ZEELAND GEBOEKT Even terug naar Villa Sommerhoff in Domburg Constandse hield van de revolutie O 16 ZEELAND De titel Hardsteenverwijst naar de hardstenen stoep van het huis in Kloetinge. Daar beleefde de jonge Siebrecht van der Spoel de bevrijding in de herfst van 1944. Of de oorlog hem mede heeft ge vormd? Siebrecht van der Spoel twijfelt. Hij was negen jaar bij de bevrijding van Zuid-Beveland in 1944. Natuurlijk heeft hij leren aanpakken en doorzetten. Of de oorlog daar debet aan is? Hij durft het niet te zeggen. Wel heeft hij aan de bezettingsjaren een levens lange hekel aan Duitsers overgehouden. Beter gezegd: aan in de oorlog 'verkeerde' Duitsers. Tijdens zijn werkzame leven als hoogleraar biologie aan de Universiteit van Amsterdam onderhield hij contacten met Duitse weten schappers. ,,Ik checkte altijd of ze goed waren geweest. Er zat er wel eens eentje in Berlijn, van hem zeiden mijn collega's: 'die is niks voor jou' Ze kenden mijn voor- en afkeuren. Wat wil je, als je een Duitser zijn pistool op de borst van je vader hebt zien richten. Ik woon sinds mijn pensioen in Ruurlo in de Achterhoek. Bij het fietsen pas ik altijd op dat ik niet de grens passeer." Oud-hoogleraar Van der Spoel heeft het boekje Hardsteen geschreven, met zijn herin neringen aan de bevrijding tussen vrijdag 20 en dinsdag 31 oktober in 1944. Vader Van der Spoel was tekenleraar op de HBS in Goes. Het gezin woonde op een boerderij vlak bij het te genwoordige ziekenhuis ADRZ. Siebrecht werd daar in 1935 geboren en bleef er wonen tot zijn negentiende. Toen ging hij in Amster dam studeren. Kind Bijzonder aan het boek is dat de schrijver de wereld beziet door de ogen van het kind dat hij toen was. Hij zegt: ,,Ik had het verhaal al eens opgeschreven voor mijn kinderen, een jaar of tien geleden. Vorig jaar werd er vlak bij onze tuin in Goes een bunkertje opgegraven. Oud verzetsstrijder Jaap Rus vroeg me wat ik bij die bunker had gezien. Zijn herinneringen kwa men overeen met de mijne. Zo merkte ik dat mijn antennes voor vroeger in orde waren. En dat dus het verhaaltje over de oorlog ook wel zou kloppen. Daarmee vond ik het goed ge noeg om te publiceren." We lezen over de observaties van de jonge Siebrecht (pagina 22): 'De oorlog duurt al jaren, maar de bezetting voelt niet zo voor het kind dat pas sinds enige weken echt oorlog ervaart. En dan komt die gewaarwording niet door de oorlogshandelingen zelf, maar door de snijd- bare spanning onder de volwassenen. Die doen al weken niet meer gewoon, zoals het kind dat gewend was. Alleen de vogels en de planten zijn nog vertrouwd, de gezellige grote mensen zijn voor het kind verdwenen. Waren eerst de moffen ongenaakbaar, nu lijken alle mensen met zichzelf bezig te zijn en afgeslo ten rond te lopen.' Blote voeten 'De dagen hebben hun ritme verloren', staat er een pagina later. Op Dolle Dinsdag zag Sie- brecht Duitse soldaten op blote voeten langs trekken. Ze gooiden hun wapens en radiotoe stellen weg. Ook hun helmen. Die verzamelde hij, en meer dan dat (pagina 41): 'Na enig oefe- nen had hij ook de slag te pakken en kon hij, goed mikkend, de helm met één klap van de bijl in tweeën krijgen. Tot het moment dat een vader de helmensplijter weg sleurde.' De Canadezen arriveerden. Toen er een doorgang voor de geallieerde tanks moest wor den gezocht, ging Siebrecht mee als gids. Nu zegt hij daarover: ,,Ik voel nog altijd de handen van de Canadese militair die me bij mijn mid del pakte en me in de 'weaponcarrier' zette. Onbegrijpelijk dat mijn ouders het goed von den. Er werd nog geschoten. Als ik boven de stalen plaat van het voertuig uitkeek, zag ik dode soldaten. Hun hoofd lag naast hun li chaam. Ik werd weer thuis afgeleverd met veel chocolade en noga. Misschien is die gebeurte nis wel de reden dat ik mijn herinneringen ben gaan opschrijven." Domburg was eind negen tiende eeuw nog ongerept. Taalwetenschapper en muntenverzamelaar August Ber- tuch was de eerste Duitser die in 1881 vanaf het duin de zon in de zee zag zakken. Hij had vermo gende vrienden die dat evene ment ook wel eens mee wilden maken. Zijn zwager Louis Som merhoff streek in 1886 met zijn fa milie neer in Pension Duinoord. Waarschijnlijk om de sfeer op te snuiven. Die beviel. In de herfst van datzelfde jaar werd begonnen met de bouw van Villa Sommer hoff. Conservator Francisca van Vlo ten van het Marie Tak van Poort vliet Museum in Domburg heeft een boekje gewijd aan