7 Wetsvoorstel van PvdA, ChristenUnie en D66 'Van grote emotionele waarde en bevestiging van een cultuur' Net als Nederlands en Fries zou gebarentaal een erkende taal moeten worden in ons land. Oppositiepartij PvdA en regeringspartijen ChristenUnie en D66 dienen daarvoor een wetsvoorstel in. Door gebarentaal in de wet te ver ankeren, wordt het voor doven mo gelijk om debatten in de Tweede Kamer, de wekelijkse persconferen tie van de premier en de kersttoe spraak van de koning te volgen via een gebarentolk. PvdA, CU en D66 rekenen op steun van een Kamer meerderheid. Nu zijn alleen Neder lands en Fries erkende talen. In Nederland zijn 30.000 mensen doof of zeer slechthorend. Onge veer 15.000 mensen gebruiken ge barentaal. „Mensen denken dat het een hulpmiddel is voor mensen die doof zijn'', zegt ChristenUnie-Ka merlid Carla Dik-Faber, die samen met de PvdA al langer ijvert voor wettelijke verankering. ,,Maar voor mensen die doof geboren zijn, is het hun moedertaal - een volwaar dige taal om mee te communice ren.'' Door de wet moet het mogelijk worden Kamerdebatten en pers conferenties van het kabinet stan daard te voorzien van een gebaren- tolk. Ook moet het voor ambtsdra gers mogelijk worden een eed af te leggen in gebarentaal en moet ook crisiscommunicatie worden ver taald in gebarentaal. ,,Bij de aanslag in Utrecht was er in de crisiscommunicatie geen ge- barentolk'', stelt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Moet je je eens voor stellen hoe het is als je zulk nieuws niet mee kunt krijgen. Ook doven moeten volwaardig mee kunnen doen. En dus ook mee kunnen krij gen wat Mark Rutte op vrijdag te vertellen heeft." Kuiken wijst erop dat in veel an- dere westerse landen gebarentaal wel wettelijk is erkend. ,,Er is geen goede reden te verzinnen waarom we dat in Nederland niet hebben geregeld.'' Namens D66 staat de naam van Kamerlid Jessica van Eijs onder de initiatiefwet. Van Eijs is zelf slecht horend, maar beheerst geen geba rentaal. ,,Ik weet hoe het voelt om zo buitengesloten te zijn vanwege je gehoor, hoe eenzaam dat kan zijn. Hoe mooi is het dan als je met geba ren wél mee kunt doen.'' Voor doven geldt al dat ze op school ondersteuning kunnen krij- In Nederland gebruiken ongeveer 15.000 mensen gebarentaal gen en recht hebben op tolkuren. ,,Maar door de relatieve onbekend heid van gebarentaal wordt er soms toch heel moeilijk over gedaan'', weet Van Eijs. ,,Het moet heel nor maal zijn als er bijvoorbeeld een tolk mee naar school komt, of dat je met een bedrijf via een tolk wilt communiceren.'' De Kamerleden benadrukken dat hun wetsvoorstel geen hoge kosten met zich meebrengt. Veel rechten zijn al geregeld in andere regelingen en wetten, stellen zij. Wel willen ze dat het Nederlands Gebarencen- trum als een landelijk adviesorgaan wordt aangewezen. Daarmee is naar verwachting zo'n 50.000 euro gemoeid. ,,Zo willen we het gebruik van gebarentaal ook bevorderen'', zegt Dik-Faber. Als gebarentaal wordt erkend, zal er vaker een beroep op tolken wor den gedaan. Van Eijs hoopt dat de bekendheid en kennis van gebaren taal ook leidt tot meer interesse in de vierjarige hbo-opleiding tot ge- barentolk. ,,Het kan nu soms al las tig zijn om een tolk te vinden." ERKENNING Grapperhaus belooft taser Dwangsom vader Insiya Marine helpt de Bahama's vrijdag 6 september 2019 Gebarentaal officiële taal Hanneke Keultjes Den Haag Door de jaren heen raakte gebarentaal aardig in geburgerd. Prinses