Regio is nog niet klaar voor de huisvesting van statushouders IN DE REGIO Dorpsvisie Westenschouwen 6 MIJN DORP, MIJN STAD De bewoners vragen zich af hoe groot het draagvlak is voor de nieuwe visie voor alle dorpen in Burgh-Haamstede en wijzen op te genstrijdigheden. Want waarom de dorpen van Burgh-Haamstede pro minent in de markt zetten 'door een flinke impuls' als bewoners geen groei, maar juist rust in de dorpen en op de belangrijkste ver keerswegen willen? De bewoners lezen in de visie niets terug van hun inbreng tijdens inspraakgelegenhe den. ,,Helaas ontbreken verslagen, die transparant en feitelijk weerge ven wat er door burgers is inge bracht", schrijft Nicole Hagesteijn namens de bewoners in een ziens wijze. De bewoners van Westenschou- wen missen in de dorpsvisie bij de beschrijving van hun kern 'de ge moedelijke, bijna primitieve een voud die Westenschouwen uit straalt'. „Wanneer je luxere, uitge breidere voorzieningen zoekt, kies je voor Noordwijk, Domburg of Knokke. Of zoek je het meer rich ting de dorpskern van Burgh of Haamstede, waar van oudsher res- taurants en hotels met wat meer al lure te vinden zijn", aldus Hage- steijn. Bewoners willen vooral rust en geen aantasting van de natuur. De gesuggereerde doorsteek naar de Kampweg vinden ze een onzalig plan. ,,Er is al veel te veel autover keer van en naar de parkeerplaats bij de Punt. Het laatste wat wij wil len is het verjagen van flora en fauna door het aanleggen van een onnodige weg. Met deze eventuele ontsluiting wordt het probleem van de verkeersveiligheid rond de Kraaijensteinweg verlegd naar de Westerseweg. En dus niet opge lost." Dorpsbusjes Om de Kraaijensteinweg verkeers veilig te maken, moet je vooral wat aan de snelheid doen. „Verwijder voorrangsborden, plaats drempels, zebra's en stoplichten en eventueel ook flitspalen", luidt de suggestie. De bewoners willen verkeer naar het strand minimaliseren en stellen voor om met frequent rijdende, kleine passagiers- of dorpsbusjes te gaan rijden. Met een strandhalte op de grote parkeerplaats bij de ro tonde. Dat zou elektrisch kunnen en in een vrolijke uitstraling, met het karakter van een treintje. ,,Of je huurt een paard en wagen." De gemeente behandelt de dorpsvisie en zienswijze later deze maand. De dorpsraad heeft een ex tra openbare vergadering ingelast. Op 13 september wordt in dorps huis De Schutse vanaf 19.30 uur de zienswijze en het fietspad Mool- weg-A. van de Weijdeweg bespro ken. Om statushouders beter te laten inburgeren, krijgen gemeentes vanaf 2021 meer taken en verant woordelijkheden. Maar Schou- wen-Duiveland is daar nog lang niet klaar voor. De gemeente heeft te weinig geld, mankracht en knowhow om asielzoekers die permanent in Ne derland mogen blijven, goed te la ten inburgeren. Schouwen-Duive land loopt nu al achter op het aan tal statushouders dat verplicht moet worden gehuisvest. In de eerste helft van dit jaar kwam geen enkele statushouder op het eiland wonen. De opdracht is: 32 status houders onderdak geven. Deze maand worden via woningcorpo ratie Zeeuwland dertien Syriërs gehuisvest. Zij vallen nog onder de huidige regels voor inburgering en dienen als een soort proefkonijnen voor het nieuwe systeem. Voor de huisvesting is binnen de ge meente jaarlijks 39.000 euro gere serveerd. Inburgering ,,Om alle statushouders te voor zien van passende hulp bij inbur gering en integratie is dat niet toe reikend", schrijft wethouder An- kie Smit in een brief aan de raad. Smit denkt dat de gemeente bij het nieuwe systeem meer zicht op de inburgering krijgt. Robbert Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland vindt de raadsbrief erg onduidelijk. ,,Met de zinsnede dat onze organisatie 'niet