OZCAN AKYOL GroenLinks: huren vrije sector aan banden 6 INTERVIEW SIGRID KAAG Minister Sigrid Kaag (58) wil lijsttrekker worden voor D66. Die rol lijkt haar niet meer te kunnen ontgaan, omdat fractievoorzitter Rob Jetten zich niet zal kandideren. ,,Ik wil voor een hele grote groep Nederlanders de hoop vertolken." Column De eerste rally van Donald Trump had meteen groots moeten worden, in een sta dion waarin 19.000 mensen passen, nota bene midden in een pandemie die het land duchtig teistert. platform TikTok toegangskaartjes laten registreren, zonder daadwer kelijk naar het evenement te willen gaan. Het was een grapje, een plaag stootje. Hier werd furieus op gerea geerd, alsof het een complot zou zijn van een hogere ongrijpbare macht, die uit is op politieke beïn vloeding. Op sociale media kon je de bizarste samenzweringstheo rieën lezen. Toen ik van een paar Ameri kaanse nieuwssites had vernomen dat de magere opkomst tijdens de eerste rally van Trump daadwerke lijk het uitvloeisel van een grap was, kon ik dat bijna niet geloven, sim pelweg omdat het écht heel leuk is - en dat had ik ook gezegd als het Joe Biden overkwam. Het geeft te denken dat wij, vol wassen mensen, inmiddels zo ge conditioneerd zijn door de sfeer rond de meeste debatten, dat ge slaagde humor van jongeren niet meer als zodanig wordt herkend. Misschien hebben die tieners ons allemaal onbewust een spiegel voorgehouden; wie niet meer om zichzelf kan lachen, is zijn doel al lang voorbijgeschoten. Hoop is vaak het laatste wat in een oorlog sterft, een plekje daarvoor komt humor. De komende maanden zullen de Amerikaanse presidentskandida ten alles uit de kast trekken om elkaar het leven zuur te maken. Ho pelijk meldt de jeugd zich tussen door ook in deze campagne, zodat we ook nog af en toe kunnen lachen. Wie niet meer om zichzelf kan lachen schiet zijn doel voorbij Momenteel worden huurwoningen slechts tot 720 euro door de overheid gereguleerd via een puntensysteem. De rest valt in de vrije sector, waar door huurbazen de huur per 1 juli naar eigen inzicht mogen verhogen. Als het aan GroenLinks ligt, veran dert dat en verdubbelt de huurgrens naar bijna 1300 euro. Kamerlid Paul Smeulders wijst op de enorm gestegen huren. In veel steden is een betaalbare huurwoning in de vrije sector nauwelijks meer te vinden. ,,Door schaarste kunnen speculanten en huisjesmelkers vra gen wat ze willen, want wonen moe ten mensen toch." Weliswaar komt minister Kajsa Ollongren (Binnen landse Zaken) met een wet die de stijging van de huren in de vrije sec tor beperkt tot 2,5 procent, exclusief inflatie, maar volgens GroenLinks biedt dat geen soelaas. Als een wo ning namelijk van huurder wisselt, mag de verhuurder de prijs alsnog zonder maximum verhogen. Gemid deld stijgt de huur dan 15 procent. Vandaag debatteert de Tweede Ka mer met Ollongren over de huren. De oppositie probeert de druk op het kabinet op te voeren. Zo presen teerde de PvdA twee weken terug een eigen wet om de prijsstijgingen in de vrije sector tot 1 procent te be perken, exclusief inflatie. Kamerlid Henk Nijboer noemt de 2,5 procent van het kabinet veel te hoog. ,,Dan krijgen huurders nog altijd te maken met een verhoging van ruim 5 pro cent en dat is veel te veel.'' elf is ze er al vier maan den uit. Toen voormalig D66-leider Alexander Pechtold in 2017 Kaag vroeg als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wilde hij ook dat ze nadacht over de toe komst van de partij en het lijsttrek kerschap. Dat vroeg hij ook de andere bewindslieden. Kaag: ,,Ik heb het een hele tijd van me afgehouden. Vaak ging ik naar bed en stond ik op en dacht: nou nee hoor, absoluut niet. Dat wens je je ergste vijand niet toe, die druk. Maar ik vind het heel belangrijk om be trouwbaar te zijn. Dus als mensen een beroep op je doen... Uiteindelijk is het iets wat in jezelf moet groeien, dat is hoe ik altijd een belangrijk be sluit neem. Het moet voelen als het juiste en ik vertrouw daarbij enorm op mijn kernwaarden en intuïtie. Dat wil niet zeggen dat het risicovrij is. Het is echt iets waarvan je denkt: is het belangrijken krijg ik er spijt van als ik het