Laurentien (links) in 2007 voor een publiek met dove kinderen. Koningin Maxima (boven) op Werelddovendag. Beppie van den Bo- gaerde (onder), hoogleraar Nederlandse Gebaren taal, 'gebaart' haar gehele oratie. fotos anp Eva Westerhoff (42) is blij dat er nu werk van wordt gemaakt om gebarentaal vast te leggen in de wet. Zelf gaf ze, als voorzitter van belangenvereniging Dovenschap, input aan PvdA, ChristenUnie en D66. ,,We hebben al recht op een tolkvoorziening, krijgen budget om een tolk te betalen. Nu nog het recht om de tolk in de klas te hebben, op het werk of op een bruiloft'', laat ze per e-mail weten. Omdat gebarentaal niet erkend is, mist Wes terhoff belangrijke informatie. Ze noemt ver kiezingen als voorbeeld. ,,Hoe kan ik de juiste keuze maken als de informatie niet toeganke lijk is? Ik kan geen debat volgen. De wet zorgt voor het recht om gebarentaal te gebrui ken, informatie te krijgen in die taal en gebarentaal te stimuleren en ontwik kelen." Nu loopt ze vaak tegen pro blemen aan, omdat doofheid een on zichtbare beperking is. „Als ik het vertel, reageren mensen meteen heel anders. Alsof ik niets meer kan. Ik word niet voor vol aangezien.'' Als ze naar een bij eenkomst wil, moet ze zelf een tolk regelen. „Tijdens gesprekken moet ik zorgen dat men sen met mij praten in plaats van met de tolk.'' Nederlandse gebarentaal (NGT) was ja renlang verboden; kinderen die ge baarden, kregen zelfs straf, 'omdat men dacht dat je er dom van werd'. Daarom, weet ze, heeft erkenning grote emotionele waarde. „Vooral voor oudere doven, omdat zij jaren te kort zijn gedaan. Deze wet bevestigt hun taal, cultuur, identiteit en het bestaan van een gemeenschap.'' DEN HAAG Politieagenten worden uitgerust met een taser, als het aan justitiemi nister Ferd Grapperhaus ligt. Hij ziet geen belemme ringen voor de invoering van het stroomstootwapen, maar vraagt wel om ge duld. De Nederlandse Poli tiebond (NPB) reageert sceptisch. ,,Ik geloof het al lemaal niet, eerst zien dan geloven'', zegt bondsbe- stuurder Koen Simmers. Korpschef Erik Akerboom hield vandaag in de media een uitgebreid pleidooi voor de taser. Hij wijst erop dat geweld tegen de politie toeneemt en hoopt dat dit wapen het tij kan keren. DEN HAAG De vader van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya moet een dwangsom betalen van 10.000 euro voor elke dag dat hij zijn dochter langer in India houdt. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vorige week beslist, staat in een uitspraak. Het hof bevestigde in hoger beroep een eerdere uitspraak van de rechtbank in Den Haag uit december 2017. Die oordeelde dat Insiya on middellijk moest terugke ren naar Nederland. Vol gens het hof mocht vader Shehzad Hemani niet zon der instemming van de moeder beslissingen nemen over het verblijf van het inmiddels 5-jarige meisje. NASSAU De Nederlandse marine komt de Bahama's te hulp na de verwoes tende orkaan Dorian. Twee marineschepen, de Zr. Ms. Johan de Witt (foto) en Zr. Ms. Snellius, maken zich klaar om af te reizen naar de eilandengroep. De mari neschepen zijn al in het Caribisch Gebied in ver band met de grote nood hulpoefening Caribbean Coast. Die oefening maakt plaats voor daadwerkelijke noodhulp. De Bahama's hebben zelf om hulp ge vraagd. De marineschepen verwachten 11 september aan te komen. Volgens het Rode Kruis zijn 13.000 hui zen onbewoonbaar. 76.000 mensen hebben hulp nodig.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 7