'Verplichte verhuur zet komst hotel Britannia op het spel' IN DE REGIO f/ 6 Cleene Hooge in Middelburg MIJN DORP, MIJN STAD Onderzoek dat in ieder geval, be pleiten D66 en SP. De fracties heb ben dat eerder deze week al gedaan in een besloten vergadering, zegt fractievoorzitter Rob van Eijkelen- burg van D66. ,,Het antwoord van het college was toen toen 'nee'. Daarom stellen we die vraag nog een keer, maar dan in openbare schriftelijke vragen." De gemeente wil enkele tiental len huizen bouwen in de Cleene Hooge, een landelijk gebied aan de westelijke rand van de stad. Onge veer driekwart moet landbouwge bied blijven en de gemeente wil die grond verhuren of verpachten aan boeren of natuurorganisaties. Greep houden op wat er in de Cleene Hooge gaat gebeuren, is tot nu toe een belangrijke reden ge weest om de grond niet te verko pen. ,,Maar we zien ook dat er nog veel geld nodig is én dat er nog veel open eindjes zijn", waarschuwt Van Eij- kelenburg. ,,Onze inschatting is dat Middelburg het nog zwaar te ver duren krijgt. De economie is over zijn piek heen, de gemeente heeft al financiële problemen en nieuwe te genvallers kunnen we niet goed meer opvangen." De miljoenen buitelen over el kaar heen als het gaat over de Cleene Hooge. Middelburg heeft de grond voor miljoenen euro's ge kocht, lijdt er miljoenen verlies op (maximaal 6,8 miljoen euro) en moet nog voor miljoenen investe ren om de grond bouwrijp te ma ken, onder meer in wegen. Wat is er op tegen om, nu de grondprijzen nog goed zijn, de bouwgrond te verkopen aan een projectontwikkelaar en de land bouwgrond aan boeren, vragen D66 en SP zich af. Van Eijkelen- burg: ,,Want is het wel een taak van de gemeente om de rol van project ontwikkelaar op zich te nemen? En is het wel onze taak om landbouw grond te bezitten en verpachten?" Minder bieden D66 en SP vinden dat in ieder geval geprobeerd moet worden om de gronden te verkopen. De kans be staat dat projectontwikkelaars en boeren dan minder bieden dan werkelijke waarde, omdat ze weten dat de gemeente er vanaf wil. ,,Maar dan nog hoeven we zelf niet meer jarenlang te investeren. En het weegt waarschijnlijk ook niet op te gen de risico's die we blijven lo pen", reageert Van Eijkelenburg. ,,Bovendien kun je altijd nog 'nee' zeggen als er te weinig geld wordt geboden." Op 12 september moet de ge meenteraad een besluit nemen over een exploitatie-opzet voor de Cleene Hooge. D66 en SP willen dat eerst hun alternatief wordt bestu deerd en dat het besluit één of en kele maanden wordt uitgesteld. De tijd is kort, want voor i januari moet er wel een exploitatie-opzet liggen. VLISSINGEN Het nieuwe hotel Britannia gaat er niet komen als de luxe hotelappartementen verplicht verhuurd moeten worden via een centraal kantoor. Dat pikken de be oogde kopers niet. Dat zei project ontwikkelaar J0rgen Geurts van AVV gisteren in de Vlissingse raad. De provincie legt die verplichte verhuur via een centraal verhuur kantoor wel op aan recreatieprojec ten, van camping tot vijfsterrenho tel, om te voorkomen dat recreatie woningen permanent bewoond worden. Als de kopers van de Brit appartementen die louter voor ei gen gebruik willen hebben, gaan die circa 85 hotelappartementen echter af van het aantal woningen dat Vlissingen de komende jaren mag bouwen volgens de regels van de provincie Zeeland. Die heeft af spraken met alle gemeenten over het aantal nieuwe huizen dat er kan komen zonder dat de woningmarkt overvoerd wordt. Dat is de impasse die de herrijze nis van hotel Britannia na 22 jaar projectontwikkelen en procederen in gijzeling houdt, poneerde Geurts aan de raad. Zeeland is hip, men wil graag naar Zeeland en zeker voor vijfsterrenservice pal aan een zuid- strand zoals het Badstrand, aldus Geurts. Maar gedwongen toeristi sche verhuur is de kopers van dit soort onroerend goed te bar, legde hij uit. Dat, in combinatie met de snel