niet heb gedurfd.'' ,,In februari was ik voor een handels missie naar Israël en de Palestijnse gebieden. Ik zat in een tuin van The American Colony Hotel in Jeruzalem en ik dacht: ik ga het wél doen. Ik steek mijn nek uit. Ik vind D66 te belangrijk. Het leiderschap van D66 is een groot goed, zeker in het tijds gewricht waarin we leven.'' ,,Ik ben dat gaan bespreken. Mijn man zegt altijd: 'Ik steun je.' Ik kwam terug en we hebben met de kinderen gezeten. In coronatijd waren ze meer thuis. Mijn jongste dochter zei 'Mam, je spreekt altijd over durven en risico's nemen. Je vindt het be langrijk dat vrouwen overal zijn, dan moet je het ook zelf wel doen.' Daar had ze een punt. ,,Ik heb een ander kind dat politiek totaal niet interessant vindt en zich Veel landen waar een vrouw premier is, hebben succes in de aanpak van corona vooral zorgen maakt om zijn moeder. Die kijkt meer naar wat ik aanheb en of hij dat leuk vindt of niet. Hij ziet soms verschrikkelijke foto's van mij in de media. Dan heb ik een derde kind dat zegt: 'Dat moet je doen.' Het vierde zei: 'Je hebt je hele leven al de publieke zaak gediend, moet dit nou? Ga lekker rustig aan doen. Ga een volkstuintje bijhouden.' Verschil lende reacties, maar wel altijd onder steunend. Ze hebben me geadvi seerd, maar blijven helemaal buiten de campagne. Ze hebben hun eigen leven.'' ,,Voor mij staan drie opdrachten cen traal. We moeten sterker uit de crisis komen met een schone, moderne en eerlijke economie, een inclusievere samenleving worden en als Neder land weer meer vooroplopen. Daarbij vind ik dat de politiek weer moet durven te leiden, terwijl je luistert en niet schreeuwt. Kansengelijkheid centraal stellen en kansenongelijk heid aanpakken. Dat begint bij het onderwijs. ,,Het centrale punt is leiderschap. Wie voor mij een voorbeeld is - ik wil me daar niet mee vergelijken, maar ze is wel een inspiratiebron voor velen -, dat is Angela Merkel. Die rustig op momenten zelf draag vlak creëert en niet wacht tot het vanzelf een veilige landing wordt. Dat is leiderschap." ,,Ze moeten op D66 stemmen. Ik wil verbinding leggen vanuit een pro gressieve, diepliberale overtuiging. Ik heb heel veel ervaring in crises in oorlogstijd, maar ook in vredestijd. Ik ben echt van mensen. Ik ben niet on bekend met Nederland, Nederland was onbekend met mij. Ik hoop dat dat snel gaat veranderen. ,,Ik leef niet voor de bubbel, ben misschien wat on-Haags maar heb een goede blik op de patronen. Daar naast ben ik niet een Haagse partijtij ger, ik heb mijn sporen zelf verdiend. Voor elke baan heb ik gesolliciteerd en me moeten bewijzen net als ieder Dus ik ging er goed voor zitten, nieuwsgierig naar zijn nieuwe campagneteksten, die wel heel bij zonder moesten zijn, omdat de corona-aanpak van het Witte Huis door sommigen in twijfel wordt getrokken, een lot dat bijna iedere wereldleider ten deel valt. Het pakte echter allemaal wat an ders uit. In aanloop naar de bijeenkomst verzekerde de president dat er mil joenen mensen bij wilden zijn, maar in werkelijkheid viel de belangstelling zó tegen dat een deel van het programma geschrapt moest worden. Volgens Trump lag dat aan linkse extremisten die de routes naar de BOK-arena versperden, zodat zijn fans niet konden doorlopen. De lokale autoriteiten lieten desge vraagd weten dat er op straat niets aan de hand was, dat kon dus niet de oorzaak zijn van de tegenval lende aandacht. Al snel werd de werkelijke reden onthuld: dui zenden tie ners had den op het sociale- media- maandag 22 juni 2020 GO y @OzcanAkyol D aagstootje GroenLinks wil exorbitante huur- stijgingen tegengaan door de overheid in te laten grijpen in de vrije huursector. De partij komt vandaag met de initiatiefwet Eer lijk Huren. David Bremmer Den Haag 'Politiek moet weer meer durven te leiden' Jan Hoedeman Den Haag Wanneer hakte u precies de knoop door? U had bij terugkeer thuis iets uit te leggen aan uw man en uw vier kin deren. U zegt een ander soort politiek lei derschap te ambiëren. Wat bedoelt u daarmee? Waarom zouden mensen op Sigrid Kaag moeten stemmen?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2020 | | pagina 6