ingericht is om dit te doen', wordt bedoeld dat de gemeente het werk dat nodig is bij de inburgering van statushouders niet kan bieden. We zullen dit dus onder moeten bren gen bij een daarvoor geschikte or ganisatie. Op zich is daar niks vreemds aan. Zo liep dat voorheen bijvoorbeeld via de cursussen van het ROC." Zeeuwse Obstaclerun Dweilbandfestijn Festival aan Zee Autopuzzelrit vrijdag 6 september 2019 Bewoners gehecht aan rust Een groep van bijna veertig in woners van Westenschouwen wil dat hun dorp een rustige plek blijft. Ze zijn het helemaal niet eens met de oppepper die de gemeente Schouwen-Duiveland aan hun dorp wil geven.Ze maken daarom bezwaar tegen de nieuwe toekomstvisie voor hun dorp. En ze komen met nieuwe ideeën. Gerrit van Loon Westenschouwen Gerrit van Loon Zierikzee GOES Stichting Jayden houdt morgen de laatste editie van de Obstaclerun. Het parcours start en eindigt op sportpark Het Schenge en bestaat uit een route van 8 en 12 ki lometer. De deelnemers komen verschillende ob stakels tegen, zoals modderbergen, touw- netten, tunnels en con tainers. Opgeven kan via zeeuwseobstaclerun.nl. De opbrengst gaat naar Stichting Jayden, deze stichting maakt zich sterk tegen neurobla- stoom kinderkanker. RENESSE Meer dan achttien bands treden dit week end op tijdens het dweil bandfestijn Festival aan Zee in Renesse. Het fes tival begint vandaag en duurt tot en met zondag. Het festival wordt vrij dag om 17.00 uur ge opend op het Waterme terplein. DREISCHOR Motor- en Autoclub de Bevelanden houdt mor gen een autopuzzelrit in Dreischor. Er is een t •4,y- jif® Zeeuwse Obstaclerun. fotojohan van der heijden aparte puzzelrit (C- klasse) voor onervaren rijders en toeristen. De meer ervaren rijders komen uit in de A- en B- klasse. Inschrijven kan tussen 13.30 en 14.00 uur in Streek- Land bouwmuseum Goe- manszorg, Molenweg 3. Er wordt gefinisht in Ou- werkerk. Het inschrijf geld voor niet-leden be draagt zes euro. BROUWERSHAVEN Tonnenmagazijn, 09.00-12.00 uur: Yoga; BURGH-HAAMSTEDE Dorpshuis de Schutse, 16.00 uur: Herensociëteit; 19.30 uur: Klaverjasvereni- ging; Excursieschuur Boswachterij, 09.15 uur: Zineng Qigong op het strand; Her vormde kerk Haam stede, 20.00 uur: Concert Klarinet kwartet Liquorice DREISCHOR Streek- en Landbouwmu seum Goemanszorg, 11.00-17.00 uur: Mu- seum geopend; ELLEMEET Dorps huis, 19.00-20.00 uur: Biljartvereniging Onder Vrienden; NIEUWERKERK Theetuin de Stok roos, 11.00-20.00 uur: Maisdoolhof ge opend; SCHARENDIJKE Finca Vrij, 09.00 uur: Ochtendyoga; ZIERIKZEE Eiland- zorg de Wieken, 09.30-10.30 uur: Lan ger fit voor omwo nenden; FiZi, 10.30 uur: Poms, 20.00 uur: Tel Aviv on Fire; Gale rie Yewel, 13.00-17.00 uur: Expositie Schil derijen Henrian Sel- ten; Gebouw de Drie hoek, 08.45 en 10.00 uur: Fytaal Pilates; Kraanplein, dagelijks: Raamexpo O, kijk Zierik langs de Ee; Scoutinggebouw Veenlaan, 20.00 uur: Vuurdoop door de Rederijkers Zierikzee; Stadhuismuseum, 11.00-17.00 uur: Expeditie Zeeuwse IJstijd; ZONNEMAIRE Dorpshuis, 19.30 21.45 uur: Repetitie Harmonievereniging Nut Uitspanning. Zoals Jan de Vlieger (Drukkerij, theoloog, uit gever), Saraya Poelman (beroepsmilitair, voor zitter van de kerk in Dreischor/Noordgouwe), Alette Rambaut (kunsthistorica) en Wim Back- huys (Schouwse Schatkamer. De kerk draait door krijgt volgend jaar zomer een vervolg. FOTO DIRK-JAN GJELTEMA BRUINISSE Aan de gasten van 'De kerk draait door' kan presentator Matthijs van Nieuwkerk af en toe een puntje zuigen. Bij de laatste aflevering van dit seizoen scho ven er weer heel wat mensen met mooie ver halen bij gastheer Mar van der Veer in het Kerkje onder d'n Diek in Bruinisse aan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 49