de in 1949 in vlammen opgegane zomerresi- dentie. Een brochure, zo mag het ook worden genoemd, maar dan wel gedrukt op een mooie kwali teit papier. De villa is voor haar aanleiding om een ruim hoofd stuk te wijden aan de Duitse componist Robert Schumann (1810-1856) en diens vrouw Clara Wieck (1819-1896). Ook de vriendschap tussen Clara en com ponist Johannes Brahms (1833 1897) passeert de revue. Elise Schumann (1843-1928) was de tweede dochter van Robert en Clara. Ze trouwde in 1877 met de vermogende zakenman Louis Sommerhoff (1844-1911). Het is dus het gezin van die Louis en Elise, dat in Domburg een eigen villa laat bouwen. Ze moeten zich er hebben thuisge- voeld. De beide echtelieden en hun zoon Walter werden er op de algemene begraafplaats begraven. De familie kon het breed laten hangen. Francisca van Vloten schrijft (pagina 34): 'In de monde linge overlevering kwamen de Sommerhoffs er niet altijd even goed af; zo schenen de jongens Sommerhoff wel eens op renpaar den door het dorp te rijden en dan met zwepen om zich heen te slaan. Geld vergoedde de geleden schade. Ook bezat de familie als enige een enorme gestreepte lin nen tent op het strand, met de Duitse vlag in top. Tussen de villa en die tent snelden dienstboden vrijwel voortdurend heen en weer met etens- en andere waren.' Aan al die voor de Domburgers overdadige luxe kwam een abrupt einde door de beurscrash van 1929. In 1939 werd de inventaris van het zomerhuis in een magazijn in Middelburg opgeslagen. Dat ging in 1940 in vlammen op. Het was een voorbode. Na de oorlog stond het zomerhuis er verwaarloosd bij. In 1949 betekende een ver woestend vuur het einde. Francisca van Vloten: Villa Som merhoff - Uitgeverij De Factory, 44 pagina's, 8 euro. Zeeuwse schrijvers Jacob Cats is niet de enige schrijver waarop ze zich in Brouwershaven mogen be roemen. Op 13 september 1899 werd ook Anton Constandse er ge boren, auteur van een uitgebreid oeuvre, een roemruchte anarchist en atheïst, in vele opzichten een tegenpool van zijn plaatsgenoot. Anton Levien Constandse heet hij op de geboorteakte. Twee voor namen die blijkbaar móesten voortleven. In 1882 was er ook al een Anton Levien geboren, als 4- jarige gestorven. In 1886 volgde nummer twee, na zeven maanden overleden. Maar de derde Anton Levien bleef niet alleen lang leven, tot 1985 namelijk, hij wist ook naam te maken. Zijn boeken maken nog steeds indruk, niet alleen vanwege titels als Het soevereine Ik. Het individua lisme van Lao-Tse tot Friedrich Nietzsche. Hij was een uitstekende essayist, die bijvoorbeeld in Eros - de waan der zinnen (1977) met stuk ken over schrijvers als Casanova, Sade en Ma- soch een over tuigende 'filo sofie van de pornografie' wist te leve ren. Een boek óver hem heet Leven tegen de stroom in. Niets te veel gezegd, hij was een liefhebber van revolutie, een voorvechter van vrijheid. Zo dreigde hij in 1932, twee dagen na de invoering, vervolgd te wor den wegens het overtreden van de Wet tegen de Godslastering. In het aan hem gewijde boek is er bar weinig over Brouwershaven, en ook in zijn eigen oeuvre lijkt zijn Zeeuwse verleden in een zwart gat verdwenen. Schoolfoto Maar in 1979 schreef hij Een kleine haven, na zijn dood opgenomen in de bundel herinneringen De bron waaruit ik gedronken heb. Via een schoolfoto keert hij terug naar Brouwershaven waar naar zeggen van Anton Constandse zijn vader een winkel, een speeltuin, een café en een smederij dreef, plus 'hotel Schraver aan de haven, gebouwd in 1726, waar ik geboren ben'. Na de dood van vader Constandse volgde, in 1907, een verhuizing naar Den Haag. Het scheelde weinig of ook de derde Anton Levien was niet oud geworden. Brouwershaven over stroomde, net toen hij als kleine jongen op de sokkel was geklom men van het beeld van Cats. Voor voelde de oude dichter al de con currentie die hij van Constandse te duchten had? An vrijdag 6 september 2019 PM Wekelijkse rubriek met boeken over Zeeland en boeken van Zeeuwse schrijvers Eén klap op Duitse helm Jan van Damme Siebrecht van der Spoel heeft aan de bezettingsjaren een levenslange hekel aan (in de oorlog 'verkeerde') Duitsers overgehouden. foto maurits van aalst Siebrecht van der Spoel: Hardsteen. Oor logsherinneringen van een negenjarige - Uit geverij Het Boekenschap, 80 pagina's, 20 euro. Villa Sommerhoff in de duinen van Domburg. foto den boer Mario Molegraaf

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 44