stijgende bouwkosten, maakt de hotelbouw financiëel erg ris kant. Als die appartementen op de bovenste zes verdiepingen van het 62 meter hoge gebouw ten koste gaan van de woningbouwplannen van Vlissingen, heeft Vlissingen daar weinig trek in, liet wethouder John de Jonge blijken. De gemeente heeft het geld dat die nieuwbouw oplevert te hard nodig. Maar als de Provincie Zeeland gezien de bij zonderheid van het Britannia de appartementen als een vorm van tweede woning kan toestaan, zijn er kansen, aldus De Jonge. Mossel 10-daagse Werken uit Boijmans van Beuningen Verborgen Schatten vrijdag 6 september 2019 D66 en SP: Verkoop te dure grond Het bouwplan voor de Cleene Hooge hangt als een miljoenen verslindende molensteen om de nek van de Middelburg. Mis schien wordt die minder zwaar als de gemeente de bouwgrond verkoopt aan een projectontwik kelaar, en de landbouwgrond aan een boer. Maurits Sep Middelburg OOSTKAPELLE In Oostkapelle vindt vanaf vandaag tot en met 15 september de Mossel 10-daagse plaats. Deelnemende restaurants bieden ieder een mosselgerecht aan. De gezamenlijke menu kaart is verkrijgbaar bij alle deelnemers. In de Dorpsstraat is er mor gen van 10.00 tot 17.00 uur een markt waar pa ling wordt gerookt en mosselen kunnen wor den gegeten. Tevens staan er kramen met di verse producten. Brass bands uit de omgeving verzorgen de muziek. MIDDELBURG In de Zeeuwse Biblio theek zijn tot en met de cember 2021 een aantal werken uit het Boijmans van Beuningen museum te zien. Vanwege de ver bouwing van dit mu seum, zijn enkele wer ken uit de collectie on dergebracht in de ZB. Het gaat om werken uit de periode van de zes tiende eeuw tot 1850. OOSTKAPELLE Mosselgerecht. archieffoto ruben oreel In Terra Maris neemt een gids de bezoekers vandaag mee naar het 'open depot' op de zol der van het museum en vertelt daar bijzonderhe den over de vogels, zoogdieren en andere objecten die daar te zien zijn; de verborgen schat ten van het museum. De rondleidingen begin nen om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur. AAGTEKERKE Gale rie BANK, 12.00-17.00 uur: Expositie Maria Kloet met keramiek ARNEMUIDEN Cen trum, 12.00-17.00 uur: Weekmarkt KOUDEKERKE Wiele- makersbaan 4, 10.00 17.00 uur: Openstel ling tuin en expositie; Diverse locaties, 10.00-18.00 uur: Kunstroute MIDDELBURG De Sprong, 09.00-12.00 uur: Tafeltennis 50+; Het koffiehuis, 09.30 11.30 uur: Inloopmo ment; Foyer ZB, 10.15 11.30 uur: Taalcafé; Gymzaal, Roosenbur- glaan, 13.00-14.00 uur: Sport Beweeg- les voor vrouwen; Zeeuws Museum, 14.00-15.30 uur: Rondleiding voor mensen met demen tie; Kruitmolenlaan 125, 19.00-22.00 uur: Jeugdcafé; Abdij plein, 19.00 uur: Nor way Today; De Spot, 20.30 uur: Dansvoor stelling Shake Shake Shake; Schouwburg, 20.30 uur: Wie is bang; Abdijplein, vanaf 20.30 uur: Op tredens The Family First en Nielson OOSTKAPELLE Di verse locaties: Start Mossel 10 daagse VLISSINGEN Spui straat en Lange Zelke, 08.00-16.00 uur: Weekmarkt; Vrij- enhovenzaal, 09.00 uur: Peutergym; Pa norama Walcheren, De Willem Ruijsstraat 102, 13.00-17.00 uur: Expositie Anne-Lies Soet WESTKAPELLE Mori- akerk, 15.00-17.30 uur: Openstelling kerk ZOUTELANDE Catharinakerk, 11.00 15.00 uur: Open. MIDDELBURG Elke keer als ze het school plein van de CSW op fietsen of verlaten, wor den ze eraan herinnerd: niet bellen of appen als je fietst. Gisteren is een speciaal logo op het plein geschilderd door scholieren zelf en wethouder van verkeer Chris Simons van Mid delburg. 'Telefoon in je zak', staat nu met witte letters op het schoolplein aan de Generaal Ei- senhowerlaan. Je telefoon gebruiken terwijl je fietst is al maanden verboden, maar nu het nieuwe schooljaar is begonnen, is een geheu gensteuntje nodig. Dat vinden de gemeente en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land. FOTO LEX DE MEESTER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 34