorig jaar wees het college al een eerdere aanvraag af van Solarpark Zee land, voor aanleg van een zon- nepark tussen Sloeweg-Noord en Europaweg-West. Er zijn intussen geen argumenten om tot een andere afweging te ko- men, meldde wethouder Sem Stroosnijder gisteren. Hoewel de locatie tussen Krukweg en Engelandweg op zich niet zo gek is, zijn er in de omgeving zonnepanelen ge noeg, meldt ook het concept van de regionale energiestrate gie. Ondanks dat er, in tegen stelling tot elders in de regio, genoeg capaciteit op het net is, is de behoefte aan energie van een nieuw park niet aange toond. Een zonnepark zou ook nog eens veel subsidie opslok ken. Genoeg redenen om de aanvraag opnieuw af te wijzen, stelt het Vlissingse college. Eerder dit jaar meldde Wattimena al dat hij in de problemen was ge komen. Verkeerde financiële keu zes brachten hem in de schuldsane ring en corona hielp niet echt mee. Wattimena rechtte zijn rug en ging ervan uit dat hij zijn restaurant, dat in november 2018 opende, overeind zou houden. Dat vertrouwen werd geschraagd door een toenemend aantal bezoekers van Havendorp. Om met hulp van deskundigen van buiten een noodzakelijke her structurering door te kunnen voe ren, gaat Havendorp na zondag 27 Soms is het nodig een stap achteruit te doen om twee stappen voorwaarts te maken september een paar weken dicht. 'Soms is het nodig om een stap ach teruit te doen, om uiteindelijk twee stappen voorwaarts te kunnen ma ken', schreefWattimena begin deze week op de Facebookpagina van zijn restaurant. De chef wil die wat cryptische woorden woensdag nog niet nader verklaren. Hij laat wel weten dat mensen die hem helpen met het stevig op poten zetten van zijn zaak er van overtuigd zijn dat 'een goede, gezonde toekomst voor Havendorp' er zeker in zit. Wattimena wil nu nog niet vertellen wat er moet ge beuren om die toekomst te realise ren. Hij meldt desgevraagd wel dat de locatie voor Havendorp dezelfde blijft, het restaurant blijft in de voormalige stationsrestauratie van Vlissingen gehuisvest. Dicky Wat- timena hoopt en verwacht dat Ha vendorp nieuwe stijl ('met handha ving van de oude kwaliteit') in no vember weer open is. donderdag 24 september 2020 WA Claudia Sondervan Vlissingen Krant Bij gebrek aan een eigen stek vergaderen aan de bibliotheektafel: Rob Wiessenhaan en Hannie de Pooter van Wijkraad Middenstad en Sandra de Ridder, voorheen voorzitter van stichting Dunya en nog steeds actief voor de vrijwillige hulpdienst De Balie (vlnr). foto dirkjan gjeltema - Rob Wiessenhaan, Wijkraad Middenstad Moluks restaurant Havendorp in de Vlissingse stationsrestaura tie sluit na zondag tijdelijk de deuren. Eigenaar/chef Dicky Wattimena heeft even tijd nodig om 'orde op zaken te stellen' om sterker terug te komen met een 'Havendorp 2.0'. René Hoonhorst Vlissingen - Dicky Wattimena, eigenaar/chef Havendorp

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2020 | | pagina 35