Toch verkiezingen? Zo ja, voor of na 31 oktober? Labour wil 4 BREXIT CHAOS Toen ging Johnsons telefoon, meldt Tom Newton Dunn, de goed geïn formeerde politiek verslaggever van The Sun. Boris' broer Jo (Lager huislid en staatssecretaris in zijn re gering) aan de lijn: hij stopt ermee, zei-ie. Hij nam ontslag. Boris zou hem tijdens het nachtelijk tele foongesprek nog hebben gepro beerd over te halen om te blijven, maar Jo was vastbesloten. ,,Het is een eer geweest om mijn kiesdistrict Orpington negen jaar lang te vertegenwoordigen en staatssecretaris te zijn geweest on der drie premiers", twitterde Jo Johnson de volgende ochtend, na dat hij zijn ontslag had gemeld bij de partij. ,,In de afgelopen weken ben ik verscheurd tussen loyaliteit voor mijn familie en het landsbe lang, dat zorgde voor onoplosbare spanning." Een keurige, maar ver nietigende formulering: Jo wekt de suggestie dat zijn broer Boris niet in het landsbelang handelt. Het was al langer duidelijk dat de broers het volledig oneens zijn over de brexit. Jo is een remainer en pleitte nog geen jaar geleden voor een tweede referendum. Boris was het gezicht van de Vote Leave-cam- pagne en stuurt in functie van pre mier nu aan op een brexit op 31 ok- tober: desnoods zonder deal. De bom moest wel een keer barsten. Toch is de timing van Jo opvallend: zijn broer staat ongelofelijk onder druk na de slachtpartij van de afge lopen dagen in het Lagerhuis en Jo maakt dat met zijn ontslag alleen maar erger. Zelfs zijn broer wil niet meer met Boris werken, is een veel gehoorde conclusie. De woordvoer der van de premier reageerde neu traal op het plotselinge vertrek. ,,De premier wil Jo Johnson graag be danken voor zijn bewezen dien sten. Hij is een geweldige, getalen teerde minister geweest en een fan tastisch Lagerhuislid. De premier begrijpt - zowel als politicus als broer - dat dit geen makkelijke aan gelegenheid is geweest voor Jo." Kwijt De afgelopen drie dagen raakte Bo ris Johnson 22 Lagerhuisleden kwijt. Een liep over naar de Liberaal Democraten en de 21 anderen wer den door J ohnson ontslagen toen ze met de oppositie mee stemden over de anti-no deal-brexitwetgeving. Het lijkt erop dat Jo Johnson niet per direct opstapt, maar pas plaats maakt als er nieuwe verkiezingen komen. Verkiezingen die broer Boris wil, maar waar de oppositie nog geen trek in heeft. Toch lijken ze dichterbij te komen. De conservatieve regering heeft het verzet tegen de anti-no deal- brexitwetgeving gestaakt, waar door de wet hoogstwaarschijnlijk vandaag door het Hogerhuis komt en maandag bekrachtigd wordt. Voltooiing van die procedure is voor de oppositie een belangrijke voorwaarde om over verkiezingen te gaan nadenken. Premier Johnson is van andere partijen afhankelijk om verkiezin gen uit te schrijven: een verkie zingsmotie heeft steun nodig van twee derde van het Lagerhuis. Zijn eerste poging, afgelopen woensdag was kansloos: Johnson kwam 136 ja-stemmers tekort. De regering bereidt nu een tweede poging op maandag voor. Dat zal een stuk spannender wor den: als de anti-no deal-brexitwet- geving dan officieel is, is er voor La bour geen reden meer om verkie zingen af te wijzen. De druk op par tijleider Jeremy Corbyn zal groot Ik ben verscheurd tussen loyaliteit voor mijn familie en het landsbelang zijn om dan wel in te stemmen met een nieuwe stembusgang. Maar bij Labour zijn ze bang om in een val van Johnson te trappen, waardoor er alsnog een no deal-brexit moge lijk is op 31 oktober. Als ze komende week instemmen met verkiezin gen, kan hij die voor de brexitdead- line houden. Zijn verkiezingsbe lofte dan: ik zorg ervoor dat we de deadline halen en op 31 oktober uit de EU stappen, deal of geen deal. Dat is mogelijk: als Johnson de ver kiezingen wint en een meerderheid heeft in het parlement, dan kan hij in principe de anti-no deal-brexit- wetgeving die nu wordt ingevoerd, gewoon weer ongedaan maken. Zo zou hij alsnog zonder deal uit de EU kunnen stappen op 31 oktober. Tijdrekken Het is het nachtmerriescenario van de oppositie. Daarom pleiten veel Labour-parlementariërs ervoor om nog even tijd te rekken. Uiterlijk 12 september wordt het parlement namelijk voor vijf weken opge schort, een ongewone, controversi- ele situatie die uit de koker van Johnson zelf komt. Algemeen wordt aangenomen dat de Britse premier de opschor ting van het parlement doorvoerde om het de oppositie moeilijker te maken de door hem gehate anti- no-deal-brexit-wet erdoorheen te krijgen. Daardoor is het parlement pas op 14 oktober terug: als de ver kiezingen dan worden uitgeschre ven, kunnen ze op zijn vroegst pas in november plaatsvinden. Dan zou Johnson geen mogelijkheid hebben om de wetgeving ongedaan te ma ken, en verplicht zijn om op 19 ok tober uitstel van de brexit aan te I W Regeren is vrijwel onmogelijk geworden en ook in eigen partij ligt hij zwaar onder vuur. Alleen verkiezingen lijken Johnson nog te kunnen redden vrijdag 6 september 2019 GO Welke zetten kan Na een rampzalige woensdag avond in het Lagerhuis waar premier Johnson zijn derde ver lies als premier in drie stemmin gen leed, vroegen de commen tatoren zich gisteren af of er ooit een regering slechter ge start was dan deze. Suse van Kleef Londen Jo Johnson, de broer van Boris, stapt op als staatssecre taris en parlementariër. foto epa - Jo Johnson, Boris' broer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 4